Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az óvodába történő felvételről, a kötelező felvételt biztosító óvodáról

Az Alaptörvény 32. cikkelyében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő óvodákra (továbbiakban: intézmény)

- a soproni lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, óvodába járni köteles gyermekre, a gyermek szüleire, gondviselőjére, gyámjára

- az óvodai felvétellel, átvétellel foglalkozó személyekre.

A választott és a kötelező felvételt biztosító intézmény

2. § (1) Sopron Megyei Jogú Város területén választott intézmény az az óvoda, amelybe a gyermek felvételét kéri.

(2) Sopron Megyei Jogú Város területén a kötelező felvételt biztosító intézmény a gyermek állandó lakhelyének körzetében működő óvoda.

(3) *  A választott és a kötelező felvételt biztosító intézmények jegyzékét a Kulturális és Oktatási Bizottság állítja össze, és a helyben szokásos módon teszi közzé.

(4) A választott intézmény azonos lehet a kötelező felvételt biztosító intézménnyel.

A felvételi eljárás

3. § (1) A választott intézmény a felvételről szóló döntése meghozatalánál a jogszabályokban előírt felvételi kötelezettségei teljesítésén túl a gyermek speciális helyzetéből, valamint a szülei életkörülményeiből adódó alábbi sajátosságokat veszi sorrendben figyelembe:

a) a gyermek lakhelye az intézmény felvételi körzetében van,

b) a gyermek testvére már az intézménybe jár óvodába,

c) a gyermek bármely szülője vagy nagyszülője az intézmény dolgozója vagy nyugdíjasa,

d) a gyermek bármely szülője az intézmény körzetében dolgozik,

e) a gyermek bármely nagyszülője az intézmény körzetében lakik.

(2) Ha a választott intézménybe jelentkezettek száma meghaladja az intézmény által felvehető gyermekek számát, a felvehetők kiválasztására az intézményben javaslattevő bizottságot kell szervezni, amely bizottság javaslatára az óvodavezető dönt.

(3) A felvételi eljárás eredményéről a gyermeket és szüleit a döntést hozó intézmény írásbeli határozattal értesíti. A határozatnak tartalmaznia kell:

- a gyermek azonosító adatait,

- a gyermek lakhelyét,

- a döntést,

- az elutasító döntés elleni jogorvoslat lehetőségét,

- elutasító döntés esetén annak indokolását,

- javaslatot az elutasítást követően választható óvodáról.

(4) A választott intézménybe felvételt nem nyert gyermeket egy újabb választott intézmény, vagy a kötelező felvételt biztosító intézmény átveszi.

Záró rendelkezések

4. § (1) Jelen rendelet 2014. május 5. napján lép hatályba. A rendeletben foglaltakat először a 2014/2015. nevelési évre szóló felvételkor kell alkalmazni.

(2) A 2014/2015. tanévi óvodai felvételek során a nem soproni lakóhellyel rendelkező gyermek a soproni lakóhelyű gyermekkel egy tekintet alá esik, ha testvére már a választott intézmény óvodása, vagy szülője valamelyik soproni óvoda, iskola dolgozója.

(3) Az intézmény a felvételi és a jogorvoslati eljárást követően - óvodában az év közbeni felvételre figyelemmel - szabad férőhelye terhére az alapító okiratában foglalt létszámhatárig Sopronon kívüli lakóhellyel rendelkező gyermeket is átvehet.

(4)-(5) * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző