Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város:

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak szerveire,

b) Önkormányzatára,

c) Önkormányzatának intézményeire (továbbiakban: Intézmények).

2. § A Közgyűlés felhatalmazza Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az Önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és a kiadásokat jelen rendeletben foglaltak szerint teljesítse.

3. § (1) A 2021. évről áthúzódó önkormányzati kötelezettségek az írásos dokumentumoknak megfelelően teljesíthetők.

(2) Az Önkormányzat jogszabályból eredő kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladataira az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2021. évi eredeti kiadási előirányzatokon belüli, időarányos 1/12-ed része teljesíthető.

(3) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évi szinten kerül megállapításra.

(4) Európai Uniós és hazai finanszírozású - 2021. évi költségvetésben szereplő, vagy aláírt támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal rendelkező - projektek esetén kötelezettségvállalás a rendelkezésre álló előirányzat (keretösszeg) erejéig lehetséges.

(5) A 2021. évi költségvetésben kiadási előirányzatként nem szereplő tétel esetén kötelezettségvállalás csak közgyűlési döntéssel lehet.

4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési Intézmények zavartalan működése érdekében a költségvetési támogatás összege a 2021. évi eredeti intézményi költségvetésekben meghatározott költségvetési támogatás időarányos 1/12-ed része, kivéve a személyi juttatások és járulékai, ahol január hónapban a jogszabály szerint járó kötelező illetmények időarányos részén felül az intézményi dolgozóknak fizetendő keresetkiegészítés, február hónaptól a jogszabály szerint járó kötelező illetmények időarányos része költhető.

(2) A költségvetési támogatás a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek és az alapító okiratban meghatározott alapfeladatokhoz szükséges kiadásokra fordítható.

5. § Amennyiben a 3. § és 4. §-ban meghatározott költségvetési keretek a kiadások finanszírozásához a 2022. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig nem elegendőek, akkor a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján a polgármester jóváhagyását követően a 2021. évi eredeti előirányzat legfeljebb 1/4-ed része teljesíthető.

6. § (1) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális segélyezési feladatok előirányzata az átmeneti gazdálkodás időszakában január hónapra - ami tartalmazza a tanulói bérlettel kapcsolatos kiadásokat is - 35 600 E Ft, valamint február hónaptól havi 5200 E Ft.

(2) Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány 2 millió Ft támogatásban részesül.

7. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe be kell illeszteni.

8. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére