Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a belváros forgalmi rendjéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet területi hatálya Sopron belvárosára - a Templom utca Liszt Ferenc utca és Fő tér közötti szakaszára, a Bünker János Rajnárd közre, a Kolostor utcára, a Fő térre, a Fegyvertár utcára, az Orsolya térre, a Hátsókapunak a Szent György utca, valamint a Hátsókapu 3. és 8. szám közötti, négy darab kovácsoltvas korlátoszloppal határolt szakaszára, a Szent György utcára és az Új utcára - mint védett övezetre (a továbbiakban: Védett Övezet) terjed ki.

(1a) *  A rendelet területi hatálya kiterjed továbbá a Várkerület páros oldalán, a Hűségkút és a Várkerület 100-102. szám alatti ingatlan között kialakított gránit szegéllyel ellátott szervizútra (a továbbiakban: Szervizút).

(2) *  A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a Védett Övezetben és a Szervizúton - az érvényes útvonalengedéllyel rendelkező turisztikai célú városnéző kisvonat kivételével - gépjárművet használ.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  Beléptető rendszer: a Templom utca 26. szám előtti, a gépjárművel történő be- és kihajtást elektronikus úton, rendszám-leolvasóval és elektromos sorompó alkalmazásával ellenőrző működési egység.

2. *  Diszpécser: a beléptető rendszer üzemeltetését és felügyeletét ellátó munkaállomás, melynek feladatait a Petőfi téri mélygarázsban a Sopron Holding Zrt. látja el.

3. *  Magánparkoló: a Védett Övezeten belül elhelyezkedő magánterületen található, gépjármű beállásra alkalmas terület vagy helyiség.

4. *  Változó rendszámra szóló behajtási engedély: olyan behajtásra jogosító engedély, amely alapján az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet nem kizárólag egy, egyedileg beazonosítható forgalmi rendszámmal rendelkező járművel történő behajtásra jogosult. A Védett Övezetben egy változó rendszámra szóló engedéllyel egyidejűleg csak egy jármű tartózkodhat.

5. *  Védett Övezet: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés n) pontja szerint „Várakozni tilos” jelzőtáblával kijelölt olyan az 1. § (1) bekezdésben meghatározott terület, ahová a behajtás engedélyhez és az ebben foglalt feltételekhez kötött.

6-10. * 

3. A Védett Övezet közlekedési rendje * 

3. § (1) * 

(1a) *  A Védett Övezetbe gépjárművel történő be- és kihajtás - a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével - a Templom utcán keresztül lehetséges. A Védett Övezetben a megengedett legnagyobb haladási sebesség 20 km/óra. A behajtási engedélyt a jegyző (a továbbiakban: Engedélyező) adja ki.

(2) *  A Védett Övezetet a Hátsókapu 3. és 8. számú ingatlanok között, az Új utcát és a Szent György utcát pedig a lángolt gránitkő burkolat szélétől számított 0,5 m-es sávban korlátoszlopok zárják le, illetve szakaszolják.

(3) *  A Hátsókapu megnyitására, illetve az Új utcai, Szent György utcai oszlopok eltávolítására a polgármester adhat engedélyt. Ebben az esetben az eltérő forgalmi rend kitáblázása iránti intézkedés és az ebből eredő mindennemű felelősség és költség a megnyitást kérelmező személyt terheli.

(4) *  A Védett Övezet közterületein 00.00-24.00 óra között - amennyiben jelen rendelet másként nem szabályozza - tilos várakozni.

(5) *  A Védett Övezet közterületein kizárólag árurakodás céljából 20 percig lehet tartózkodni jelen rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A Védett Övezetben árurakodás céljából - indokolt esetben - legfeljebb 1 órán keresztül lehet tartózkodni jelen rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

(6) *  A Védett Övezetben elhelyezkedő lakóingatlanok, gazdálkodó szervezetek székhelye, telephelye megközelítése vagy a ki- és berakodás céljából 20 percig, indokolt esetben 1 órán keresztül lehet tartózkodni jelen rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

(6a) *  A Védett Övezetben áruszállítást legfeljebb 5,0 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni.

(7) *  Az 5,0 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű eseti útvonalengedély birtokában hajthat be a Védett Övezetbe.

3/A. *  A Szervizút közlekedési rendje

3/A. § *  (1) *  A Szervizútra behajtani a Hűségkút mellett kialakított behajtón keresztül, kihajtani a Várkerület 100-102. szám előtti épület előtt lehet. A behajtás legfeljebb 7,5 tonna össztömegű gépjárművekkel lehetséges. A behajtási engedélyt Engedélyező adja ki.

(1a) *  A Szervizúton elhelyezkedő lakóingatlanok, gazdálkodó szervezetek székhelye, telephelye eseti megközelítése céljából, a ki- és berakodáshoz, árurakodáshoz, illetve a megközelítéshez szükséges időtartamig, de legfeljebb 20 percig lehet tartózkodni jelen rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

(2) *  A behajtást követően az Engedélyező által kiadott engedélyt a szélvédőn jól látható helyen kell elhelyezni, emellett a rakodás megkezdésének időpontját a szélvédőn jól látható helyen elhelyezett papír parkolóórával is jelezni kell. A papír parkolóóra használatának elmaradása jelen rendelet megsértésének minősül.

(3) A Szervizút használatára vonatkozó, részletes szabályokat jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. A Védett Övezetbe történő behajtás általános szabályai * 

4. § (1) *  A beléptető rendszer szabályozza a Védett Övezetbe történő behajtást. A beléptető rendszer nyitására a jelen rendeletben rögzített módon és feltételekkel van lehetőség:

a) automatikus kapunyitással (rendszámleolvasás),

b) diszpécserszolgálaton keresztül a Templom utcánál,

c) szálláshelyek saját gombja működtetésével.

(2) *  A Védett Övezetbe gépjárművel behajtani, ott tartózkodni - jelen rendeletben felsorolt esetek kivételével - csak az Engedélyező engedélyével, ún. behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművel lehet jelen rendeletben, valamint a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel.

(3) A beléptető rendszer által elfoglalt területek, valamint annak környezete kamerával megfigyelt területek. A beléptető rendszer folyamatosan fotón, illetve filmen rögzíti a be- és kilépőket, leolvassa és tárolja a be- és kihajtó járművek rendszámát, a rendszeren történő áthajtás időpontját, valamint a rendeletben meghatározott egyéb adatokat. A felvételeket, rögzített adatokat az adatvédelmi szabályok betartása mellett csak az e rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére lehet felhasználni.

5. § (1) A behajtási engedély típusai:

a) lakossági behajtási engedély,

b) intézményi behajtási engedély,

c) ideiglenes behajtási engedély, mely

ca) áruszállítási célú,

cb) kereskedelmi szálláshelynek adható,

cc) * 

cd) * 

ce) vis maior és egyéb esetekben adható.

(2) A behajtási engedély iránti kérelmet az Engedélyezőnél kell előterjeszteni a 2. mellékletben meghatározott dokumentumok csatolásával. A 7 napot meghaladó időtartamra szóló engedélyek esetén az Engedélyező a kérelmet a beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el.

(3) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanra lakossági és intézményi behajtási engedély csak szolgálati lakás esetén adható. A különböző funkciók meglétét - jogszabályi megfelelését - Engedélyező a helyszínen ellenőrzi.

(4) * 

(5) *  Igény esetén nyitó kulcsot, elektronikus távirányítót kaphatnak a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a közegészségügy, az orvosi ügyelet a távirányító költségeinek megtérítése ellenében. A távirányítót minden év február 15. napjáig Engedélyező által újra érvényesíttetni kell.

6. § (1) *  Tilos olyan behajtási engedélyt használni, amelynek érvényességi ideje lejárt. Lejárt érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel.

(2) *  Tilos a nyitó kulcsot és az elektronikus távirányítót megrongálni, jogosulatlan személynek átengedni.

(3) * 

II. Fejezet

A behajtási engedély fajtái, a behajtási engedély visszautasításának és visszavonásának szabályai * 

5. Engedélyhez nem kötött behajtás

7. § (1) *  A Védett Övezetbe és a Szervizútra behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani 00.00-24.00 óra között:

a) a mentőszolgálat, a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtási szervezet, a tűzoltóság, a köztársasági őrezred stb.) gépjárművei és a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárművei,

b) területileg illetékes felnőtt- és gyermek háziorvos, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárművei,

c) a közegészségügyi, köztisztasági, városüzemeltetési feladatokat ellátó gépjárművek,

d) a postai gyűjtő-, és kézbesítőszolgáltatást ellátó gépjárművek, futár- és csomagküldő szolgálatok gépjárművei, az ételfutár szolgálatok kivételével,

e) betegszállító, halottszállító gépjárművek, melyek a város területére vonatkozóan működési engedéllyel rendelkeznek,

f) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei, továbbá a jegyző által különös méltánylást érdemlő önkormányzati érdekre tekintettel feljogosított személy vagy szervezet képviselője.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak minden év január 31. napjáig kötelesek felkeresni az Engedélyezőt adategyeztetés (a rendszámfelismerő rendszerbe történő adatbevitel) céljából.

(3) *  Az (1) bekezdésben felsoroltak a Védett Övezetben és a Szervizúton rendeltetésszerű feladatuk ellátásához szükséges időtartamig tartózkodhatnak.

6. Lakossági behajtási engedély

8. § (1) *  Kérelemre legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű üzembentartója, vagy tulajdonosa - vagy a munkáltató kizárólagos tulajdonában lévő gépjármű kizárólagos használója - részére, ha a Védett Övezetben vagy a Szervizút mentén

a) lakóhellyel vagy lakástulajdonnal rendelkezik,

b) tartózkodási hellyel rendelkezik, de a tartózkodási hely szerinti ingatlan tulajdonosa vagy állandó lakója nem kért behajtási engedélyt, vagy

c) gépjárműtároló tulajdonjogával rendelkezik,

d) gépjárműtároló bérleti vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik és a tulajdonos nem kért behajtási engedélyt,

e) lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozója.

Amennyiben a behajtási engedély a tartózkodási helyre tekintettel került kiadásra, és az ingatlantulajdonos is behajtási engedély-kérelemmel él, a tartózkodási helyre tekintettel kiadott behajtási engedély automatikusan visszavonásra kerül.

(2) *  A behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható. Egy helyrajzi számra legfeljebb két behajtási engedély adható ki, kivételt képez ez alól a több beállóval rendelkező magánparkoló.

(3) Lakossági behajtási engedéllyel

a) *  amennyiben a gépjármű telken belül nem helyezhető el.

b) *  amennyiben a gépjármű telken belül elhelyezhető, a Védett Övezetben történő tartózkodás ideje korlátlan, azzal, hogy a közterületen várakozni tilos.

(4) *  A Védett Övezetben a be- és kihajtás időpontját beléptető rendszer rögzíti.

(5) *  A (3) bekezdés a) pontja szerinti, védett övezetbeli engedélyesek a Petőfi téri mélygarázsban, vagy a lakóhelyükhöz legközelebb eső parkolóban igényelhetnek kedvezményes parkolási bérletet a fizető parkolás rendjéről szóló helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

(6) *  A Szervizútra történő lakossági behajtás behajtási engedély birtokában csak a Szervizút melletti lakóingatlanok eseti megközelítése céljából történhet.

7. Intézményi behajtási engedély

9. § (1) *  Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a Védett Övezetben székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező állami, önkormányzati, gazdasági, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére

a) a saját tulajdonában/üzemeltetésében lévő gépjárműveire,

b) alkalmazottainak gépjárműveire,

abban az esetben, ha a parkolás telken belül biztosított.

(2) *  Intézményi behajtási engedéllyel a Védett Övezetben tartózkodás ideje korlátlan, azzal, hogy közterületen várakozni nem lehet.

(3) Az intézmény az ideiglenes behajtási engedélyek közül további jogcímeken is jogosult behajtási engedélyre.

(4) * 

8. Ideiglenes behajtási engedélyek: Áruszállítási célú behajtási engedély

10. § (1) *  Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon, a Védett Övezetben és a Szervizút mellett székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére, amelyek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez áruszállítás szükséges.

(2) *  Az áruszállítási célú behajtási engedély védett övezetbeli és a Szervizúton található telephelyenként, illetve székhelyenként korlátlan darabszámban, meghatározott forgalmi rendszámra 05.00-11.00 óra közötti időszakra vonatkozóan adható. 11.00-05.00 óra közötti időszakra szóló áruszállítás a jegyző egyedi mérlegelési jogkörében kiadott engedélye alapján lehetséges.

(2a) * 

(2b) *  A Szervizútra behajtani csak árurakodás céljából, annak időtartamára lehet.

(3) *  A (2) bekezdésben foglaltakon túl védett övezetbeli telephelyenként, illetve székhelyenként egy darab változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható.

(4) * 

(5) *  A kiadott behajtási engedélyért, illetve annak szabályszerű használatáért az Engedélyes felel.

9. Ideiglenes behajtási engedélyek: Kereskedelmi szálláshelyek számára adható behajtási engedély

11. § (1) *  A 9-10. §-ban foglaltakon túl további - legfeljebb egy éves időtartamra érvényes - változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható a Védett Övezetben székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek részére, a szállóvendégek behajtása érdekében.

(2) *  A szálláshely nyomógombos beléptető rendszer kialakítását is igényelheti a kiépítés, üzemeltetés költségeinek vállalásával. Ez esetben a beléptető rendszer „szálláshely” menüjének, valamint a szálláshelyen elhelyezett nyitógomb alkalmazásával is történhet a szállóvendég behajtása az általa vezetett gépjárművel.

(3) *  Azon szállóvendég, akinek a szállodán belüli parkolása nem megoldott, itt tartózkodásának ideje alatt legfeljebb 2 alkalommal hajthat be a Védett Övezetbe és alkalmanként legfeljebb a szálláshelyre történő ki- és berakodáshoz, illetve a megközelítéshez szükséges időtartamig tartózkodhat a Védett Övezetben. A tartózkodási idő túllépéséért, valamint a közlekedési szabályok megsértéséért a gépjármű üzembentartója felelős.

(4) *  A kereskedelmi szálláshelynek azon vendégei, akiknek parkolása a szálláshelyen belül szabályosan kialakított, egész évben folyamatosan üzemelő, parkolóhelyen biztosított, a Védett Övezet közterületein nem várakozhatnak.

(5) * 

(6) * 

10. Ideiglenes behajtási engedélyek * 

12. § (1) *  Eseti behajtási engedély adható a Védett Övezetben

a) az út- és közműszolgáltatók által, ilyen minőségükben végzett karbantartási, felújítási, építési munkákhoz szükséges munkagépekre, a munkavégzés időtartamára,

b) esküvők alkalmával a házasulandó párt szállító, ún. „menyasszonyi autó” részére, az esküvő napjára,

c) keresztelő alkalmával újszülöttet, csecsemőt szállító autó részére, a keresztelő napjára,

d) az idősek otthonába lakót szállító jármű tulajdonosa, üzembentartója részére, az intézmény által kiállított igazolás alapján a 3. § (6) bekezdése szerinti benntartózkodási időkorláttal,

e) önkormányzati érdekből,

f) mozgáskorlátozottakat szállító gépjárművek, valamint idős korára, betegségére tekintettel mozgásában akadályozott személyt szállító gépjárművek esetében.

(1a) *  Eseti behajtási engedély adható a Szervizúton

a) az út- és közműszolgáltatók által, ilyen minőségükben végzett karbantartási, felújítási, építési munkákhoz szükséges munkagépekre, a munkavégzés időtartamára,

b) önkormányzati érdekből,

c) mozgáskorlátozottakat szállító gépjárművek, valamint idős korára, betegségére tekintettel mozgásában akadályozott személyt szállító gépjárművek esetében.

(2) *  Az eseti behajtási engedély csak meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható.

11. * 

13. § (1) *  Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható

a) magánterületen építési és felújítási munkákban közreműködő gépjárművek,

b) szerviz-szolgáltatást végző gépjárművek,

c) őrző-védő szolgálatok gépjárművei,

d) rendezvények, események alkalmával a lebonyolításban közreműködő gépjárművek,

e) taxi és ételfutár szolgáltatást végző gépjárművek,

f) * 

g) *  Védett Övezetben lakóhellyel rendelkező személy közvetlen hozzátartozója részére

h) Szervizút menti lakóhellyel rendelkező személy közvetlen hozzátartozója részére.

(2) *  Az a)-e) pont esetében a behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy változó gépjármű forgalmi rendszámra, vagy mindkettőre együttesen adható.

(3) *  Az a)-e) pont esetében az ideiglenes behajtás rendjét és a közterületen való tartózkodás időtartamát annak indokoltságára való tekintettel az Engedélyező határozza meg az engedélyben.

(4) *  A Védett Övezetben ideiglenes behajtási engedély meghatározott rendszámra és időtartamra is kérhető. Ezen engedélyek maximum 6 hónapig érvényesek, ezt követően automatikusan érvényüket vesztik.

12. Ideiglenes behajtási engedélyek: Vis maior esetekben történő behajtás * 

14. § (1) *  A kérelmezőt a Védett Övezetbe vis maior esetén - ha szükséges és elkerülhetetlen a behajtás - kaputelefonon keresztül a diszpécser a behajtás okának, a gépjármű üzembentartójának, a megközelítendő ingatlan pontos megjelölésének regisztrálása után jogosult beengedni a Védett Övezetbe.

(2) * 

III. Fejezet

A behajtási engedély visszautasítása és visszavonása * 

13. A behajtási engedély visszautasításának esetei * 

15. § *  Nem adható behajtási engedély az Övezetben

a) *  az 5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre a 3. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel,

b) ügynöki tevékenység végzésére, a gépjárműből történő kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó vagy reklámtevékenység végzésére, a rendezvényekhez kötődő behajtás kivételével.

14. A tartózkodási időtartam túllépése, valamint a behajtási engedély visszavonásának szabályai * 

16. § (1) *  A jelen rendeletben foglalt szabályok betartását, a tartózkodási időtartam túllépését ellenőrzi és szankcionálja a rendőrség és a közterület-felügyelet a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A behajtási engedély visszavonására, illetve letiltására az Engedélyező jogosult.

(2) A behajtási engedély korlátlan idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja:

a) részéről az engedélyhez való jogosultság feltételei megváltoztak, vagy

b) *  az engedélyt vagy annak adatait meghamisítja, vagy

c) *  az engedélyt jogosulatlan személy részére átruházza, vagy másnak átadja, vagy

d) * 

e) *  hamis engedélyt használ.

f) * 

(3) *  Jelen rendeletben előírt rendelkezések megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról és azok jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

17. § (1) * 

(2) * 

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § *  Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete, valamint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

A behajtási engedélyhez kötelezően csatolandó dokumentumok

A behajtási engedély kérelemhez az igénylőnek mindazokat az adatokat, jogosultságokat igazolni kell az eredeti okmányok, dokumentumok bemutatásával, melyekből a behajtási engedélyhez való jogosultság megállapítható. A bemutatott dokumentumokról az Engedélyező másolatot kér. A behajtási engedély mindaddig nem adható ki, amíg a szükséges dokumentumok bemutatása meg nem történt.

1. A jogosultság igazolásához elsősorban a következő érvényes okmányok, dokumentumok fogadhatók el:

1.1. Személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély,

1.2. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

1.3. Gépjármű forgalmi engedély

1.4. 30 napnál nem régebbi cégkivonat (cég képviselője által hitelesítve), vállalkozói igazolvány stb.

1.5. Ingatlan tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi),

1.6. Székhely, telephely, fióktelep, (üzlet) használatára jogosultságot igazoló okirat, ha az egyéb igazolásokból nem tűnik ki.

1.7. Ideiglenes behajtás okát igazoló dokumentum.

2. A lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez az adatlap kitöltésén túl csatolni kell:

2.1. a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, kártya másolatát, - a személyi okmány másolatát,

2.2. a gépjármű forgalmi engedély másolatát,

2.3. tulajdonjoghoz kötött engedély esetén a tulajdonjogot, - haszonélvezeti jogot igazoló 30 napnál nem régebbi okmányt (földhivatali tulajdoni lap másolat vagy adásvételi szerződés).

3. Az intézményi és kereskedelmi szálláshely behajtási engedély iránti kérelemhez csatolni kell az adatlap kitöltésén túl:

3.1. a működési engedély másolatát,

3.2. a vállalkozói igazolvány másolatát,

3.3. saját gépjármű esetén a gépjármű forgalmi engedély másolatát, - munkavállaló esetén nyilatkozatot a gépjármű ingatlanon belül történő elhelyezésének engedélyezéséről,

3.4. 30 napnál nem régebbi, nem hiteles cégkivonat másolatát,

3.5. gépjárműtároló, illetve helyiség bérlete esetén a bérleti szerződés másolatát is csatolni kell.

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

A Szervizút használati rendje

1. Általános szabályok:

1.1. A Szervizútra történő ráhajtás a Hűségkút mellett kialakított behajtón keresztül történhet, az útburkolati jelzésekkel ellátott meghatározott nyomvonalon, a gránitszegélyekkel határolt sávban. Az egyirányú közlekedés során a kihajtás a Várkerület 100-102. sz. épület (DM üzlet) előtt lehetséges az úttest felé, a parkolósávon keresztül. A Mária-szobortól kezdődő szakaszon gépjárművel megfordulni tilos.

1.2. A Szervizút gépjárművel történő igénybevétele behajtási engedélyhez kötött. Az engedélyt a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérelmezni. Az engedély meghatározott időben teszi lehetővé a behajtást a Szervizútra, az alábbiak szerint:

1.3. Az áruszállítási célú behajtási engedély telephelyenként, illetve székhelyenként korlátlan darabszámban, meghatározott forgalmi rendszámra 05.00-11.00 óra közötti időszakra vonatkozóan adható. 11.00-05.00 óra közötti időszakra szóló áruszállítás a jegyző egyedi mérlegelési jogkörében kiadott engedélye alapján lehetséges.

1.4. A Szervizúton gépjárművel csak az arra kijelölt sávban szabad közlekedni. A lakóingatlanok és az üzletek előtti sávban megállni csak úgy lehet, hogy a többi gépjármű haladása a rakodás idején is folyamatosan biztosított legyen.

1.5. A gépjármű-használat során körültekintően kell eljárni, ügyelve a gyalogosokra, valamint szem előtt tartva a fák, a faverem-rácsok, a szegélyek és az utcabútorok megóvását.

2. Műszaki és tisztítási előírások:

2.1. A burkolatot megfúrni, mechanikai behatásnak kitenni tilos.

2.2. A felújított Mária-szoborhoz, a köztéri világítótestek kandelábereihez, közlekedési tábláihoz, újonnan ültetett fához, annak kitámasztó karóihoz, utcabútorokhoz nekitámasztani, kikötni, vagy ott tárolni semmilyen tárgyat nem szabad.

2.3. A burkolaton daruzásra, munkagépek letalpalására, legalább 0,5 m2 felületű teherelosztó alátét talpfa (keményfa) alkalmazása mellett van csak lehetőség, külön engedéllyel.

2.4. A burkolaton keletkezett olajos, zsíros vagy egyéb más szennyeződéseket zsíroldó tisztítószerekkel fel kell takarítani. NaCl 3%-os oldat használata engedélyezett, MgCl2 használata nem alkalmazható. Egyéb vegyszerek nem használhatóak.

2.5. Amennyiben a burkolat mechanikai igénybevétel során megsérül, vagy oly mértékben szennyeződik, hogy a tisztítást követően sem távolítható el, az érintett burkolat csak a burkolati elemek cseréjével hozható rendbe, annak bekerülési összegét a károkozónak meg kell téríteni az Önkormányzat részére.