Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. §-a, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A díjkötelezettség Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek.

3. § * 

4. § (1)-(2) * 

(3) A rákötés időpontjáig felmerülő talajterhelési díj alapjából 90%-os kedvezményre jogosult a kibocsátó, ha 2012. évben igazoltan rácsatlakozik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára.

5. § (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a talajterhelési díj bevallását a Ktdt. 21/A. §-a szerint.

(2) *  A talajterhelési díjat az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

(3) *  Az adózó az önkormányzati adóhatóságnál működő POS terminálon keresztül is teljesíthet befizetést.

6. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást a Soproni Vízmű Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) a tárgyévet követő év január 31-ig teljesíti. Amennyiben a díjfizetés mértéke, alapjának számítása, vagy más a díjat befolyásoló tényező évközben jogszabály módosulás miatt változik, úgy az adatszolgáltatást ennek megfelelően megbontva kell teljesítenie.

(2) A szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében az önkormányzati adóhatóság részére az alábbi adatokat bocsátja rendelkezésre:

a) a kibocsátó neve, születési ideje, anyja neve, lakcíme és a fogyasztói hely megjelölése, a tárgyévi vízfogyasztás korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével,

b) közcsatornára történő tárgyévi rákötések időpontja és a rákötésig történt tárgyévi vízfogyasztás,

c) a talajterhelési díj hatálya alá kerülő új kibocsátók és a talajterhelési díjfizetéssel érintett fogyasztási helyek kibocsátójának változása.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző