Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 46 703 398 308 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.

(3) A Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Polgármester a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 33 449 450 Ft illeti meg.

3. § (1) A Polgármester a 2020. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 33 357 297 236 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4 483 390 829 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 670 976 462 Ft,

ab) munkaadói járulékok 476 068 831 Ft,

ac) dologi kiadás 1 242 298 740 Ft,

ad) beruházási kiadások 48 085 925 Ft,

ae) felújítási kiadások 45 960 871 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 265 522 928 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 786 058 876 Ft,

bb) munkaadói járulékok 155 737 868 Ft,

bc) dologi kiadás 290 158 721 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 902 300 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 30 988 837 Ft,

bg) felújítások 576 326 Ft

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 32 154 417 750 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 171 433 736 Ft,

cb) munkaadói járulékok 29 179 502 Ft,

cc) dologi kiadás 5 061 752 041 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 108 012 619 Ft,

ce) elvonások és befizetések 15 714 843 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 454 849 822 Ft;

cg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 500 000 Ft,

ch) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 900 883 819 Ft,

ci) beruházási kiadások 8 158 089 497 Ft,

cj) felújítási kiadások 1 660 507 385 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 807 449 936 Ft,

cl) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsön államháztartáson kívülre 1 000 000 Ft;

cm) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 163 407 083 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 158 658 838 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 531 685 352 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1 117 010 478 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 108 012 619 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 791 593 475 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 403 244 422 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) a 2020. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 3 579 678 563 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint,

k) a Modern Városok Program teljesítését 10 246 081 041 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint

l) az általános támogatásokat 2 496 182 635 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) a pályázati támogatásokat 43 212 348 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 37 826 068 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint,

o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 6 095 197 640 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2020. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,

(12) Önkormányzat és intézményei 2020. évi konszolidált beszámolóját a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet,

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,

(19) a 2020. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,

(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,

(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Polgármester a 2020. évi költségvetési maradványt 13 346 101 072 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 158 634 101 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 122 249 397 Ft,

c) Önkormányzat 13 065 217 574 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/4. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Polgármester jóváhagyja.

(3) A Polgármester jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2021. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § Ez a rendelet 2021. május 19-én 20 órakor lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 4 552 506 707 4 552 506 707 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 302 324 000 841 782 766 823 367 766 97,81%
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 969 655 149 5 969 655 149 100,00%
5. B400 Működési bevételek 2 939 949 140 2 860 391 100 2 857 054 379 99,88%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 46 411 336 46 411 336 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 762 839 008 14 270 747 058 14 248 995 337 99,85%
9. K100 Személyi juttatások 3 432 336 157 3 901 105 939 3 628 469 074 93,01%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 670 091 612 748 538 807 660 986 201 88,30%
11. K300 Dologi kiadások 4 213 890 978 7 075 429 736 6 594 209 502 93,20%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 932 300 109 914 919 82,07%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 24 244 094 15 714 843 64,82%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 471 867 559 454 849 822 96,39%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 2 135 788 829 1 900 983 819 89,01%
17. K513 Tartalékok 974 610 656 1 882 248 325 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 11 731 924 420 16 374 655 589 13 366 628 180 81,63%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 30 914 588 -2 103 908 531 882 367 157 -41,94%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 114 299 000 114 299 000 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 13 035 442 988 7 086 858 111 54,37%
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 365 615 139 365 615 139 100,00%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 8 341 012 8 341 012 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 28 565 646 12 594 827 44,09%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 13 552 263 785 7 587 708 089 55,99%
27. K600 Beruházások (áfával) 24 577 271 934 24 298 225 938 8 237 164 259 33,90%
28. K700 Felújítások (áfával) 5 841 702 914 4 770 908 359 1 707 044 582 35,78%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 3 808 449 936 3 807 449 936 99,97%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 1 000 000 3,21%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 278 003 268 163 407 083 58,78%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 847 356 444 33 186 785 882 13 916 065 860 41,93%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -20 152 796 834 -19 634 522 097 -6 328 357 771 32,23%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 22 457 398 618 27 823 010 843 21 836 703 426 78,48%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 42 579 280 864 49 561 441 471 27 282 694 040 55,05%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -20 121 882 246 -21 738 430 628 -5 445 990 614 25,05%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0 0,00%
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0 0,00%
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0 0,00%
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 714 256 606 20 714 256 606 100,00%
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 7 153 412 298 4 152 438 276 58,05%
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 20 121 882 246 27 867 668 904 24 866 694 882 89,23%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 6 129 238 276 6 074 603 196 99,11%
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 0 6 129 238 276 6 074 603 196 99,11%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 20 121 882 246 21 738 430 628 18 792 091 686 86,45%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 42 579 280 864 55 690 679 747 33 357 297 236 59,90%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 42 579 280 864 55 690 679 747 46 703 398 308 83,86%

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként, valamint létszám adatai

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 263 635 000 321 790 560 321 790 560 100,00%
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
5. Működési bevételek B400 1 009 285 140 861 253 843 858 317 122 99,66%
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 200 000 200 000 100,00%
8. Működési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 183 244 403 1 180 307 682 99,75%
9. Személyi juttatások K100 2 419 837 178 2 728 260 516 2 670 976 462 97,90%
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 454 851 708 505 696 215 476 068 831 94,14%
11. Dologi kiadások K300 1 187 990 879 1 319 927 814 1 242 298 740 94,12%
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 10 000 000 0 0,00%
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
17. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: 4 062 679 765 4 563 884 545 4 389 344 033 96,18%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 789 759 625 -3 380 640 142 -3 209 036 351 94,92%
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
26. Beruházások (áfával) K600 28 194 000 75 607 063 48 085 925 63,60%
27. Felújítások (áfával) K700 0 48 556 996 45 960 871 94,65%
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: 28 194 000 124 164 059 94 046 796 75,74%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -28 194 000 -124 164 059 -94 046 796 75,74%
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 183 244 403 1 180 307 682 99,75%
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 090 873 765 4 688 048 604 4 483 390 829 95,63%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 817 953 625 -3 504 804 201 -3 303 083 147 94,24%
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 184 097 585 2 451 873 476 3 336 983 443 136,10%
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 633 856 040 928 196 920 0 0,00%
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 817 953 625 3 380 070 396 3 336 983 443 98,73%
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 124 733 805 124 733 805 100,00%
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 817 953 625 3 504 804 201 3 461 717 248 98,77%
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 817 953 625 3 504 804 201 3 461 717 248 98,77%
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 090 873 765 4 688 048 604 4 483 390 829 95,63%
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 090 873 765 4 688 048 604 4 642 024 930 99,02%
Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 36 849 966 23 936 989 23 936 989 100,00%
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 36 849 966 23 936 989 23 936 989 100,00%
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 386 321 541 383 271 999 99,21%
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 388 931 72 514 383 71 794 348 99,01%
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 88 564 478 84 466 248 95,37%
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 489 470 492 547 400 402 539 532 595 98,56%
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -452 620 526 -523 463 413 -515 595 606 98,50%
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 3 207 766 3 092 995 96,42%
74. Felújítások (áfával) K700 6 611 744 6 611 744 100,00%
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 9 819 510 9 704 739 98,83%
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -9 819 510 -9 704 739 98,83%
80. Költségvetési bevételek összesen: 36 849 966 23 936 989 23 936 989 100,00%
81. Költségvetési kiadások összesen: 490 740 492 557 219 912 549 237 334 98,57%
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -453 890 526 -533 282 923 -525 300 345 98,50%
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 386 922 700 408 025 234 522 431 417 128,04%
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 66 967 826 115 793 374 0 0,00%
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 453 890 526 523 818 608 522 431 417 99,74%
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 9 464 315 9 464 315 100,00%
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 453 890 526 533 282 923 531 895 732 99,74%
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 453 890 526 533 282 923 531 895 732 99,74%
93. Tárgyévi kiadások összesen: 490 740 492 557 219 912 549 237 334 98,57%
94. Tárgyévi bevételek összesen: 490 740 492 557 219 912 555 832 721 99,75%
Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 258 135 000 308 135 850 308 135 850 100,00%
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 309 348 450 321 989 594 321 989 594 100,00%
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 200 000 200 000 100,00%
102. Működési bevételek összesen: 567 483 450 630 325 444 630 325 444 100,00%
103. Személyi juttatások K100 750 817 575 915 680 770 900 783 598 98,37%
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 135 147 164 162 416 589 155 941 824 96,01%
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 469 776 314 452 818 860 96,39%
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 206 871 291 1 547 873 673 1 509 544 282 97,52%
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -639 387 841 -917 548 229 -879 218 838 95,82%
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 12 866 386 12 774 302 99,28%
121. Felújítások (áfával) K700 16 669 069 14 372 944 86,23%
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 29 535 455 27 147 246 91,91%
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -29 535 455 -27 147 246 91,91%
127. Költségvetési bevételek összesen: 567 483 450 630 325 444 630 325 444 100,00%
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 208 141 291 1 577 409 128 1 536 691 528 97,42%
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -640 657 841 -947 083 684 -906 366 084 95,70%
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 413 748 386 566 010 996 902 367 501 159,43%
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 226 909 455 346 202 847 0 0,00%
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 640 657 841 912 213 843 902 367 501 98,92%
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 34 869 841 34 869 841 100,00%
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 640 657 841 947 083 684 937 237 342 98,96%
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 640 657 841 947 083 684 937 237 342 98,96%
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 208 141 291 1 577 409 128 1 536 691 528 97,42%
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 208 141 291 1 577 409 128 1 567 562 786 99,38%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 19 036 208 20 114 930 20 114 930 100,00%
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 19 036 208 20 114 930 20 114 930 100,00%
150. Személyi juttatások K100 341 412 279 348 863 324 341 209 747 97,81%
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 882 456 68 165 825 64 662 755 94,86%
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 83 459 418 79 720 715 95,52%
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 486 125 919 500 488 567 485 593 217 97,02%
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -467 089 711 -480 373 637 -465 478 287 96,90%
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 580 000 950 915 60,18%
168. Felújítások (áfával) K700 0 1 700 000 1 400 000 82,35%
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 3 280 000 2 350 915 71,67%
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -3 280 000 -2 350 915 71,67%
174. Költségvetési bevételek összesen: 19 036 208 20 114 930 20 114 930 100,00%
175. Költségvetési kiadások összesen: 487 395 919 503 768 567 487 944 132 96,86%
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -468 359 711 -483 653 637 -467 829 202 96,73%
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 391 686 815 422 763 957 469 008 359 110,94%
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 76 672 896 55 442 279 0 0,00%
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 468 359 711 478 206 236 469 008 359 98,08%
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 5 447 401 5 447 401 100,00%
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 468 359 711 483 653 637 474 455 760 98,10%
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 468 359 711 483 653 637 474 455 760 98,10%
187. Tárgyévi kiadások összesen: 487 395 919 503 768 567 487 944 132 96,86%
188. Tárgyévi bevételek összesen: 487 395 919 503 768 567 494 570 690 98,17%
Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 21 106 547 21 244 027 20 270 474 95,42%
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 21 106 547 21 244 027 20 270 474 95,42%
197. Személyi juttatások K100 315 353 032 322 717 496 316 488 798 98,07%
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 60 670 606 61 784 207 59 375 423 96,10%
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 107 163 693 104 112 181 97,15%
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 474 335 361 491 665 396 479 976 402 97,62%
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -453 228 814 -470 421 369 -459 705 928 97,72%
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 10 589 573 3 535 780 33,39%
215. Felújítások (áfával) K700 0 759 460 759 460 100,00%
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 11 349 033 4 295 240 37,85%
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -11 349 033 -4 295 240 37,85%
221. Költségvetési bevételek összesen: 21 106 547 21 244 027 20 270 474 95,42%
222. Költségvetési kiadások összesen: 475 605 361 503 014 429 484 271 642 96,27%
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -454 498 814 -481 770 402 -464 001 168 96,31%
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 414 293 230 459 543 067 472 147 971 102,74%
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 40 205 584 15 179 537 0 0,00%
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 454 498 814 474 722 604 472 147 971 99,46%
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 7 047 798 7 047 798 100,00%
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 454 498 814 481 770 402 479 195 769 99,47%
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 454 498 814 481 770 402 479 195 769 99,47%
234. Tárgyévi kiadások összesen: 475 605 361 503 014 429 484 271 642 96,27%
235. Tárgyévi bevételek összesen: 475 605 361 503 014 429 499 466 243 99,29%
Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 18 085 633 13 085 633 12 556 145 95,95%
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 18 085 633 13 085 633 12 556 145 95,95%
244. Személyi juttatások K100 229 394 853 246 580 153 241 662 117 98,01%
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 478 971 47 064 093 43 783 630 93,03%
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 77 191 518 69 213 869 89,67%
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 349 403 014 370 835 764 354 659 616 95,64%
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -331 317 381 -357 750 131 -342 103 471 95,63%
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 412 147 32,45%
262. Felújítások (áfával) K700
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 412 147 32,45%
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -412 147 32,45%
268. Költségvetési bevételek összesen: 18 085 633 13 085 633 12 556 145 95,95%
269. Költségvetési kiadások összesen: 350 673 014 372 105 764 355 071 763 95,42%
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -332 587 381 -359 020 131 -342 515 618 95,40%
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 306 651 077 325 310 274 346 368 042 106,47%
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 25 936 304 30 403 225 0 0,00%
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 332 587 381 355 713 499 346 368 042 97,37%
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 3 306 632 3 306 632 100,00%
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 332 587 381 359 020 131 349 674 674 97,40%
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 332 587 381 359 020 131 349 674 674 97,40%
281. Tárgyévi kiadások összesen: 350 673 014 372 105 764 355 071 763 95,42%
282. Tárgyévi bevételek összesen: 350 673 014 372 105 764 362 230 819 97,35%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 3 000 000 3 359 000 1 925 320 57,32%
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 3 000 000 3 359 000 1 925 320 57,32%
291. Személyi juttatások K100 68 482 297 81 753 149 76 874 372 94,03%
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 696 459 14 819 824 11 744 799 79,25%
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 41 778 000 39 171 451 93,76%
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 122 220 756 138 350 973 127 790 622 92,37%
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -119 220 756 -134 991 973 -125 865 302 93,24%
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 100 000 2 058 002 98,00%
309. Felújítások (áfával) K700 0 22 161 741 22 161 741 100,00%
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 24 261 741 24 219 743 99,83%
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -24 261 741 -24 219 743 99,83%
315. Költségvetési bevételek összesen: 3 000 000 3 359 000 1 925 320 57,32%
316. Költségvetési kiadások összesen: 123 490 756 162 612 714 152 010 365 93,48%
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -120 490 756 -159 253 714 -150 085 045 94,24%
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 54 694 346 82 309 763 152 217 594 184,93%
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 65 796 410 74 958 151 0 0,00%
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 120 490 756 157 267 914 152 217 594 96,79%
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 985 800 1 985 800 100,00%
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 120 490 756 159 253 714 154 203 394 96,83%
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 120 490 756 159 253 714 154 203 394 96,83%
328. Tárgyévi kiadások összesen: 123 490 756 162 612 714 152 010 365 93,48%
329. Tárgyévi bevételek összesen: 123 490 756 162 612 714 156 128 714 96,01%
Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 6 919 126 6 919 126 100,00%
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 84 999 850 69 421 174 69 421 174 100,00%
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 84 999 850 76 340 300 76 340 300 100,00%
338. Személyi juttatások K100 130 921 944 155 264 125 148 800 377 95,84%
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 565 950 26 048 856 23 587 418 90,55%
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 85 550 169 74 850 333 87,49%
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 10 000 000 0 0,00%
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 214 487 894 276 863 150 247 238 128 89,30%
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -129 488 044 -200 522 850 -170 897 828 85,23%
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 24 956 900 21 935 475 87,89%
356. Felújítások (áfával) K700
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 24 956 900 21 935 475 87,89%
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -24 956 900 -21 935 475 87,89%
362. Költségvetési bevételek összesen: 84 999 850 76 340 300 76 340 300 100,00%
363. Költségvetési kiadások összesen: 215 757 894 301 820 050 269 173 603 89,18%
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -130 758 044 -225 479 750 -192 833 303 85,52%
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 62 686 000 78 396 676 197 318 376 251,69%
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 68 072 044 123 572 044 0 0,00%
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 130 758 044 201 968 720 197 318 376 97,70%
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 23 511 030 23 511 030 100,00%
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 130 758 044 225 479 750 220 829 406 97,94%
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 130 758 044 225 479 750 220 829 406 97,94%
375. Tárgyévi kiadások összesen: 215 757 894 301 820 050 269 173 603 89,18%
376. Tárgyévi bevételek összesen: 215 757 894 301 820 050 297 169 706 98,46%
Központi Gyermekkonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 516 858 486 388 102 496 388 102 496 100,00%
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 516 858 486 388 102 496 388 102 496 100,00%
385. Személyi juttatások K100 197 755 312 222 749 098 214 876 080 96,47%
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 41 598 420 44 025 326 37 591 541 85,39%
387. Dologi kiadások K300 421 615 785 360 196 724 332 317 195 92,26%
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 660 969 517 626 971 148 584 784 816 93,27%
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -144 111 031 -238 868 652 -196 682 320 82,34%
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
402. Beruházások (áfával) K600 19 304 000 18 961 438 3 257 349 17,18%
403. Felújítások (áfával) K700 0 654 982 654 982 100,00%
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 19 304 000 19 616 420 3 912 331 19,94%
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -19 304 000 -19 616 420 -3 912 331 19,94%
409. Költségvetési bevételek összesen: 516 858 486 388 102 496 388 102 496 100,00%
410. Költségvetési kiadások összesen: 680 273 517 646 587 568 588 697 147 91,05%
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -163 415 031 -258 485 072 -200 594 651 77,60%
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 153 415 031 109 513 509 221 842 356 202,57%
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 10 000 000 112 799 942 0 0,00%
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 163 415 031 222 313 451 221 842 356 99,79%
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 36 171 621 36 171 621 100,00%
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 163 415 031 258 485 072 258 013 977 99,82%
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 163 415 031 258 485 072 258 013 977 99,82%
422. Tárgyévi kiadások összesen: 680 273 517 646 587 568 588 697 147 91,05%
423. Tárgyévi bevételek összesen: 680 273 517 646 587 568 646 116 473 99,93%
Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 500 000 6 735 584 6 735 584 100,00%
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0 0 0 0,00%
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 500 000 6 735 584 6 735 584 100,00%
432. Személyi juttatások K100 44 650 270 48 330 860 47 009 374 97,27%
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 8 422 751 8 857 112 7 587 093 85,66%
434. Dologi kiadások K300 5 722 500 6 247 500 5 627 888 90,08%
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 58 795 521 63 435 472 60 224 355 94,94%
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -53 295 521 -56 699 888 -53 488 771 94,34%
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
449. Beruházások (áfával) K600 0 75 000 68 960 91,95%
450. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 75 000 68 960 91,95%
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -75 000 -68 960 91,95%
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 500 000 6 735 584 6 735 584 100,00%
457. Költségvetési kiadások összesen: 58 795 521 63 510 472 60 293 315 94,93%
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -53 295 521 -56 774 888 -53 557 731 94,33%
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 0 0 53 281 827 0,00%
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 53 295 521 53 845 521 0 0,00%
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 53 295 521 53 845 521 53 281 827 98,95%
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 929 367 2 929 367 100,00%
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 53 295 521 56 774 888 56 211 194 99,01%
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 53 295 521 56 774 888 56 211 194 99,01%
469. Tárgyévi kiadások összesen: 58 795 521 63 510 472 60 293 315 94,93%
470. Tárgyévi bevételek összesen: 58 795 521 63 510 472 62 946 778 99,11%
Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117,00 100,00%
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 208,00 77,32%
474. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 325,00 84,20%
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,00 99,23%
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50 100,00%
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50 100,00%
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,00 99,71%
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 20,00 80,00%
482. Soproni Múzeum 55,00 55,00 51,00 92,73%
483. Kulturális szervek összesen: 80,00 80,00 71,00 88,75%
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 89,00 94,68%
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10,00 100,00%
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 99,00 95,19%
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 830,75 830,75 755,00 90,88%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 56 245 981 56 245 981 100,00%
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 450 000 450 000 100,00%
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 11 500 000 68 520 930 68 520 930 100,00%
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 500 000 125 216 911 125 216 911 100,00%
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 966 980 928 786 058 876 81,29%
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 205 943 615 155 737 868 75,62%
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 367 532 482 290 158 721 78,95%
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 932 300 1 902 300 98,45%
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 200 000 100 000 50,00%
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 390 521 532 1 542 589 325 1 233 957 765 79,99%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 379 021 532 -1 417 372 414 -1 108 740 854 78,23%
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 1 656 850 1 656 850 100,00%
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 1 656 850 1 656 850 100,00%
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 30 184 200 36 741 533 30 988 837 84,34%
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 576 326 14,64%
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 34 121 200 40 678 533 31 565 163 77,60%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -34 121 200 -39 021 683 -29 908 313 76,65%
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 11 500 000 126 873 761 126 873 761 100,00%
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 424 642 732 1 583 267 858 1 265 522 928 79,93%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(33-34)
-1 413 142 732 -1 456 394 097 -1 138 649 167 78,18%
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 198 049 414 432 976 317 0 0,00%
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 215 093 318 971 570 044 1 209 050 828 124,44%
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 413 142 732 1 404 546 361 1 209 050 828 86,08%
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 51 847 736 51 847 736 100,00%
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 413 142 732 1 456 394 097 1 260 898 564 86,58%
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(40-43)
1 413 142 732 1 456 394 097 1 260 898 564 86,58%
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 424 642 732 1 583 267 858 1 265 522 928 79,93%
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 424 642 732 1 583 267 858 1 387 772 325 87,65%
48. Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 194,00 160,00 139,00 86,88%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számRovat-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 4 552 506 707 4 552 506 707 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 689 000 463 746 225 445 331 225 96,03%
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 969 205 149 5 969 205 149 100,00%
5. B400 Működési bevételek 1 919 164 000 1 930 616 327 1 930 216 327 99,98%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 46 211 336 46 211 336 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 478 418 868 12 962 285 744 12 943 470 744 99,85%
9. K100 Személyi juttatások 165 912 785 205 864 495 171 433 736 83,28%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 935 266 36 898 977 29 179 502 79,08%
11. K300 Dologi kiadások 2 667 269 399 5 387 969 440 5 061 752 041 93,95%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 132 000 000 108 012 619 81,83%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 24 244 094 15 714 843 64,82%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 461 867 559 454 849 822 98,48%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 2 135 588 829 1 900 883 819 89,01%
17. K513 Tartalékok 974 610 656 1 882 248 325 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 6 278 723 123 10 268 181 719 7 743 326 382 75,41%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 4 199 695 745 2 694 104 025 5 200 144 362 193,02%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 114 299 000 114 299 000 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 13 035 442 988 7 086 858 111 54,37%
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 363 958 289 363 958 289 100,00%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 8 341 012 8 341 012 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 28 565 646 12 594 827 44,09%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 13 550 606 935 7 586 051 239 55,98%
27. K600 Beruházások (áfával) 24 518 893 734 24 185 877 342 8 158 089 497 33,73%
28. K700 Felújítások (áfával) 5 837 765 914 4 718 414 363 1 660 507 385 35,19%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 3 808 449 936 3 807 449 936 99,97%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 1 000 000 3,21%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 278 003 268 163 407 083 58,78%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 785 041 244 33 021 943 290 13 790 453 901 41,76%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -20 090 481 634 -19 471 336 355 -6 204 402 662 31,86%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 21 172 978 478 26 512 892 679 20 529 521 983 77,43%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 37 063 764 367 43 290 125 009 21 533 780 283 49,74%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -15 890 785 889 -16 777 232 330 -1 004 258 300 5,99%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 537 675 065 20 537 675 065 100,00%
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 7 153 412 298 4 152 438 276 58,05%
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 20 121 882 246 27 691 087 363 24 690 113 341 89,16%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 231 096 357 4 784 616 757 4 546 034 271 95,01%
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 6 129 238 276 6 074 603 196 99,11%
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 231 096 357 10 913 855 033 10 620 637 467 97,31%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 15 890 785 889 16 777 232 330 14 069 475 874 83,86%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 41 294 860 724 54 203 980 042 32 154 417 750 59,32%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 41 294 860 724 54 203 980 042 45 219 635 324 83,42%
Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00 100,00%
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 1,00 33,33%
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00 100,00%
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 3,00 30,00%
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 1,00 25,00%
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 53,00 81,54%

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Állami támogatások elszámolása

adatok Ft-banSor-
szám
Feladat megnevezése
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Támogatás változás


2020. évi elszámolás


Többlettámogatás/ visszafizetési kötelezettség

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
A B C D E F G H I J K L M
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5 450 000 612 025 400 133,34 5 450 000 726 703 000 0 133,34 5 450 000 726 703 000 0
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása 133,34 25 000 3 333 500 0 133,34 25 000 3 333 500 0
4. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -413 975 986 -413 975 986 0 -413 975 986 0
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 25 200 60 202 800 25 200 60 202 800 0 25 200 60 202 800 0
6. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -60 202 800 -60 202 800 0 -60 202 800 0
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 153 425 500 153 425 500 0 153 425 500 0
8. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -153 425 500 -153 425 500 0 -153 425 500 0
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 0 2 134 930 0
10. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 0 -2 134 930 0
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 509 800 96 509 800 0 96 509 800 0
12. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 509 800 -96 509 800 0 -96 509 800 0
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 294 2700 157 393 800 58 294 2700 157 393 800 0 58 294 2700 157 393 800 0
14. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -157 393 800 -157 393 800 0 -157 393 800 0
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 370 2550 943 500 370 2550 943 500 0 370 2550 943 500 0
16. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -943 500 -943 500 0 -943 500 0
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 166 744 678 1 166 744 678 166 744 678 1 166 744 678 0 166 744 678 1 166 744 678 0
18. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -166 744 678 -166 744 678 0 -166 744 678 0
19. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0
20. I.5. Bérkompenzáció 0 15 624 465 2 424 957 15 624 465 0
21. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 198 049 414 331 684 979 2 424 957 331 684 979 0
22. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
23. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 149,5 4 371 500 653 539 250 148,8 4 371 500 650 479 200 -3 060 050 149,1 4 371 500 651 790 650 1 311 450
24. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás 149,5 206 500 30 871 750 0 149,1 206 500 30 789 150 -82 600
25. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás - különbözet 424 662 0 424 662 0
26. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 400 000 230 400 000 96,0 2 400 000 230 400 000 0 96,0 2 400 000 230 400 000 0
27. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása kiegészítő támogatás 96,0 500 000 48 000 000 0 96,0 500 000 48 000 000 0
28. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 0 1,0 4 371 500 4 371 500 0
29. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1652,3 97 400 160 934 020 1642,0 97 400 159 930 800 -1 295 420 1645,3 97 400 160 252 220 321 420
30. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 34 396 700 13 487 800 32,6 396 700 12 932 420 -555 380 31,7 396 700 12 575 390 -357 030
31. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatása 34 17 000 578 000 0 31,7 17 000 538 900 -39 100
32. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 363 642 0 14 363 642 5 090 988 0 14 363 642 5 090 988 0
33. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 0 7 1 447 300 10 131 100 0
34. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatás 7 38 000 266 000 0 7 38 000 266 000 0
35. II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0 0 1 326 691 0 0
36. II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 434 300 0 0 434 300 0 0 0 434 300 0 0
37. II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 398 108 0 0 398 108 0 0 0 398 108 0 0
38. II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történű átsorolással szerezték meg 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0 0 1 593 700 0 0
39. II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0 0 1 460 891 0 0
40. II. 5. Nemzetiségi pótlék 12 811 600 9 739 200 12 811 600 9 739 200 0 11 811 600 8 927 600 -811 600
41. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 082 602 870 1 163 215 620 -4 910 850 1 163 558 160 342 540
42. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
43. Önkormányzati feladatok
44. III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 204 784 579 15 448 584 204 784 579 0
45. III.2.c. (1) szociális étkeztetés 279 65 360 18 235 440 298 65 360 19 477 280 -130 720 343 65 360 22 418 480 2 941 200
46. III.2.c. (1) szociális étkeztetés kiegészítő támogatás 300 1 000 300 000 0 343 1 000 343 000 43 000
47. III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 6 25 000 150 000 0 6 25 000 150 000 0
48. III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 80 330 000 26 400 000 77 330 000 25 410 000 -990 000 75 330 000 24 750 000 -660 000
49. III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - kiegészítő támogatás 80 33 000 2 640 000 0 75 33 000 2 475 000 -165 000
50. III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 30 190 000 5 700 000 25 190 000 4 750 000 -760 000 24 190 000 4 560 000 -190 000
51. III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 29 27 000 783 000 0 24 27 000 648 000 -135 000
52. III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 689 000 12 402 000 19 689 000 13 091 000 1 378 000 19 689 000 13 091 000 0
53. III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 11 689 000 7 579 000 9 689 000 6 201 000 0 8 689 000 5 512 000 -689 000
54. III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 26 43 000 1 118 000 0 27 43 000 1 161 000 43 000
55. III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 28 359 000 10 052 000 27 359 000 9 693 000 3 590 000 28 359 000 10 052 000 359 000
56. III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 17 16 000 272 000 0 28 16 000 448 000 176 000
57. III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 9 215 400 1 938 600 7 215 400 1 507 800 0 7 215 400 1 507 800 0
58. III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 30 239 100 7 173 000 27 239 100 6 455 700 -239 100 27 239 100 6 455 700 0
59. III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 28 12 000 336 000 0 27 12 000 324 000 -12 000
60. III.2.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény - kiegészítő támogatás 1 10 065 900 10 065 900 0 1 10 065 900 10 065 900 0
61. III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 32 569 350 18 219 200 33 569 350 18 788 550 -2 277 400 35 569 350 19 927 250 1 138 700
62. III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás 37 32 000 1 184 000 0 35 32 000 1 120 000 -64 000
63. III.2.5 (11) kizárólag lakhatási szolgáltatás 0 2 284 675 569 350 569 350 2 284 675 569 350 0
64. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 18,9 4 419 000 83 519 100 20,9 4 419 000 92 357 100 4 419 000 22,7 4 419 000 100 311 300 7 954 200
65. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 20,9 66 000 1 379 400 66 000 22,7 66 000 1 498 200 118 800
66. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 19,9 206 500 4 109 350 0 22,7 206 500 4 687 550 578 200
67. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 44 2 993 000 131 692 000 48,8 2 993 000 146 058 400 11 373 400 52,9 2 993 000 158 329 700 12 271 300
68. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 48,8 486 000 23 716 800 1 846 800 52,9 486 000 25 709 400 1 992 600
69. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 45 115 000 5 175 000 0 52,9 115 000 6 083 500 908 500
70. III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 112 459 000 -214 000 70 671 000 -214 000 70 671 000 0
71. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 59 3 858 040 227 624 360 58 3 858 040 223 766 320 -7 716 080 54 3 858 040 208 334 160 -15 432 160
72. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása 60 376 000 22 560 000 0 54 376 000 20 304 000 -2 256 000
73. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás különbözet 67 200 0 99 200 32 000
74. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 56 696 277 56 696 277 0 56 696 277 0
75. III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,66 2 200 000 137 852 000 39,45 2 200 000 86 790 000 -25 410 000 46,73 2 200 000 102 806 000 16 016 000
76. III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók kiegészítő bértámogatása 51 176 000 8 976 000 0 46,73 176 000 8 224 480 -751 520
77. III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 125 340 337 1 222 152 105 827 647 1 222 152 105 827 647 0
78. III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 53 285 15 105 723 285 206 055 190 950 203 285 57 855 -148 200
79. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
80. III.2.ma (1) alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 0 12 2 000 000 2 000 000 0
81. III.2.ma (2) teljesítménytámogatás 40 196 000 7 840 000 40 196 000 7 840 000 0 40 196 000 7 840 000 0
82. III.2.ma (2) teljesítménytámogatás 40 15 000 600 000 0 40 15 000 600 000 0
83. 9. számú melléklet összesen 9 840 000 10 440 000 0 10 440 000 0
83. Önkormányzati feladatok összesen: 992 962 419 1 186 373 708 2 366 936 1 210 443 328 24 069 620
84. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
85. III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 9,3 3 780 000 35 020 000 11,3 3 780 000 42 714 000 0 11,3 3 780 000 42 714 000 0
86. III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatás 11,3 320 000 3 616 000 0 11,3 320 000 3 616 000 0
87. III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 16,6 3 300 000 54 780 000 16,8 3 300 000 55 440 000 0 16,8 3 300 000 55 440 000 0
88. III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás 16,8 350 000 5 880 000 0 16,8 350 000 5 880 000 0
89. III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 575 408 58 575 408 0 58 575 408 0
90. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 3 858 040 23 148 240 6 3 858 040 23 148 240 0 4 3 858 040 15 432 160 -7 716 080
91. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás 6 376 000 2 256 000 0 4 376 000 1 504 000 -752 000
92. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 5 765 723 5 765 723 0 5 765 723 0
93. Támogató szolgáltatás 0
94. III.2.l (1) alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 0 12 3 000 000 3 000 000 0
95. III.2.l (2) teljesítménytámogatás 3 300 2 500 8 250 000 3 300 2 500 8 250 000 0 3 300 2 500 8 250 000 0
3 300 300 990 000 0 3 300 300 990 000 0
96. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 188 539 371 209 635 371 0 201 167 291 -8 468 080
97. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 181 501 790 1 396 009 079 2 366 936 1 411 610 619 15 601 540
98. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
99. IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 1 210 72 925 794 58 294 1 251 72 925 794 0 58 294 1 251 72 925 794 0
100. IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása 58 294 430 25 066 420 0 58 294 430 25 066 420 0
101. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 62 686 000 62 686 000 62 686 000 0
102. Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 2 207 000 2 207 000 2 207 000 0
103. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 18 514 336 1 499 521 18 514 336 0
104. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 135 611 794 181 399 550 3 706 521 181 399 550 0
105. Működési célú költségvetési támogatások
106. Bérkompenzáció
107. I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 0 -2 207 000 0 0
108. Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 0 2 140 730 2 140 730 2 140 730 0
109. 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás 0 1 423 124 000 1 423 124 000 1 423 124 000 0
110. Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 0 49 057 860 49 057 860 66 563 230 17 505 370
111. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 1 474 322 590 1 472 115 590 1 491 827 960 17 505 370
112. Elszámolásból származó bevételek 0 5 874 889 0 5 874 889 0
113. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 0
114. II. 4.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 1 299 000 1 299 000 1 299 000 0
115. II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
117. Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása 0 110 000 000 0 110 000 000 0
118. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 114 299 000 4 299 000 114 299 000 0
119. Mindösszesen 2 597 765 868 4 666 805 707 1 480 002 154 4 700 255 157 33 449 450

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 198 049 414 331 684 979 331 684 979 100,00%
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 082 602 870 1 163 215 620 1 163 215 620 100,00%
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 181 501 790 1 396 009 079 1 396 009 079 100,00%
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 135 611 794 181 399 550 181 399 550 100,00%
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 1 474 322 590 1 474 322 590 100,00%
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 5 874 889 5 874 889 100,00%
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 597 765 868 4 552 506 707 4 552 506 707 100,00%
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 17 374 000 36 242 000 36 242 000 100,00%
11. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 2 900 000 4 217 713 4 217 713 100,00%
12. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 0 0,00%
13. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 8 178 000 8 178 000 100,00%
14. B160 07 2 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140 0 5 049 163 5 049 163 100,00%
15. B160 08 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 1 926 610 1 926 610 100,00%
16. B160 09 1 Bursa ösztöndíj 0 300 000 300 000 100,00%
17. B160 25 2 Megyei Rendőr Főkapitányság viszaut, 0 695 239 695 239 100,00%
18. B160 26 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 0 351 400 000 351 400 000 100,00%
19. B160 28 2 MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 33 895 000 33 895 000 100,00%
20. B160 42 2 Autómentes nap 0 1 267 500 1 267 500 100,00%
21. B160 52 2 Mezőőri szolgálat 0 2 160 000 2 160 000 100,00%
22. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 38 689 000 463 746 225 445 331 225 96,03%
23. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 636 454 868 5 016 252 932 4 997 837 932 99,63%
24. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 114 299 000 114 299 000 100,00%
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
26. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000 100,00%
27. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000 100,00%
28. B250 03 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 212 000 99,93%
29. B250 04 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 3 999 999 100,00%
30. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 268 919 268 919 268 919 100,00%
31. B250 06 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 0 0,00%
32. B250 07 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 0 0,00%
33. B250 08 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 2 878 562 95,95%
34. B250 09 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 0 0,00%
35. B250 10 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 0 0,00%
36. B250 11 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000 100,00%
37. B250 12 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 0 0,00%
38. B250 13 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
39. B250 14 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 206 090 206 090 0 0,00%
40. B250 15 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 3 792 780 1,44%
41. B250 16 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 2 625 000 000 2 625 000 000 0 0,00%
42. B250 17 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 0 0,00%
43. B250 18 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 512 238 924 362 039 834 361 927 493 99,97%
44. B250 19 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 33 850 000 5,00%
45. B250 20 1 Lőverek Program 4 891 726 098 4 891 726 098 4 891 726 098 100,00%
46. B250 21 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok 8 679 792 8 679 792 8 679 792 100,00%
47. B250 22 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik 3 683 000 3 683 000 3 683 000 100,00%
48. B250 45 2 NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása 0 2 500 000 2 500 000 100,00%
49. B250 46 2 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása 0 11 924 205 36 824 205 308,82%
50. B250 48 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 1 000 000 000 56 000 000 5,60%
51. B250 49 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével 0 300 000 000 58 479 000 19,49%
52. B250 50 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 24 750 000 0 0,00%
53. B250 51 1 MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 1 367 286 263 1 367 286 263 100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 10 479 181 610 13 035 442 988 7 086 858 111 54,37%
54. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 479 181 610 13 149 741 988 7 201 157 111 54,76%
55. B340 00 Vagyoni típusú adók
56. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 261 579 920 99,34%
57. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 384 984 474 393 404 554 102,19%
58. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 654 984 474 1 654 984 474 100,00%
59. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 654 984 474 1 654 984 474 100,00%
60. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
61. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 850 000 000 4 217 453 445 4 217 453 445 100,00%
62. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 850 000 000 4 217 453 445 4 217 453 445 100,00%
63. B354 00 Gépjárműadók
64. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 220 000 000 3 030 432 3 030 432 100,00%
65. B354 Gépjárműadók összesen: 220 000 000 3 030 432 3 030 432 100,00%
66. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
67. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 187 000 000 41 605 082 41 605 082 100,00%
68. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 187 000 000 41 605 082 41 605 082 100,00%
69. B35 Termékek és szolgáltatások adói 4 257 000 000 4 262 088 959 4 262 088 959 100,00%
70. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
71. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 742 500 742 500 100,00%
72. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 8 355 000 8 355 000 100,00%
73. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 36 966 062 36 966 062 100,00%
74. B360 04 1 Talajterhelési díj 3 000 000 4 109 246 4 109 246 100,00%
75. B360 05 2 Vállalkozók kommunális adója 0 89 933 89 933 100,00%
76. B360 08 2 Építésügyi bírság 0 1 730 265 1 730 265 100,00%
77. B361 01 2 Egyéb adóbevételek 0 138 710 138 710 100,00%
78. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 25 800 000 52 131 716 52 131 716 100,00%
79. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 5 922 800 000 5 969 205 149 5 969 205 149 100,00%
80. Szolgáltatások ellenértéke
81. B402 01 2 Közterület foglalási díj 30 000 000 36 747 876 36 747 876 100,00%
82. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 2 846 052 2 846 052 100,00%
83. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 1 959 000 1 959 000 100,00%
84. B402 04 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 184 368 210 184 100,00%
85. B402 05 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 95 119 442 95 119 442 100,00%
86. B402 06 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 12 000 000 12 000 000 100,00%
87. B402 07 2 Parkolók bérleti díja 450 000 000 375 467 647 375 467 647 100,00%
88. B402 08 2 Bérleti díjak 10 000 000 33 502 306 33 502 306 100,00%
89. B402 11 1 Egészségügyi alapellátás bérleti díj 0 722 671 722 671 100,00%
90. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 966 650 000 926 575 178 926 575 178 100,00%
91. Továbbszámlázott szolgáltatás
92. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. 1 000 000 20 725 669 20 725 669 100,00%
93. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 20 725 669 20 725 669 100,00%
94. B404 Tulajdonosi bevételek
95. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 260 000 000 238 870 281 238 870 281 100,00%
96. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 67 137 769 67 137 769 100,00%
97. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 124 660 000 124 260 000 99,68%
98. Tulajdonosi bevételek összesen: 330 400 000 430 668 050 430 268 050 99,91%
99. B405 01 1 Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés 0 690 244 690 244 100,00%
100. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 290 123 000 276 268 980 276 268 980 100,00%
101. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 290 991 000 190 118 754 190 118 754 100,00%
102. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 53 893 093 53 893 093 100,00%
103. B409 01 2 Árfolyamnyereség 0 73 73 100,00%
104. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 1 922 122 1 922 122 100,00%
105. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 931 185 20 931 185 100,00%
106. B411 03 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 8 822 979 8 822 979 100,00%
107. B4 Működési bevételek összesen: 1 919 164 000 1 930 616 327 1 930 216 327 99,98%
108. Immateriális javak értékesítése
109. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 205 100,00%
110. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 000 2 516 000 2 516 063 100,00%
111. B510 03 2 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. 0 4 874 4 606 94,50%
112. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 882 874 9 882 874 100,00%
113. Ingatlanok értékesítése
114. B520 01 2 Egyéb épületek értékesítése 6 000 000 0 0 0,00%
115. B520 02 2 Egyéb helyiségek értékesítése 2 000 000 138 934 480 138 934 480 100,00%
116. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 150 000 000 199 102 228 199 102 228 100,00%
117. B520 04 2 Egyéb célú telek értékesítés 500 000 12 126 480 12 126 480 100,00%
118. B520 05 2 Föld értékesítése 0 2 323 808 2 323 808 100,00%
119. B520 06 2 Önkormányzati lakótelek értékesítése 0 1 352 199 1 352 199 100,00%
120. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 158 500 000 353 839 195 353 839 195 100,00%
121. B530 01 2 Egyéb gép berendezés felszerelés értékesítése 0 236 220 236 220 100,00%
122. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 168 378 000 363 958 289 363 958 289 100,00%
123. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
124. B650 01 2 Soproni Ökölvívó Egyesült 2019. tám. visszafiz. 0 80 000 80 000 100,00%
125. B650 02 2 Pro Kultúra pályázati előleg visszautalása 0 46 131 336 46 131 336 100,00%
126. B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 46 211 336 46 211 336 100,00%
127. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérítése 0 8 341 012 8 341 012 100,00%
128. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
129. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
130. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 15 000 000 0 0,00%
131. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 0 0 0,00%
132. B750 05 2 Ovi Sport Közhasznú Alapítvány 0 0 29 181 0,00%
133. B750 07 2 Sopron-Görbehalom, Csorga utcai Építőközösség 0 12 565 646 12 565 646 100,00%
134. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 28 565 646 12 594 827 44,09%
135. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 36 906 658 20 935 839 56,73%
136. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 21 172 978 478 26 512 892 679 20 529 521 983 77,43%
137. B8 00 Finanszírozási bevétel
138. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 0 6 997 374 022 3 996 400 000 57,11%
139. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 537 675 065 20 537 675 065 100,00%
140. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 156 038 276 156 038 276 100,00%
141. Finanszírozási bevétel összesen: 20 121 882 246 27 691 087 363 24 690 113 341 89,16%
142. Bevételek mindösszesen: 41 294 860 724 54 203 980 042 45 219 635 324 83,42%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

adatok Ft-banSor-
számMegnevezés
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 231 096 357 4 784 616 757 4 546 034 271 95,01%
2. 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 195 503 623 200 809 072 158 658 838 79,01%
3. 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 739 587 600 1 810 535 217 1 531 685 352 84,60%
4. 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 027 662 323 1 166 373 666 1 117 010 478 95,77%
5. 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 132 000 000 108 012 619 81,83%
6. 2020. évi Önkormányzati fejlesztések 1 978 850 291 2 814 750 713 791 593 475 28,12%
7. 2020. évi Önkormányzati felújítások 1 623 067 353 2 496 342 109 1 403 244 422 56,21%
8. 2020.évi Terület és településfejlesztési program 10 284 313 968 11 727 913 109 3 579 678 563 30,52%
9. 2020. évi Modern Városok Program 16 543 977 783 17 945 991 636 10 246 081 041 57,09%
10. 2020. évi Önkormányzati általános támogatások 2 290 318 770 2 880 539 162 2 496 182 635 86,66%
11. 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások 86 372 000 46 122 000 43 212 348 93,69%
12. 2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 154 500 000 154 500 000 37 826 068 24,48%
13. 2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 32 000 000 6 161 238 276 6 095 197 640 98,93%
14. 2020. évi Önkormányzati tartalékok 974 610 656 1 882 248 325 0 0,00%
15. - ebből általános tartalék 200 000 000 0 0 0,00%
16. Kiadások mindösszesen: 41 294 860 724 54 203 980 042 32 154 417 750 59,32%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 5 029 825 5 029 825 100,00%
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 135 227 560 135 982 560 118 903 895 87,44%
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 797 975 99,89%
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 140 027 560 142 812 385 125 731 695 88,04%
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 15 000 000 15 000 000 1 172 025 7,81%
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 15 000 000 15 000 000 1 172 025 7,81%
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 990 275 99,03%
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 990 275 99,03%
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 9 597 000 11 057 000 7 544 631 68,23%
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 9 597 000 11 057 000 7 544 631 68,23%
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 165 624 560 169 869 385 135 438 626 79,73%
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 525 000 779 624 779 624 100,00%
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 25 042 563 25 042 563 20 781 988 82,99%
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 315 000 315 000 270 000 85,71%
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 25 882 563 26 137 187 21 831 612 83,53%
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 025 000 2 025 000 97 105 4,80%
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 025 000 2 025 000 97 105 4,80%
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 175 000 175 000 138 155 78,95%
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 175 000 175 000 138 155 78,95%
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 1 796 500 2 602 500 1 153 340 44,32%
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 1 796 500 2 602 500 1 153 340 44,32%
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29 879 063 30 939 687 23 220 212 75,05%
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623 200 809 072 158 658 838 79,01%
2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 188 688 623 191 709 623 149 652 984 78,06%
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 6 815 000 9 099 449 9 005 854 98,97%
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623 200 809 072 158 658 838 79,01%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 42 862 418 39 362 418 38 514 485 97,85%
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 276 234 197 275 234 197 275 234 199 100,00%
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 18 000 000 3 400 136 18,89%
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 110 781 299 111 281 299 109 160 053 98,09%
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 9 153 061 91,53%
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 336 000 67,20%
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 5 000 000 6 400 000 6 169 939 96,41%
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 0 0,00%
11. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 500 000 500 000 0 0,00%
12. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 0 0 0,00%
13. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
14. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 352 426 10 352 426 10 352 426 100,00%
15. 1 0 01 13 K300 2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon 500 000 500 000 0 0,00%
16. 1 0 01 14 K300 2 Virágvölgyi családi nap 2 000 000 0 0 0,00%
17. 1 0 01 15 K300 2 Jereváni gyereknap 2 000 000 0 0 0,00%
18. 1 0 01 16 K300 2 Tómalmi juniális 2 000 000 0 0 0,00%
19. 1 0 01 17 K300 2 Balfi szüreti napok 2 000 000 0 0 0,00%
20. 1 0 01 18 K300 2 Brennbergi családi nap 2 000 000 0 0 0,00%
21. 1 0 01 19 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 0 30 000 000 0 0,00%
22. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 510 230 340 504 630 340 454 320 299 90,03%
23. Gazdasági ügyek
24. 1 0 04 01 K300 1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 0 0,00%
25. 1 0 04 02 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 3 000 000 0 0 0,00%
26. 1 0 04 03 K300 1 Hídvizsgálat 10 000 000 10 000 000 5 657 425 56,57%
27. 1 0 04 04 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 520 412 10,41%
28. 1 0 04 05 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 8 920 500 3 232 150 36,23%
29. 1 0 04 05 K600 2 Út és közműtervek készítése 0 1 079 500 1 079 500 100,00%
30. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 182 072 997 192 072 997 190 609 030 99,24%
31. 1 0 04 07 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 51 816 000 51 816 000 100,00%
32. 1 0 04 08 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 10 000 000 15 018 466 15 018 466 100,00%
33. 1 0 04 09 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
34. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 279 072 997 290 907 463 267 932 983 92,10%
35. Környezetvédelem
36. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 39 291 000 39 291 000 100,00%
37. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
38. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 1 997 832 99,89%
39. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
40. 1 0 05 06 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 0 0,00%
41. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 64 515 000 65 706 000 46 288 832 70,45%
42. Lakásépítés és kommunális létesítmények
43. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 2 737 934 78,23%
44. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 794 766 93,50%
45. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,00%
46. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal 30 000 000 47 000 000 46 360 894 98,64%
48. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 4 418 270 88,37%
49. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 2 997 200 66,60%
50. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 9 144 000 65,31%
51. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 159 595 77,31%
52. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat (személyi) 0 554 647 554 647 100,00%
53. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 3 000 000 445 353 411 530 92,41%
54. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) 0 82 517 82 517 100,00%
55. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (támogatás) 3 000 000 717 483 683 058 95,20%
56. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 200 000 200 000 100,00%
57. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 4 119 880 2 119 880 995 955 46,98%
58. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000 0 0,00%
59. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 24 130 000 24 130 000 21 305 560 88,29%
60. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 2 656 944 53,14%
61. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 36 581 077 27 010 962 12 832 263 47,51%
62. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
63. 1 0 06 17 K100 2 Önkormányzati tervtanács (személyi) 0 200 000 200 000 100,00%
64. 1 0 06 17 K200 2 Önkormányzati tervtanács (járulék) 0 31 500 31 500 100,00%
65. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 168 500 0 0,00%
66. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 9 938 995 9 938 995 7 285 806 73,31%
67. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 96 925 000 120 925 000 118 924 245 98,35%
68. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 0 0,00%
69. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 6 400 000 5 959 633 93,12%
70. 1 0 06 21 K840 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 0 3 142 365 3 142 365 100,00%
71. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019) 114 281 711 114 281 711 93 701 149 81,99%
72. 1 0 06 23 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
73. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 290 123 000 290 123 000 258 625 935 89,14%
74. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 16 784 3,36%
75. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 2 000 000 2 000 000 1 003 300 50,17%
76. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 4 418 800 88,38%
77. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 5 395 000 24 395 000 3 758 950 15,41%
78. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 871 603 0 0,00%
79. 1 0 06 29 K600 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások (beruházás) 0 128 397 128 397 100,00%
80. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 19 126 000 9 037 000 47,25%
81. 1 0 06 30 K700 2 Műszaki ellenőri díjak (felújítás) 0 7 874 000 7 874 000 100,00%
82. 1 0 06 31 K100 2 Japán tanár (személyi) 0 171 600 171 600 100,00%
83. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 1 828 400 776 257 42,46%
84. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 60 000 3,00%
85. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 4 681 595 4 681 595 100,00%
86. 1 0 06 34 K300 2 Ortofotó készítése 8 826 500 0 0 0,00%
87. 1 0 06 34 K600 2 Ortofotó készítése 0 8 826 500 8 826 500 100,00%
88. 1 0 06 35 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
89. 1 0 06 36 K300 2 Polgármesteri keret 0 129 920 129 920 100,00%
90. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 711 771 163 783 854 928 639 088 869 81,53%
91. Egészségügy
92. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 6 250 000 6 250 000 4 462 688 71,40%
93. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 26 611 795 26 611 795 100,00%
94. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 500 000 50,00%
95. 1 0 07 Egészségügy összesen: 22 250 000 33 861 795 31 574 483 93,25%
96. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
97. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
98. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
99. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 57 248 100 67 772 100 65 638 031 96,85%
100. 1 0 08 04 K100 2 Egészséges városok rendezvényei 0 42 272 42 272 100,00%
101. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 957 728 130 223 13,60%
102. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 40 000 000 5 000 000 1 155 700 23,11%
103. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 102 248 100 77 772 100 68 966 226 88,68%
104. Oktatás
105. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 478 622 4 478 622 100,00%
106. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
107. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetséi intézmények 0 2 823 969 2 823 969 100,00%
108. 1 0 09 Oktatás összesen: 6 000 000 9 302 591 7 302 591 78,50%
109. Szociális védelem
110. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 2 820 095 70,50%
111. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 757 744 16,84%
112. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 35 000 000 35 000 000 12 571 000 35,92%
113. 1 0 10 04 K300 1 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 1 000 000 62 230 6,22%
114. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 43 500 000 44 500 000 16 211 069 36,43%
115. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 810 535 217 1 531 685 352 84,60%
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
116. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 1 051 036 1 051 036 100,00%
117. 1 0 K200 Járulékok 0 31 500 31 500 100,00%
118. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 707 587 600 1 768 201 919 1 503 951 918 85,06%
119. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 200 000 2 200 000 100,00%
120. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 10 034 397 10 034 397 100,00%
121. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 25 874 000 11 274 136 43,57%
122. 1 0 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 3 142 365 3 142 365 100,00%
123. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 810 535 217 1 531 685 352 84,60%
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
124. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 238 799 625 1 249 479 251 1 120 389 643 89,67%
125. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 500 787 975 561 055 966 411 295 709 73,31%
126. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
127. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 810 535 217 1 531 685 352 84,60%

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 87 425 395 87 425 395 100,00%
4. 2 1 04 02 K600 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 0 7 976 461 7 976 461 100,00%
5. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 87 023 539 74 598 131 85,72%
6. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 182 425 395 169 999 987 93,19%
7. Környezetvédelem
8. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 286 967 927 265 467 927 265 467 926 100,00%
9. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 286 967 927 265 467 927 265 467 926 100,00%
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 225 910 431 270 496 155 270 496 155 100,00%
12. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 27 012 518 27 012 518 100,00%
13. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 255 910 431 297 508 673 297 508 673 100,00%
14. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 732 878 358 745 401 995 732 976 586 98,33%
15. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
16. Általános közszolgáltatás
17. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 8 933 603 74,45%
18. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 8 933 603 74,45%
19. Gazdasági ügyek
20. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 20 000 000 1 408 941 7,04%
21. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 0 0,00%
22. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 21 500 000 1 408 941 6,55%
23. Környezetvédelem
24. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 40 000 000 39 303 262 39 303 262 100,00%
25. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 3 706 321 61,77%
26. 2 2 05 03 K300 2 Illegális hulladéklerakók felszámolása 0 2 140 730 0 0,00%
27. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 46 000 000 47 443 992 43 009 583 90,65%
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 1 250 795 83,39%
30. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 100 000 000 203 795 665 203 056 791 99,64%
31. 2 2 06 02 K600 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 0 4 204 335 4 204 335 100,00%
32. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. 10 000 000 10 000 000 5 340 901 53,41%
33. 2 2 06 04 K100 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (személyi) 0 1 120 866 1 120 866 100,00%
34. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 103 783 965 101 104 183 97 405 447 96,34%
35. 2 2 06 04 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás) 0 17 342 510 17 342 510 100,00%
36. 2 2 06 04 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás) 0 960 120 960 120 100,00%
37. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 215 283 965 340 027 679 330 681 765 97,25%
38. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 732 878 358 745 401 995 732 976 586 98,33%
39. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 294 783 965 420 971 671 384 033 892 91,23%
40. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 166 373 666 1 117 010 478 95,77%
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
41. 2 K100 Személyi kiadások 0 1 120 866 1 120 866 100,00%
42. 2 K300 Dologi kiadás 907 662 323 1 047 745 835 1 010 808 055 96,47%
43. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 29 523 306 29 523 306 100,00%
44. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 87 983 659 75 558 251 85,88%
45. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 166 373 666 1 117 010 478 95,77%
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
46. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 766 378 358 914 192 739 886 888 104 97,01%
47. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 261 283 965 252 180 927 230 122 374 91,25%
48. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
49. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 166 373 666 1 117 010 478 95,77%

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F