Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 43 462 894 795 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.

(3) A Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Polgármester a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 5 874 889 Ft illeti meg.

3. § (1) A Polgármester a 2019. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 22 526 750 202 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4 359 099 484 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 424 329 521 Ft,

ab) munkaadói járulékok 496 929 002 Ft,

ac) dologi kiadás 1 313 247 612 Ft,

ad) elvonások és befizetések 3 287 000 Ft,

ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 280 000 Ft,

af) beruházási kiadások 79 363 757 Ft,

ag) felújítási kiadások 35 496 326 Ft,

ah) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 166 266 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 571 877 289 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 939 209 709 Ft,

bb) munkaadói járulékok 191 137 221 Ft,

bc) dologi kiadás 403 869 684 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 012 825 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 35 447 850 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 21 161 151 081 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 136 206 958 Ft,

cb) munkaadói járulékok 25 740 980 Ft,

cc) dologi kiadás 3 699 029 426 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 116 379 797 Ft,

ce) elvonások és befizetések 18 463 161 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 425 982 716 Ft,

cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 669 061 214 Ft,

ch) beruházási kiadások 5 614 995 200 Ft,

ci) felújítási kiadások 3 615 830 006 Ft,

cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 32 299 417 Ft,

ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök államháztartáson kívülre 7 500 000 Ft,

cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 137 433 900 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékok 147 043 667 Ft,

a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) önkormányzati dologi kiadások 1 468 520 646 Ft, a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) városüzemeltetési kiadások 1 149 443 212 Ft, a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásai 116 379 797 Ft, a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) önkormányzati fejlesztések 1 994 316 607 Ft, a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) önkormányzati felújítások 842 897 690 Ft, a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) 2019. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2 150 165 143 Ft, a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) Modern Városok Program 5 376 233 093 Ft, a II/10. melléklet részletezése szerint;

l) általános támogatások 2 112 557 336 Ft, a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) pályázati támogatások 65 068 000 Ft, a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) önkormányzati lakásalap felhasználása 45 560 085 Ft, a II/13. melléklet részletezése szerint;

o) önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 1 127 588 153 Ft, a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a III/3- III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2019. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,

(12) Önkormányzat és intézményei 2019. évi konszolidált beszámolóját a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet,

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,

(19) a 2019. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,

(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,

(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Polgármester a 2019. évi költségvetési maradványt 20 936 144 593 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 124 738 805 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 59 113 247 Ft,

c) Önkormányzat 20 752 292 541 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/4. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Polgármester jóváhagyja.

(3) A Polgármester jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2020. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2020. május 8. napján 14 órakor lép hatályba és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 878 983 384 3 262 690 578 3 262 690 578 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 280 185 800 728 953 902 693 791 502 95,18%
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 258 800 000 6 303 067 319 6 303 067 319 100,00%
5. B400 Működési bevételek 2 782 806 542 3 163 175 262 2 918 375 299 92,26%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 13 023 678 13 023 678 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+…+7) 11 200 775 726 13 470 910 739 13 190 948 376 97,92%
9. K100 Személyi juttatások 3 311 610 226 3 614 914 578 3 499 746 188 96,81%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 696 106 386 762 470 264 713 807 203 93,62%
11. K300 Dologi kiadások 4 215 482 172 6 191 393 691 5 416 146 722 87,48%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 000 000 136 117 747 118 392 622 86,98%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 31 418 833 21 750 161 69,23%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 346 827 235 438 352 794 430 262 716 98,15%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 484 910 000 1 716 129 756 1 669 261 214 97,27%
17. K513 Tartalékok 989 202 331 626 516 597 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+…+17) 11 189 138 350 13 517 314 260 11 869 366 826 87,81%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 11 637 376 -46 403 521 1 321 581 550 -2848,02%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 46 967 000 46 967 000 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 718 480 377 16 491 743 154 6 010 061 544 36,44%
23. B500 Felhalmozási bevételek 203 078 000 268 002 231 267 983 181 99,99%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 10 714 405 10 714 405 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 147 523 283 84 580 811 57,33%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) 15 968 558 377 16 964 950 073 6 420 306 941 37,84%
27. K600 Beruházások (áfával) 29 315 390 524 30 425 017 455 5 729 806 807 18,83%
28. K700 Felújítások (áfával) 9 187 008 819 8 301 849 089 3 651 326 332 43,98%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 000 000 378 818 994 32 299 417 8,53%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 38 740 951 7 500 000 19,36%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 444 695 753 671 539 921 139 600 166 20,79%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 38 952 095 096 39 815 966 410 9 560 532 722 24,01%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -22 983 536 719 -22 851 016 337 -3 140 225 781 13,74%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 27 169 334 103 30 435 860 812 19 611 255 317 64,43%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 50 141 233 446 53 333 280 670 21 429 899 548 40,18%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -22 971 899 343 -22 897 419 858 -1 818 644 231 7,94%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0 0,00%
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0 0,00%
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0 0,00%
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 971 899 340 21 751 956 282 21 751 956 282 100,00%
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 2 098 570 657 2 244 034 230 2 099 683 196 93,57%
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 23 070 469 997 23 995 990 512 23 851 639 478 99,40%
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0,00%
45. Különböző finanszírozási kiadások 98 570 654 1 098 570 654 1 096 850 654 99,84%
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 98 570 654 1 098 570 654 1 096 850 654 99,84%
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 22 971 899 343 22 897 419 858 22 754 788 824 99,38%
48. Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) 50 239 804 100 54 431 851 324 22 526 750 202 41,39%
49. Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) 50 239 804 100 54 431 851 324 43 462 894 795 79,85%

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési Intézmények 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 232 357 000 268 166 649 268 166 649 100,00%
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
5. Működési bevételek B400 929 737 076 1 058 893 521 1 057 203 319 99,84%
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 250 000 250 000 100,00%
8. Működési bevételek összesen: 1 162 094 076 1 327 310 170 1 325 619 968 99,87%
9. Személyi juttatások K100 2 330 996 132 2 469 571 794 2 424 329 521 98,17%
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 486 481 748 515 948 440 496 929 002 96,31%
11. Dologi kiadások K300 1 166 805 688 1 345 291 704 1 313 247 612 97,62%
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
13. Elvonások és befizetések K502 0 3 287 000 3 287 000 100,00%
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 4 280 000 4 280 000 100,00%
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
17. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: 3 984 283 568 4 338 378 938 4 242 073 135 97,78%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 822 189 492 -3 011 068 768 -2 916 453 167 96,86%
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 2 407 266 2 407 266 100,00%
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 2 407 266 2 407 266 0,00%
26. Beruházások (áfával) K600 27 686 000 125 821 971 79 363 757 63,08%
27. Felújítások (áfával) K700 3 175 000 51 748 442 35 496 326 68,59%
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 2 166 266 2 166 266 100,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: 30 861 000 179 736 679 117 026 349 65,11%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -30 861 000 -177 329 413 -114 619 083 64,64%
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 162 094 076 1 329 717 436 1 328 027 234 99,87%
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 015 144 568 4 518 115 617 4 359 099 484 96,48%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 853 050 492 -3 188 398 181 -3 031 072 250 95,07%
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 120 579 519 2 421 302 267 3 014 828 786 124,51%
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 732 470 973 678 693 391 52 579 746 7,75%
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 853 050 492 3 099 995 658 3 067 408 532 98,95%
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 88 402 523 88 402 523 100,00%
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 853 050 492 3 188 398 181 3 155 811 055 98,98%
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 853 050 492 3 188 398 181 3 155 811 055 98,98%
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 015 144 568 4 518 115 617 4 359 099 484 96,48%
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 015 144 568 4 518 115 617 4 483 838 289 99,24%
Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 33 766 727 29 766 727 29 486 277 99,06%
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 33 766 727 29 766 727 29 486 277 99,06%
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 346 102 799 336 329 905 97,18%
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 73 689 297 75 735 195 72 059 517 95,15%
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 96 870 268 93 979 385 97,02%
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 501 770 858 518 708 262 502 368 807 96,85%
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -468 004 131 -488 941 535 -472 882 530 96,72%
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 12 054 126 6 182 594 51,29%
74. Felújítások (áfával) K700 2 441 017 2 441 017 100,00%
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 14 495 143 8 623 611 59,49%
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -14 495 143 -8 623 611 59,49%
80. Költségvetési bevételek összesen: 33 766 727 29 766 727 29 486 277 99,06%
81. Költségvetési kiadások összesen: 503 040 858 533 203 405 510 992 418 95,83%
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -469 274 131 -503 436 678 -481 506 141 95,64%
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 396 432 501 418 105 121 485 199 667 116,05%
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 72 841 630 79 560 768 0 0,00%
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 469 274 131 497 665 889 485 199 667 97,50%
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 5 770 789 5 770 789 100,00%
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 469 274 131 503 436 678 490 970 456 97,52%
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 469 274 131 503 436 678 490 970 456 97,52%
93. Tárgyévi kiadások összesen: 503 040 858 533 203 405 510 992 418 95,83%
94. Tárgyévi bevételek összesen: 503 040 858 533 203 405 520 456 733 97,61%
Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 227 357 000 244 741 900 244 741 900 100,00%
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 295 195 000 340 621 064 340 621 064 100,00%
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 250 000 250 000 100,00%
102. Működési bevételek összesen: 522 552 000 585 612 964 585 612 964 100,00%
103. Személyi juttatások K100 706 111 551 805 241 823 785 106 037 97,50%
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 143 438 795 160 148 987 158 243 280 98,81%
105. Dologi kiadások K300 316 906 552 379 929 116 379 200 476 99,81%
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 166 456 898 1 345 319 926 1 322 549 793 98,31%
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -643 904 898 -759 706 962 -736 936 829 97,00%
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 2 407 266 2 407 266 100,00%
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 2 407 266 2 407 266 0,00%
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 22 895 980 11 842 748 51,72%
121. Felújítások (áfával) K700 0 25 792 233 12 870 318 49,90%
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 2 166 266 2 166 266 100,00%
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 50 854 479 26 879 332 52,86%
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -48 447 213 -24 472 066 50,51%
127. Költségvetési bevételek összesen: 522 552 000 588 020 230 588 020 230 100,00%
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 167 726 898 1 396 174 405 1 349 429 125 96,65%
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -808 154 175 -761 408 895 94,22%
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 358 876 479 548 619 876 785 191 042 143,12%
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 286 298 419 248 449 605 0 0,00%
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 645 174 898 797 069 481 785 191 042 98,51%
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 11 084 694 11 084 694 100,00%
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 645 174 898 808 154 175 796 275 736 98,53%
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 645 174 898 808 154 175 796 275 736 98,53%
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 167 726 898 1 396 174 405 1 349 429 125 96,65%
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 167 726 898 1 396 174 405 1 384 295 966 99,15%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 18 929 004 23 128 004 23 113 072 99,94%
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 18 929 004 23 128 004 23 113 072 99,94%
150. Személyi juttatások K100 332 404 031 324 964 611 324 029 195 99,71%
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 70 430 513 70 403 543 67 638 783 96,07%
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 92 160 184 90 148 038 97,82%
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 481 665 728 487 528 338 481 816 016 98,83%
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -462 736 724 -464 400 334 -458 702 944 98,77%
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 3 556 723 2 709 966 76,19%
168. Felújítások (áfával) K700 0 2 288 645 588 645 25,72%
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 5 845 368 3 298 611 56,43%
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -5 845 368 -3 298 611 56,43%
174. Költségvetési bevételek összesen: 18 929 004 23 128 004 23 113 072 99,94%
175. Költségvetési kiadások összesen: 482 935 728 493 373 706 485 114 627 98,33%
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -464 006 724 -470 245 702 -462 001 555 98,25%
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 377 575 994 393 228 366 465 348 956 118,34%
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 86 430 730 74 917 336 0 0,00%
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 464 006 724 468 145 702 465 348 956 99,40%
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 2 100 000 2 100 000 100,00%
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 464 006 724 470 245 702 467 448 956 99,41%
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 464 006 724 470 245 702 467 448 956 99,41%
187. Tárgyévi kiadások összesen: 482 935 728 493 373 706 485 114 627 98,33%
188. Tárgyévi bevételek összesen: 482 935 728 493 373 706 490 562 028 99,43%
Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 19 869 782 25 329 782 24 655 402 97,34%
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 19 869 782 25 329 782 24 655 402 97,34%
197. Személyi juttatások K100 303 353 032 297 239 374 297 239 374 100,00%
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 007 701 64 665 710 61 491 728 95,09%
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 111 336 723 107 565 788 96,61%
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 466 672 456 473 241 807 466 296 890 98,53%
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -446 802 674 -447 912 025 -441 641 488 98,60%
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 8 370 467 7 571 073 90,45%
215. Felújítások (áfával) K700 0 4 513 580 4 513 580 100,00%
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 12 884 047 12 084 653 93,80%
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -12 884 047 -12 084 653 93,80%
221. Költségvetési bevételek összesen: 19 869 782 25 329 782 24 655 402 97,34%
222. Költségvetési kiadások összesen: 467 942 456 486 125 854 478 381 543 98,41%
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -448 072 674 -460 796 072 -453 726 141 98,47%
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 405 558 679 426 933 442 459 927 730 107,73%
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 42 513 995 33 016 421 0 0,00%
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 448 072 674 459 949 863 459 927 730 100,00%
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 846 209 846 209 100,00%
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 448 072 674 460 796 072 460 773 939 100,00%
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 448 072 674 460 796 072 460 773 939 100,00%
234. Tárgyévi kiadások összesen: 467 942 456 486 125 854 478 381 543 98,41%
235. Tárgyévi bevételek összesen: 467 942 456 486 125 854 485 429 341 99,86%
Trefort Téri Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 12 546 178 16 412 178 16 410 979 99,99%
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 12 546 178 16 412 178 16 410 979 99,99%
244. Személyi juttatások K100 222 394 853 224 455 842 221 955 472 98,89%
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 47 267 401 48 596 379 47 291 202 97,31%
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 82 799 398 81 735 546 98,72%
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 345 191 444 355 851 619 350 982 220 98,63%
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -332 645 266 -339 439 441 -334 571 241 98,57%
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 089 776 85,81%
262. Felújítások (áfával) K700
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 089 776 85,81%
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 089 776 85,81%
268. Költségvetési bevételek összesen: 12 546 178 16 412 178 16 410 979 99,99%
269. Költségvetési kiadások összesen: 346 461 444 357 121 619 352 071 996 98,59%
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -333 915 266 -340 709 441 -335 661 017 98,52%
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 299 582 406 312 085 561 332 772 904 106,63%
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 34 332 860 22 429 135 0 0,00%
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 333 915 266 334 514 696 332 772 904 99,48%
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 6 194 745 6 194 745 100,00%
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 333 915 266 340 709 441 338 967 649 99,49%
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 333 915 266 340 709 441 338 967 649 99,49%
281. Tárgyévi kiadások összesen: 346 461 444 357 121 619 352 071 996 98,59%
282. Tárgyévi bevételek összesen: 346 461 444 357 121 619 355 378 628 99,51%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 3 500 000 3 500 000 2 780 759 79,45%
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 3 500 000 3 500 000 2 780 759 79,45%
291. Személyi juttatások K100 68 482 297 74 913 535 72 781 072 97,15%
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 12 944 548 14 130 547 13 516 369 95,65%
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 45 870 001 45 365 007 98,90%
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 121 468 845 134 914 083 131 662 448 97,59%
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -117 968 845 -131 414 083 -128 881 689 98,07%
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 268 000 2 240 330 98,78%
309. Felújítások (áfával) K700 13 537 967 13 439 562 99,27%
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 15 805 967 15 679 892 99,20%
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -15 805 967 -15 679 892 99,20%
315. Költségvetési bevételek összesen: 3 500 000 3 500 000 2 780 759 79,45%
316. Költségvetési kiadások összesen: 122 738 845 150 720 050 147 342 340 97,76%
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -119 238 845 -147 220 050 -144 561 581 98,19%
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 53 050 635 61 627 872 133 547 381 216,70%
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 66 188 210 72 592 178 0 0,00%
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 119 238 845 134 220 050 133 547 381 99,50%
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 13 000 000 13 000 000 100,00%
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 119 238 845 147 220 050 146 547 381 99,54%
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 119 238 845 147 220 050 146 547 381 99,54%
328. Tárgyévi kiadások összesen: 122 738 845 150 720 050 147 342 340 97,76%
329. Tárgyévi bevételek összesen: 122 738 845 150 720 050 149 328 140 99,08%
Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 17 295 208 17 295 208 0,00%
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 55 727 570 110 808 530 110 808 530 100,00%
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 55 727 570 128 103 738 128 103 738 100,00%
338. Személyi juttatások K100 120 825 535 139 555 408 139 555 408 100,00%
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 088 310 27 545 868 27 545 868 100,00%
340. Dologi kiadások K300 50 843 300 98 145 799 98 143 604 100,00%
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 4 280 000 4 280 000 100,00%
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 194 757 145 269 527 075 269 524 880 100,00%
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -139 029 575 -141 423 337 -141 421 142 100,00%
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 49 426 345 25 427 088 51,44%
356. Felújítások (áfával) K700
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 49 426 345 25 427 088 51,44%
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -49 426 345 -25 427 088 51,44%
362. Költségvetési bevételek összesen: 55 727 570 128 103 738 128 103 738 100,00%
363. Költségvetési kiadások összesen: 196 027 145 318 953 420 294 951 968 92,47%
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -140 299 575 -190 849 682 -166 848 230 87,42%
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 50 097 000 77 923 136 168 762 507 216,58%
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 90 202 575 91 321 793 0 0,00%
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 140 299 575 169 244 929 168 762 507 99,71%
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 21 604 753 21 604 753 100,00%
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 140 299 575 190 849 682 190 367 260 99,75%
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 140 299 575 190 849 682 190 367 260 99,75%
375. Tárgyévi kiadások összesen: 196 027 145 318 953 420 294 951 968 92,47%
376. Tárgyévi bevételek összesen: 196 027 145 318 953 420 318 470 998 99,85%
Központi Gyermekkonyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 490 202 815 509 327 236 509 327 236 100,00%
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 490 202 815 509 327 236 509 327 236 100,00%
385. Személyi juttatások K100 193 230 680 211 749 123 205 150 482 96,88%
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 42 093 355 45 671 433 41 036 202 89,85%
387. Dologi kiadások K300 413 023 294 432 148 282 412 372 857 95,42%
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502 3 287 000 3 287 000 100,00%
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 648 347 329 692 855 838 661 846 541 95,52%
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -158 144 514 -183 528 602 -152 519 305 83,10%
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
402. Beruházások (áfával) K600 18 796 000 25 176 330 21 545 802 85,58%
403. Felújítások (áfával) K700 3 175 000 3 175 000 1 643 204 51,75%
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 21 971 000 28 351 330 23 189 006 81,79%
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -21 971 000 -28 351 330 -23 189 006 81,79%
409. Költségvetési bevételek összesen: 490 202 815 509 327 236 509 327 236 100,00%
410. Költségvetési kiadások összesen: 670 318 329 721 207 168 685 035 547 94,98%
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -180 115 514 -211 879 932 -175 708 311 82,93%
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 179 405 825 182 769 093 184 078 599 100,72%
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 709 689 1 309 506 0 0,00%
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 180 115 514 184 078 599 184 078 599 100,00%
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 27 801 333 27 801 333 100,00%
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 180 115 514 211 879 932 211 879 932 100,00%
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 180 115 514 211 879 932 211 879 932 100,00%
422. Tárgyévi kiadások összesen: 670 318 329 721 207 168 685 035 547 94,98%
423. Tárgyévi bevételek összesen: 670 318 329 721 207 168 721 207 168 100,00%
Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 000 000 6 129 541 6 129 541 100,00%
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0 0 0 0,00%
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 000 000 6 129 541 6 129 541 100,00%
432. Személyi juttatások K100 43 144 537 45 349 279 42 182 576 93,02%
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 8 521 828 9 050 778 8 106 053 89,56%
434. Dologi kiadások K300 6 286 500 6 031 933 4 736 911 78,53%
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 57 952 865 60 431 990 55 025 540 91,05%
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -52 952 865 -54 302 449 -48 895 999 90,04%
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
449. Beruházások (áfával) K600 0 804 000 754 380 93,83%
450. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 804 000 754 380 93,83%
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -804 000 -754 380 93,83%
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 000 000 6 129 541 6 129 541 100,00%
457. Költségvetési kiadások összesen: 57 952 865 61 235 990 55 779 920 91,09%
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -52 952 865 -55 106 449 -49 650 379 90,10%
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 0 9 800 0 0,00%
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 52 952 865 55 096 649 52 579 746 95,43%
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 52 952 865 55 106 449 52 579 746 95,41%
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 52 952 865 55 106 449 52 579 746 95,41%
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 52 952 865 55 106 449 52 579 746 95,41%
469. Tárgyévi kiadások összesen: 57 952 865 61 235 990 55 779 920 91,09%
470. Tárgyévi bevételek összesen: 57 952 865 61 235 990 58 709 287 95,87%
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 111,00 94,87%
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 207,00 76,95%
474. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 318,00 82,38%
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,00 99,23%
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 91,00 97,33%
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 68,00 97,84%
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 256,00 98,18%
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 21,00 84,00%
482. Soproni Múzeum 49,00 49,00 41,00 83,67%
483. Kulturális szervek összesen: 74,00 74,00 62,00 83,78%
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 80,00 85,11%
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 9,00 90,00%
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 89,00 85,58%
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 824,75 824,75 725,00 87,91%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor- szám
Rovat száma
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés
%
A B C D E F G
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei 0 0
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 38 391 912 38 391 912 100,00%
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 105 000 105 000 100,00%
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 14 605 000 43 828 104 43 828 104 100,00%
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 14 605 000 82 325 016 82 325 016 100,00%
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 978 260 819 939 209 709 96,01%
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 217 204 556 191 137 221 88,00%
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 475 634 980 403 869 684 84,91%
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 4 109 865 2 012 825 48,98%
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések 0 0
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000 100,00%
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 392 721 532 1 675 410 220 1 536 429 439 91,70%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 378 116 532 -1 593 085 204 -1 454 104 423 91,28%
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 186 850 186 850 100,00%
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 186 850 186 850 100,00%
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 50 184 200 45 873 144 35 447 850 77,27%
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 1 270 000 0 0,00%
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0,00%
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) 54 121 200 47 143 144 35 447 850 75,19%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -54 121 200 -46 956 294 -35 261 000 75,09%
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 14 605 000 82 511 866 82 511 866 100,00%
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 446 842 732 1 722 553 364 1 571 877 289 91,25%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 432 237 732 -1 640 041 498 -1 489 365 423 90,81%
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 338 324 965 359 406 022 1 497 969 120 416,79%
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 093 912 767 1 230 125 926 0 0,00%
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 432 237 732 1 589 531 948 1 497 969 120 94,24%
39. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 50 509 550 50 509 550 100,00%
40. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
41. 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
42. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 432 237 732 1 640 041 498 1 548 478 670 94,42%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások
45. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 432 237 732 1 640 041 498 1 548 478 670 94,42%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) 1 446 842 732 1 722 553 364 1 571 877 289 91,25%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) 1 446 842 732 1 722 553 364 1 630 990 536 94,68%
49. Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 194,00 194,00 172,00 88,66%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 878 983 384 3 262 690 578 3 262 690 578 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 828 800 422 395 341 387 232 941 91,68%
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 258 800 000 6 302 962 319 6 302 962 319 100,00%
5. B400 Működési bevételek 1 838 464 466 2 060 453 637 1 817 343 876 88,20%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 12 773 678 12 773 678 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 024 076 650 12 061 275 553 11 783 003 392 97,69%
9. K100 Személyi juttatások 134 027 900 167 081 965 136 206 958 81,52%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 320 000 29 317 268 25 740 980 87,80%
11. K300 Dologi kiadások 2 690 045 784 4 370 467 007 3 699 029 426 84,64%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 132 007 882 116 379 797 88,16%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 28 131 833 18 463 161 65,63%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 346 827 235 434 072 794 425 982 716 98,14%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 484 710 000 1 715 929 756 1 669 061 214 97,27%
17. K513 Tartalékok 989 202 331 626 516 597 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+..+17) 5 812 133 250 7 503 525 102 6 090 864 252 81,17%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 4 211 943 400 4 557 750 451 5 692 139 140 124,89%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 46 967 000 46 967 000 0,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 718 480 377 16 489 335 888 6 007 654 278 36,43%
23. B500 Felhalmozási bevételek 203 078 000 267 815 381 267 796 331 99,99%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 10 714 405 10 714 405 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 147 523 283 84 580 811 57,33%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 15 968 558 377 16 962 355 957 6 417 712 825 37,84%
27. K600 Beruházások (áfával) 29 237 520 324 30 253 322 340 5 614 995 200 18,56%
28. K700 Felújítások (áfával) 9 179 896 819 8 248 830 647 3 615 830 006 43,83%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 000 000 378 818 994 32 299 417 8,53%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 38 740 951 7 500 000 19,36%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 444 695 753 669 373 655 137 433 900 20,53%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 38 867 112 896 39 589 086 587 9 408 058 523 23,76%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -22 898 554 519 -22 626 730 630 -2 990 345 698 13,22%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 25 992 635 027 29 023 631 510 18 200 716 217 62,71%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 44 679 246 146 47 092 611 689 15 498 922 775 32,91%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -18 686 611 119 -18 068 980 179 2 701 793 442 -14,95%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 971 899 340 21 613 044 209 21 613 044 209 100,00%
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 2 098 570 657 2 244 034 230 2 099 683 196 93,57%
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 23 070 469 997 23 857 078 439 23 712 727 405 99,39%
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 285 288 224 4 689 527 606 4 565 377 652 97,35%
45. Különböző finanszírozási kiadások 98 570 654 1 098 570 654 1 096 850 654 99,84%
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 383 858 878 5 788 098 260 5 662 228 306 97,83%
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 18 686 611 119 18 068 980 179 18 050 499 099 99,90%
48. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) 49 063 105 024 52 880 709 949 21 161 151 081 40,02%
49. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) 49 063 105 024 52 880 709 949 41 913 443 622 79,26%
Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D D E F
50. Választott tisztségviselők 46,00 47,00 45 95,74%
51. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 1 33,33%
52. Japán tanár 1,00 1,00 1 100,00%
53. Közfoglalkoztatottak 30,00 30,00 4 13,33%
54. Önkormányzati tanácsadó, főtanácsadó 0,00 4,00 1 25,00%
55. Önkormányzat összesen: 80,00 85,00 52,00 61,18%

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Állami támogatások elszámolásaSor-
számFeladat megnevezése
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Támogatás-
változás
2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Támogatás-
változás

Elszámoló felmérés


Támogatás-
változás

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
A B C D E F G H I J K L M N
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 133,63 4 580 000 612 025 400 133,63 4 580 000 612 025 400 133,63 4 580 000 612 025 400
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -273 700 435 -273 700 435 -273 700 435
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 53 058 390 22 300 53 058 390 22 300 53 058 390
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -53 058 390 -53 058 390 -53 058 390
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 151 682 500 151 682 500 151 682 500
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -151 682 500 -151 682 500 -151 682 500
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 509 800 96 509 800 96 509 800
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 509 800 -96 509 800 -96 509 800
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 458 2700 157 836 600 58 458 2700 157 836 600 58 458 2700 157 836 600
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -157 836 600 -157 836 600 -157 836 600
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 366 2550 933 300 366 2550 933 300 366 2550 933 300
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -933 300 -933 300 -933 300
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 162 386 338 1 165 227 345 162 386 338 1 165 227 345 162 386 338 1 165 227 345
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -165 227 345 -165 227 345 -165 227 345
18. Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 0 0 17 372 000 0 17 372 000 0
19. I.5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottal 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja 0 0 1 756 882 21 249 522 3 461 319 21 249 522 0
20. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 338 324 965 1 756 882 376 946 487 3 461 319 376 946 487 0
21. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
22. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 143,4 4 371 500 627 018 816 9 471 584 146,4 4 371 500 639 987 600 0 146,9 4 371 500 642 319 066 2 331 466
23. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 205 000 211 680 000 96,0 2 205 000 211 680 000 96,0 2 205 000 211 680 000
24. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500
25. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1581 97 400 153 989 400 2 142 800 1611 97 400 156 911 400 0 1617 97 400 157 463 333 551 933
26. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 29 396 700 11 504 300 119 010 29,3 396 700 11 623 310 0 29,2 396 700 11 583 640 -39 670
27. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 363 641 0 0 5 363 642 1 818 210 0 5 363 642 1 818 210 0
28. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100
29. II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0
30. II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 0 434 300 0 0 434 300 0 0 434 300 0
31. II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 398 108 0 0 398 108 0 0 398 108 0
32. II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0
33. II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0
34. Nemzetiségi pótlék 13 563 000 7 319 000 13 563 000 7 319 000 13 563 000 7 319 000
35. Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 0 0 18 720 000 0 18 720 000 0
36. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 026 014 116 11 733 394 1 062 562 120 0 1 065 405 849 2 843 729
37. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
38. Önkormányzati feladatok
39. III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 12 123 110 144 219 420 13 299 534 144 219 420 0
40. III.3.c. (1) szociális étkeztetés 273 55 360 15 113 280 0 283 55 360 15 666 880 0 289 55 360 15 999 040 332 160
41. III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000 10 25 000 250 000 25 000
42. III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 75 330 000 24 750 000 75 330 000 24 750 000 83 330 000 27 390 000 2 640 000
43. III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000 30 109 000 3 270 000 218 000
44. III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 500 000 9 500 000 19 500 000 9 500 000 19 500 000 9 500 000 0
45. III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 9 500 000 4 500 000 9 500 000 4 500 000 11 500 000 5 500 000 1 000 000
46. III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 23 310 000 7 130 000 23 310 000 7 130 000 28 310 000 8 680 000 1 550 000
47. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000 8 124 000 992 000 -248 000
48. III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 31 206 100 6 389 100 -206 100 30 206 100 6 183 000 0 30 206 100 6 183 000 0
49. III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 30 490 000 14 700 000 30 490 000 14 700 000 33 490 000 16 170 000 1 470 000
50. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 2 848 000 173 728 000 -2 848 000 60 2 848 000 170 880 000 0 59 2 848 000 168 032 000 -2 848 000
51. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 89 149 099 0 87 706 099 0 87 706 099 0
52. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 65,3 1 900 000 124 070 000 -4 617 000 62,87 1 900 000 119 453 000 0 63,01 1 900 000 119 719 000 266 000
53. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 143 881 589 0 157 069 587 1 558 150 157 069 587 0
54. III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 120 285 34 200 120 285 34 200 0 285 0 -34 200
55. III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 18,7 4 419 000 82 635 300 2 651 400 18,9 4 419 000 83 519 100 0 18,8 4 419 000 83 077 200 -441 900
56. III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 43,8 2 993 000 131 093 400 3 890 900 44,1 2 993 000 131 991 300 0 43,8 2 993 000 131 093 400 -897 900
57. III. 6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 150 861 000 0 155 503 000 7 824 000 155 503 000 0
58. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
59. III.3.ma (1) alaptámogatás 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000
60. III.3.ma (2) teljesítménytámogatás 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000
61. Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 0 0 104 732 000 0 104 732 000 0
62. Nappali melegedők hosszított nyitva tartásának támogatása 0 0 5 032 950 0 5 032 950 0
63. 9. számú melléklet összesen 9 400 000 0 119 164 950 0 119 164 950 0
64. Önkormányzati feladatok összesen: 991 451 968 10 994 310 1 256 487 536 22 681 684 1 259 518 696 3 031 160
65. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
66. III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000
67. III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 16,6 3 300 000 54 780 000 16,6 3 300 000 54 780 000 16,6 3 300 000 54 780 000
68. III.3.n.Óvodai és iskolai szociális segító tevékenység támogatása 58 559 254 58 559 254 58 559 254
69. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000
70. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 8 773 901 8 773 901 8 773 901
71. Támogató szolgáltatás
72. III.3.l (1) alaptámogatás 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000
73. III.3.l (2) teljesítménytámogatás 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000
74. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 184 261 155 0 184 261 155 0 184 261 155 0
75. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 175 713 123 10 994 310 1 440 748 691 22 681 684 1 443 779 851 3 031 160
76. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
77. IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58458 1 210 70 734 180 58458 1 210 70 734 180 58458 1 210 70 734 180
78. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 61 797 000 61 797 000 61 797 000
79. IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 0 414 000 0 414 000 0
80. IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása 206 400 000 206 400 000 206 400 000
81. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 1 453 260 18 071 100 1 447 679 18 071 100 0
82. Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 0 2 397 000 0 2 397 000 0
83. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 338 931 180 1 453 260 359 813 280 1 447 679 359 813 280 0
84. Működési célú költségvetési támogatások
85. Bérkompenzáció 0 0 0 0 0 0
86. I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
87. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 0 350 000 0 350 000 0
89. I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 22 270 000 22 270 000 0 22 270 000 0
90. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 22 270 000 22 620 000 0 22 620 000 0
91. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
92. Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása
93. II. 2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0 0 30 000 000 0 30 000 000 0
94. II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 967 000 2 967 000 0 2 967 000 0
95. II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0
96. II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 0
97. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 16 967 000 46 967 000 0 46 967 000 0
98. Mindösszesen 2 878 983 384 65 174 846 3 309 657 578 27 590 682 3 315 532 467 5 874 889

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 338 324 965 376 946 487 376 946 487 100,00%
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 026 014 116 1 062 562 120 1 062 562 120 100,00%
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 175 713 123 1 440 748 691 1 440 748 691 100,00%
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 338 931 180 359 813 280 359 813 280 100,00%
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások 0 22 620 000 22 620 000 100,00%
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 878 983 384 3 262 690 578 3 262 690 578 100,00%
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 27 828 800 27 828 800 20 239 400 72,73%
10. B160 04 1 Közfoglalkoztatottak 20 000 000 13 646 486 4 522 555 33,14%
11. B160 05 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut. 0 2 848 000 2 848 000 100,00%
12. B160 06 1 Utcai szociális munka 0 7 747 000 7 747 000 100,00%
13. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 2 109 865 2 109 865 100,00%
14. B160 08 1 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 0 5 272 329 5 272 329 100,00%
15. B160 09 2 Központi Gyerekkonyha - tám. visszaut. 0 3 287 000 3 287 000 100,00%
16. B160 10 2 Mezőőri szolgálat fenntartása 0 2 841 000 2 841 000 100,00%
17. B160 16 1 Bursa Hungarica 0 25 000 25 000 100,00%
18. B160 17 1 Nyári diákmunka 0 5 656 227 5 656 227 100,00%
19. B160 18 2 Tankerületi Központ sporttámogatás visszautalása 0 75 170 75 170 100,00%
20. B160 19 2 KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” 0 60 000 000 59 965 931 99,94%
21. B160 20 2 KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban 0 10 000 000 10 000 000 100,00%
22. B160 21 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 0 18 415 000 0 0,00%
23. B160 23 2 Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 0 262 643 464 262 643 464 100,00%
24. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 47 828 800 422 395 341 387 232 941 91,68%
25. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 926 812 184 3 685 085 919 3 649 923 519 99,05%
B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 46 967 000 46 967 000 0,00%
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
27. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése
76 000 000 76 000 000 0 0,00%
28. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (keleti lelátó)
150 000 000 150 000 000 0 0,00%
30. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 0 0,00%
31. B250 06 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 0 0,00%
32. B250 07 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban 34 000 000 268 919 0 0,00%
33. B250 08 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 0 0,00%
34. B250 09 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 0 0,00%
35. B250 10 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
36. B250 11 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 0 0,00%
37. B250 12 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 0 0,00%
38. B250 13 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 0 0,00%
39. B250 14 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 0 0,00%
40. B250 15 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
41. B250 16 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 1 000 000 206 090 0 0,00%
42. B250 17 1 TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 122 002 096 122 002 096 122 002 096 100,00%
43. B250 18 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 0 0,00%
44. B250 19 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 3 500 000 000 3 500 000 000 875 000 000 25,00%
45. B250 20 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 0 0,00%
46. B250 21 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 1 062 712 500 1 062 712 500 550 473 576 51,80%
47. B250 22 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 0 0,00%
48. B250 25 1 Lőverek Program 8 561 386 994 8 561 386 994 3 669 660 896 42,86%
49. B250 35 2 Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 0 727 356 536 727 356 536 100,00%
50. B250 36 2 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosó 0 3 000 000 3 000 000 100,00%
51. B250 37 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 0 30 000 000 30 000 000 100,00%
52. B250 38 2 Utcai szociális munka 0 4 297 270 4 297 270 100,00%
53. B250 40 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében 0 400 920 400 920 100,00%
54. B250 41 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban 0 156 492 156 492 100,00%
55. B250 42 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján 0 406 492 406 492 100,00%
56. B250 43 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok 0 8 679 792 0 0,00%
57. B250 44 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik 0 3 683 000 0 0,00%
58. B250 45 2 NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása 0 2 500 000 0 0,00%
59. B250 46 2 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep nagyátemelő gépház szivattyúcsere 0 24 900 000 24 900 000 100,00%
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 15 718 480 377 16 489 335 888 6 007 654 278 36,43%
61. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 718 480 377 16 536 302 888 6 054 621 278 36,61%
62. B340 Vagyoni típusú adók
63. B340 01 2 Építményadó 970 000 000 1 034 092 059 1 034 092 059 100,00%
64. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 350 000 000 381 487 345 381 487 345 100,00%
65. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 320 000 000 1 415 579 404 1 415 579 404 100,00%
66. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
67. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 550 000 000 4 432 304 378 4 432 304 378 100,00%
68. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 550 000 000 4 432 304 378 4 432 304 378 100,00%
69. B354 Gépjárműadók
70. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 000 253 205 967 253 205 967 100,00%
71. B354 Gépjárműadók összesen: 200 000 000 253 205 967 253 205 967 100,00%
72. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
73. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 000 164 609 861 164 609 861 100,00%
74. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 160 000 000 164 609 861 164 609 861 100,00%
75. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 910 000 000 4 850 120 206 4 850 120 206 100,00%
76. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
77. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 300 000 100,00%
78. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 4 040 000 4 040 000 100,00%
79. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 28 920 462 28 920 462 100,00%
80. B360 04 1 Talajterhelési díj 6 000 000 3 788 406 3 788 406 100,00%
81. B360 05 2 Vállalkozók kommunális adója 0 37 901 37 901 100,00%
83. B360 07 2 Termőföld bérbeadás 0 1 538 1 538 100,00%
84. B360 08 2 Településkép-védelmi bírság 0 100 000 100 000 100,00%
85. B361 01 2 Egyéb bevételek 0 74 402 74 402 100,00%
86. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 28 800 000 37 262 709 37 262 709 100,00%
87. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 5 258 800 000 6 302 962 319 6 302 962 319 100,00%
88. Szolgáltatások ellenértéke
89. B402 01 2 Közterület foglalási díj 25 000 000 25 000 000 18 507 992 74,03%
90. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 2 619 338 2 619 338 100,00%
91. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 1 977 800 98,89%
92. B402 05 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 184 100,00%
93. B402 06 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 0 0,00%
94. B402 07 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 1 000 000 4 000 000 4 000 000 100,00%
95. B402 08 2 Parkolók bérleti díja 370 000 000 413 960 268 413 960 268 100,00%
96. B402 09 2 Bérleti díjak 10 000 000 24 061 441 24 061 441 100,00%
97. B402 11 1 Egészségügyi alapellátás bérleti díj 0 622 858 622 858 100,00%
98. B402 12 2 Vidékfejlesztési Program népszerűsítése 0 15 098 435 15 098 435 100,00%
99. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 867 410 000 945 572 340 849 058 316 89,79%
100. Továbbszámlázott szolgáltatás
101. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. 1 000 000 1 000 000 236 982 23,70%
102. B403 02 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás önk. 0 6 936 287 6 936 287 100,00%
103. B403 03 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás egyéb 0 5 271 710 5 286 710 100,28%
104. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 13 207 997 12 459 979 94,34%
105. B404 Tulajdonosi bevételek
106. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 280 000 000 269 680 243 269 680 243 100,00%
107. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 82 997 794 82 997 794 100,00%
108. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 200 000 200 000 0 0,00%
109. Tulajdonosi bevételek összesen: 350 200 000 352 878 037 352 678 037 99,94%
110. B405 01 1 Ellátási díjak 0 744 021 744 021 100,00%
111. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 266 838 000 266 838 000 261 593 242 98,03%
112. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 313 016 466 313 016 466 172 613 505 55,15%
113. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 69 241 351 69 241 351 100,00%
114. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 5 747 824 5 747 824 100,00%
115. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 61 005 988 61 005 988 100,00%
116. B411 03 2 Hálozatfejlesztési hozzájárulás 0 32 201 613 32 201 613 100,00%
117. B4 Működési bevételek összesen: 1 838 464 466 2 060 453 637 1 817 343 876 88,20%
118. Immateriális javak értékesítése
119. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 9 878 268 9 878 268 100,00%
120. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 000 0 0 0,00%
121. B510 03 2 Gázvezeték vezetékjog értékesítés 0 423 437 423 437 100,00%
122. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 10 301 705 10 301 705 100,00%
123. Ingatlanok értékesítése
124. B520 01 2 Termőföld értékesítés 200 000 48 648 197 48 648 197 100,00%
125. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 5 000 000 1 206 200 1 206 200 100,00%
126. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 2 000 000 0 0 0,00%
127. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 5 000 000 5 608 000 5 608 000 100,00%
128. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 180 000 000 193 836 879 193 817 829 99,99%
129. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 1 000 000 8 214 400 8 214 400 100,00%
130. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 193 200 000 257 513 676 257 494 626 99,99%
131. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 203 078 000 267 815 381 267 796 331 99,99%
132. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
133. B650 01 1 KÉTÜSZ 2017-2018 visszafizetés 0 12 677 133 12 677 133 100,00%
134. B650 02 2 Liszt Ferenc társaság támogatás visszafizetés 0 96 545 96 545 100,00%
135. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 12 773 678 12 773 678 100,00%
136. B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 12 773 678 12 773 678 100,00%
137.
138. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:
139. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 10 714 405 10 714 405 100,00%
140. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: 0 10 714 405 10 714 405 100,00%
141. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
142. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
143. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 14 013 677 0 0,00%
144. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 31 000 000 0 0,00%
145. B750 04 2 Zerge u. lakossági útép. 0 8 900 000 8 900 000 100,00%
146. B750 05 2 Virágvölgyi út és Hubertus út rendebtételére kapott tám. 0 1 000 000 1 000 000 100,00%
147. B750 06 2 Tómalom 6. útépítő közösség 0 546 323 546 323 100,00%
148. B750 07 2 Rozsondai út építés 0 440 000 440 000 100,00%
149. B750 08 2 Szépvölgyi utcai építőközösség - közvilágítási hálózat 0 1 227 201 1 227 213 100,00%
150. B750 09 2 Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány 0 1 804 182 1 804 182 100,00%
151. B750 10 2 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR) 0 87 591 900 70 663 093 80,67%
152. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 147 523 283 84 580 811 57,33%
153. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 158 237 688 95 295 216 60,22%
154. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 25 992 635 027 29 023 631 510 18 200 716 217 62,71%
160. B8 00 Finanszírozási bevétel
156. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 2 000 000 000 2 142 631 034 1 998 280 000 93,26%
157. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 971 899 340 21 613 044 209 21 613 044 209 100,00%
158. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 98 570 657 101 403 196 101 403 196 100,00%
159. Finanszírozási bevétel összesen: 23 070 469 997 23 857 078 439 23 712 727 405 99,39%
160. Bevételek mindösszesen: 49 063 105 024 52 880 709 949 41 913 443 622 79,26%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-banSor-
számMegnevezés
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 285 288 224 4 689 527 606 4 565 377 652 97,35%
2. 2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 158 347 900 181 850 521 147 043 667 80,86%
3. 2019. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 745 350 184 2 061 476 719 1 468 520 646 71,24%
4. 2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 036 600 000 1 249 334 075 1 149 443 212 92,00%
5. 2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 132 007 882 116 379 797 88,16%
6. 2019. évi Önkormányzati fejlesztések 2 596 042 554 3 997 048 901 1 994 316 607 49,89%
7. 2019. évi Önkormányzati felújítások 1 188 821 080 1 525 930 836 842 897 690 55,24%
8. 2019.évi Terület és településfejlesztési program 12 463 438 231 12 465 968 212 2 150 165 143 17,25%
9. 2019. évi Modern Városok Program 21 920 210 878 21 920 210 878 5 376 233 093 24,53%
10. 2019. évi Önkormányzati általános támogatások 1 892 232 988 2 280 023 066 2 112 557 336 92,66%
11. 2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások 87 000 000 88 500 000 65 068 000 73,52%
12. 2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 431 000 000 525 744 002 45 560 085 8,67%
13. 2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 136 570 654 1 136 570 654 1 127 588 153 99,21%
14. 2019. évi Önkormányzati tartalékok 989 202 331 626 516 597 0 0,00%
15. - ebből általános tartalék 200 000 000 20 588 643 0 0,00%
16. Kiadások mindösszesen: 49 063 105 024 52 880 709 949 21 161 151 081 40,02%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 4 961 863 4 961 863 100,00%
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 90 913 000 107 812 312 92 707 442 85,99%
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 650 000 91,67%
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 95 713 000 114 574 175 99 319 305 86,69%
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 15 000 000 15 000 000 5 089 390 33,93%
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 15 000 000 15 000 000 5 089 390 33,93%
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 614 000 1 614 000 222 000 13,75%
12. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 989 138 98,91%
13. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 2 614 000 2 614 000 1 211 138 46,33%
14. Egészségügy
15. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 20 700 900 20 700 900 16 108 700 77,82%
16. 0 1 07 Egészségügy összesen: 20 700 900 20 700 900 16 108 700 77,82%
17. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 134 027 900 152 889 075 121 728 533 79,62%
18. Munkaadót terhelő járulékok
19. Általános közszolgáltatás
20. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 585 000 867 020 867 020 100,00%
21. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 16 793 000 21 152 426 21 152 426 100,00%
22. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 351 000 351 000 276 075 78,65%
23. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 17 729 000 22 370 446 22 295 521 99,67%
24. Gazdasági ügyek
25. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 025 000 2 025 000 500 950 24,74%
26. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 025 000 2 025 000 500 950 24,74%
27. Lakásépítés és kommunális létesítmények
28. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 315 000 315 000 43 290 13,74%
29. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 195 000 195 000 155 798 79,90%
30. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 510 000 510 000 199 088 39,04%
31. Egészségügy
32. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 4 056 000 4 056 000 2 319 575 57,19%
33. 0 2 07 Egészségügy összesen: 4 056 000 4 056 000 2 319 575 57,19%
34. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 24 320 000 28 961 446 25 315 134 87,41%
35. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 158 347 900 181 850 521 147 043 667 80,86%
2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
36. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 149 487 900 170 746 638 137 878 483 80,75%
37. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 8 860 000 11 103 883 9 165 184 82,54%
38. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
39. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 158 347 900 181 850 521 147 043 667 80,86%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 40 000 000 40 000 000 34 057 943 85,14%
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 260 000 000 321 309 500 298 154 915 92,79%
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 190 500 190 500 100,00%
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 000 114 500 000 104 718 701 91,46%
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 853 159 10 853 159 100,00%
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 2 000 000 1 671 747 83,59%
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 5 000 000 5 000 000 3 954 462 79,09%
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 181 021 36,20%
11. 1 0 01 09 K100 2 Piknik rendezvények 0 9 374 265 9 374 265 100,00%
12. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 30 000 000 20 625 735 17 639 903 85,52%
13. 1 0 01 10 K300 2 Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
14. 1 0 01 11 K300 2 Automentes Nap 1 000 000 2 267 500 2 264 041 99,85%
15. 1 0 01 12 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
16. 1 0 01 13 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 14 400 000 9 047 574 62,83%
17. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 506 000 000 544 020 659 492 108 231 90,46%
18. Gazdasági ügyek
19. 1 0 04 01 K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj 84 537 500 84 537 500 52 537 500 62,15%
20. 1 0 04 02 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 0 0,00%
21. 1 0 04 03 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017 75 796 566 75 796 566 0 0,00%
22. 1 0 04 04 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-
09-2010-0003)
1 000 000 2 454 282 0 0,00%
23. 1 0 04 05 K300 1 Hídvizsgálat 9 500 000 1 683 448 1 683 448 100,00%
24. 1 0 04 05 K600 1 Hídvizsgálat 0 8 133 283 8 133 283 100,00%
25. 1 0 04 06 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 1 508 589 30,17%
26. 1 0 04 07 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 1 159 700 1 159 700 100,00%
27. 1 0 04 07 K600 2 Út és közműtervek készítése 0 2 717 800 2 717 800 100,00%
28. 1 0 04 08 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 150 000 000 204 000 000 171 927 003 84,28%
29. 1 0 04 09 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 52 000 000 51 816 000 99,65%
30. 1 0 04 10 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 3 000 000 3 000 000 544 005 18,13%
31. 1 0 04 11 K300 1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018 0 70 000 000 0 0,00%
32. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 396 834 066 516 482 579 292 027 328 56,54%
33. Környezetvédelem
34. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 38 100 000 38 100 000 100,00%
35. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
36. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 1 999 632 99,98%
37. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
38. 1 0 05 05 K300 1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
39. 1 0 05 06 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 0 18 415 000 0 0,00%
40. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 48 100 000 66 515 000 45 099 632 67,80%
41. Lakásépítés és kommunális létesítmények
42. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 2 730 000 2 730 000 2 721 934 99,70%
43. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 615 696 72,43%
44. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,00%
45. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj 35 000 000 35 000 000 29 140 804 83,26%
46. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 4 504 346 90,09%
47. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 2 921 000 64,91%
48. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 9 157 447 65,41%
49. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 192 177 79,48%
50. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat (személyi) 0 190 476 190 476 100,00%
51. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 3 000 000 2 430 524 2 429 765 99,97%
52. 1 0 06 09 K600 2 Balf településrészi önkormányzat (ber.) 0 379 000 379 000 100,00%
53. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) 0 26 659 26 659 100,00%
54. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 3 000 000 2 842 420 2 431 359 85,54%
55. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (tám.) 0 79 021 79 021 100,00%
56. 1 0 06 10 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (ber.) 0 51 900 51 900 100,00%
57. 1 0 06 11 K100 2 Jereván településrészi önkormányzat (szem.) 0 7 569 7 569 100,00%
58. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 3 001 100 2 993 531 1 873 652 62,59%
59. 1 0 06 12 K100 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (szem.) 0 155 206 155 206 100,00%
60. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 3 000 000 2 844 794 2 844 795 100,00%
61. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000 100,00%
62. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 4 693 746 93,87%
63. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 25 778 500 25 778 500 11 834 495 45,91%
64. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 6 180 0,62%
65. 1 0 06 17 K100 2 Önkormányzati tervtanács (személyi) 0 120 000 120 000 100,00%
66. 1 0 06 17 K200 2 Önkormányzati tervtanács (járulék) 0 21 060 21 060 100,00%
67. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 258 940 0 0,00%
68. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 8 200 000 8 465 135 7 026 140 83,00%
69. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 98 925 000 104 584 855 617 400 0,59%
70. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 815 000 3 315 000 814 560 24,57%
71. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 10 000 000 15 500 000 14 876 670 95,98%
72. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018) 89 408 557 89 408 557 33 189 848 37,12%
73. 1 0 06 23 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 7 000 000 7 000 000 0 0,00%
74. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő áfa 266 838 000 306 708 000 277 985 152 90,64%
75. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 18 089 3,62%
76. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 908 050 60,54%
77. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 4 310 000 86,20%
78. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 30 000 000 29 414 275 16 254 696 55,26%
79. 1 0 06 28 K600 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (ber.) 0 500 000 500 000 100,00%
80. 1 0 06 28 K700 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (feu.) 0 85 725 85 725 100,00%
81. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
82. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
83. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 540 797 27,04%
84. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 240 233 12,01%
85. 1 0 06 33 K300 2 Digitális alaptérkép frissítése 3 700 000 3 700 000 152 400 4,12%
86. 1 0 06 34 K300 2 Ortofotó készítése 1 000 000 8 826 500 0 0,00%
87. 1 0 06 35 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 2 173 500 0 0,00%
88. 1 0 06 36 K100 2 Polgármesteri keret (szem.) 0 117 750 117 750 100,00%
89. 1 0 06 36 K300 2 Polgármesteri keret 0 170 563 170 563 100,00%
90. 1 0 06 36 K600 2 Polgármesteri keret (ber.) 0 158 845 158 845 100,00%
91. 1 0 06 37 K100 2 KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” (személyi) 0 2 071 000 2 071 000 100,00%
92. 1 0 06 37 K300 2 KKETTKK-AJ-P0003 „Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határáttörés 30. évfordulójának programsorozata” 0 57 929 000 57 894 931 99,94%
93. 1 0 06 38 K300 2 KKETTKK-SZK-P0027 „Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban 0 10 000 000 10 000 000 100,00%
94. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 668 886 157 793 128 305 523 571 136 66,01%
95. Egészségügy
96. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 000 5 000 000 3 962 688 79,25%
97. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 15 000 000 14 036 057 93,57%
98. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 342 075 34,21%
99. Egészségügy összesen: 21 000 000 21 000 000 18 340 820 87,34%
100. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
101. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
102. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
103. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 52 000 000 62 000 000 56 751 900 91,54%
104. 1 0 08 04 K100 2 Egészséges városok rendezvényei (személyi) 0 103 200 103 200 100,00%
105. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 714 190 701 984 98,29%
106. 1 0 08 04 K600 2 Egészséges városok rendezvényei (beruházás) 0 182 610 182 610 100,00%
107. 1 0 08 05 K100 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (személyi) 0 213 100 213 100 100,00%
108. 1 0 08 05 K200 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (járulék) 0 36 639 36 639 100,00%
109. 1 0 08 05 K300 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi 5 729 961 5 638 557 5 638 557 100,00%
110. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 62 729 961 72 888 296 65 627 990 90,04%
111. Oktatás
112. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000 3 985 021 99,63%
113. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 4 000 000 4 000 000 3 680 000 92,00%
114. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények 0 4 649 762 4 407 855 94,80%
115. 1 0 09 Oktatás összesen: 8 000 000 12 649 762 12 072 876 95,44%
116. Szociális védelem
117. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 3 600 619 90,02%
118. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 1 931 096 42,91%
119. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 300 000 25 300 000 13 148 800 51,97%
1 0 10 04 K300 1 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 992 118 992 118 100,00%
120. Szociális védelem összesen: 33 800 000 34 792 118 19 672 633 56,54%
121. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 745 350 184 2 061 476 719 1 468 520 646 71,24%
2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
122. 1 0 K100 Személyi kiadás 0 12 379 225 12 379 225 100,00%
123. 1 0 K200 Munkaadót terhelő járulékok 0 57 699 57 699 100,00%
124. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 713 350 184 2 034 561 111 1 441 605 038 70,86%
125. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 079 021 2 079 021 100,00%
126. 1 0 K600 Beruházás 0 12 123 438 12 123 438 100,00%
127. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 276 225 276 225 100,00%
128. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 745 350 184 2 061 476 719 1 468 520 646 71,24%
2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
129. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 265 410 623 1 490 022 766 1 111 682 807 74,61%
130. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 479 939 561 571 453 953 356 837 839 62,44%
131. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
132. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 745 350 184 2 061 476 719 1 468 520 646 71,24%

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés
%
A B C D E F G
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 90 000 000 89 999 654 100,00%
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 160 000 000 159 997 546 100,00%
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 250 000 000 249 997 200 100,00%
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 263 260 000 287 260 000 260 292 073 90,61%
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 263 260 000 287 260 000 260 292 073 90,61%
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 212 840 000 271 840 000 255 982 908 94,17%
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 600 000 30 537 845 99,80%
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 242 840 000 302 440 000 286 520 753 94,74%
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 696 100 000 839 700 000 796 810 026 94,89%
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 3 715 901 30,97%
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 3 715 901 30,97%
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 2 630 348 2 330 373 88,60%
20. 2 2 04 01 K600 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (beruházás) 0 7 205 384 7 205 384 100,00%
21. 2 2 04 01 K700 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (felújítás) 0 7 108 434 7 108 434 100,00%
22. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elháritás 1 500 000 1 500 000 0 0,00%
23. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 18 444 166 16 644 191 90,24%
24. Környezetvédelem
25. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 90 000 000 90 000 000 82 195 030 91,33%
26. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 5 000 000 944 660 317 500 33,61%
27. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 95 000 000 90 944 660 82 512 530 90,73%
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vizellátás 2 000 000 2 000 000 905 700 45,29%
30. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 100 000 000 156 836 960 156 554 067 99,82%
31. 2 2