Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalára,

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 33 645 475 195 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 33 645 475 195 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 445 109 077 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 584 280 132 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 193 351 948 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 733 825 515 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 121 140 730 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 465 929 807 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 876 578 248 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5 707 348 563 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7 767 793 364 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 3 830 458 072 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69 500 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 202 500 000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 1 663 426 276 Ft összeggel.

o) az általános tartalékot 115 558 692 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 738 674 771 Ft-tal.

5. § *  A Polgármester az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2020. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 50 490 Ft 2020. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2020. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 755 478 604 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § *  (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 3%-án belül - esetenként - 127,74 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó tényleges fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén.

b) A Polgármester dönt - 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatornahálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 690 600 959 Ft tervezett összeg használható fel a 2021. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2022. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2020. február 27. napján 16.10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 3 102 737 010 3 900 956 903 3 971 337 817
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 68 915 405
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 708 450 000 708 450 000 709 569 130
4. B300 Közhatalmi bevételek 3 887 800 000 3 887 800 000 3 887 800 000
5. B400 Működési bevételek 2 373 733 335 2 373 733 335 2 460 352 756
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 072 720 345 10 870 940 238 11 097 975 108
9. K100 Személyi juttatások 3 491 983 412 3 491 983 412 3 641 159 571
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 671 778 808 671 778 808 709 024 424
11. K300 Dologi kiadások 4 208 992 401 4 208 992 401 4 393 393 695
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 130 000 000 130 119 130
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 808 219 893 877 135 298
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 352 682 860 352 682 860 432 057 407
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 433 500 000 2 433 500 000 2 474 337 000
17. K513 Tartalékok 771 720 656 771 720 656 854 233 463
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 12 070 658 137 12 868 878 030 13 511 459 988
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 997 937 792 -1 997 937 792 -2 413 484 880
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 693 430 810 3 968 430 810
23. B500 Felhalmozási bevételek 303 182 874 303 182 874 303 182 874
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 11 000 000 61 000 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 4 007 613 684 4 007 613 684 4 332 613 684
27. K600 Beruházások (áfával) 13 858 144 699 13 858 144 699 13 922 760 214
28. K700 Felújítások (áfával) 4 041 460 935 4 041 460 935 4 064 555 185
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 104 195 548 104 195 548 357 126 368
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 38 494 931
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 163 233 82 163 233 112 652 233
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 18 085 964 415 18 085 964 415 18 495 588 931
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -14 078 350 731 -14 078 350 731 -14 162 975 247
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 14 080 334 029 14 878 553 922 15 430 588 792
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 30 156 622 552 30 954 842 445 32 007 048 919
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -16 076 288 523 -16 076 288 523 -16 576 460 127
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 12 845 929 468 12 845 929 468 13 346 101 072
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 230 359 055 3 230 359 055 4 868 785 331
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 16 076 288 523 16 076 288 523 18 214 886 403
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 0 1 638 426 276
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 0 0 1 638 426 276
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 16 076 288 523 16 076 288 523 16 576 460 127
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 30 156 622 552 30 954 842 445 33 645 475 195
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 30 156 622 552 30 954 842 445 33 645 475 195

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-ban


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 263 635 000 263 635 000 264 635 000
4. Közhatalmi bevételek B300 0
5. Működési bevételek B400 976 713 351 976 713 351 987 263 899
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: 1 240 348 351 1 240 348 351 1 251 898 899
9. Személyi juttatások K100 2 478 585 458 2 478 585 458 2 544 436 283
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 460 633 982 460 633 982 481 818 326
11. Dologi kiadások K300 1 208 815 229 1 208 815 229 1 294 738 264
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 68 915 405
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 10 000 000 10 000 000 10 000 000
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 4 158 034 669 4 158 034 669 4 399 908 278
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 917 686 318 -2 917 686 318 -3 148 009 379
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
26. Beruházások (áfával) K600 31 780 000 31 780 000 45 200 799
27. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 31 780 000 31 780 000 45 200 799
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -31 780 000 -31 780 000 -45 200 799
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 240 348 351 1 240 348 351 1 251 898 899
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 189 814 669 4 189 814 669 4 445 109 077
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 949 466 318 -2 949 466 318 -3 193 210 178
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 489 004 514 2 489 004 514 2 529 114 273
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 450 461 804 450 461 804 505 461 804
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 939 466 318 2 939 466 318 3 034 576 077
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 10 000 000 10 000 000 158 634 101
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 949 466 318 2 949 466 318 3 193 210 178
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 949 466 318 2 949 466 318 3 193 210 178
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 189 814 669 4 189 814 669 4 445 109 077
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 189 814 669 4 189 814 669 4 445 109 077
Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 36 849 966 36 849 966 36 915 431
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 36 849 966 36 849 966 36 915 431
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 341 049 616 345 467 745
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 388 931 61 388 931 62 894 103
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 87 031 945 91 195 640
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502 0 0 654 999
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 489 470 492 489 470 492 500 212 487
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -452 620 526 -452 620 526 -463 297 056
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
74. Felújítások (áfával) K700
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
80. Költségvetési bevételek összesen: 36 849 966 36 849 966 36 915 431
81. Költségvetési kiadások összesen: 490 740 492 490 740 492 501 482 487
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -453 890 526 -453 890 526 -464 567 056
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 429 604 300 429 604 300 433 685 443
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 24 286 226 24 286 226 24 286 226
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 453 890 526 453 890 526 457 971 669
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 0 6 595 387
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 453 890 526 453 890 526 464 567 056
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 453 890 526 453 890 526 464 567 056
93. Tárgyévi kiadások összesen: 490 740 492 490 740 492 501 482 487
94. Tárgyévi bevételek összesen: 490 740 492 490 740 492 501 482 487
Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 258 135 000 258 135 000 258 135 000
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 309 348 450 309 348 450 309 365 177
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
102. Működési bevételek összesen: 567 483 450 567 483 450 567 500 177
103. Személyi juttatások K100 787 572 836 787 572 836 827 517 958
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 140 844 229 140 844 229 150 634 254
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 320 906 552 373 520 818
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502 0 0 14 365 188
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 249 323 617 1 249 323 617 1 366 038 218
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -681 840 167 -681 840 167 -798 538 041
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
120. Beruházások (áfával) K600 23 890 000 23 890 000 23 890 000
121. Felújítások (áfával) K700
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 23 890 000 23 890 000 23 890 000
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -23 890 000 -23 890 000 -23 890 000
127. Költségvetési bevételek összesen: 567 483 450 567 483 450 567 500 177
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 273 213 617 1 273 213 617 1 389 928 218
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(129-130)
-705 730 167 -705 730 167 -822 428 041
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 464 063 164 464 063 164 499 889 780
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 241 667 003 241 667 003 291 667 003
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 705 730 167 705 730 167 791 556 783
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 0 30 871 258
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 705 730 167 705 730 167 822 428 041
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(138-141)
705 730 167 705 730 167 822 428 041
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 273 213 617 1 273 213 617 1 389 928 218
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 273 213 617 1 273 213 617 1 389 928 218
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 19 036 208 19 036 208 19 036 208
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 19 036 208 19 036 208 19 036 208
150. Személyi juttatások K100 341 412 279 341 412 279 344 760 789
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 882 456 65 882 456 67 455 241
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 78 831 184 80 470 119
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502 0 0 66 328
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 486 125 919 486 125 919 492 752 477
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -467 089 711 -467 089 711 -473 716 269
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
168. Felújítások (áfával) K700
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
174. Költségvetési bevételek összesen: 19 036 208 19 036 208 19 036 208
175. Költségvetési kiadások összesen: 487 395 919 487 395 919 494 022 477
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(177-178)
-468 359 711 -468 359 711 -474 986 269
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 445 129 250 445 129 250 445 129 250
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 23 230 461 23 230 461 23 230 461
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 468 359 711 468 359 711 468 359 711
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 0 6 626 558
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 468 359 711 468 359 711 474 986 269
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(186-189)
468 359 711 468 359 711 474 986 269
187. Tárgyévi kiadások összesen: 487 395 919 487 395 919 494 022 477
188. Tárgyévi bevételek összesen: 487 395 919 487 395 919 494 022 477
Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 21 106 547 21 106 547 21 106 547
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 21 106 547 21 106 547 21 106 547
197. Személyi juttatások K100 325 283 032 325 283 032 328 485 682
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 62 208 292 62 208 292 63 712 568
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 98 311 723 101 524 044
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502 0 0 221 561
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 485 803 047 485 803 047 493 943 855
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -464 696 500 -464 696 500 -472 837 308
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 8 323 793
215. Felújítások (áfával) K700
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 8 323 793
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -8 323 793
221. Költségvetési bevételek összesen: 21 106 547 21 106 547 21 106 547
222. Költségvetési kiadások összesen: 487 073 047 487 073 047 502 267 648
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(225-226)
-465 966 500 -465 966 500 -481 161 101
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 465 966 500 465 966 500 465 966 500
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 0
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 465 966 500 465 966 500 465 966 500
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 0 15 194 601
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 465 966 500 465 966 500 481 161 101
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(234-237)
465 966 500 465 966 500 481 161 101
234. Tárgyévi kiadások összesen: 487 073 047 487 073 047 502 267 648
235. Tárgyévi bevételek összesen: 487 073 047 487 073 047 502 267 648
Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 18 085 633 18 085 633 18 085 633
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 18 085 633 18 085 633 18 085 633
244. Személyi juttatások K100 229 394 853 229 394 853 232 098 053
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 478 971 44 478 971 45 748 656
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 75 529 190 78 385 040
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502 0 0 330 321
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 349 403 014 349 403 014 356 562 070
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -331 317 381 -331 317 381 -338 476 437
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
262. Felújítások (áfával) K700
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
268. Költségvetési bevételek összesen: 18 085 633 18 085 633 18 085 633
269. Költségvetési kiadások összesen: 350 673 014 350 673 014 357 832 070
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(273-274)
-332 587 381 -332 587 381 -339 746 437
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 330 713 320 330 713 320 330 713 320
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 1 874 061 1 874 061 1 874 061
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 332 587 381 332 587 381 332 587 381
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 0 7 159 056
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 332 587 381 332 587 381 339 746 437
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(282-285)
332 587 381 332 587 381 339 746 437
281. Tárgyévi kiadások összesen: 350 673 014 350 673 014 357 832 070
282. Tárgyévi bevételek összesen: 350 673 014 350 673 014 357 832 070
Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 2 500 000 2 500 000 2 500 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 2 500 000 2 500 000 2 500 000
291. Személyi juttatások K100 79 039 191 79 039 191 81 283 851
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 692 773 13 692 773 14 747 083
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 40 042 000 40 183 400
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502 0 0 819 379
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 132 773 964 132 773 964 137 033 713
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -130 273 964 -130 273 964 -134 533 713
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
308. Beruházások (áfával) K600 270 000 270 000 330 600
309. Felújítások (áfával) K700
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 270 000 270 000 330 600
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -270 000 -270 000 -330 600
315. Költségvetési bevételek összesen: 2 500 000 2 500 000 2 500 000
316. Költségvetési kiadások összesen: 133 043 964 133 043 964 137 364 313
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(321-322)
-130 543 964 -130 543 964 -134 864 313
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 125 975 010 125 975 010 126 177 010
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 4 568 954 4 568 954 4 568 954
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 130 543 964 130 543 964 130 745 964
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 0 4 118 349
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 130 543 964 130 543 964 134 864 313
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(330-333)
130 543 964 130 543 964 134 864 313
328. Tárgyévi kiadások összesen: 133 043 964 133 043 964 137 364 313
329. Tárgyévi bevételek összesen: 133 043 964 133 043 964 137 364 313
Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 1 000 000
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 72 500 000 72 500 000 82 968 356
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 72 500 000 72 500 000 83 968 356
338. Személyi juttatások K100 130 921 944 130 921 944 134 503 519
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 565 950 23 565 950 24 731 533
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 60 000 000 81 366 568
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502 0 0 2 114 327
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 10 000 000 10 000 000 10 000 000
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 224 487 894 224 487 894 252 715 947
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -151 987 894 -151 987 894 -168 747 591
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 7 506 406
356. Felújítások (áfával) K700 0
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 7 506 406
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -7 506 406
362. Költségvetési bevételek összesen: 72 500 000 72 500 000 83 968 356
363. Költségvetési kiadások összesen: 225 757 894 225 757 894 260 222 353
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(369-370)
-153 257 894 -153 257 894 -176 253 997
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 62 600 000 62 600 000 62 600 000
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 80 657 894 80 657 894 85 657 894
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 143 257 894 143 257 894 148 257 894
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 10 000 000 10 000 000 27 996 103
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 153 257 894 153 257 894 176 253 997
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(378-381)
153 257 894 153 257 894 176 253 997
375. Tárgyévi kiadások összesen: 225 757 894 225 757 894 260 222 353
376. Tárgyévi bevételek összesen: 225 757 894 225 757 894 260 222 353
Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 497 286 547 497 286 547 497 286 547
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 497 286 547 497 286 547 497 286 547
385. Személyi juttatások K100 197 755 312 197 755 312 203 464 637
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 41 598 420 41 598 420 44 280 073
387. Dologi kiadások K300 441 615 785 441 615 785 441 615 785
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502 0 0 49 028 348
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 680 969 517 680 969 517 738 388 843
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -183 682 970 -183 682 970 -241 102 296
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
402. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
403. Felújítások (áfával) K700
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
409. Költségvetési bevételek összesen: 497 286 547 497 286 547 497 286 547
410. Költségvetési kiadások összesen: 682 239 517 682 239 517 739 658 843
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(417-418)
-184 952 970 -184 952 970 -242 372 296
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 164 952 970 164 952 970 164 952 970
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 20 000 000 20 000 000 20 000 000
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 184 952 970 184 952 970 184 952 970
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 0 57 419 326
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 184 952 970 184 952 970 242 372 296
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(426-429)
184 952 970 184 952 970 242 372 296
422. Tárgyévi kiadások összesen: 682 239 517 682 239 517 739 658 843
423. Tárgyévi bevételek összesen: 682 239 517 682 239 517 739 658 843
Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 500 000 5 500 000 5 500 000
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 500 000 5 500 000 5 500 000
432. Személyi juttatások K100 46 156 395 46 156 395 46 854 049
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 6 973 960 6 973 960 7 614 815
434. Dologi kiadások K300 6 546 850 6 546 850 6 476 850
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502 0 0 1 314 954
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 59 677 205 59 677 205 62 260 668
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -54 177 205 -54 177 205 -56 760 668
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
449. Beruházások (áfával) K600 70 000
450. Felújítások (áfával) K700
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 70 000
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 0 -70 000
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 500 000 5 500 000 5 500 000
457. Költségvetési kiadások összesen: 59 677 205 59 677 205 62 330 668
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(465-466)
-54 177 205 -54 177 205 -56 830 668
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 54 177 205 54 177 205 54 177 205
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 54 177 205 54 177 205 54 177 205
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 0 2 653 463
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 54 177 205 54 177 205 56 830 668
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(476-479)
54 177 205 54 177 205 56 830 668
469. Tárgyévi kiadások összesen: 59 677 205 59 677 205 62 330 668
470. Tárgyévi bevételek összesen: 59 677 205 59 677 205 62 330 668
Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK


Rovat száma
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117,00
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269,00
474. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 386,00
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
482. Soproni Múzeum 55,00 55,00 55,00
483. Kulturális szervek összesen: 80,00 80,00 80,00
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 94,00
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10,00
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 104,00
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 830,75 830,75 830,75

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban


Sor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 11 500 000 11 500 000 48 568 873
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 500 000 11 500 000 48 568 873
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 846 586 194 898 996 878
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 185 304 638 197 730 896
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 358 630 700 392 377 788
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 119 130
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 49 103 392
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 390 721 532 1 390 721 532 1 538 528 084
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 379 221 532 -1 379 221 532 -1 489 959 211
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0 0
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 30 184 200 30 184 200 41 815 048
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 3 937 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 34 121 200 34 121 200 45 752 048
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -34 121 200 -34 121 200 -45 752 048
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 11 500 000 11 500 000 48 568 873
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 424 842 732 1 424 842 732 1 584 280 132
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 413 342 732 -1 413 342 732 -1 535 711 259
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 400 020 005 727 518 000 727 637 130
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 013 322 727 685 824 732 685 824 732
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 413 342 732 1 413 342 732 1 413 461 862
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 0 122 249 397
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 413 342 732 1 413 342 732 1 535 711 259
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 413 342 732 1 413 342 732 1 535 711 259
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 424 842 732 1 424 842 732 1 584 280 132
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 424 842 732 1 424 842 732 1 584 280 132
48. Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 160 160 160

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban


Sor-
szám


Rovat-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 3 102 737 010 3 900 956 903 3 971 337 817
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 68 915 405
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 444 815 000 444 815 000 444 934 130
4. B300 Közhatalmi bevételek 3 887 800 000 3 887 800 000 3 887 800 000
5. B400 Működési bevételek 1 385 519 984 1 385 519 984 1 424 519 984
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 8 820 871 994 9 619 091 887 9 797 507 336
9. K100 Személyi juttatások 166 811 760 166 811 760 197 726 410
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 840 188 25 840 188 29 475 202
11. K300 Dologi kiadások 2 641 546 472 2 641 546 472 2 706 277 643
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 130 000 000 130 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 808 219 893 808 219 893
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 682 860 342 682 860 372 954 015
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 433 300 000 2 433 300 000 2 474 137 000
17. K513 Tartalékok 771 720 656 771 720 656 854 233 463
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 6 521 901 936 7 320 121 829 7 573 023 626
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 2 298 970 058 2 298 970 058 2 224 483 710
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 693 430 810 3 968 430 810
23. B500 Felhalmozási bevételek 303 182 874 303 182 874 303 182 874
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 11 000 000 61 000 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 4 007 613 684 4 007 613 684 4 332 613 684
27. K600 Beruházások (áfával) 13 796 180 499 13 796 180 499 13 835 744 367
28. K700 Felújítások (áfával) 4 037 523 935 4 037 523 935 4 060 618 185
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 104 195 548 104 195 548 357 126 368
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 38 494 931
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 163 233 82 163 233 112 652 233
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 18 020 063 215 18 020 063 215 18 404 636 084
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -14 012 449 531 -14 012 449 531 -14 072 022 400
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 12 828 485 678 13 626 705 571 14 130 121 020
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 24 541 965 151 25 340 185 044 25 977 659 710
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -11 713 479 473 -11 713 479 473 -11 847 538 690
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 12 835 929 468 12 835 929 468 13 065 217 574
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 230 359 055 3 230 359 055 4 868 785 331
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 16 066 288 523 16 066 288 523 17 934 002 905
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 352 809 050 4 352 809 050 4 448 037 939
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 0 1 638 426 276
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 352 809 050 4 352 809 050 6 086 464 215
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 11 713 479 473 11 713 479 473 11 847 538 690
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 28 894 774 201 29 692 994 094 32 064 123 925
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 28 894 774 201 29 692 994 094 32 064 123 925
Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma


Sor-
számMEGNEVEZÉS
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 10,00
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 4,00
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 65,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban


Sor-


Feladat megnevezése
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Javasolt módosítás

Változás
szám
mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

Változás
A B C D E F G H I J K L
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 132,88 5 475 000 727 518 000 132,88 5 475 000 727 518 000 132,88 5 475 000 727 518 000
3. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás 0 -327 497 995 0 0 0 0
4. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 392,10 25 200 60 280 920 2 392,10 25 200 60 280 920 2 392,10 25 200 60 280 920
5. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -60 280 920 0 0
6. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 154 089 500 154 089 500 154 089 500
7. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -154 089 500 0 0
8. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 0 0
10. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása 96 542 698 96 542 698 96 542 698
11. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása -96 542 698 0 0
12. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 053 2700 156 743 100 58 053 2700 156 743 100 58 053 2700 156 743 100
13. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -156 743 100 0 0
14. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 365 2550 930 750 365 2550 930 750 365 2550 930 750
15. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -930 750 0 0
16. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 798 219 893 0 0
17. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 400 020 005 1 198 239 898 1 198 239 898 0
18. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
19. 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 146,5 4 861 500 712 209 750 146,5 4 861 500 712 209 750 146,5 4 861 500 712 209 750
20. 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 919 000 280 224 000 96,0 2 919 000 280 224 000 96,0 2 919 000 280 224 000
21. 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 861 500 4 861 500 1,0 4 861 500 4 861 500 1,0 4 861 500 4 861 500
22. 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás 1600,3 97 400 155 869 220 1600,3 97 400 155 869 220 1600,3 97 400 155 869 220
23. 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 45 432 000 19 440 000 45 432 000 19 440 000 45 432 000 19 440 000
24. 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 7 1 611 000 11 277 000 7 1 611 000 11 277 000 7 1 611 000 11 277 000
25. 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 11 811 600 8 927 600 11 811 600 8 927 600 11 811 600 8 927 600
26. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 192 809 070 1 192 809 070 1 192 809 070 0
27. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
28. Önkormányzati feladatok
29. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 0 70 178 914 70 178 914
30. 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés 298 66 360 19 775 280 298 66 360 19 775 280 298 66 360 19 775 280
31. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés 6 25 000 150 000 6 25 000 150 000 6 25 000 150 000
32. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás 77 363 000 27 951 000 77 363 000 27 951 000 77 363 000 27 951 000
33. 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása 25 217 000 5 425 000 25 217 000 5 425 000 25 217 000 5 425 000
34. 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 732 000 13 908 000 19 732 000 13 908 000 19 732 000 13 908 000
35. 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása 9 732 000 6 588 000 9 732 000 6 588 000 9 732 000 6 588 000
36. 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 27 375 000 10 125 000 27 375 000 10 125 000 27 375 000 10 125 000
37. 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 7 225 000 1 575 000 7 225 000 1 575 000 7 225 000 1 575 000
38. 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása 27 251 100 6 779 700 27 251 100 6 779 700 27 251 100 6 779 700
39. 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása 10 601 350 6 013 500 10 601 350 6 013 500 10 601 350 6 013 500
40. 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen 23 601 350 13 831 050 23 601 350 13 831 050 23 601 350 13 831 050
41. 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1 10 065 900 10 065 900 1 10 065 900 10 065 900 1 10 065 900 10 065 900
42. 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 19,4 5 100 000 98 940 000 19,4 5 100 000 98 940 000 19,4 5 100 000 98 940 000
43. 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 45,3 4 260 000 192 978 000 45,3 4 260 000 192 978 000 45,3 4 260 000 192 978 000
44. 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás 84 745 000 84 745 000 84 745 000
45. 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 57 4 234 040 241 340 280 57 4 234 040 241 340 280 57 4 234 040 241 340 280
46. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 90 095 454 90 095 454 90 095 454
47. 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,07 2 376 000 147 478 320 62,07 2 376 000 147 478 320 62,07 2 376 000 147 478 320
48. 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 119 271 455 119 271 455 119 271 455
49. 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása 507 285 144 495 507 285 144 495 507 285 144 495
50. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
51. 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000
52. 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás 40 211 000 8 440 000 40 211 000 8 440 000 40 211 000 8 440 000
53. 9. számú melléklet összesen 10 440 000 10 440 000 10 440 000 0
54. Önkormányzati feladatok összesen: 1 107 620 434 1 107 620 434 1 177 799 348 70 178 914
55. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
56. 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat 11,3 4 100 000 46 330 000 11,3 4 100 000 46 330 000 11,3 4 100 000 46 330 000
57. 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás 16,8 3 650 000 61 320 000 16,8 3 650 000 61 320 000 16,8 3 650 000 61 320 000
58. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 927 705 58 927 705 58 927 705
59. 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása 6 4 234 040 25 404 240 6 4 234 040 25 404 240 6 4 234 040 25 404 240
60. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 9 490 546 9 490 546 9 490 546
61. Támogató szolgáltatás
62. 1.3.2.14.1 alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000
63. 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás 3 300 2 800 9 240 000 3 300 2 800 9 240 000 3 300 2 800 9 240 000
64. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 213 712 491 213 712 491 213 712 491 0
65. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 321 332 925 1 321 332 925 1 391 511 839 70 178 914
66. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
67. 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58 053 2 170 125 975 010 58 053 2 170 125 975 010 58 053 2 170 125 975 010
68. 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 62 600 000 62 600 000 62 600 000
2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 0 202 000 202 000
69. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 188 575 010 188 575 010 188 777 010 202 000
70. Mindösszesen 3 102 737 010 3 900 956 903 3 971 337 817 70 380 914
71. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 798 219 893 798 219 893 0

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámBevételek
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 400 020 005 1 198 239 898 1 198 239 898
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 192 809 070 1 192 809 070 1 192 809 070
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 321 332 925 1 321 332 925 1 391 511 839
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 188 575 010 188 575 010 188 777 010
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 3 102 737 010 3 900 956 903 3 971 337 817
7. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 68 915 405
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 70 000 000 70 000 000 70 000 000
10. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
11. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" 18 415 000 18 415 000 18 415 000
12. B160 04 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000
13. B160 05 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 119 130
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 444 815 000 444 815 000 444 934 130
15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 3 547 552 010 4 345 771 903 4 485 187 352
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
17. B250 01 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
18. B250 02 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
19. B250 03 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 22 722 787 22 722 787 22 722 787
20. B250 04 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 48 631 897 48 631 897 48 631 897
21. B250 05 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 260 207 220 260 207 220 260 207 220
22. B250 06 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 8 000 000
23. B250 07 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 112 341 112 341 112 341
24. B250 08 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 643 150 000 643 150 000 643 150 000
25. B250 09 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 944 000 000 944 000 000 944 000 000
26. B250 10 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 241 521 000 241 521 000 241 521 000
27. B250 11 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 24 750 000 24 750 000
28. B250 12 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 337 585 565 337 585 565 337 585 565
29. B250 13 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 0 275 000 000
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 3 693 430 810 3 693 430 810 3 968 430 810
31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 693 430 810 3 968 430 810
32. B340 00 Vagyoni típusú adók
33. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 270 000 000
34. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 370 000 000 370 000 000
35. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 640 000 000 1 640 000 000
36. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 640 000 000 1 640 000 000
37. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
38. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó 2 100 000 000 2 100 000 000 2 100 000 000
39. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 100 000 000 2 100 000 000 2 100 000 000
40. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
41. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 93 000 000 93 000 000 93 000 000
42. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 93 000 000 93 000 000 93 000 000
43. B35 Termékek és szolgáltatások adói 2 193 000 000 2 193 000 000 2 193 000 000
44. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
45. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 300 000
46. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 500 000
47. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 20 000 000
48. B360 04 1 Talajterhelési díj 2 000 000 2 000 000 2 000 000
49. B360 05 1 Közterület foglalási díj 30 000 000 30 000 000 30 000 000
50. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 54 800 000 54 800 000 54 800 000
51. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 3 887 800 000 3 887 800 000 3 887 800 000
52. Szolgáltatások ellenértéke
53. B402 01 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 200 000
54. B402 02 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
55. B402 03 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
56. B402 04 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
57. B402 05 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
58. B402 06 2 Parkolók bérleti díja 200 000 000 200 000 000 200 000 000
59. B402 07 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
60. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 686 650 000 686 650 000 686 650 000
61. Továbbszámlázott szolgáltatás
62. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
63. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
64. B404 Tulajdonosi bevételek
65. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 210 000 000 210 000 000 210 000 000
66. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 75 000 000 75 000 000 75 000 000
67. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 400 000 400 000
68. Tulajdonosi bevételek összesen: 285 400 000 285 400 000 285 400 000
69. B405 01 1 Diétás étkezés 500 000 500 000 500 000
70. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 209 124 000 209 124 000 209 124 000
71. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 166 845 984 166 845 984 166 845 984
72. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 25 000 000
73. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 15 000 000 15 000 000 49 000 000
74. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
75. B4 Működési bevételek összesen: 1 385 519 984 1 385 519 984 1 424 519 984
76. Immateriális javak értékesítése
77. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 000
78. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 520 874 2 520 874 2 520 874
79. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 882 874 9 882 874 9 882 874
80. Ingatlanok értékesítése
81. B520 01 2 Épületek értékesítése 130 000 000 130 000 000 130 000 000
82. B520 02 2 Helyiségek értékesítése 2 000 000 2 000 000 2 000 000
83. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 160 000 000 160 000 000 160 000 000
84. B520 04 2 Telek értékesítés 1 300 000 1 300 000 1 300 000
85. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 293 300 000 293 300 000 293 300 000
86. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 303 182 874 303 182 874 303 182 874
87. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérítése 0 0 0
88. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
89. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
90. B750 02 2 Lakossági út- és közműépítés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
91. B750 03 2 Győri Egyházmegye támogatás visszautalás 0 0 50 000 000
92. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 11 000 000 11 000 000 61 000 000
93. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 11 000 000 11 000 000 61 000 000
94. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 12 828 485 678 13 626 705 571 14 130 121 020
95. B8 00 Finanszírozási bevétel
96. B812 01 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 3 230 359 055 3 230 359 055 4 712 747 055
97. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 12 835 929 468 12 835 929 468 13 065 217 574
98. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 156 038 276
99. Finanszírozási bevétel összesen: 16 066 288 523 16 066 288 523 17 934 002 905
100. Bevételek mindösszesen: 28 894 774 201 29 692 994 094 32 064 123 925

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számMegnevezés
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 352 809 050 4 352 809 050 4 448 037 939
2. 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 192 651 948 192 651 948 193 351 948
3. 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 632 546 472 1 632 546 472 1 733 825 515
4. 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 119 000 000 1 119 000 000 1 121 140 730
5. 2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 130 000 000 130 000 000
6. 2021. évi Önkormányzati fejlesztések 2 465 179 807 2 465 179 807 2 465 929 807
7. 2021. évi Önkormányzati felújítások 1 871 578 248 1 871 578 248 1 876 578 248
8. 2021.évi Terület és településfejlesztési program 5 432 348 563 5 432 348 563 5 707 348 563
9. 2021. évi Modern Városok Program 7 767 793 364 7 767 793 364 7 767 793 364
10. 2021. évi Önkormányzati általános támogatások 2 877 146 093 3 675 365 986 3 830 458 072
11. 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások 84 500 000 84 500 000 69 500 000
12. 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 172 500 000 172 500 000 202 500 000
13. 2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 25 000 000 25 000 000 1 663 426 276
14. 2021. évi Önkormányzati tartalékok 771 720 656 771 720 656 854 233 463
15. - ebből általános tartalék 100 000 000 100 000 000 115 558 692
16. Kiadások mindösszesen: 28 894 774 201 29 692 994 094 32 064 123 925

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 6 000 000 6 000 000 6 000 000
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 135 227 560 135 227 560 135 927 560
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 143 027 560 143 027 560 143 727 560
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 10 000 000 10 000 000 10 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 12 784 200 12 784 200 12 784 200
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 12 784 200 12 784 200 12 784 200
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 166 811 760 166 811 760 167 511 760
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 930 000 930 000 930 000
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 21 019 272 21 019 272 21 019 272
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 279 000 279 000 279 000
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 22 228 272 22 228 272 22 228 272
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 1 350 000 1 350 000 1 350 000
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 350 000 1 350 000 1 350 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 155 000 155 000 155 000
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 155 000 155 000 155 000
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 2 106 916 2 106 916 2 106 916
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 2 106 916 2 106 916 2 106 916
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 25 840 188 25 840 188 25 840 188
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 192 651 948 192 651 948 193 351 948
2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 182 487 948 182 487 948 183 187 948
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 10 164 000 10 164 000 10 164 000
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 192 651 948 192 651 948 193 351 948

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 40 000 000 40 000 000 40 000 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 275 000 000 275 000 000 275 000 000
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 30 000 000 50 000 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 96 000 000 96 000 000 96 000 000
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség 500 000 500 000 500 000
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 6 000 000 6 000 000 6 000 000
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
11. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 500 000 500 000 500 000
12. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
14. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 20 000 000
15. 1 0 01 13 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 30 000 000 30 000 000 30 000 000
16. 1 0 01 14 K100 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 0 0 2 842 728
17. 1 0 01 14 K300 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 10 000 000 10 000 000 5 772 972
18. 1 0 01 14 K600 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 0 0 1 384 300
19. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 521 500 000 521 500 000 541 500 000
20. Gazdasági ügyek
21. 1 0 04 01 K300 1 Közösségi közlekedés egyedi megrendelések 9 000 000 9 000 000 9 000 000
22. 1 0 04 02 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
23. 1 0 04 03 K300 2 Út és közműtervek készítése 5 000 000 5 000 000 5 399 923
24. 1 0 04 04 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 180 000 000 180 000 000 180 000 000
25. 1 0 04 05 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 54 000 000 54 000 000 54 000 000
26. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 12 000 000 12 000 000 12 000 000
27. 1 0 04 07 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
28. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 266 000 000 266 000 000 266 399 923
29. Környezetvédelem
30. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 40 000 000 40 000 000 40 000 000
31. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
32. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
33. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 6 000 000 6 000 000 6 000 000
34. 1 0 05 05 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" 18 415 000 18 415 000 18 415 000
35. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 67 415 000 67 415 000 67 415 000
36. Lakásépítés és kommunális létesítmények
37. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 3 500 000
38. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
39. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
40. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal 30 000 000 30 000 000 35 000 000
41. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 6 429 830
42. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
43. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 14 000 000
44. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 500 000
45. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat 0 0 901 922
46. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 1 000 000 1 000 000 98 078
47. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 1 000 000 1 000 000 1 000 000
48. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 119 880 2 119 880 2 119 880
49. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 2 000 000
50. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 24 130 000 24 130 000 24 130 000
51. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 4 000 000 4 000 000 4 000 000
52. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 40 000 000 40 000 000 40 000 000
53. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
54. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 400 000
55. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
56. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek 200 000 000 200 000 000 234 000 000
57. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 2 500 000
58. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 5 000 000 5 000 000
59. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok 6 317 592 6 317 592 6 317 592
60. 1 0 06 23 K300 1 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 5 000 000
61. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő áfa 209 124 000 209 124 000 209 124 000
62. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
63. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
64. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
65. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 3 000 000 3 000 000 3 000 000
66. 1 0 06 28 K600 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 0 0 18 288 000
67. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000 1 000 000
68. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 15 000 000 15 000 000 15 000 000
69. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 1 978 010
70. 1 0 06 31 K600 2 Japán tanár (beruházás) 0 0 21 990
71. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 2 000 000
72. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000 3 700 000
73. 1 0 06 34 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
74. 1 0 06 35 K600 2 Polgármesteri keret 0 0 161 290
75. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 613 641 472 613 641 472 672 520 592
76. Egészségügy
77. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 6 250 000 6 250 000 6 250 000
78. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 45 000 000 45 000 000 44 858 014
79. 1 0 07 02 K600 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás 0 0 141 986
80. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
81. 1 0 07 Egészségügy összesen: 52 250 000 52 250 000 52 250 000
82. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
83. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
84. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
85. 1 0 08 03 K300 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 60 240 000 60 240 000 60 240 000
86. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 1 000 000
87. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
88. 1 0 08 06 K100 2 Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek 0 0 3 000 000
89. 1 0 08 06 K300 2 Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek 0 0 17 000 000
90. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 70 240 000 70 240 000 90 240 000
91. Oktatás
92. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 5 000 000 5 000 000 5 000 000
93. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
94. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 0 0 2 000 000
95. 1 0 09 Oktatás összesen: 7 000 000 7 000 000 9 000 000
96. Szociális védelem
97. 1 0 10 01 K300 1 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 5 000 000 5 000 000 5 000 000
98. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
99. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 000 000 25 000 000 25 000 000
100. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 34 500 000 34 500 000 34 500 000
101. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 632 546 472 1 733 825 515
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
102. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 0 6 744 650
103. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 600 546 472 1 600 546 472 1 655 083 299
104. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 000 000 2 000 000
105. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 19 997 566
106. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 30 000 000 50 000 000
107. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 632 546 472 1 733 825 515
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
108. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 120 596 592 1 120 596 592 1 140 596 592
109. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 511 949 880 511 949 880 593 228 923
110. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
111. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 632 546 472 1 733 825 515

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 70 000 000 70 000 000
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 120 000 000 120 000 000
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 190 000 000 190 000 000
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 270 000 000 270 000 000 272 140 730
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 270 000 000 270 000 000 272 140 730
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 260 000 000 260 000 000 260 000 000
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 30 000 000
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 290 000 000 290 000 000 290 000 000
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 750 000 000 750 000 000 752 140 730
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 20 000 000 20 000 000 20 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 20 000 000 20 000 000 20 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 20 000 000 20 000 000
20. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
21. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 21 500 000 21 500 000
22. Környezetvédelem
23. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 30 000 000 30 000 000 30 000 000
24. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 6 000 000
25. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 36 000 000 36 000 000 36 000 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
28. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 180 000 000 180 000 000 180 000 000
29. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
30. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 100 000 000 100 000 000 100 000 000
31. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 291 500 000 291 500 000 291 500 000
32. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 750 000 000 750 000 000 752 140 730
33. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 369 000 000 369 000 000 369 000 000
34. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 119 000 000 1 121 140 730
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
35. 2 K100 Személyi kiadások 0 0 0
36. 2 K300 Dologi kiadás 999 000 000 999 000 000 1 001 140 730
37. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 120 000 000 120 000 000
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 119 000 000 1 121 140 730
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
39. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 861 500 000 861 500 000 863 640 730
40. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 257 500 000 257 500 000 257 500 000
41. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
42. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 119 000 000 1 121 140 730

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D F
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000 120 000 000 119 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 13 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000
2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban


Sor-
számRovat számaKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Általános közszolgáltatás
2. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 41 030 800 41 030 800 41 030 800
3. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 41 030 800 41 030 800 41 030 800
4. Gazdasági ügyek
5. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 35 000 000 35 000 000 35 000 000
6. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 20 000 000 20 000 000 20 000 000
7. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
8. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 6 000 000 6 000 000 6 000 000
9. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 10 000 000 10 000 000 10 000 000
10. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
11. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út- és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
12. 3 2 04 08 K600 2 Balfi út -és csapadékcsatorna építés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
13. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
14. 3 2 04 10 K600 2 Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés 8 000 000 8 000 000 8 000 000
15. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
16. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén 471 849 249 471 849 249 471 849 249
17. 3 2 04 13 K600 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 110 000 000 110 000 000 110 000 000
18. 3 2 04 14 K840 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 4 100 000 4 100 000 4 100 000
19. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 702 949 249 702 949 249 702 949 249
20. Környezetvédelem
21. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 262 821 004 262 821 004 262 821 004
22. 3 2 05 02 K600 2 Sopron-Görbehalom Csorga utca víz ellátás és szennyvíz elvezetés 16 065 646 16 065 646 16 065 646
23. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 278 886 650 278 886 650 278 886 650
24. Lakásépítés és kommunális létesítmények
25. 3 2 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 30 000 000 30 000 000 30 750 000
26. 3 2 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
27. 3 2 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 43 495 000 43 495 000 43 495 000
28. 3 2 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 16 000 000 16 000 000 16 000 000
29. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 31 493 213 31 493 213 31 493 213
30. 3 2 06 06 K600 2 Beruházások előkészítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
31. 3 2 06 07 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
32. 3 2 06 08 K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 12 000 000 12 000 000 12 000 000
33. 3 2 06 09 K600 1 Városháza udvari lift építés és tervezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
34. 3 2 06 10 K600 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 337 585 565 337 585 565 337 585 565
35. 3 2 06 11 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 524 851 167 524 851 167 524 851 167
36. 3 2 06 12 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész 24 184 028 24 184 028 24 184 028
37. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 044 608 973 1 044 608 973 1 045 358 973
38. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
39. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
40. 3 2 08 02 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 101 459 025 101 459 025 101 459 025
41. 3 2 08 03 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 94 992 000 94 992 000 94 992 000
42. 3 2 08 04 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, eügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 190 500 000
43. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 396 951 025 396 951 025 396 951 025
44. Oktatás
45. 3 2 09 01 K600 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr. pályázat 753 110 753 110 753 110
46. 3 2 09 Oktatás összesen: 753 110 753 110 753 110
47. 3 Fejlesztések összesen: 2 465 179 807 2 465 179 807 2 465 929 807
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
számRovat számaKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
48. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2 461 079 807 2 461 079 807 2 461 829 807
49. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 100 000 4 100 000 4 100 000
50. 3 Fejlesztések összesen: 2 465 179 807 2 465 179 807 2 465 929 807
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovat számaKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
51. 3 1 Kötelező feladatok összesen: 403 080 565 403 080 565 403 080 565
52. 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 2 062 099 242 2 062 099 242 2 062 849 242
53. 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
54. 3 Fejlesztések összesen: 2 465 179 807 2 465 179 807 2 465 929 807

II/8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Gazdasági ügyek
2. 4 2 04 01 K700 2 Buszvárók felújítása 4 000 000 4 000 000 4 000 000
3. 4 2 04 02 K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 400 000 000 400 000 000 400 000 000
4. 4 2 04 03 K700 2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása 50 000 000 50 000 000 50 000 000
5. 4 2 04 04 K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén 350 000 000 350 000 000 350 000 000
6. 4 2 04 05 K700 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása 30 000 000 30 000 000 30 000 000
7. 4 2 04 06 K700 2 Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása 5 000 000 5 000 000 10 000 000
8. 4 2 04 07 K700 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén 356 250 001 356 250 001 356 250 001
9. 4 2 04 08 K700 1 Hídvizsgálat, felújítás, javítás 15 000 000 15 000 000 15 000 000
10. 4 2 04 09 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje 11 000 000 11 000 000 11 000 000
11. 4 2 04 10 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz 9 000 000 9 000 000 9 000 000
12. 4 2 04 11 K700 2 Ösvény utcai támfal statikai megerősítés 13 000 000 13 000 000 13 000 000
13. 4 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 243 250 001 1 243 250 001 1 248 250 001
14. Környezetvédelem
15. 4 2 05 01 K700 1 Víziközmű elszámolások 467 626 700 467 626 700 467 626 700
16. 4 2 05 02 K700 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása 46 740 070 46 740 070 46 740 070
17. 4 2 05 Környezetvédelem összesen: 514 366 770 514 366 770 514 366 770
18. Lakásépítés és kommunális létesítmények
19. 4 2 06 01 K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
20. 4 2 06 02 K700 2 Szökőkutak felújítása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
21. 4 2 06 03 K700 2 Deák tér felújítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
22. 4 2 06 04 K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások 10 000 000 10 000 000 10 000 000
23. 4 2 06 05 K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
24. 4 2 06 06 K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
25. 4 2 06 07 K700 2 Önkormányzati épületek felújítása 17 553 542 17 553 542 17 553 542
26. 4 2 06 08 K700 2 Paprét tornacsarnok felújítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
27. 4 2 06 09 K700 2 Városháza felújítása 3 000 000 3 000 000 3 000 000
28. 4 2 06 10 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái 50 482 50 482 0
29. 4 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 57 604 024 57 604 024 57 553 542
30. Oktatás
31. 4 2 09 01 K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás 15 000 000 15 000 000 15 000 000
32. 4 2 09 02 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás 12 631 666 12 631 666 12 682 148
33. 4 2 09 03 K700 2 Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái 25 725 787 25 725 787 25 725 787
34. 4 2 09 04 K700 2 Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca 3 000 000 3 000 000 3 000 000
35. 4 2 09 Oktatás összesen: 56 357 453 56 357 453 56 407 935
36. 4 Felújítások összesen: 1 871 578 248 1 871 578 248 1 876 578 248
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
számRovat számaKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
37. 4 K700 Felújítás (áfával) 1 871 578 248 1 871 578 248 1 876 578 248
38. 4 Önkormányzati felújítások összesen: 1 871 578 248 1 871 578 248 1 876 578 248
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovat számaKiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
39. 4 1 Kötelező feladatok összesen: 529 366 770 529 366 770 529 366 770
40. 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 342 211 478 1 342 211 478 1 347 211 478
41. 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
42. 4 Önkormányzati felújítások összesen: 1 871 578 248 1 871 578 248 1 876 578 248

II/9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez * 

2021. évi Terület és településfejlesztési program