Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: * 

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 530 Ft.

3. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységének megkezdésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vétel végett köteles az önkormányzati adóhatósághoz az e célra rendszeresített nyomtatványon írásban bejelentkezni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyhónapot követő hó 15-ig az adómentes és az adóköteles vendégéjszakákról bevallást készít.

(3) *  Az adó beszedésére kötelezett az önkormányzati adóhatóságnál működő POS terminálon keresztül is teljesíthet befizetést.

4. § *  (1) Az adó beszedésre kötelezett szálláshely-szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására, továbbá az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség (Htv. 31. §) megállapítására alkalmas.

(2) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az idegenforgalmi adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.

(3) A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást – ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is – úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességnek, továbbá az adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

5. § (1) *  A szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését, megszűnését, a nyilvántartott adatok módosítását a kereskedelmi hatóság elektronikus úton az önkormányzati adóhatóság részére átadja.

(2) * 

6. § (1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

Melléklet az Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez *