Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdésében és a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 2019. december 8. napján létrejött szerződés IV.4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Szt. 92. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja: * 

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya - a 1. § (2)-(4) bekezdésében és 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - kiterjed a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) - tagjainak, valamint a jelzett szolgáltatások tekintetében a Soproni Járás közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy települési szintű lakcímmel (továbbiakban: bejelentett lakóhely) rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) *  A rendelet hatálya kiterjed a 2. § (2) bekezdésben feltüntetett szolgáltatásokra, az ott meghatározott ellátási területen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre.

(3) *  A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az 1. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(4) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2. Szociális szolgáltatások

2. § *  (1) Az Önkormányzat a Soproni Szociális Intézmény (továbbiakban: SoSzI) szakmai egységei útján, az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztőközpont által és a Társulás pedig a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete (továbbiakban: Gyermekjóléti Intézet) által a kérelmező igényének figyelembevételével, a személyes gondoskodás keretén belül biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat, valamint a szociális szakosított ellátásokat.

(2) Az Önkormányzat - a 2. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő szolgáltatásokat a Gyermekjóléti Intézet által - a személyes gondoskodást igénylők számára a következő szociális szolgáltatásokat nyújtja:

a) Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiterjedően

aa) étkeztetés szociálisan rászorultaknak (szociális konyha, népkonyha),

ab) házi segítségnyújtás,

ac) utcai szociális munka,

ad) idősek nappali ellátása,

ae) fogyatékos személyek nappali ellátása,

af) nappali melegedő,

ag) éjjeli menedékhely,

ah) hajléktalan személyek átmeneti szállása.

b) Sopron Megyei Jogú Város és a Társulás tagjainak közigazgatási területére kiterjedően

ba) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,

bb) támogató szolgálat.

c) a Soproni Járásra kiterjedően

ca) ápolást, gondozást nyújtó intézmények (idősek otthona, idősek otthona emelt szintű elhelyezéssel),

cb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények,

cc) időskorúak gondozóháza,

cd) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

ce) pszichiátriai betegek nappali ellátása.

(3) A 2. § (2) bekezdés ca) és cb) alpontban szereplő szolgáltatások tekintetében a Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező előnyt élvez.

(4) Szenvedélybetegek nappali ellátását Győr- Moson-Sopron Megyében az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztőközpont látja el ellátási szerződéssel.

(5) Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

(6) nappali ellátási formák:

a) idősek nappali ellátása

b) fogyatékos személyek nappali ellátása

c) pszichiátriai betegek nappali ellátása

d) nappali melegedő.

e) szenvedélybetegek nappali ellátása.

(7) személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások:

a) ápolást, gondozást nyújtó intézmények

aa) idősek otthona

ab) idősek otthona emelt szintű elhelyezéssel

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

ba) éjjeli menedékhely

bb) hajléktalan személyek átmeneti szállása

bc) időskorúak gondozóháza

3. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja

3. § *  (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik.

(2) *  Az étkeztetés iránti kérelmet a SoSzI Szociális Alapellátási Intézet vezetőjénél kell előterjeszteni, kivéve a népkonyhát, ahol külön eljárás nélkül történik az igénybevétel. Az étkezés igénybevétele tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni: * 

a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról -részben vagy teljesen - nem tud gondoskodni,

c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, vagy aki fogyatékossága miatt saját jogon emelt összegű családi pótlékban részesül,

d) *  pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki betegségéről szakorvosi véleménnyel rendelkezik, és fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel,

e) hajléktalan személyeket,

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § o) pontja szerinti, válsághelyzetben lévő várandós anyát,

g) *  az a)-f) bekezdésben meghatározott rászorulók közül elsősorban azt a személyt kell étkeztetésben részesíteni, aki egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap kétszeresét, illetve aki családban él, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap másfélszeresét.

(3) Étkeztetés iránti kérelem esetén, a nem nyugdíjas korú kérelmező életkörülményeinek, szociális helyzetének feltárása céljából részletes környezettanulmányt kell készíteni. A részletes környezettanulmány kiterjed a kérelmező és családja életkörülményeinek, valamint vagyoni és jövedelmi helyzetének vizsgálatára. Az ellátást igénylő továbbá az ellátásban részesülő köteles a környezettanulmányt készítő személlyel együttműködni, a kért adatok rendelkezésre bocsátásával.

(4) *  A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a SoSzI Szociális Alapellátási Intézet vezetőjénél kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § szerinti igazolásokat. A házi segítségnyújtás ellátás iránti kérelem benyújtását követően, minden esetben gondozási szükséglet-vizsgálatot kell végezni.

(5) *  Család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele külön eljárást nem igényel.

(6) *  A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás iránti kérelmet a SoSzI Szociális Alapellátási Intézet vezetőjéhez kell benyújtani. Az igénybevételéhez mellékelni kell az illetékes szakorvos szakvéleményét. Amennyiben az igénylő nem rendelkezik a szükséges szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.

(7) *  A támogató szolgáltatás iránti kérelmet a Gyermekjóléti Intézet keretein belül működő Támogató Szolgálat (továbbiakban: Támogató Szolgálat) vezetőjéhez írásban kell benyújtani.

(8) Az utcai szociális munka igénybevétele szóbeli kérelem alapján, külön eljárás nélkül történik.

(9) *  Nappali ellátás iránti kérelmet - kivéve a nappali melegedő, ahol külön eljárás nélkül történik az igénybevétel - a SoSzI Szociális Alapellátási Intézet vezetőjénél kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM (a továbbiakban: 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet) 1. melléklet II. pontja szerinti nyomtatványt. A fogyatékos, demens és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság, a demencia kórkép, illetve a pszichiátriai betegség fennállását igazoló szakorvosi szakvéleményt. Házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete I. pontja szerinti nyomtatványt. A térítésköteles alapszolgáltatások igénybevételénél a kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete II. pontja szerinti jövedelemnyilatkozatot.

(10) *  Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a SoSzI intézetvezetőinek, Támogató Szolgálat vezetőjének bejelenteni.

4. § (1) *  Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekről az alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, a megfelelő szakosított ellátási formában kell őket ellátni. Idősek otthonában az átlagos, vagy emelt szintű ellátás iránti kérelmet írásban a SoSzI Idősek Otthona intézetvezetőjéhez kell benyújtani, aki intézkedik annak nyilvántartásba vételéről, az előgondozás, és a felvételi eljárás előírásoknak megfelelő lebonyolításáról. A felvétel iránti kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti (I-II-III. számú) nyomtatványokat.

(2) * 

(3) *  A SoSzI Idősek Otthonában átlagos, illetve emelt szintű ellátás nyújtható annak a személynek, aki rendelkezik III. fokozatú, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel, rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Ellátás nyújtható továbbá III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező személynek is, aki a 18. életévét betöltötte, azonban betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, és ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. III. fokozatú gondozási szükséglet hiányában felvehető, aki legalább egy éve együtt él a fenti feltételeknek megfelelő igénylővel (házastárs, élettárs, testvér, fogyatékos közeli hozzátartozó).

(4) *  Időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban átmenetileg nem képesek gondoskodni. Az elhelyezés időtartama legfeljebb egy év lehet, mely időtartam az intézmény orvosának szakvéleménye alapján különösen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A kérelemhez 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete I., II. pontja szerinti nyomtatványokat kell mellékelni.

(5) * 

5. § *  (1) *  A hajléktalan személyek átmeneti szállásának igénybevétele írásbeli kérelem alapján vehető igénybe, mely kérelmet a SoSzI Hajléktalanokat Ellátó Intézet vezetőjéhez kell benyújtani, és a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete I., II. pontja szerinti nyomtatványokat kell mellékelni.

(2) *  Az éjjeli menedékhely igénybevétele külön eljárás nélkül a SoSzI Hajléktalanokat Ellátó Intézet hajléktalan-ellátás szakmai egységében történik.

4. Az ellátás igénybevétele

6. § (1) *  A szociális alapszolgáltatások, és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások igénybevételéről a SoSzI intézetvezetői, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás és a támogató szolgáltatás igénybevételéről a Gyermekjóléti Intézet szakmai egység vezetői, illetve igazgatója a vonatkozó és hatályos jogszabályok figyelembevételével döntenek. Az intézetvezetők, illetve a szakmai egység vezetői az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével - az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti igénybevétel esetét kivéve - az intézményvezető nevében és felhatalmazása alapján megállapodást kötnek. A megállapodás tervezetét a fenntartó által jóváhagyott intézményi szakmai program melléklete tartalmazza.

(2) * 

(3) *  A SoSzI Idősek Otthona intézetben nyújtott ellátásában a megüresedő lakrészekbe való elhelyezés, a jelentkezés, illetve a sürgősség sorrendjében történik. Az igénybevétel lehetőségéről szóló értesítésben a SoSzI Idősek Otthona intézetvezetője tájékoztatja a soron következő jogosultat az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról, az annak elmulasztása esetén követendő eljárásról, a fizetendő egyszeri hozzájárulás összegéről, a befizetés módjáról, idejéről, egyéb tudnivalókról.

(4) * 

(5) *  A SoSzI intézetvezető, a Gyermekjóléti Intézet szakmai egységeinek vezetői a döntésről értesítik az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Ha az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője a SoSzI intézetvezetőinek, a Gyermekjóléti Intézet vezetőjének vagy szakmai egységei vezetőinek az ellátás igénybevételéről szóló döntéseit vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez vagy a Társulási Tanács elnökéhez fordulhat, aki határozatban dönt az ellátás igénybevételének kérdéséről.

(6) * 

7. § (1) *  Az idősek otthona és időskorúak gondozóháza szolgáltatások igénylése esetén soron kívüli ellátást kell biztosítani abban az esetben, ha a kérelmező:

a) önmaga ellátására teljesen képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, illetve ellátása más szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,

b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,

c) szociális helyzetében, egészségügyi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,

d) kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

(2) *  A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. A soron kívüli felvételről a SoSzI intézményvezetője dönt. A döntést nyilvántartásban kell rögzíteni.

(3) *  Több, egy időben nem teljesíthető, soron kívüli elhelyezési kérelem esetén az előgondozás elvégzése után a SoSzI intézetvezetője dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.

5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnése

8. § (1) *  Az intézményi jogviszony a Szt. 100. § szerinti esetekben szűnik meg. A Szt. 94/C. § szerinti megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül mondhatja fel.

(2) *  A SoSzI intézetvezetői - intézményvezetői felhatalmazás alapján - az intézményi jogviszonyt írásban megszüntetik, ha

a) az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője írásban felmondja a szolgáltatást,

b) az ellátott súlyosan megszegi a házirendben megfogalmazott szabályokat,

c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésdíj-fizetési kötelezettségének - az Szt. 102. §-a szerint - nem tesz eleget,

d) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,

e) a határozott idejű intézeti elhelyezés lejár,

f) az ellátott jogosultsága megszűnik.

(3) *  Az intézményi jogviszony megszüntetése esetén a SoSzI intézetvezetői írásban értesítik az igénybe vevőt és törvényes képviselőjét:

a) az intézmény elhagyásának időpontjáról,

b) a személyes használati tárgyak elvitelének határidejéről,

c) a be nem fizetett térítési díj és egyéb tartozás összegéről, valamint a befizetés határidejéről és módjáról.

(3a) *  Az ellátási szerződés megszüntetése esetén a Támogató Szolgálat vezetője írásban értesíti az igénybe vevőt és törvényes képviselőjét:

a) a szerződés megszűnésének időpontjáról

b) a be nem fizetett térítési díj összegéről, valamint a befizetés határidejéről és módjáról.

(4) *  Az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat, aki határozattal dönt az intézményi jogviszonyt érintő kérdésben.

6. A térítési díj

9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Szt. 114. § (2) bekezdés a) pontja alapján az igénybe vevőnek, vagy a (2) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott személyeknek kell a megállapított személyi térítési díjat megfizetni.

(2) A szociális alapellátások térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet) tartalmazza.

(3) *  Nem kell térítési díjat fizetni:

a) családsegítés,

b) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

c) utcai szociális munka,

d) népkonyha,

e) nappali melegedő,

f) éjjeli menedékhely igénybevételekor.

(4)-(5) * 

10. § (1) *  A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátások, valamint a szociális szakellátások intézményi térítési díját szolgáltatásonként és ellátási helyenként a fenntartó állapítja meg, és dokumentálja.

(2) *  Az Önkormányzat által a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően megállapított intézményi térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

11. § (1) *  A személyi térítési díjakat a SoSzI intézetvezetői és a Gyermekjóléti Intézet vezetője a jogszabályokban és e rendeletben foglaltak alapján állapítják meg. A személyi térítési díj megállapításának alapja az intézményi térítési díj. A megállapításkor az Szt. vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(2) *  A személyi térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető a kérelmező és családja egyedi szociális helyzetének mérlegelésével. Az erre vonatkozó kérelmet írásban, indokok megjelölésével az adott intézmény vezetőjéhez kell előterjeszteni. A személyi térítési díj kedvezményeit a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. Amennyiben az ellátást igénybe vevő, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy a személyi térítési díj csökkentését, vagy elengedését kéri, a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a polgármesterhez vagy a Társulási Tanács elnökéhez fordulhat. A kérelemről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése vagy a Társulás Társulási Tanácsa dönt.

(3) *  A szociális alapszolgáltatások vonatkozásában különös méltányosság gyakorlására okot adó körülmény a családot sújtó elemi kár, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.

(4) *  Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a személyi térítési díj fizetésére a tartását szerződésben vállaló, vagy a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj mérséklésének, vagy elengedésének nincs helye.

(5) *  Az ellátást igénybe vevő, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy, ha a személyi térítési díj összegét vagy annak megállapítását vitatja, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a polgármesterhez vagy a Társulási Tanács elnökéhez fordulhat, aki az ügyben határozattal dönt.

(6) * 

7. *  Az átlagos szintű és az emeltszintű bentlakásos ellátásra vonatkozó külön rendelkezések

12. § *  (1) *  Átlagos szintű bentlakásos ellátás az Idősek Otthona, Balfi út 80. szám alatti telephelyen vehető igénybe. A Balfi úti Idősek Otthonában a tartós ellátást nyújtó férőhelyekre a fenntartó belépési hozzájárulás megfizetését kéri. A belépési hozzájárulás összegét a 3. melléklet tartalmazza. Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Emelt szintű bentlakásos ellátás az Idősek Otthona József Attila utca 5. szám alatti (Ikva Otthon) telephelyen vehető igénybe. Az emelt szintű férőhely (Idősek Otthona, József Attila utca 5., Ikva Otthon) elfoglalásakor érvényben levő egyszeri hozzájárulás összegét a beköltözéssel egy időben köteles az ellátott vagy a hozzájárulás teljesítését vállaló más személy megfizetni. Az egyszeri hozzájárulás összegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza. Ha a gondozás - az ellátást igénybe vevő elhalálozása kivételével - vagy a férőhely emelt szintű minősítése öt éven belül megszűnik, az egyszeri hozzájárulás fennmaradó napokra jutó időarányos részét vissza kell fizetni.

(5) *  Az emelt szintű kétszemélyes lakrészben élő személyek egyikének elhalálozása esetén a túlélő ellátott - változatlan térítési díjfizetési kötelezettség mellett - jogosult a kétszemélyes lakrészt egyedül használni legfeljebb a halálesetet követő hónap utolsó napjáig. Ezen idő alatt az ellátott az egyszemélyes lakrész használatára kérelmet terjeszthet elő. Az eljárást a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben szabályozottak szerint szükséges lefolytatni.

(6) * 

(7) A befizetett egyszeri hozzájárulás összegének 10%-át Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetési elszámolási számlájának e célra nyitott alszámláján kell kezelni.

8. A jogosultak érdekvédelme

13. § (1) *  A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében ellátottak érdekeit az ellátottjogi képviselő, szociális szakellátások esetén - kivéve az átmeneti ellátások - az Érdekképviseleti Fórum és az ellátottjogi képviselő biztosítja. Az ellátottjogi képviselő elérhetősége a SoSzI és a Gyermekjóléti Intézet szakmai egységeiben kifüggesztésre kerül.

(2) *  Az Érdekképviseleti Fórumban a fenntartó önkormányzatot a Népjóléti Bizottság egy kijelölt tagja képviseli.

(3) Az Érdekképviseleti Fórumban való tagság megszűnése esetén 30 napon belül gondoskodni kell az új tag választásáról.

(4) *  Az Érdekképviseleti Fórum működésének részletes szabályait az Idősek Otthona, valamint az Ikva Otthon házirendjének mellékletei tartalmazzák.

(5) *  A személyes gondoskodást nyújtó SoSzI szakmai egységeiben az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogait az Szt. 94/E-99/A. §-a szerint biztosítani szükséges.

(6) * 

9. A fenntartó feladat és jogköre

14. § (1) *  Az Önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó SoSzI szakmai egységeinek tárgyi, személyi és folyamatos működésének feltételeit.

(2) A Közgyűlés

a) *  meghatározza az intézményi térítési díjat, az emelt szintű elhelyezéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás összegét, valamint az átlagos szintű elhelyezéskor fizetendő belépési hozzájárulás összegét.

b) *  dönt a SoSzI alapító okiratának elfogadásáról, gazdálkodási köréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, az intézmény nevének megállapításáról.

c) *  a SoSzI vezetője tekintetében gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat.

d) *  ellenőrzi a SoSzI szakmai egységeinek működését, az intézményvezetői hatáskör gyakorlását, a felvételi eljárás ügyviteli rendjét, az intézményvezető adatszolgáltatási kötelezettségét.

e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről.

f) kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területi illetékes szervének véleményét az intézmények működését érintő lényeges döntések meghozatala előtt.

(3) *  A Népjóléti Bizottság

a) véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti az Szt. által előírt szolgáltatástervezési koncepciót,

b) jóváhagyja a szociális és gyermekvédelmi intézmények szakmai programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és benne az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályait,

c) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. [Szt. 92/B. § (1) bekezdés c) és d) pontja]

(4) A Közgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott feladatait a Humánszolgáltatási Osztály közreműködésével látja el.

(5) A Közgyűlés

a) *  az Szt. 92/B. § (1) bekezdés h) pontja alapján a SoSzI szakmai egységeinek működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szerve véleményének kikérésével kapcsolatos,

b) az Szt. 94/A. § (3) bekezdésben foglalt, valamint a területi hatály alá nem tartozó személyek szakellátásának nyújtása tekintetében az Szt. 94/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a beutalást érintő döntéssel kapcsolatos, az Szt. 94/A. § (3) bekezdésben foglalt, a beutalást érintő döntéssel kapcsolatos,

c) az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján a szociális ellátás megtérítése összegének, illetve pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból való elengedésével, illetve csökkentésével kapcsolatos,

d) *  az Szt. 115. § (4) bekezdése alapján a SoSzI intézetvezetői által megállapított személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásával kapcsolatos,

e) az Szt. 117. § (3) bekezdésében foglalt személyi térítési díj megállapításával kapcsolatos,

f) a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése alapján a térítési díj hátralékának a közadók módjára történő behajtásával, a behajthatatlan követelés törlésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza.

(6) A Közgyűlés

a) *  az Szt. 99. §-ában meghatározott érdekvédelmi fórum megalakításának és tevékenysége szabályainak meghatározásával,

b) *  a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján a fenntartó képviselőjének kijelölésével kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházza.

(7) *  A Népjóléti Bizottság megbízatásának lejárta és az újonnan megválasztott Népjóléti Bizottság megalakulása közötti időszakban, illetve, ha működésük szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja.

10. Szociálpolitikai Kerekasztal

15. § (1) *  Az Önkormányzat a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) működtet.

(2) A Kerekasztal résztvevői, tagjai:

a) *  az Önkormányzat részéről:

aa) szociális ügyekért felelős alpolgármester, aki egyben a Kerekasztal elnöke,

ab) *  A Népjóléti Bizottság elnöke,

b) Intézmények részéről:

ba) egészségügyi intézmények, szolgáltatók által delegált személy,

bb) egyházi fenntartók által delegált két személy,

bc) *  a SoSzI és az Egyesített Bölcsődék által delegált személy

c) Civil szervezetek részéről:

ca) önkéntes segítő szervezetek által delegált személy,

cb) egészségkárosodottakat képviselő szervezetek által delegált személy,

cc) rétegképviseletek által delegált személy.

d) Foglalkoztatást elősegítő és biztosító szervezetek részéről:

da) Munkaügyi Kirendeltség által delegált személy,

db) FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. által delegált személy,

dc) Helyi Érdekegyeztető Tanács által delegált személy.

(3) Több szervezet együttes képviseletét ellátó delegáltak megbízatása 2 évre szól, mely a szervezetek döntésének megfelelően többször ismételhető. A delegáltak személyének kiválasztása az önkormányzat által kezdeményezett egyeztetésen történik, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A delegált személy lemondása, illetve visszahívása esetén a képviseletről a küldő szervezet gondoskodik.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladatai:

a) Véleményezi:

aa) a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót, módosítását és végrehajtásáról rendelkező előterjesztéseket,

ab) *  az Önkormányzat által fenntartott SoSzI és Egyesített Bölcsődék szakmai beszámolóit,

ac) az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi területet érintő hosszú távú programjait, koncepcióit.

b) Javaslatot tehet:

ba) *  feladatát érintően a Közgyűlés és a Népjóléti Bizottság napirendjére.

c) Dönt:

ca) saját ügyrendjének elfogadásáról,

cb) munkatervének, tárgyalt napirendjeinek összeállításáról.

(5) *  A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal, de igény szerint többször ülést tart, mely ülések nyilvánosak. Működési szabályait ügyrendben határozza meg. A Kerekasztal üléseivel kapcsolatos adminisztratív teendőket a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja látja el.

(6) A Kerekasztal üléseit az elnök hívja össze, mely akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az ülést össze kell hívni, ha azt a Kerekasztal tagjainak több mint fele írásban kezdeményezi. A kezdeményezésnek a tárgyalandó napirend témáját is tartalmaznia kell.

(7) A Kerekasztal véleményének, illetve javaslatainak, állásfoglalásának elfogadásához egyszerű többség szükséges, mely véleményt a bizottsági, illetve közgyűlési napirend tárgyalása során ismertetni kell.

11. Záró rendelkezések

16. § (1) Jelen rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésének napjával hatályát veszti

a)-d) * 

17. § Jelen rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez * 

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások szolgáltatási önköltsége és a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjai

1. Alapszolgáltatások

A B C D E F
1 Alapszolgáltatások: A szolgáltatás önköltsége Állami támogatás Önköltség alapon számított intézményi térítési díj (D=B-C, a szolgáltatás önköltsége és az állami támogatás különbözete) Megállapított intézményi
térítési díj
Önkormányzati támogatás
(E=C-D, az önköltség alapon számított intézményi térítési díj és a megállapított intézményi térítési díj különbözete)
2 Étkeztetés (vásárolt)(SoSzI)
Ft/étkezés/fő/nap áfával
1 180 296 884 800 84
3 Ételkiszállítás költsége háztartásonként
Ft/étkezés/fő/nap
150 0 150 150 0
4 Házi segítségnyújtás, Szociális segítés (SoSzI)
Ft/óra
4 422 95 4 327 1 800 2 527
5 Házi segítségnyújtás, személyi gondozás (SoSzI)
Ft/óra
4 421 1 856 2 565 1 800 765
6 Támogató szolgáltatás, személyi segítés (Gyermekjóléti Intézet)
Ft/óra
9 699 4 319 5 380 900 4 480
7 Támogató szolgáltatás, kilométer (Gyermekjóléti Intézet)
Ft/km
1 940 864 1 076 450 626
8 Idősek nappali ellátása, demens személyek gondozása étkezéssel (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
6 301 1 727 4 574 1 250 3 324
9 Idősek nappali ellátása, demens személyek gondozása étkezés nélkül (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
5 829 1 727 4 102 450 3 652
10 Fogyatékosok nappali ellátása háromszori étkezéssel (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
9 026 3 409 5 617 1 400 4 217
11 Fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
8 316 3 409 4 907 850 4 057
12 Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezéssel (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
4 784 1 689 3 095 1 250 1 845
13 Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezés nélkül (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
4 312 1 689 2 623 450 2 173

2. Ápolást, gondozást nyújtó szolgáltatások

A B C D E F
1 Ápolást, gondozást nyújtó szolgáltatások: A szolgáltatás önköltsége Állami támogatás Önköltség alapon számított intézményi térítési díj Megállapított intézményi térítési díj (D=B-C, a szolgáltatás önköltsége és az állami támogatás különbözete) Önkormányzati támogatás
2 Idősek Otthona
Ft/ellátási nap/fő
14 164 5 690 8 474 5 000 3 474
3 Emeltszintű idősek otthona (Ikva Otthon)
Ft/ellátási nap/fő
14 164 5 690 8 474 7 000 1 474

3. Átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatások

A B C D E F
1 Átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatások: A szolgáltatás önköltsége Állami támogatás Önköltség alapon számított intézményi térítési díj Megállapított intézményi térítési díj (D=B-C, a szolgáltatás önköltsége és az állami támogatás különbözete) Önkormányzati támogatás
2 Idősek Otthona, időskorúak gondozóháza
Ft/ellátási nap
14 164 5 690 8 474 5 000 3 474
3 Hajléktalanok átmeneti szállása
(30 napon túl)
Ft/ellátási nap
12 715 1 901 10 814 600 10 214

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez * 

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások személyi térítési díjai

1. Étkezés - ebéd (SoSzi)

A B
1 Étkeztetés - ebéd (SoSzI) Ft/fő/étkezés
A feltüntetett összegek az áfát tartalmazzák.
2 28 500 Ft/hó jövedelem alatt 150
3 28 501-51 300 Ft/hó 200
4 51 301-74 100 Ft/hó 300
5 74 101-96 900 Ft/hó 400
6 96 901-119 700 Ft/hó 500
7 119 701 -140 000 Ft/hó 600
8 140 001-160 000 Ft/hó 700
9 160 001 Ft/hó jövedelem felett 800
10 Ételkiszállítás költsége háztartásonként 150

2. Nappali ellátások

2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása
A B C
1 Fogyatékos személyek nappali ellátása - napi háromszori étkezés (SoSzI) Ellátás étkezéssel (Ft/nap) Ellátás étkezés nélkül
(Ft/nap)
2 28 500 Ft/hó jövedelem alatt 200 100
3 28 501-51 300 Ft/hó 300 150
4 51 301-74 100 Ft/hó 500 200
5 74 101-96 900 Ft/hó 650 250
6 96 901-119 700 Ft/hó 950 300
7 119 701 Ft/hó - 140 000 Ft/hó 1150 400
8 140 001 - 160 000 Ft/hó 1250 500
9 160 001 Ft/hó jövedelem felett 1400 600
2.2. Pszichiátriai betegek nappali ellátása
A B C
1 Pszichiátriai betegek nappali ellátása (SoSzI) Ellátás étkezéssel (Ft/nap) Ellátás étkezés nélkül
(Ft/nap)
2 28 500 Ft/hó jövedelem alatt 200 50
3 28 501-51 300 Ft/hó 300 100
4 51 301-74 100 Ft/hó 450 150
5 74 101-96 900 Ft/hó 600 200
6 96 901-119 700 Ft/hó 750 250
7 119 701 - 140 000 Ft/hó 950 300
8 140 001- 160 000 Ft/hó 1050 350
9 160 001 Ft/hó jövedelem felett 1250 450
2.3. Idősek nappali ellátása
A B C
1 Idősek nappali ellátása (SoSzI) Ellátás étkezéssel (Ft/nap) Ellátás étkezés nélkül
(Ft/nap)
2 28 500 Ft/hó jövedelem alatt 200 50
3 28 501-51 300 Ft/hó 300 100
4 51 301-74 100 Ft/hó 450 150
5 74 101-96 900 Ft/hó 600 200
6 96 901-119 700 Ft/hó 750 250
7 119 701 - 140 000 Ft/hó 950 300
8 140 001 - 160 000 Ft/hó 1050 350
9 160 001 Ft/hó jövedelem felett 1250 450

3. Házi segítségnyújtás

A B C
1 Házi segítségnyújtás (SoSzI) Szociális segítés
gond. óra/Ft
Személyi gondozás
gond. óra/Ft
2 28 500 Ft/hó jövedelem alatt 300 300
3 28 501-51 300 Ft/hó 400 400
4 51 301-74 100 Ft/hó 500 500
5 74 101-96 900 Ft/hó 600 600
6 96 901-119 700 Ft/hó 750 750
7 119 701-140 000 Ft/hó 900 900
8 140 001-160 000 Ft/hó 1200 1200
9 160 001 - 180 000 1500 1500
10 180 001 Ft/hó jövedelem felett 1800 1800

4. Támogató Szolgáltatás (Gyermekjóléti Intézet)

A B
1 Támogató Szolgáltatás
(Gyermekjóléti Intézet)
Személyi segítés szociálisan rászorulók (fogy. tám. + emelt csp.) számára
Óradíj
(Ft/óra)
2 51 300 Ft/hó jövedelem alatt 200
3 51 301-74 100 Ft/hó jövedelem 300
4 74 101 Ft/hó jövedelem felett 500
5 Személyi segítés szociálisan nem rászorulók számára (óradíj) 900
6 Szociálisan rászoruló részére szállítási szolgáltatás esetenként (kilométerdíj) 120
7 Szociálisan nem rászoruló részére szállítási szolgáltatás esetenként (kilométerdíj) 450

5. Hajléktalanok átmeneti szállása (SoSzI) Ft/nap

A B
1 Hajléktalanok átmeneti szállása Napi díj
(Ft/nap)
2 28 500 Ft/hó jövedelem alatt 200
3 28 501-53 500 Ft/hó jövedelem 300
4 53 501-78 500 Ft/hó jövedelem 400
5 78 501-103 500 Ft/hó jövedelem 500
6 103 501 Ft/hó jövedelem felett 600

A feltüntetett személyi térítési díjak az áfát tartalmazzák.

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez * 

1. Az Emelt szintű Idősek Otthona (Ikva Otthon) igénybevételekor fizetendő egyszeri hozzájárulás

A B
1 Beköltözéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás
2 Emelt szintű Idősek Otthona, József Attila u. 5.
3 Egyszemélyes lakrész 3 000 000 Ft
4 Kétszemélyes lakrész 4 000 000 Ft
5 Kétszemélyes lakrész (nem házaspár esetén) 2 000 000 Ft/fő
6

2. Az Idősek Otthona (Balfi út) igénybevételekor fizetendő belépési hozzájárulás összege

A B
1 Beköltözéskor fizetendő belépési hozzájárulás
2 Idősek Otthona, Balfi út 80. 1 100 000 Ft

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez * 

Intézményi élelmezési normák

1. Nyersanyagnorma

A B
1 Ellátási forma Nyersanyagnorma (Ft/fő/nap)
2 egész napos ellátás (ötszöri étkezés) 1350
3 háromszori étkezés 1075
4 ebéd 800
5 egytálétel (népkonyha) 850

2. Napi norma ötszöri étkezés megoszlása

A B
1 Napi norma ötszöri étkezés megoszlása Ft/étkezés/fő
2 reggeli 190
3 tízórai 85
4 ebéd 800
5 uzsonna 85
6 vacsora 190

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez *