Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendeletalkotás célja a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatkörébe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának helyi szabályozása, az emberi élet- és vagyonbiztonság, a természeti és épített környezet levegőtisztaságának védelme, a klímavédelem, az energiahatékonyság és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körére terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

(3) A rendelet személyi hatálya a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó, jelen rendelet 3. §-ában megnevezett szolgáltatóra, valamint Sopron Megyei Jogú Város területén lévő minden ingatlan tulajdonosára, kezelőjére, használójára (továbbiakban: Tulajdonos) terjed ki.

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

3. § Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a KÉTÜSZ Sopron Kft. (9400 Sopron, Várkerület 27., a továbbiakban: Szolgáltató) látja el.

Általános rendelkezések

4. § A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására.

A Szolgáltató jogai és kötelességei

5. § (1) A Szolgáltató köteles a Tulajdonost a közszolgáltatás végzéséről a munka megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 munkanappal megelőzően - írásos értesítő útján, vagy a helyben szokásos módon értesíteni.

(2) A közszolgáltató sormunka végzés alkalmával az alábbi feladatokat is ellátja:

a) A darabnyilvántartás vonatkozó jogszabályok szerinti átdolgozása folyóméter alapú nyilvántartásra.

b) A szintek számának felmérése.

c) A bekötések számának (oldható és csak bontással oldható bekötés bontásban), valamint az összekötő elemek méreteinek felmérése.

d) A nyílt égésterű tüzelőberendezések üzemeltetése esetén a levegő utánpótlás vizsgálatát igénylő önálló légtér-összeköttetések számának felmérése.

e) A tüzelőberendezéseknél az égéstermék elvezetőre kötött tüzelőberendezések típusának és számának, tüzelőberendezésenként a használat céljának, az alkalmazott tüzelőanyagnak felmérése.

f) Felméri a 11 kW-nál nagyobb névleges hőteljesítményű gázzal üzemeltetett tüzelőberendezéseket, amelyeknél a levegővédelemről szóló kormányrendelet szerint elsőfokú hatóságként nem a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el.

A Tulajdonos kötelezettségei

6. § (1) A Tulajdonos az ellenőrzést, szükség szerinti tisztítást követően köteles a jelen rendelet mellékletében meghatározott díjat megfizetni.

(2) Díjfizetési kötelezettség csak a ténylegesen elvégzett és leigazolt szolgáltatás után keletkezik.

(3) Meglévő kémény felújítását, kémények számában bekövetkezett változást, illetőleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő alakítását vagy ismételt használatba vételét - a munka megkezdését megelőző 15 nappal - a Tulajdonos írásban vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján személyesen köteles bejelenteni.

(4) A tüzelési mód változását a Tulajdonos köteles a Szolgáltatónak írásban vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján személyesen bejelenteni.

(5) A Tulajdonos jogosult tájékoztatást kérni az önkormányzat által rendeletben megállapított kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjról és a Szolgáltató a tájékoztatást köteles legkésőbb a munka megkezdése előtt megadni.

(6) A Tulajdonos köteles a közszolgáltatónak írásban igazolható módon megadni a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, továbbá ennek változásait, illetőleg a szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, értesítési helyének címét.

Díjmegállapítás

7. § (1) A közszolgáltatás ellátásáért Sopron közigazgatási területén egységesen fizetendő díjakat jelen rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Szolgáltató tárgyidőszakra megállapított díjakról és egyéb szolgáltatásairól díjjegyzéket készít és telephelyén azt látható módon kifüggeszti.

(3) Év közben használatba vett kéményeknél az időarányos évi díjat a használatbavételt követő hónap első napjától kell fizetni.

(4) A Tulajdonos a jelen rendelet melléklete szerinti díjat és járulékait fizetési felszólításra akkor is köteles megfizetni, ha a közszolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésének idejéről az 5. § szerint bizonyítható módon időben értesítette, de a munka elvégzésében megakadályozták, vagy a munka elvégzésének helyi feltételeit nem biztosították.

Záró rendelkezések

8. § * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSEK SORMUNKA KERETÉBEN ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI NETTÓ DÍJAI (LAKOSSÁGI)

Tevékenységek
Égés-
termék-
elvezetők jele
2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Egy egység ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül 2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Egy egység összekötő elem ellenőrzés, tisztítás díja 2015-től

2.3. Műszaki felülvizsgálat
Műszaki felülvizsgálat 2015. évre számított munkaegysége
Műszaki felülvizsgálat 2015. évi díja


Egy egység
2015. évi díja

Egy egységnyi munkaráfordítás ára
ENHS 0,37/db 521 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,80/db 0,20/db 282 Ft 803 Ft 1409 Ft
ENHG 0,30/db 600 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,20/db 400 Ft 1000 Ft 2000 Ft
KNHS 0,20/fm 400 Ft 0,20/fm 400 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 540 Ft 2000 Ft
KNHG 0,14/fm 280 Ft 0,14/fm 280 Ft 0,07/fm 140 Ft 420 Ft 2000 Ft
NNHS 0,30/fm 467 Ft 0,30/fm 600 Ft 0,28/fm 0,07/fm 109 Ft 576 Ft 1558 Ft
NNHG 0,21/fm 391 Ft 0,21/fm 420 Ft 0,07/fm 130 Ft 521 Ft 1864 Ft
ENTS 0,42/db 554 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,80/db 0,20/db 264 Ft 818 Ft 1320 Ft
ENTG 0,34/db 680 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,20/db 400 Ft 1080 Ft 2000 Ft
KNTS 0,24/fm 456 Ft 0,24/fm 480 Ft 0,28/fm 0,07/fm 133 Ft 589 Ft 1898 Ft
KNTG 0,17/fm 340 Ft 0,17/fm 340 Ft 0,07/fm 140 Ft 480 Ft 2000 Ft
NNTS 0,32/fm 470 Ft 0,32/fm 640 Ft 0,28/fm 0,07/fm 123 Ft 573 Ft 1470 Ft
NNTG 0,22/fm 396 Ft 0,22/fm 440 Ft 0,07/fm 126 Ft 522 Ft 1800 Ft
EZHS 0,37/db 540 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,80/db 0,20/db 292 Ft 832 Ft 1460 Ft
EZHG 0,30/db 600 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,20/db 400 Ft 1000 Ft 2000 Ft
KZHS 0,20/fm 400 Ft 0,20/fm 400 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 540 Ft 2000 Ft
KZHG 0,14/fm 280 Ft 0,14/fm 280 Ft 0,07/fm 140 Ft 420 Ft 2000 Ft
NZHS 0,30/fm 600 Ft 0,30/fm 600 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 740 Ft 2000 Ft
NZHG 0,21/fm 420 Ft 0,21/fm 420 Ft 0,07/fm 140 Ft 560 Ft 2000 Ft
EZTS 0,42/db 635 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,80/db 0,20/db 303 Ft 938 Ft 1513 Ft
EZTG 0,34/db 680 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,20/db 400 Ft 1080 Ft 2000 Ft
KZTS 0,24/fm 480 Ft 0,24/fm 480 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 620 Ft 2000 Ft
KZTG 0,17/fm 340 Ft 0,17/fm 340 Ft 0,07/fm 140 Ft 480 Ft 2000 Ft
NZTS 0,32/fm 640 Ft 0,32/fm 640 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 780 Ft 2000 Ft
NZTG 0,22/fm 440 Ft 0,22/fm 440 Ft 0,07/fm 140 Ft 580 Ft 2000 Ft
GNHS* 0,25/szint 500 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,36/szint 0,09/szint 180 Ft 680 Ft 2000 Ft
GNHG* 0,2/szint 400 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,09/szint 180 Ft 580 Ft 2000 Ft
GZHS* 0,25/szint 500 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,36/szint 0,09/szint 180 Ft 680 Ft 2000 Ft
GZHG* 0,2/szint 400 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,09/szint 180 Ft 580 Ft 2000 Ft
GZTS* 0,30/szint 574 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,36/szint 0,09/szint 210 Ft 784 Ft 1913 Ft
GZTG* 0,25/szint 438 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,09/szint 193 Ft 631 Ft 1750 Ft
ET 0,20/db 379 Ft - 0 Ft 0,40/db 0,10/db 190 Ft 569 Ft 1897 Ft
KT 0,10/fm 200 Ft 0 Ft 0,14/fm 0,035/fm 70 Ft 270 Ft 2000 Ft
NT 0,15/fm 300 Ft 0 Ft 0,14/fm 0,035/fm 70 Ft 370 Ft 2000 Ft
GT* 0,10/szint 200 Ft 0 Ft 0,16/szint 0,04/szint 80 Ft 280 Ft 2000 Ft
2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységként 0,10/db 200 Ft 2000 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,30/paraméter 600 Ft 2000 Ft
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 0,05/db 100 Ft 2000 Ft
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek
A fenti közszolgáltatások
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakodott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 2,00/db/óra 3470 Ft 3470 Ft 1735 Ft
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 0,34/db 680 Ft 680 Ft 2000 Ft
A 10000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 0,60/fm 1200 Ft 1200 Ft 2000 Ft
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1,00 2000 Ft 2000 Ft 2000 Ft
Megjegyzés:
* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSEK SORMUNKA KERETÉBEN ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI NETTÓ DÍJAI (KÖZÜLETI)

Tevékenységek
Égés-
termék-
elvezetők jele
2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Egy egység ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül 2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása Egy egység összekötő elem ellenőrzés, tisztítás díja 2015-től

2.3. Műszaki felülvizsgálat
Műszaki felülvizsgálat 2015. évre számított munkaegysége
Műszaki felülvizsgálat 2015. évi díja


Egy egység
2015. évi díja

Egy egységnyi munkaráfordítás ára
ENHS 0,37/db 740 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,80/db 0,20/db 400 Ft 1140 Ft 2000 Ft
ENHG 0,30/db 600 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,20/db 400 Ft 1000 Ft 2000 Ft
KNHS 0,20/fm 400 Ft 0,20/fm 400 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 540 Ft 2000 Ft
KNHG 0,14/fm 280 Ft 0,14/fm 280 Ft 0,07/fm 140 Ft 420 Ft 2000 Ft
NNHS 0,30/fm 600 Ft 0,30/fm 600 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 740 Ft 2000 Ft
NNHG 0,21/fm 420 Ft 0,21/fm 420 Ft 0,07/fm 140 Ft 560 Ft 2000 Ft
ENTS 0,42/db 840 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,80/db 0,20/db 400 Ft 1240 Ft 2000 Ft
ENTG 0,34/db 680 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,20/db 400 Ft 1080 Ft 2000 Ft
KNTS 0,24/fm 480 Ft 0,24/fm 480 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 620 Ft 2000 Ft
KNTG 0,17/fm 340 Ft 0,17/fm 340 Ft 0,07/fm 140 Ft 480 Ft 2000 Ft
NNTS 0,32/fm 640 Ft 0,32/fm 640 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 780 Ft 2000 Ft
NNTG 0,22/fm 440 Ft 0,22/fm 440 Ft 0,07/fm 140 Ft 580 Ft 2000 Ft
EZHS 0,37/db 740 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,80/db 0,20/db 400 Ft 1140 Ft 2000 Ft
EZHG 0,30/db 600 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,20/db 400 Ft 1000 Ft 2000 Ft
KZHS 0,20/fm 400 Ft 0,20/fm 400 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 540 Ft 2000 Ft
KZHG 0,14/fm 280 Ft 0,14/fm 280 Ft 0,07/fm 140 Ft 420 Ft 2000 Ft
NZHS 0,30/fm 600 Ft 0,30/fm 600 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 740 Ft 2000 Ft
NZHG 0,21/fm 420 Ft 0,21/fm 420 Ft 0,07/fm 140 Ft 560 Ft 2000 Ft
EZTS 0,42/db 840 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,80/db 0,20/db 400 Ft 1240 Ft 2000 Ft
EZTG 0,34/db 680 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,20/db 400 Ft 1080 Ft 2000 Ft
KZTS 0,24/fm 480 Ft 0,24/fm 480 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 620 Ft 2000 Ft
KZTG 0,17/fm 340 Ft 0,17/fm 340 Ft 0,07/fm 140 Ft 480 Ft 2000 Ft
NZTS 0,32/fm 640 Ft 0,32/fm 640 Ft 0,28/fm 0,07/fm 140 Ft 780 Ft 2000 Ft
NZTG 0,22/fm 440 Ft 0,22/fm 440 Ft 0,07/fm 140 Ft 580 Ft 2000 Ft
GNHS* 0,25/szint 500 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,36/szint 0,09/szint 180 Ft 680 Ft 2000 Ft
GNHG* 0,2/szint 400 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,09/szint 180 Ft 580 Ft 2000 Ft
GZHS* 0,25/szint 500 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,36/szint 0,09/szint 180 Ft 680 Ft 2000 Ft
GZHG* 0,2/szint 400 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,09/szint 180 Ft 580 Ft 2000 Ft
GZTS* 0,30/szint 600 Ft 0,17/bekötés 340 Ft 0,36/szint 0,09/szint 220 Ft 820 Ft 2000 Ft
GZTG* 0,25/szint 500 Ft 0,14/bekötés 280 Ft 0,09/szint 220 Ft 720 Ft 2000 Ft
ET 0,20/db 400 Ft - 0 Ft 0,40/db 0,10/db 200 Ft 600 Ft 2000 Ft
KT 0,10/fm 200 Ft 0 Ft 0,14/fm 0,035/fm 70 Ft 270 Ft 2000 Ft
NT 0,15/fm 300 Ft 0 Ft 0,14/fm 0,035/fm 70 Ft 370 Ft 2000 Ft
GT* 0,10/szint 200 Ft 0 Ft 0,16/szint 0,04/szint 80 Ft 280 Ft 2000 Ft
2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységként 0,10/db 200 Ft 2000 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,30/paraméter 600 Ft 2000 Ft
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 0,05/db 100 Ft 2000 Ft
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek
A fenti közszolgáltatások
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakodott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 2,00/db/óra 4000 Ft 4000 Ft 2000 Ft
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 0,34/db 680 Ft 680 Ft 2000 Ft
A 10000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 0,60/fm 1200 Ft 1200 Ft 2000 Ft
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1,00 2000 Ft 2000 Ft 2000 Ft
Megjegyzés:
* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

Az égéstermék-elvezetők jelmagyarázatát a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A megrendelt égéstermék elvezetőkkel kapcsolatos műszaki vizsgálatok 2015. évi díjai

Nettó 2000 Ft/munkaráfordítással kalkulálva

Sorszám és ENH EZ GNH KNH KZH
tevékenység ENT EZT GZH KNT KZT
ET GZT KT NZH
GT NNH NZT
NNT
NT
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
0,84/db 1 680 Ft 1,16/db 2 320 Ft 0,40/szint 800 Ft 2,60/db 5 200 Ft 3,40/db 6 800 Ft
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezető üzembe helyezés előtti vizsgálata
1,34/db 2 680 Ft 2,00/db 4 000 Ft 0,70/szint 1 400 Ft 4,00/db 8 000 Ft 5,00/db 10 000 Ft
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata
0,84/db 1 680 Ft 1,16/db 2 320 Ft 0,40/szint 800 Ft 2,60/db 5 200 Ft 3,40/db 6 800 Ft
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
0,68/db 1360 Ft 0,92/db 1 840 Ft 0,30/szint 600 Ft 2,10/db 4 200 Ft 2,72/db 5 440 Ft
3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli
1,00 2 000 Ft
4. műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 2015. évi díjai
Nettó 11 200 Ft mérnök óradíjjal kalkulálva
4.1. egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1 11 200 Ft
4.2. kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2 22 400 Ft
4.3. hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3 33 600 Ft
4.4. épület központi kéménnyel 60-140 kW 2 22 400 Ft
4.5. ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett 2,5 28 000 Ft
4.6. helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli) 1 11 200 Ft
4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli
Megjegyzés:
2015. évben a KÉTÜSZ Sopron Kft. a 4.1. alatti vizsgálatokra 50% kedvezményt ad.