Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó külterületi mezőgazdasági ingatlanokra terjed ki, ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értékeit.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden termőföld tulajdonosra, illetve termőföldet használó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli társaságra.

A mezei őrszolgálat

2. § (1) A Közgyűlés a közigazgatási területén található termőföldek őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot létesít.

(2) A mezei őrszolgálat a rendelet 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen működik.

(3) *  A mezei őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének, a Városgazdálkodási Osztály Közterületi Csoportjának a részét képezi.

A mezőőrök jogai és kötelezettségei

3. § (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles

a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani,

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni,

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni,

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni,

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.

(2) A mezei őrszolgálat együttműködik a rendőrséggel, a működési területén lévő vadásztársaságokkal, illetve munkája során a polgárokkal és az egyéb civil szervezetekkel jó viszonyt alakít ki.

A mezőőri járulék

4. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az 1. § (2) bekezdés szerinti földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.

(2) A mezőőri járulék mértéke: 0 Ft, a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi.

Záró rendelkezések

5. § E rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző