Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 54 431 851 324 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 54 431 851 324 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 518 115 617 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 722 553 364 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 181 850 521 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 2 061 476 719 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 249 334 075 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 132 007 882 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 3 997 048 901 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 525 930 836 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 12 465 968 212 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 21 920 210 878 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 280 023 066 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 88 500 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 525 744 002 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 1 136 570 654 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 20 588 643 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 605 927 954 Ft-tal.

5. § *  A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2019. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2019. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait az IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait az IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását az IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2019. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 45.900 Ft 2019. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § *  (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30.000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2019. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 772 259 195 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 50,2 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén.

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”, az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

f) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 077 273 848 Ft tervezett összeg használható fel a 2019. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2020. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2019. február 28. napján 16 óra 39 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2023. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 878 983 384 3 235 099 896 3 262 690 578
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 280 185 800 457 437 689 728 953 902
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 258 800 000 5 258 800 000 6 303 067 319
5. B400 Működési bevételek 2 782 806 542 2 910 358 050 3 163 175 262
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 12 677 133 13 023 678
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 200 775 726 11 874 372 768 13 470 910 739
9. K100 Személyi juttatások 3 311 610 226 3 610 134 159 3 614 914 578
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 696 106 386 762 068 021 762 470 264
11. K300 Dologi kiadások 4 215 482 172 5 788 052 338 6 191 393 691
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 000 000 137 079 865 136 117 747
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 31 418 833 31 418 833
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 346 827 235 439 181 788 438 352 794
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 484 910 000 1 728 518 735 1 716 129 756
17. K513 Tartalékok 989 202 331 643 899 781 626 516 597
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 11 189 138 350 13 140 353 520 13 517 314 260
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 11 637 376 -1 265 980 752 -46 403 521
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 46 967 000 46 967 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 718 480 377 16 724 079 352 16 491 743 154
23. B500 Felhalmozási bevételek 203 078 000 203 078 000 268 002 231
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 7 330 814 10 714 405
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 147 523 283 147 523 283
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 15 968 558 377 17 128 978 449 16 964 950 073
27. K600 Beruházások (áfával) 29 315 390 524 30 160 010 714 30 425 017 455
28. K700 Felújítások (áfával) 9 187 008 819 8 797 843 261 8 301 849 089
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 000 000 377 129 994 378 818 994
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 35 357 360 38 740 951
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 444 695 753 244 612 653 671 539 921
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 38 952 095 096 39 614 953 982 39 815 966 410
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -22 983 536 719 -22 485 975 533 -22 851 016 337
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 27 169 334 103 29 003 351 217 30 435 860 812
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 50 141 233 446 52 755 307 502 53 333 280 670
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -22 971 899 343 -23 751 956 285 -22 897 419 858
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 971 899 340 21 751 956 282 21 751 956 282
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 2 098 570 657 3 098 570 657 2 244 034 230
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 23 070 469 997 24 850 526 939 23 995 990 512
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
45. Különböző finanszírozási kiadások 98 570 654 1 098 570 654 1 098 570 654
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 98 570 654 1 098 570 654 1 098 570 654
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 22 971 899 343 23 751 956 285 22 897 419 858
48. Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) 50 239 804 100 53 853 878 156 54 431 851 324
49. Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) 50 239 804 100 53 853 878 156 54 431 851 324

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-ban



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 232 357 000 267 272 826 268 166 649
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 929 737 076 1 010 366 363 1 058 893 521
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 250 000
8. Működési bevételek összesen: 1 162 094 076 1 277 639 189 1 327 310 170
9. Személyi juttatások K100 2 330 996 132 2 478 948 762 2 469 571 794
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 486 481 748 517 346 420 515 948 440
11. Dologi kiadások K300 1 166 805 688 1 287 720 119 1 345 291 704
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 3 287 000 3 287 000
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 4 280 000
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 3 984 283 568 4 287 302 301 4 338 378 938
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 822 189 492 -3 009 663 112 -3 011 068 768
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 2 407 266
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 2 407 266
26. Beruházások (áfával) K600 27 686 000 120 104 211 125 821 971
27. Felújítások (áfával) K700 3 175 000 37 126 527 51 748 442
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 2 166 266
31. Felhalmozási kiadások összesen: 30 861 000 157 230 738 179 736 679
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -30 861 000 -157 230 738 -177 329 413
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 162 094 076 1 277 639 189 1 329 717 436
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 015 144 568 4 444 533 039 4 518 115 617
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 853 050 492 -3 166 893 850 -3 188 398 181
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 120 579 519 2 375 291 140 2 421 302 267
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 732 470 973 703 200 187 678 693 391
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 853 050 492 3 078 491 327 3 099 995 658
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 88 402 523 88 402 523
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 853 050 492 3 166 893 850 3 188 398 181
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 853 050 492 3 166 893 850 3 188 398 181
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 015 144 568 4 444 533 039 4 518 115 617
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 015 144 568 4 444 533 039 4 518 115 617
Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 33 766 727 29 766 727 29 766 727
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 33 766 727 29 766 727 29 766 727
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 350 511 207 346 102 799
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 73 689 297 75 456 666 75 735 195
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 89 455 709 96 870 268
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 501 770 858 515 423 582 518 708 262
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -468 004 131 -485 656 855 -488 941 535
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 12 054 126 12 054 126
74. Felújítások (áfával) K700 0 2 441 017 2 441 017
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 14 495 143 14 495 143
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -14 495 143 -14 495 143
80. Költségvetési bevételek összesen: 33 766 727 29 766 727 29 766 727
81. Költségvetési kiadások összesen: 503 040 858 529 918 725 533 203 405
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -469 274 131 -500 151 998 -503 436 678
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 396 432 501 406 563 278 418 105 121
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 72 841 630 87 817 931 79 560 768
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 469 274 131 494 381 209 497 665 889
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 5 770 789 5 770 789
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 469 274 131 500 151 998 503 436 678
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 469 274 131 500 151 998 503 436 678
93. Tárgyévi kiadások összesen: 503 040 858 529 918 725 533 203 405
94. Tárgyévi bevételek összesen: 503 040 858 529 918 725 533 203 405
Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 227 357 000 240 960 000 244 741 900
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 295 195 000 319 916 787 340 621 064
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 250 000
102. Működési bevételek összesen: 522 552 000 560 876 787 585 612 964
103. Személyi juttatások K100 706 111 551 794 012 471 805 241 823
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 143 438 795 158 799 379 160 148 987
105. Dologi kiadások K300 316 906 552 376 280 907 379 929 116
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 166 456 898 1 329 092 757 1 345 319 926
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -643 904 898 -768 215 970 -759 706 962
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 2 407 266
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 2 407 266
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 15 189 827 22 895 980
121. Felújítások (áfával) K700 0 12 870 318 25 792 233
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 2 166 266
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 28 060 145 50 854 479
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -28 060 145 -48 447 213
127. Költségvetési bevételek összesen: 522 552 000 560 876 787 588 020 230
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 167 726 898 1 357 152 902 1 396 174 405
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -645 174 898 -796 276 115 -808 154 175
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 358 876 479 522 725 353 548 619 876
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 286 298 419 262 466 068 248 449 605
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 645 174 898 785 191 421 797 069 481
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 11 084 694 11 084 694
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 645 174 898 796 276 115 808 154 175
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(138-141)
645 174 898 796 276 115 808 154 175
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 167 726 898 1 357 152 902 1 396 174 405
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 167 726 898 1 357 152 902 1 396 174 405
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 18 929 004 21 928 004 23 128 004
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 18 929 004 21 928 004 23 128 004
150. Személyi juttatások K100 332 404 031 330 899 410 324 964 611
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 70 430 513 72 504 633 70 403 543
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 83 060 184 92 160 184
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 481 665 728 486 464 227 487 528 338
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -462 736 724 -464 536 223 -464 400 334
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 4 056 723 3 556 723
168. Felújítások (áfával) K700 0 588 645 2 288 645
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 4 645 368 5 845 368
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -4 645 368 -5 845 368
174. Költségvetési bevételek összesen: 18 929 004 21 928 004 23 128 004
175. Költségvetési kiadások összesen: 482 935 728 491 109 595 493 373 706
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -464 006 724 -469 181 591 -470 245 702
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 377 575 994 392 975 729 393 228 366
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 86 430 730 74 105 862 74 917 336
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 464 006 724 467 081 591 468 145 702
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 2 100 000 2 100 000
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 464 006 724 469 181 591 470 245 702
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(186-189)
464 006 724 469 181 591 470 245 702
187. Tárgyévi kiadások összesen: 482 935 728 491 109 595 493 373 706
188. Tárgyévi bevételek összesen: 482 935 728 491 109 595 493 373 706
Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 19 869 782 25 329 782 25 329 782
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 19 869 782 25 329 782 25 329 782
197. Személyi juttatások K100 303 353 032 304 167 541 297 239 374
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 007 701 65 014 009 64 665 710
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 103 836 723 111 336 723
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 466 672 456 473 018 273 473 241 807
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -446 802 674 -447 688 491 -447 912 025
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 7 940 467 8 370 467
215. Felújítások (áfával) K700 0 4 513 580 4 513 580
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 12 454 047 12 884 047
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -12 454 047 -12 884 047
221. Költségvetési bevételek összesen: 19 869 782 25 329 782 25 329 782
222. Költségvetési kiadások összesen: 467 942 456 485 472 320 486 125 854
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -448 072 674 -460 142 538 -460 796 072
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 405 558 679 421 343 943 426 933 442
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 42 513 995 37 952 386 33 016 421
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 448 072 674 459 296 329 459 949 863
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 846 209 846 209
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 448 072 674 460 142 538 460 796 072
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(234-237)
448 072 674 460 142 538 460 796 072
234. Tárgyévi kiadások összesen: 467 942 456 485 472 320 486 125 854
235. Tárgyévi bevételek összesen: 467 942 456 485 472 320 486 125 854
Trefort Téri Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 12 546 178 17 312 178 16 412 178
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 12 546 178 17 312 178 16 412 178
244. Személyi juttatások K100 222 394 853 228 960 842 224 455 842
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 47 267 401 48 509 754 48 596 379
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 78 699 398 82 799 398
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 345 191 444 356 169 994 355 851 619
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -332 645 266 -338 857 816 -339 439 441
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
262. Felújítások (áfával) K700 0 0
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
268. Költségvetési bevételek összesen: 12 546 178 17 312 178 16 412 178
269. Költségvetési kiadások összesen: 346 461 444 357 439 994 357 121 619
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -333 915 266 -340 127 816 -340 709 441
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 299 582 406 311 579 882 312 085 561
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 34 332 860 22 353 189 22 429 135
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 333 915 266 333 933 071 334 514 696
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 6 194 745 6 194 745
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 333 915 266 340 127 816 340 709 441
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(282-285)
333 915 266 340 127 816 340 709 441
281. Tárgyévi kiadások összesen: 346 461 444 357 439 994 357 121 619
282. Tárgyévi bevételek összesen: 346 461 444 357 439 994 357 121 619
Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 3 500 000 3 500 000 3 500 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 3 500 000 3 500 000 3 500 000
291. Személyi juttatások K100 68 482 297 73 878 825 74 913 535
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 12 944 548 13 949 472 14 130 547
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 46 370 001 45 870 001
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 121 468 845 134 198 298 134 914 083
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -117 968 845 -130 698 298 -131 414 083
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 768 000 2 268 000
309. Felújítások (áfával) K700 0 13 537 967 13 537 967
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 15 305 967 15 805 967
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -15 305 967 -15 805 967
315. Költségvetési bevételek összesen: 3 500 000 3 500 000 3 500 000
316. Költségvetési kiadások összesen: 122 738 845 149 504 265 150 720 050
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -119 238 845 -146 004 265 -147 220 050
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 53 050 635 61 023 087 61 627 872
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 66 188 210 71 981 178 72 592 178
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 119 238 845 133 004 265 134 220 050
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 13 000 000 13 000 000
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 119 238 845 146 004 265 147 220 050
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(330-333)
119 238 845 146 004 265 147 220 050
328. Tárgyévi kiadások összesen: 122 738 845 149 504 265 150 720 050
329. Tárgyévi bevételek összesen: 122 738 845 149 504 265 150 720 050
Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 20 183 285 17 295 208
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 55 727 570 102 410 070 110 808 530
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 55 727 570 122 593 355 128 103 738
338. Személyi juttatások K100 120 825 535 139 826 471 139 555 408
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 088 310 28 557 667 27 545 868
340. Dologi kiadások K300 50 843 300 90 961 403 98 145 799
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 4 280 000
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 194 757 145 259 345 541 269 527 075
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -139 029 575 -136 752 186 -141 423 337
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 52 394 738 49 426 345
356. Felújítások (áfával) K700
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 52 394 738 49 426 345
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -52 394 738 -49 426 345
362. Költségvetési bevételek összesen: 55 727 570 122 593 355 128 103 738
363. Költségvetési kiadások összesen: 196 027 145 311 740 279 318 953 420
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -140 299 575 -189 146 924 -190 849 682
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 50 097 000 76 825 503 77 923 136
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 90 202 575 90 716 668 91 321 793
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 140 299 575 167 542 171 169 244 929
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 21 604 753 21 604 753
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 140 299 575 189 146 924 190 849 682
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(378-381)
140 299 575 189 146 924 190 849 682
375. Tárgyévi kiadások összesen: 196 027 145 311 740 279 318 953 420
376. Tárgyévi bevételek összesen: 196 027 145 311 740 279 318 953 420
Központi Gyermekkonyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 490 202 815 490 202 815 509 327 236
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 490 202 815 490 202 815 509 327 236
385. Személyi juttatások K100 193 230 680 210 792 716 211 749 123
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 42 093 355 45 504 062 45 671 433
387. Dologi kiadások K300 413 023 294 413 023 294 432 148 282
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502 0 3 287 000 3 287 000
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 648 347 329 672 607 072 692 855 838
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -158 144 514 -182 404 257 -183 528 602
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
402. Beruházások (áfával) K600 18 796 000 25 176 330 25 176 330
403. Felújítások (áfával) K700 3 175 000 3 175 000 3 175 000
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 21 971 000 28 351 330 28 351 330
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -21 971 000 -28 351 330 -28 351 330
409. Költségvetési bevételek összesen: 490 202 815 490 202 815 509 327 236
410. Költségvetési kiadások összesen: 670 318 329 700 958 402 721 207 168
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -180 115 514 -210 755 587 -211 879 932
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 179 405 825 182 244 565 182 769 093
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 709 689 709 689 1 309 506
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 180 115 514 182 954 254 184 078 599
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 27 801 333 27 801 333
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 180 115 514 210 755 587 211 879 932
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(426-429)
180 115 514 210 755 587 211 879 932
422. Tárgyévi kiadások összesen: 670 318 329 700 958 402 721 207 168
423. Tárgyévi bevételek összesen: 670 318 329 700 958 402 721 207 168
Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 000 000 6 129 541 6 129 541
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0 0 0
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 000 000 6 129 541 6 129 541
432. Személyi juttatások K100 43 144 537 45 899 279 45 349 279
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 8 521 828 9 050 778 9 050 778
434. Dologi kiadások K300 6 286 500 6 032 500 6 031 933
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 57 952 865 60 982 557 60 431 990
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -52 952 865 -54 853 016 -54 302 449
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
449. Beruházások (áfával) K600 0 254 000 804 000
450. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 254 000 804 000
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -254 000 -804 000
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 000 000 6 129 541 6 129 541
457. Költségvetési kiadások összesen: 57 952 865 61 236 557 61 235 990
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -52 952 865 -55 107 016 -55 106 449
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 0 9 800 9 800
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 52 952 865 55 097 216 55 096 649
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 52 952 865 55 107 016 55 106 449
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 52 952 865 55 107 016 55 106 449
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(476-479)
52 952 865 55 107 016 55 106 449
469. Tárgyévi kiadások összesen: 57 952 865 61 236 557 61 235 990
470. Tárgyévi bevételek összesen: 57 952 865 61 236 557 61 235 990
Költségvetési Intézmények 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269
474. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 386,00
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 98
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 94
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 70
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25
482. Soproni Múzeum 49,00 49,00 49
483. Kulturális szervek összesen: 74,00 74,00 74,00
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 94
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 104,00
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 824,75 824,75 824,75

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 34 612 089 38 391 912
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 0 105 000
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 14 605 000 36 715 163 43 828 104
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 14 605 000 71 327 252 82 325 016
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 978 631 516 978 260 819
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 217 324 416 217 204 556
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 473 995 957 475 634 980
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 4 079 865 4 109 865
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 392 721 532 1 674 231 754 1 675 410 220
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 378 116 532 -1 602 904 502 -1 593 085 204
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 0 186 850
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0 186 850
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 50 184 200 45 873 144 45 873 144
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 1 270 000 1 270 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 54 121 200 47 143 144 47 143 144
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -54 121 200 -47 143 144 -46 956 294
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 14 605 000 71 327 252 82 511 866
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 446 842 732 1 721 374 898 1 722 553 364
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 432 237 732 -1 650 047 646 -1 640 041 498
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 338 324 965 359 175 329 359 406 022
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 093 912 767 1 240 362 767 1 230 125 926
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 432 237 732 1 599 538 096 1 589 531 948
39. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 50 509 550 50 509 550
40. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
41. 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
42. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 432 237 732 1 650 047 646 1 640 041 498
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások
45. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 432 237 732 1 650 047 646 1 640 041 498
47. Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) 1 446 842 732 1 721 374 898 1 722 553 364
48. Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) 1 446 842 732 1 721 374 898 1 722 553 364
49. Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 194,00 194,00 194,00

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 878 983 384 3 235 099 896 3 262 690 578
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 828 800 155 552 774 422 395 341
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 258 800 000 5 258 800 000 6 302 962 319
5. B400 Működési bevételek 1 838 464 466 1 863 276 524 2 060 453 637
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 12 677 133 12 773 678
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 024 076 650 10 525 406 327 12 061 275 553
9. K100 Személyi juttatások 134 027 900 152 553 881 167 081 965
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 320 000 27 397 185 29 317 268
11. K300 Dologi kiadások 2 690 045 784 4 026 336 262 4 370 467 007
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 000 000 132 007 882
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 28 131 833 28 131 833
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 346 827 235 439 181 788 434 072 794
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 484 710 000 1 728 318 735 1 715 929 756
17. K513 Tartalékok 989 202 331 643 899 781 626 516 597
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 5 812 133 250 7 178 819 465 7 503 525 102
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 4 211 943 400 3 346 586 862 4 557 750 451
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 46 967 000 46 967 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 718 480 377 16 724 079 352 16 489 335 888
23. B500 Felhalmozási bevételek 203 078 000 203 078 000 267 815 381
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 7 330 814 10 714 405
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 147 523 283 147 523 283
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 15 968 558 377 17 128 978 449 16 962 355 957
27. K600 Beruházások (áfával) 29 237 520 324 29 994 033 359 30 253 322 340
28. K700 Felújítások (áfával) 9 179 896 819 8 759 446 734 8 248 830 647
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 000 000 377 129 994 378 818 994
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 35 357 360 38 740 951
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 444 695 753 244 612 653 669 373 655
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 38 867 112 896 39 410 580 100 39 589 086 587
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -22 898 554 519 -22 281 601 651 -22 626 730 630
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 25 992 635 027 27 654 384 776 29 023 631 510
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 44 679 246 146 46 589 399 565 47 092 611 689
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -18 686 611 119 -18 935 014 789 -18 068 980 179
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 971 899 340 21 613 044 209 21 613 044 209
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 2 098 570 657 3 098 570 657 2 244 034 230
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 23 070 469 997 24 711 614 866 23 857 078 439
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 285 288 224 4 678 029 423 4 689 527 606
45. Különböző finanszírozási kiadások 98 570 654 1 098 570 654 1 098 570 654
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 383 858 878 5 776 600 077 5 788 098 260
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 18 686 611 119 18 935 014 789 18 068 980 179
48. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) 49 063 105 024 52 365 999 642 52 880 709 949
49. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) 49 063 105 024 52 365 999 642 52 880 709 949
Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma



Sor-
szám



MEGNEVEZÉS
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
50. Választott tisztségviselők 46,00 46,00 47,00
51. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
52. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
53. Közfoglalkoztatottak 30,00 30,00 30,00
54. Önkormányzati tanácsadó, főtanácsadó 0,00 0,00 4,00
55. Önkormányzat összesen: 80,00 80,00 85,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Állami támogatások



Sor-
szám


Feladat megnevezése
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Támogatás változás

Javasolt módosított előirányzat


Támogatás változás
mutató fajlagos összeg normatíva összege Ft mutató fajlagos összeg normatíva összege Ft mutató fajlagos összeg normatíva összege Ft
A B C D E F G H I J K L M
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 133,63 4 580 000 612 025 400 133,63 4 580 000 612 025 400 133,63 4 580 000 612 025 400
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -273 700 435 -273 700 435 -273 700 435
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 53 058 390 22 300 53 058 390 22 300 53 058 390
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -53 058 390 -53 058 390 -53 058 390
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 151 682 500 151 682 500 151 682 500
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -151 682 500 -151 682 500 -151 682 500
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 509 800 96 509 800 96 509 800
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 509 800 -96 509 800 -96 509 800
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 458 2700 157 836 600 58 458 2700 157 836 600 58 458 2700 157 836 600
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -157 836 600 -157 836 600 -157 836 600
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 366 2550 933 300 366 2550 933 300 366 2550 933 300
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -933 300 -933 300 -933 300
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 162 386 338 1 165 227 345 162 386 338 1 165 227 345 162 386 338 1 165 227 345
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -165 227 345 -165 227 345 -165 227 345
18. Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 0 17 372 000 0 17 372 000 0
19. I.5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottal 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja 0 0 17 788 203 1 756 882 21 249 522 3 461 319
20. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 338 324 965 373 485 168 1 756 882 376 946 487 3 461 319
21. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
22. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 143,4 4 371 500 627 018 816 146,4 4 371 500 639 987 600 9 471 584 146,4 4 371 500 639 987 600 0
23. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 205 000 211 680 000 96,0 2 205 000 211 680 000 96,0 2 205 000 211 680 000
24. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500
25. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1581 97 400 153 989 400 1611 97 400 156 911 400 2 142 800 1611 97 400 156 911 400 0
26. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 29 396 700 11 504 300 29,3 396 700 11 623 310 119 010 29,3 396 700 11 623 310 0
27. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 363 641 0 5 363 642 1 818 210 0 5 363 642 1 818 210 0
28. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100
29. II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0
30. II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 0 434 300 0 0 434 300 0 0 434 300 0
31. II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 398 108 0 0 398 108 0 0 398 108 0
32. II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0
33. II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0
34. Nemzetiségi pótlék 13 563 000 7 319 000 13 563 000 7 319 000 13 563 000 7 319 000
35. Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 0 18 720 000 0 18 720 000 0
36. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 026 014 116 1 062 562 120 11 733 394 1 062 562 120 0
37. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
38. Önkormányzati feladatok
39. III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 130 919 886 12 123 110 144 219 420 13 299 534
40. III.3.c. (1) szociális étkeztetés 273 55 360 15 113 280 283 55 360 15 666 880 0 283 55 360 15 666 880 0
41. III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000
42. III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 75 330 000 24 750 000 75 330 000 24 750 000 75 330 000 24 750 000
43. III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000
44. III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 500 000 9 500 000 19 500 000 9 500 000 19 500 000 9 500 000
45. III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 9 500 000 4 500 000 9 500 000 4 500 000 9 500 000 4 500 000
46. III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 23 310 000 7 130 000 23 310 000 7 130 000 23 310 000 7 130 000
47. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000
48. III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 31 206 100 6 389 100 30 206 100 6 183 000 -206 100 30 206 100 6 183 000 0
49. III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 30 490 000 14 700 000 30 490 000 14 700 000 30 490 000 14 700 000
50. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 2 848 000 173 728 000 60 2 848 000 170 880 000 -2 848 000 60 2 848 000 170 880 000 0
51. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 89 149 099 87 706 099 0 87 706 099 0
52. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 65,3 1 900 000 124 070 000 62,87 1 900 000 119 453 000 -4 617 000 62,87 1 900 000 119 453 000 0
53. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 143 881 589 155 511 437 0 157 069 587 1 558 150
54. III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 120 285 34 200 120 285 34 200 120 285 34 200
55. III.6. Szociális ágazati pótlék
56. III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 18,7 4 419 000 82 635 300 18,9 4 419 000 83 519 100 2 651 400 18,9 4 419 000 83 519 100 0
57. III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 43,8 2 993 000 131 093 400 44,1 2 993 000 131 991 300 3 890 900 44,1 2 993 000 131 991 300 0
58. III. 6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 150 861 000 147 679 000 0 155 503 000 7 824 000
59. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
60. III.3.ma (1) alaptámogatás 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000
61. III.3.ma (2) teljesítménytámogatás 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000
62. Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 0 104 732 000 0 104 732 000 0
63. Nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása 0 5 032 950 0 5 032 950 0
64. 9. számú melléklet összesen 9 400 000 119 164 950 0 119 164 950 0
65. Önkormányzati feladatok összesen: 991 451 968 1 233 805 852 10 994 310 1 256 487 536 22 681 684
66. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
67. III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000
68. III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 16,6 3 300 000 54 780 000 16,6 3 300 000 54 780 000 16,6 3 300 000 54 780 000
69. III.3.n.Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 559 254 58 559 254 58 559 254
70. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000
71. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 8 773 901 8 773 901 8 773 901
72. Támogató szolgáltatás
73. III.3.l (1) alaptámogatás 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000
74. III.3.l (2) teljesítménytámogatás 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000
75. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 184 261 155 184 261 155 0 184 261 155 0
76. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 175 713 123 1 418 067 007 10 994 310 1 440 748 691 22 681 684
77. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
78. IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58458 1 210 70 734 180 58458 1 210 70 734 180 58458 1 210 70 734 180
79. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 61 797 000 61 797 000 61 797 000
80. IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 414 000 0 414 000 0
81. IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása 206 400 000 206 400 000 206 400 000
82. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 16 623 421 1 453 260 18 071 100 1 447 679
83. Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 2 397 000 0 2 397 000 0
84. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 338 931 180 358 365 601 1 453 260 359 813 280 1 447 679
85. Működési célú költségvetési támogatások
86. Bérkompenzáció 0 0 0 0 0
87. I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
88. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 350 000 0 350 000 0
89. I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 22 270 000 22 270 000 22 270 000 0
90. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 22 620 000 22 270 000 22 620 000 0
91. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
92. Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása
93. II. 2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0 30 000 000 0 30 000 000 0
94. II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 967 000 2 967 000 2 967 000 0
95. II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0
96. II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
97. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 46 967 000 16 967 000 46 967 000 0
98. Mindösszesen 2 878 983 384 3 282 066 896 65 174 846 3 309 657 578 27 590 682

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Bevételek
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 338 324 965 373 485 168 376 946 487
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 026 014 116 1 062 562 120 1 062 562 120
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 175 713 123 1 418 067 007 1 440 748 691
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 338 931 180 358 365 601 359 813 280
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások 0 22 620 000 22 620 000
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 878 983 384 3 235 099 896 3 262 690 578
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 27 828 800 27 828 800 27 828 800
10. B160 04 1 Közfoglalkoztatottak 20 000 000 20 000 000 13 646 486
11. B160 05 2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut. 0 2 848 000 2 848 000
12. B160 06 2 Utcai Szociális munka 0 6 500 000 7 747 000
13. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 2 079 865 2 109 865
14. B160 08 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 0 4 594 109 5 272 329
15. B160 09 2 Központi Gyerekkonyha - tám. visszaut. 0 3 287 000 3 287 000
16. B160 10 2 Mezőőri szolgálat fenntartása 0 0 2 841 000
17. B160 16 1 Bursa Hungarica 0 0 25 000
18. B160 17 1 Nyári diákmunka 0 0 5 656 227
19. B160 18 2 Tankerületi Központ sporttámogatás visszautalás 0 0 75 170
20. B160 19 2 KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” 0 60 000 000 60 000 000
21. B160 20 2 KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban 0 10 000 000 10 000 000
22. B160 21 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 0 18 415 000 18 415 000
23. B160 23 2 Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 0 0 262 643 464
24. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 47 828 800 155 552 774 422 395 341
25. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 926 812 184 3 390 652 670 3 685 085 919
26. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 46 967 000 46 967 000
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
28. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000
29. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
30. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 217 000
31. B250 06 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 4 000 000
32. B250 07 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 34 000 000 268 919 268 919
33. B250 08 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
34. B250 09 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 24 939 000
35. B250 10 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
36. B250 11 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 15 000 000
37. B250 12 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
38. B250 13 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000
39. B250 14 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 22 722 787
40. B250 15 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
41. B250 16 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 1 000 000 206 090 206 090
42. B250 17 1 TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 122 002 096 122 002 096 122 002 096
43. B250 18 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 264 000 000
44. B250 19 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 3 500 000 000 3 500 000 000 3 500 000 000
45. B250 20 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 8 000 000
46. B250 21 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-
templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése
1 062 712 500 1 062 712 500 1 062 712 500
47. B250 22 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 677 000 000
48. B250 25 1 Lőverek Program 8 561 386 994 8 561 386 994 8 561 386 994
49. B250 35 2 Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 0 990 000 000 727 356 536
50. B250 36 2 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosó 0 0 3 000 000
51. B250 37 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 0 30 000 000 30 000 000
52. B250 38 2 Utcai szociális munka 0 4 297 270 4 297 270
53. B250 40 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében 0 400 920 400 920
54. B250 41 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban 0 156 492 156 492
55. B250 42 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján 0 406 492 406 492
56. B250 43 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok 0 8 679 792 8 679 792
57. B250 44 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik 0 3 683 000 3 683 000
58. B250 45 2 NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása 0 2 500 000 2 500 000
59. B250 46 2 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep nagyátemelő gépház szivattyúcsere 0 0 24 900 000
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 15 718 480 377 16 724 079 352 16 489 335 888
61. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 718 480 377 16 771 046 352 16 536 302 888
62. B340 Vagyoni típusú adók
63. B340 01 2 Építményadó 970 000 000 970 000 000 1 034 092 059
64. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 350 000 000 350 000 000 381 487 345
65. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 320 000 000 1 320 000 000 1 415 579 404
66. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
67. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 550 000 000 3 550 000 000 4 432 304 378
68. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 550 000 000 3 550 000 000 4 432 304 378
69. B354 Gépjárműadók
70. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 000 200 000 000 253 205 967
71. B354 Gépjárműadók összesen: 200 000 000 200 000 000 253 205 967
72. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
73. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 000 160 000 000 164 609 861
74. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 160 000 000 160 000 000 164 609 861
75. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 910 000 000 3 910 000 000 4 850 120 206
76. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
77. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 300 000
78. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 4 040 000
79. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 28 920 462
80. B360 04 1 Talajterhelési díj 6 000 000 6 000 000 3 788 406
81. B360 05 2 Vállalkozók kommunális adója 0 0 37 901
82. B360 07 2 Termőföld bérbeadás 0 0 1 538
83. B360 08 2 Településkép védelmi bírság 0 0 100 000
84. B361 01 2 Egyéb bevételek 0 0 74 402
85. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 28 800 000 28 800 000 37 262 709
86. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 5 258 800 000 5 258 800 000 6 302 962 319
87. Szolgáltatások ellenértéke
88. B402 01 2 Közterület foglalási díj 25 000 000 25 000 000 25 000 000
89. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 2 619 338
90. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
91. B402 05 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
92. B402 06 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
93. B402 07 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 1 000 000 1 000 000 4 000 000
94. B402 08 2 Parkolók bérleti díja 370 000 000 390 000 000 413 960 268
95. B402 09 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 24 061 441
96. B402 11 1 Egészségügyi alapellátás bérleti díj 0 0 622 858
97. B402 12 2 Vidékfejlesztési program népszerűsítése 0 0 15 098 435
98. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 867 410 000 887 410 000 945 572 340
99. Továbbszámlázott szolgáltatás
100. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. 1 000 000 1 000 000 1 000 000
101. B403 02 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás önk. 0 3 063 098 6 936 287
102. B403 03 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás egyéb 0 1 748 960 5 271 710
103. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 5 812 058 13 207 997
104. B404 Tulajdonosi bevételek
105. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 280 000 000 280 000 000 269 680 243
106. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 70 000 000 82 997 794
107. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 200 000 200 000 200 000
108. Tulajdonosi bevételek összesen: 350 200 000 350 200 000 352 878 037
109. B405 01 1 Ellátási díjak 0 0 744 021
110. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 266 838 000 266 838 000 266 838 000
111. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 313 016 466 313 016 466 313 016 466
112. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 69 241 351
113. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 0 5 747 824
114. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 000 000 61 005 988
115. B411 03 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 32 201 613
116. B4 Működési bevételek összesen: 1 838 464 466 1 863 276 524 2 060 453 637
117. Immateriális javak értékesítése
118. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 9 878 268
119. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 000 2 516 000 0
120. B510 03 2 Gázvezeték vezetékjog értékesítés 0 0 423 437
121. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 10 301 705
122. Ingatlanok értékesítése
123. B520 01 2 Termőföld értékesítés 200 000 200 000 48 648 197
124. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 5 000 000 5 000 000 1 206 200
125. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 2 000 000 2 000 000 0
126. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 5 000 000 5 000 000 5 608 000
127. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 180 000 000 180 000 000 193 836 879
128. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 1 000 000 1 000 000 8 214 400
129. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 193 200 000 193 200 000 257 513 676
130. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 203 078 000 203 078 000 267 815 381
131. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
132. B650 01 1 KÉTÜSZ 2017-2018 visszafizetés 0 12 677 133 12 677 133
133. B650 02 2 Liszt Ferenc támogatás visszafizetés 0 0 96 545
134. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 12 677 133 12 773 678
135. B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 12 677 133 12 773 678
136. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:
137. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 7 330 814 10 714 405
138. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: 0 7 330 814 10 714 405
139. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
140. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
141. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 15 000 000 14 013 677
142. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 31 000 000 31 000 000
143. B750 04 2 Zerge utcai Útépítő Közösség 0 8 900 000 8 900 000
144. B750 05 2 Virágvölgyi út és Hubertus út rendbetételére kapott tám. 0 1 000 000 1 000 000
145. B750 06 2 Tómalom 6. útépítő közösség 0 0 546 323
146. B750 07 2 Rozsondai út építés 0 0 440 000
147. B750 08 2 Szépvölgyi utcai építőközösség - közvilágítási hálózat 0 1 227 201 1 227 201
148. B750 09 2 Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány 0 1 804 182 1 804 182
149. B750 10 2 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR) 0 87 591 900 87 591 900
150. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 147 523 283 147 523 283
151. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 154 854 097 158 237 688
152. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 25 992 635 027 27 654 384 776 29 023 631 510
153. B8 00 Finanszírozási bevétel
154. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 2 000 000 000 3 000 000 000 2 142 631 034
155. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 971 899 340 21 613 044 209 21 613 044 209
156. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 98 570 657 98 570 657 101 403 196
157. Finanszírozási bevétel összesen: 23 070 469 997 24 711 614 866 23 857 078 439
158. Bevételek mindösszesen: 49 063 105 024 52 365 999 642 52 880 709 949

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Megnevezés
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 285 288 224 4 678 029 423 4 689 527 606
2. 2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 158 347 900 179 606 638 181 850 521
3. 2019. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 745 350 184 2 042 168 464 2 061 476 719
4. 2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 036 600 000 1 189 300 884 1 249 334 075
5. 2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 000 000 132 007 882
6. 2019. évi Önkormányzati fejlesztések 2 596 042 554 3 944 303 403 3 997 048 901
7. 2019. évi Önkormányzati felújítások 1 188 821 080 1 550 930 836 1 525 930 836
8. 2019.évi Terület és településfejlesztési program 12 463 438 231 12 465 968 212 12 465 968 212
9. 2019. évi Modern Városok Program 21 920 210 878 21 920 210 878 21 920 210 878
10. 2019. évi Önkormányzati általános támogatások 1 892 232 988 2 280 385 469 2 280 023 066
11. 2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások 87 000 000 88 500 000 88 500 000
12. 2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 431 000 000 113 125 000 525 744 002
13. 2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 136 570 654 1 136 570 654 1 136 570 654
14. 2019. évi Önkormányzati tartalékok 989 202 331 643 899 781 626 516 597
15. - ebből általános tartalék 200 000 000 21 088 643 20 588 643
16. Kiadások mindösszesen: 49 063 105 024 52 365 999 642 52 880 709 949

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 3 000 000 4 961 863
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 90 913 000 109 150 756 107 812 312
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 95 713 000 113 950 756 114 574 175
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 15 000 000 15 000 000 15 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 15 000 000 15 000 000 15 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 614 000 1 614 000 1 614 000
12. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 2 614 000 2 614 000 2 614 000
14. Egészségügy
15. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 20 700 900 20 700 900 20 700 900
16. 0 1 07 Egészségügy összesen: 20 700 900 20 700 900 20 700 900
17. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 134 027 900 152 265 656 152 889 075
18. Munkaadót terhelő járulékok
19. Általános közszolgáltatás
20. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 585 000 585 000 867 020
21. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 16 793 000 19 813 982 21 152 426
22. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 351 000 351 000 351 000
23. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 17 729 000 20 749 982 22 370 446
24. Gazdasági ügyek
25. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 025 000 2 025 000 2 025 000
26. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 025 000 2 025 000 2 025 000
27. Lakásépítés és kommunális létesítmények
28. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 315 000 315 000 315 000
29. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 195 000 195 000 195 000
30. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 510 000 510 000 510 000
31. Egészségügy
32. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 4 056 000 4 056 000 4 056 000
33. 0 2 07 Egészségügy összesen: 4 056 000 4 056 000 4 056 000
34. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 24 320 000 27 340 982 28 961 446
35. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 158 347 900 179 606 638 181 850 521
2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
36. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 149 487 900 170 746 638 170 746 638
37. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 8 860 000 8 860 000 11 103 883
38. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
39. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 158 347 900 179 606 638 181 850 521

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 40 000 000 40 000 000 40 000 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 260 000 000 329 809 500 321 309 500
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 190 500 190 500
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 000 106 000 000 114 500 000
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 853 159
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 2 000 000 2 000 000
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 5 000 000 5 000 000 5 000 000
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
11. 1 0 01 09 K100 2 Piknik rendezvények (személyi) 0 0 9 374 265
12. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 30 000 000 30 000 000 20 625 735
13. 1 0 01 10 K300 2 Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója 1 000 000 1 000 000 1 000 000
14. 1 0 01 11 K300 2 Automentes Nap 1 000 000 2 267 500 2 267 500
15. 1 0 01 12 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
16. 1 0 01 13 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 14 400 000
17. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 506 000 000 548 767 500 544 020 659
18. Gazdasági ügyek
19. 1 0 04 01 K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj 84 537 500 84 537 500 84 537 500
20. 1 0 04 02 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 6 000 000
21. 1 0 04 03 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017 75 796 566 75 796 566 75 796 566
22. 1 0 04 04 K300 2 VOLÁN II.
(NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)
1 000 000 2 454 282 2 454 282
23. 1 0 04 05 K300 1 Hídvizsgálat 9 500 000 9 816 731 1 683 448
24. 1 0 04 05 K600 1 Hídvizsgálat (ber.) 0 0 8 133 283
25. 1 0 04 06 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
26. 1 0 04 07 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 2 950 400 1 159 700
27. 1 0 04 07 K600 2 Út és közműtervek készítése 0 0 2 717 800
28. 1 0 04 08 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 150 000 000 190 000 000 204 000 000
29. 1 0 04 09 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 52 000 000 52 000 000
30. 1 0 04 10 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 3 000 000 3 000 000 3 000 000
31. 1 0 04 11 K300 1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018 0 70 000 000 70 000 000
32. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 396 834 066 501 555 479 516 482 579
33. Környezetvédelem
34. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 38 100 000 38 100 000
35. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
36. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
37. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
38. 1 0 05 05 K300 1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
39. 1 0 05 06 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 0 18 415 000 18 415 000
40. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 48 100 000 66 515 000 66 515 000
41. Lakásépítés és kommunális létesítmények
42. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 2 730 000 2 730 000 2 730 000
43. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
44. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
45. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal 35 000 000 35 000 000 35 000 000
46. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
47. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
48. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 14 000 000
49. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 500 000
50. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat (szem.) 0 0 190 476
51. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 3 000 000 3 000 000 2 430 524
52. 1 0 06 09 K600 2 Balf településrészi önkormányzat (ber.) 0 0 379 000
53. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (szem.) 0 0 26 659
54. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 3 000 000 3 000 000 2 842 420
55. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (tám.) 0 0 79 021
56. 1 0 06 10 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (ber.) 0 0 51 900
57. 1 0 06 11 K100 2 Jereván településrészi önkormányzat (szem.) 0 0 7 569
58. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 3 001 100 3 001 100 2 993 531
59. 1 0 06 12 K100 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (szem.) 0 0 155 206
60. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 3 000 000 3 000 000 2 844 794
61. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
62. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 5 000 000
63. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 25 778 500 25 778 500 25 778 500
64. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
65. 1 0 06 17 K100 2 Önkormányzati tervtanács (szem.) 0 0 120 000
66. 1 0 06 17 K200 2 Önkormányzati tervtanács (járulék) 0 0 21 060
67. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 258 940
68. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 8 200 000 8 200 000 8 465 135
69. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 98 925 000 104 584 855 104 584 855
70. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 815 000 815 000 3 315 000
71. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 10 000 000 15 500 000 15 500 000
72. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018) 89 408 557 89 408 557 89 408 557
73. 1 0 06 23 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 7 000 000 7 000 000 7 000 000
74. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő áfa 266 838 000 306 708 000 306 708 000
75. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
76. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
77. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
78. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 30 000 000 30 000 000 29 414 275
79. 1 0 06 28 K600 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (ber.) 0 0 500 000
80. 1 0 06 28 K700 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (feu.) 0 0 85 725
81. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000 1 000 000
82. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 3 000 000 3 000 000
83. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
84. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 2 000 000
85. 1 0 06 33 K300 2 Digitális alaptérkép frissítése 3 700 000 3 700 000 3 700 000
86. 1 0 06 34 K300 2 Ortofotó készítése 1 000 000 8 826 500 8 826 500
87. 1 0 06 35 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 2 173 500 2 173 500
88. 1 0 06 35 K100 2 Polgármesteri keret (szem.) 0 0 117 750
89. 1 0 06 36 K300 2 Polgármesteri keret 0 138 770 170 563
90. 1 0 06 36 K600 2 Polgármesteri keret (ber.) 0 95 980 158 845
91. 1 0 06 37 K100 2 KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” (személyi) 0 0 2 071 000
92. 1 0 06 37 K300 2 KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” 0 60 000 000 57 929 000
93. 1 0 06 38 K300 2 KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban 0 10 000 000 10 000 000
94. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 668 886 157 790 150 762 793 128 305
95. Egészségügy
96. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 000 5 000 000 5 000 000
97. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 15 000 000 15 000 000
98. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
99. Egészségügy összesen: 21 000 000 21 000 000 21 000 000
100. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
101. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
102. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
103. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 52 000 000 57 000 000 62 000 000
104. 1 0 08 04 K100 2 Egészséges városok rendezvényei (személyi) 0 0 103 200
105. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 714 190
106. 1 0 08 04 K600 2 Egészséges városok rendezvényei (ber.) 0 0 182 610
107. 1 0 08 05 K100 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (személyi) 0 0 213 100
108. 1 0 08 05 K200 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (járulék) 0 0 36 639
109. 1 0 08 05 K300 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi 5 729 961 5 729 961 5 638 557
110. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 62 729 961 67 729 961 72 888 296
111. Oktatás
112. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000 4 000 000
113. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 4 000 000 4 000 000 4 000 000
114. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények 0 4 649 762 4 649 762
115. 1 0 09 Oktatás összesen: 8 000 000 12 649 762 12 649 762
116. Szociális védelem
117. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 4 000 000
118. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
119. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 300 000 25 300 000 25 300 000
120. 1 0 10 04 K300 1 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 0 992 118
121. Szociális védelem összesen: 33 800 000 33 800 000 34 792 118
122. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 745 350 184 2 042 168 464 2 061 476 719
2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
123. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 0 12 379 225
124. 1 0 K200 Járulékok 0 0 57 699
125. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 713 350 184 2 039 881 984 2 034 561 111
126. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 000 000 2 079 021
127. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 95 980 12 123 438
128. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 190 500 276 225
129. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 745 350 184 2 042 168 464 2 061 476 719
2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
130. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 265 410 623 1 479 512 354 1 490 022 766
131. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 479 939 561 562 656 110 571 453 953
132. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
133. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 745 350 184 2 042 168 464 2 061 476 719

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 90 000 000 90 000 000
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 160 000 000 160 000 000
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 250 000 000 250 000 000
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 263 260 000 287 260 000 287 260 000
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 263 260 000 287 260 000 287 260 000
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 212 840 000 271 840 000 271 840 000
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 30 600 000
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 242 840 000 301 840 000 302 440 000
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 696 100 000 839 100 000 839 700 000
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 12 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 12 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 16 944 166 2 630 348
20. 2 2 04 01 K600 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (ber.) 0 0 7 205 384
21. 2 2 04 01 K700 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (feu.) 0 0 7 108 434
22. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
23. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 18 444 166 18 444 166
24. Környezetvédelem
25. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 90 000 000 90 000 000 90 000 000
26. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 5 000 000 944 660 944 660
27. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 95 000 000 90 944 660 90 944 660
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
30. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 100 000 000 100 000 000 156 554 067
31. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás (ber.) 0 0 282 893
32. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. 10 000 000 11 095 486 13 956 852
33. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 100 000 000 115 716 572 108 678 451
34. 2 2 06 04 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 4 974 031
35. 2 2 06 04 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 1 798 955
36. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 212 000 000 228 812 058 288 245 249
37. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 696 100 000 839 100 000 839 700 000
38. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 340 500 000 350 200 884 409 634 075
39. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 036 600 000 1 189 300 884 1 249 334 075
2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
40. 2 K300 Dologi kiadás 916 600 000 1 029 300 884 1 068 247 271
41. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 12 179 415
42. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 160 000 000 168 907 389
43. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 036 600 000 1 189 300 884 1 249 334 075
2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
44. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 780 100 000 881 139 652 940 837 978
45. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 256 500 000 308 161 232 308 496 097
46. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
47. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 036 600 000 1 189 300 884 1 249 334 075

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000 120 000 000 119 007 882
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 13 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 133 000 000 133 000 000 132 007 882
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 133 000 000 132 007 882
2019. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 133 000 000 133 000 000 132 007 882
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 133 000 000 132 007 882

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások