Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 30 297 099 997 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2-6. mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 30 297 099 997 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5 881 761 221 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 780 695 549 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 194 058 032 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 2 305 031 676 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1 503 638 846 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1 674 960 536 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2 512 424 620 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 4 148 637 441 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1 829 055 224 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 4 563 735 340 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86 475 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 188 448 059 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 2 979 592 193 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 10 600 420 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 487 985 840 Ft-tal.

(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint.

c) az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;

h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2022. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) *  A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt,

l) *  a pénz és előirányzat maradványról való rendelkezés nem intézményvezetői kompetencia, arról a Közgyűlés dönt költségvetési rendeletmódosítással, ennek hiányában a zárszámadás maradványát képezi.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 56 000 Ft 2022. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

ga) a közlekedési költségtérítés

gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

gc) olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2022. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1 155 843 754 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül - esetenként - 95 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,

aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

b) A polgármester dönt - 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 840 683 386 Ft tervezett összeg használható fel a 2022. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2023. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2022. február 3-án 18 óra 45 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

25. § Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 4 406 869 575 4 841 019 622 4 892 869 922
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 688 615 000 875 414 483 893 941 974
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 459 600 000 4 559 600 000 5 259 600 000
5. B400 Működési bevételek 2 721 946 149 2 758 059 220 2 872 859 838
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 139 594 241 140 658 201
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 12 277 030 724 13 173 687 566 14 059 929 935
9. K100 Személyi juttatások 4 642 066 994 4 797 022 789 4 711 848 135
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 718 793 761 742 132 094 725 834 992
11. K300 Dologi kiadások 4 274 431 494 5 080 501 806 6 129 793 817
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 144 210 151 012 645
13. K502 Elvonások és befizetések 792 524 120 849 124 120 849 124 120
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 431 483 892 508 809 582 554 898 103
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 21 000 000 21 000 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 677 275 000 2 981 915 740 3 084 615 740
17. K513 Tartalékok 1 584 114 454 1 411 269 980 498 586 260
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 15 270 689 715 16 541 920 321 16 726 713 812
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -2 993 658 991 -3 368 232 755 -2 666 783 877
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 300 000 000 300 000 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 563 843 541 2 980 037 953 2 924 387 953
23. B500 Felhalmozási bevételek 219 016 063 220 836 063 220 836 063
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 556 718 38 556 718 38 556 718
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 1 821 416 322 3 539 430 734 3 483 780 734
27. K600 Beruházások (áfával) 4 058 124 434 4 404 368 317 4 471 129 511
28. K700 Felújítások (áfával) 4 026 025 526 5 291 973 118 5 869 973 118
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 111 066 627 111 066 627 111 393 130
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 20 000 000 20 000 000
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 172 023 233 143 298 233 143 298 233
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 8 367 239 820 9 970 706 295 10 615 793 992
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -6 545 823 498 -6 431 275 561 -7 132 013 258
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 14 098 447 046 16 713 118 300 17 543 710 669
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 23 637 929 535 26 512 626 616 27 342 507 804
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -9 539 482 489 -9 799 508 316 -9 798 797 135
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 426 585 755 4 686 611 582 4 685 900 401
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 5 273 688 927 6 267 488 927 8 067 488 927
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 9 700 274 682 10 954 100 509 12 753 389 328
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 160 792 193 1 154 592 193 2 954 592 193
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 160 792 193 1 154 592 193 2 954 592 193
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 9 539 482 489 9 799 508 316 9 798 797 135
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 23 798 721 728 27 667 218 809 30 297 099 997
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 23 798 721 728 27 667 218 809 30 297 099 997

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 303 000 000 417 321 672 418 743 691
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 957 404 254 977 474 533 774 526 296
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 1 063 960
8. Működési bevételek összesen: 1 260 404 254 1 394 796 205 1 194 333 947
9. Személyi juttatások K100 3 470 053 597 3 535 842 892 3 450 668 238
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 515 948 650 526 145 991 509 848 889
11. Dologi kiadások K300 1 184 806 007 1 446 605 539 1 810 502 693
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 15 525 856
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 5 170 808 254 5 508 594 422 5 786 545 676
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -3 910 404 000 -4 113 798 217 -4 592 211 729
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 31 196 811 31 546 811
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 31 196 811 31 546 811
26. Beruházások (áfával) K600 10 160 000 93 389 544 92 223 983
27. Felújítások (áfával) K700 0 2 991 562 2 991 562
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 10 160 000 96 381 106 95 215 545
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -10 160 000 -65 184 295 -63 668 734
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 260 404 254 1 425 993 016 1 225 880 758
34. Költségvetési kiadások összesen: 5 180 968 254 5 604 975 528 5 881 761 221
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -3 920 564 000 -4 178 982 512 -4 655 880 463
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 942 009 262 3 050 940 331 3 061 118 466
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 978 554 738 1 065 537 693 1 532 257 509
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 3 920 564 000 4 116 478 024 4 593 375 975
39. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 62 504 488 62 504 488
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 3 920 564 000 4 178 982 512 4 655 880 463
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 3 920 564 000 4 178 982 512 4 655 880 463
46. Tárgyévi kiadások összesen: 5 180 968 254 5 604 975 528 5 881 761 221
47. Tárgyévi bevételek összesen: 5 180 968 254 5 604 975 528 5 881 761 221
Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 33 548 777 33 548 777 33 548 777
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 33 548 777 33 548 777 33 548 777
56. Személyi juttatások K100 561 121 199 567 078 375 570 169 276
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 82 211 346 83 134 708 83 613 798
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 91 292 012 138 971 522
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 730 364 490 741 505 095 792 754 596
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -696 815 713 -707 956 318 -759 205 819
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen:
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 447 884 2 768 374
74. Felújítások (áfával) K700 0 2 991 562 2 991 562
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 5 439 446 5 759 936
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -5 439 446 -5 759 936
80. Költségvetési bevételek összesen: 33 548 777 33 548 777 33 548 777
81. Költségvetési kiadások összesen: 731 634 490 746 944 541 798 514 532
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -698 085 713 -713 395 764 -764 965 755
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 608 668 487 617 470 467 606 739 871
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 89 417 226 91 585 896 153 886 483
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 698 085 713 709 056 363 760 626 354
86. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 4 339 401 4 339 401
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 698 085 713 713 395 764 764 965 755
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 698 085 713 713 395 764 764 965 755
93. Tárgyévi kiadások összesen: 731 634 490 746 944 541 798 514 532
94. Tárgyévi bevételek összesen: 731 634 490 746 944 541 798 514 532
Soproni Szociális Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 303 000 000 341 954 000 341 954 000
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 281 263 500 301 333 779 301 333 779
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
102. Működési bevételek összesen: 584 263 500 643 287 779 643 287 779
103. Személyi juttatások K100 1 126 174 678 1 185 664 014 1 213 744 353
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 168 331 302 177 552 149 181 904 600
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 470 282 221 699 172 221
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 615 412 532 1 833 498 384 2 094 821 174
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 031 149 032 -1 190 210 605 -1 451 533 395
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 38 420 160 36 530 160
121. Felújítások (áfával) K700
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 38 420 160 36 530 160
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -38 420 160 -36 530 160
127. Költségvetési bevételek összesen: 584 263 500 643 287 779 643 287 779
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 616 682 532 1 871 918 544 2 131 351 334
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -1 032 419 032 -1 228 630 765 -1 488 063 555
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 539 950 650 622 937 333 659 788 913
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 492 468 382 594 468 382 817 049 592
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 1 032 419 032 1 217 405 715 1 476 838 505
133. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 11 225 050 11 225 050
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 1 032 419 032 1 228 630 765 1 488 063 555
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 1 032 419 032 1 228 630 765 1 488 063 555
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 616 682 532 1 871 918 544 2 131 351 334
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 616 682 532 1 871 918 544 2 131 351 334
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 24 873 480 24 873 480 24 873 480
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 1 063 960
149. Működési bevételek összesen: 24 873 480 24 873 480 25 937 440
150. Személyi juttatások K100 428 085 067 428 085 067 428 085 067
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 64 448 558 64 448 558 64 448 558
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 95 561 978 168 924 863
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 571 364 809 588 095 603 661 458 488
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -546 491 329 -563 222 123 -635 521 048
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen:
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
168. Felújítások (áfával) K700
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
174. Költségvetési bevételek összesen: 24 873 480 24 873 480 25 937 440
175. Költségvetési kiadások összesen: 572 634 809 589 365 603 662 728 488
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -547 761 329 -564 492 123 -636 791 048
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 499 588 462 501 817 482 507 484 450
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 48 172 867 59 943 847 126 575 804
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 547 761 329 561 761 329 634 060 254
180. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 2 730 794 2 730 794
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 547 761 329 564 492 123 636 791 048
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 547 761 329 564 492 123 636 791 048
187. Tárgyévi kiadások összesen: 572 634 809 589 365 603 662 728 488
188. Tárgyévi bevételek összesen: 572 634 809 589 365 603 662 728 488
Hermann Alice Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 28 127 860 28 127 860 28 127 860
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 28 127 860 28 127 860 28 127 860
197. Személyi juttatások K100 401 043 567 401 043 567 401 043 567
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 60 550 663 60 550 663 60 550 663
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 107 405 758 203 037 101
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 559 905 953 568 999 988 664 631 331
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -531 778 093 -540 872 128 -636 503 471
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 9 202 814 10 277 988
215. Felújítások (áfával) K700
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 9 202 814 10 277 988
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -9 202 814 -10 277 988
221. Költségvetési bevételek összesen: 28 127 860 28 127 860 28 127 860
222. Költségvetési kiadások összesen: 561 175 953 578 202 802 674 909 319
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -533 048 093 -550 074 942 -646 781 459
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 524 378 899 527 147 109 525 020 952
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 8 669 194 20 520 758 119 353 432
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 533 048 093 547 667 867 644 374 384
227. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 2 407 075 2 407 075
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 533 048 093 550 074 942 646 781 459
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 533 048 093 550 074 942 646 781 459
234. Tárgyévi kiadások összesen: 561 175 953 578 202 802 674 909 319
235. Tárgyévi bevételek összesen: 561 175 953 578 202 802 674 909 319
Trefort Téri Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 13 823 533 13 823 533 13 823 533
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 13 823 533 13 823 533 13 823 533
244. Személyi juttatások K100 296 562 178 296 562 178 296 562 178
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 808 083 44 808 083 44 808 083
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 79 393 507 91 066 706
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 416 899 451 420 763 768 432 436 967
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -403 075 918 -406 940 235 -418 613 434
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 341 875 6 341 875
262. Felújítások (áfával) K700
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 341 875 6 341 875
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 341 875 -6 341 875
268. Költségvetési bevételek összesen: 13 823 533 13 823 533 13 823 533
269. Költségvetési kiadások összesen: 418 169 451 427 105 643 438 778 842
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -404 345 918 -413 282 110 -424 955 309
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 381 865 517 383 714 696 376 378 649
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 22 480 401 23 631 222 42 640 468
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 404 345 918 407 345 918 419 019 117
274. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 5 936 192 5 936 192
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 404 345 918 413 282 110 424 955 309
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 404 345 918 413 282 110 424 955 309
281. Tárgyévi kiadások összesen: 418 169 451 427 105 643 438 778 842
282. Tárgyévi bevételek összesen: 418 169 451 427 105 643 438 778 842
Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 16 172 619 16 172 619
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 2 500 000 2 500 000 2 500 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 2 500 000 18 672 619 18 672 619
291. Személyi juttatások K100 109 944 000 109 944 000 109 944 000
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 14 292 720 14 292 720 14 292 720
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 48 461 263 68 461 263
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 164 278 720 172 697 983 192 697 983
301. Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -161 778 720 -154 025 364 -174 025 364
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
309. Felújítások (áfával) K700
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
314. Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
315. Költségvetési bevételek összesen: 2 500 000 18 672 619 18 672 619
316. Költségvetési kiadások összesen: 165 548 720 173 967 983 193 967 983
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -163 048 720 -155 295 364 -175 295 364
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 127 535 190 128 070 190 128 070 190
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 35 513 530 26 340 911 46 340 911
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 163 048 720 154 411 101 174 411 101
321. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 884 263 884 263
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 163 048 720 155 295 364 175 295 364
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 163 048 720 155 295 364 175 295 364
328. Tárgyévi kiadások összesen: 165 548 720 173 967 983 193 967 983
329. Tárgyévi bevételek összesen: 165 548 720 173 967 983 193 967 983
Soproni Múzeum 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 59 195 053 60 617 072
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 97 609 944 97 609 944 97 609 944
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 97 609 944 156 804 997 158 227 016
338. Személyi juttatások K100 262 710 408 262 710 408 262 710 408
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 34 652 353 34 652 353 34 652 353
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 117 964 691 149 386 710
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 357 362 761 415 327 452 446 749 471
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -259 752 817 -258 522 455 -288 522 455
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 31196811 31 546 811
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 31 196 811 31 546 811
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 33 166 811 33 516 811
356. Felújítások (áfával) K700
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 33 166 811 33 516 811
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 970 000 -1 970 000
362. Költségvetési bevételek összesen: 97 609 944 188 001 808 189 773 827
363. Költségvetési kiadások összesen: 358 632 761 448 494 263 480 266 282
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -261 022 817 -260 492 455 -290 492 455
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 67 600 000 67 600 000 67 600 000
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 193 422 817 170 397 353 200 397 353
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 261 022 817 237 997 353 267 997 353
368. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 22 495 102 22 495 102
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 261 022 817 260 492 455 290 492 455
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 261 022 817 260 492 455 290 492 455
375. Tárgyévi kiadások összesen: 358 632 761 448 494 263 480 266 282
376. Tárgyévi bevételek összesen: 358 632 761 448 494 263 480 266 282
Központi Gyermekkonyha 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 475 657 160 475 657 160 272 708 923
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 475 657 160 475 657 160 272 708 923
385. Személyi juttatások K100 284 412 500 284 755 283 168 409 389
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 46 653 625 46 706 757 25 578 114
387. Dologi kiadások K300 424 153 413 436 244 109 291 482 307
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 15 525 856
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 755 219 538 767 706 149 500 995 666
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -279 562 378 -292 048 989 -228 286 743
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0
402. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 248 775
403. Felújítások (áfával) K700
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 248 775
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -248 775
409. Költségvetési bevételek összesen: 475 657 160 475 657 160 272 708 923
410. Költségvetési kiadások összesen: 756 489 538 768 976 149 501 244 441
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -280 832 378 -293 318 989 -228 535 518
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 192 422 057 202 183 054 190 035 441
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 88 410 321 78 649 324 26 013 466
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 280 832 378 280 832 378 216 048 907
415. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 12 486 611 12 486 611
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 280 832 378 293 318 989 228 535 518
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 280 832 378 293 318 989 228 535 518
422. Tárgyévi kiadások összesen: 756 489 538 768 976 149 501 244 441
423. Tárgyévi bevételek összesen: 756 489 538 768 976 149 501 244 441
Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
424. Szociális szervek
425. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 123,00 123,00 123,00
426. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269,00
427. Szociális szervek összesen: 392,00 392,00 392,00
428. Alapfokú oktatási szervek
429. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
430. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
431. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
432. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
433. Kulturális szervek
434. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
435. Soproni Múzeum 63,00 63,00 63,00
436. Kulturális szervek összesen: 88,00 88,00 88,00
437. Igazgatási szervek
438. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 94,00
439. Igazgatási szervek összesen: 94,00 94,00 94,00
440. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 834,75 834,75 834,75

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 41 673 101 42 384 282
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 20 930 000 35 772 776 35 772 776
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 20 930 000 77 445 877 78 157 058
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 1 004 740 837 1 087 947 337 1 087 947 337
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176 809 639 189 143 131 189 143 131
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 357 430 700 441 469 916 440 269 916
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 144 210 1 012 645
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 539 181 176 1 718 904 594 1 718 573 029
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 518 251 176 -1 641 458 717 -1 640 415 971
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 1820000 1 820 000
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 1 820 000 1 820 000
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 56 000 000 52 413 520 53 613 520
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 8 509 000 8 509 000 8 509 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 64 509 000 60 922 520 62 122 520
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -64 509 000 -59 102 520 -60 302 520
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 20 930 000 79 265 877 79 977 058
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 603 690 176 1 779 827 114 1 780 695 549
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 582 760 176 -1 700 561 237 -1 700 718 491
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 725 186 180 730 806 730 731 675 165
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 857 573 996 887 097 656 887 097 656
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 582 760 176 1 617 904 386 1 618 772 821
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 0 82 656 851 81 945 670
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 582 760 176 1 700 561 237 1 700 718 491
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 582 760 176 1 700 561 237 1 700 718 491
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 603 690 176 1 779 827 114 1 780 695 549
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 603 690 176 1 779 827 114 1 780 695 549
48. Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 176 176 176

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 4 406 869 575 4 841 019 622 4 892 869 922
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 385 615 000 416 419 710 432 814 001
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 459 600 000 4 559 600 000 5 259 600 000
5. B400 Működési bevételek 1 743 611 895 1 744 811 911 2 062 560 766
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 139 594 241 139 594 241
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 995 696 470 11 701 445 484 12 787 438 930
9. K100 Személyi juttatások 167 272 560 173 232 560 173 232 560
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 035 472 26 842 972 26 842 972
11. K300 Dologi kiadások 2 732 194 787 3 192 426 351 3 879 021 208
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 000 000 150 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 792 524 120 849 124 120 849 124 120
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 431 483 892 508 809 582 539 372 247
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 21 000 000 21 000 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 677 075 000 2 981 715 740 3 084 415 740
17. K513 Tartalékok 1 584 114 454 1 411 269 980 498 586 260
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 8 560 700 285 9 314 421 305 9 221 595 107
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 2 434 996 185 2 387 024 179 3 565 843 823
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 300 000 000 300 000 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 563 843 541 2 948 841 142 2 892 841 142
23. B500 Felhalmozási bevételek 219 016 063 219 016 063 219 016 063
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 556 718 38 556 718 38 556 718
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 1 821 416 322 3 506 413 923 3 450 413 923
27. K600 Beruházások (áfával) 3 991 964 434 4 258 565 253 4 325 292 008
28. K700 Felújítások (áfával) 4 017 516 526 5 280 472 556 5 858 472 556
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 111 066 627 111 066 627 111 393 130
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 20 000 000 20 000 000
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 172 023 233 143 298 233 143 298 233
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 8 292 570 820 9 813 402 669 10 458 455 927
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -6 471 154 498 -6 306 988 746 -7 008 042 004
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 12 817 112 792 15 207 859 407 16 237 852 853
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 16 853 271 105 19 127 823 974 19 680 051 034
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -4 036 158 313 -3 919 964 567 -3 442 198 181
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybevétele 4 426 585 755 4 541 450 243 4 541 450 243
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 5 273 688 927 6 267 488 927 8 067 488 927
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 9 700 274 682 10 808 939 170 12 608 939 170
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 5 503 324 176 5 734 382 410 6 212 148 796
44. Különböző finanszírozási kiadások 160 792 193 1 154 592 193 2 954 592 193
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 5 664 116 369 6 888 974 603 9 166 740 989
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 4 036 158 313 3 919 964 567 3 442 198 181
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 22 517 387 474 26 016 798 577 28 846 792 023
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 22 517 387 474 26 016 798 577 28 846 792 023
Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 10,00
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 4,00
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 65,00

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Állami támogatásSor-
számFeladat megnevezése
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
2022. májusi felmérés

8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
alapján
2022. évi javasolt módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
+ 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A B C D E F G H I J K L M N O P
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 131,96 5 537 000 730 662 520 131,96 5 537 000 730 662 520 131,96 5 495 500 725 186 180 131,96 41 500 5 476 340 730 662 520 0
3. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 395,60 26 000 62 285 600 2 395,60 26 000 62 285 600 2 395,60 25 200 60 369 120 2 395,60 800 1 916 480 62 285 600 0
4. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 158 610 000 158 610 000 154 878 000 3 732 000 158 610 000 0
5. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 592 415 2 592 415 2 134 930 457 485 2 592 415 0
6. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása 99 623 850 99 623 850 98 596 800 1 027 050 99 623 850 0
7. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 57 630 2800 161 364 000 57 630 2800 161 364 000 57 630 2700 155 601 000 57 630 100 5 763 000 161 364 000 0
8. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 386 2700 1 042 200 386 2700 1 042 200 386 2550 984 300 386 150 57 900 1 042 200 0
9. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 1 216 180 585 1 216 180 585 1 197 750 330 18 430 255 1 216 180 585 0
10. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11. 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 138,6 5 262 900 729 437 940 138,6 5 262 900 729 437 940 138,3 4 861 500 672 345 450 138,6 401 400 55 634 040 727 979 490 -1 458 450
12. 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 3 878 000 372 288 000 96,0 3 878 000 372 288 000 96,0 3 339 000 320 544 000 96,0 539 000 51 744 000 372 288 000 0
13. 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 5 262 900 5 262 900 1,0 5 262 900 5 262 900 1,0 4 861 500 4 861 500 1,0 401 400 401 400 5 262 900 0
14. 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás 1500,0 130 000 195 000 000 1500,0 130 000 195 000 000 1491,3 110 000 164 043 000 1500,0 20 000 30 000 000 194 043 000 -957 000
15. 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 49 467 690 22 916 810 49 467 690 22 916 810 50,5 432 000 21 816 000 49 35 690 1 748 810 23 564 810 648 000
16. 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 9 1 743 970 15 695 730 9 1 743 970 15 695 730 9 1 611 000 14 499 000 9 132 970 1 196 730 15 695 730 0
17. 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 5 396 000 1 980 000 1 980 000 1 980 000
18. 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 2 1 476 750 2 953 500 2 953 500 2 953 500
19. 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 12 622 000 7 464 000 12 622 000 7 464 000 12 622 000 7 464 000 12 0 0 7 464 000 0
20. 1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék 0 0 2 480 000 960 000 0 960 000 960 000
21. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 348 065 380 1 348 065 380 1 211 466 450 140 724 980 1 352 191 430 4 126 050
0 0
22. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 0
23. Önkormányzati feladatok 0 0
24. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 131 131 165 131 131 165 0 194 756 111 63 624 946
25. 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés 340 73 810 25 095 400 340 73 810 25 095 400 357 67 810 24 208 170 340 6 000 2 040 000 26 248 170 1 152 770
26. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés 6 25 000 150 000 6 25 000 150 000 4 25 000 100 000 6 0 0 100 000 -50 000
27. 1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás 60 463 130 27 787 800 60 463 130 27 787 800 81 381 130 30 871 530 60 82 000 4 920 000 35 791 530 8 003 730
28. 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása 21 282 630 5 935 230 21 282 630 5 935 230 24 225 630 5 415 120 21 57 000 1 197 000 6 612 120 676 890
29. 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 875 660 16 637 540 19 875 660 16 637 540 18 760 660 13 691 880 19 115 000 2 185 000 15 876 880 -760 660
30. 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása 9 829 460 7 465 140 9 829 460 7 465 140 7 749 460 5 246 220 9 80 000 720 000 5 966 220 -1 498 920
31. 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 23 421 580 9 696 340 23 421 580 9 696 340 26 383 580 9 973 080 23 38 000 874 000 10 847 080 1 150 740
32. 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 8 252 950 2 023 600 8 252 950 2 023 600 0 230 150 0 8 22 800 182 400 182 400 -1 841 200
33. 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása 25 293 740 7 343 500 25 293 740 7 343 500 22 259 740 5 714 280 25 34 000 850 000 6 564 280 -779 220
34. 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása 10 703 670 7 036 700 10 703 670 7 036 700 8 621 670 4 973 360 10 82 000 820 000 5 793 360 -1 243 340
35. 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen 23 703 670 16 184 410 23 703 670 16 184 410 23 621 670 14 298 410 23 82 000 1 886 000 16 184 410 0
36. 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1 11 045 900 11 045 900 1 11 045 900 11 045 900 1 10 065 900 10 065 900 1 980 000 980 000 11 045 900 0
37. 1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás 0 0
38. 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 31 6 990 700 216 711 700 31 6 990 700 216 711 700 28,2 5 100 000 143 820 000 31 1 890 700 58 611 700 202 431 700 -14 280 000
39. 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 45,6 5 453 000 248 656 800 45,6 5 453 000 248 656 800 43 4 260 000 183 180 000 45,6 1 193 000 54 400 800 237 580 800 -11 076 000
40. 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás 77 684 000 77 684 000 95 532 000 0 95 532 000 17 848 000
41. 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 52 5 439 900 282 874 800 52 5 439 900 282 874 800 52 4 500 000 234 000 000 52 939 900 48 874 800 282 874 800 0
42. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 108 980 690 108 980 690 108 588 690 0 108 588 690 -392 000
43. 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,24 2 700 300 168 066 672 62,24 2 700 300 168 066 672 60,19 2 442 000 146 983 980 62,24 258 300 16 076 592 163 060 572 -5 006 100
44. 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 147 594 375 166 123 223 145 131 837 0 145 131 837 -20 991 386
45. 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása 507 285 144 495 507 285 144 495 507 285 144 495 507 0 0 144 495 0
0 0
46. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 0 0
47. 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 012 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 0 0 2 000 000 0
48. 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás 40 242 340 9 693 600 40 242 340 9 693 600 40 218 340 8 733 600 40 24 000 960 000 9 693 600 0
49. 9. számú melléklet összesen 11 693 600 11 693 600 10 733 600 960 000 11 693 600 0
0 0
50. Önkormányzati feladatok összesen: 1 398 808 692 1 548 468 705 1 323 803 717 195 578 292 1 583 006 955 34 538 250
0 0
51. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása 0 0
52. 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat 11,2 5 128 940 57 444 128 11,2 5 128 940 57 444 128 11,2 4 287 440 48 019 328 11,2 841 500 9 424 800 57 444 128 0
53. 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás 16,9 4 843 970 81 863 093 16,9 4 843 970 81 863 093 16,9 3 864 270 65 306 163 16,9 979 700 16 556 930 81 863 093 0
54. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 59 891 697 59 891 697 59 891 697 59 891 697 0
55. 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása 5 5 439 900 27 199 500 5 5 439 900 27 199 500 5 4 500 000 22 500 000 5 939 900 4 699 500 27 199 500 0
56. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 10 778 310 10 778 310 10 778 310 0 10 778 310 0
0 0
57. Támogató szolgáltatás 0 0
58. 1.3.2.14.1 alaptámogatás 1 250 000 1 250 000 12 250 000 3 000 000 0 3 000 000 2 750 000
59. 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás 3 300 3 410 11 253 000 3 300 3 410 11 253 000 3 300 2 910 9 603 000 3 300 500 1 650 000 11 253 000 0
0 0
60. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 248 679 728 248 679 728 219 098 498 32 331 230 251 429 728 2 750 000
0 0
61. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 647 488 420 1 797 148 433 1 542 902 215 227 909 522 1 834 436 683 37 288 250
0 0
62. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 0
63. 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 57 630 2 213 127 535 190 57 630 2 213 127 535 190 57 630 2 213 127 535 190 57 630 0 0 127 535 190 0
64. 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 67 600 000 67 600 000 67 600 000 0 67 600 000 0
65. 2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 535 000 535 000 0 535 000 0
66. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 195 135 190 195 670 190 195 670 190 0 195 670 190 0
0 0
67. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0
68. Ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolásra és ellátásra támogatás - 104/2022. (III.22.) Korm. Rendelet 0 9 408 000 17 492 000 0 19 844 000 10 436 000
69. 1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozata a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról 0 274 139 104 274 139 104 0 274 139 104 0
70. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: 0 283 547 104 291 631 104 0 293 983 104 10 436 000
0 0
71. Elszámolásból származó bevételek 0 407 930 407 930 0 407 930 0
0 0
72. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 0 0
73. I.9.13. Hűségpark emlékhely kialakítása - 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat 0 250 000 000 250 000 000 0 250 000 000 0
74. III.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -” Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása” 0 50 000 000 50 000 000 0 50 000 000 0
75. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: 0 300 000 000 300 000 000 0 300 000 000 0
0 0
76. Mindösszesen 4 406 869 575 5 141 019 622 4 739 828 219 387 064 757 5 192 869 922 51 850 300
77. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 782 524 120 782 524 120 782 524 120 782 524 120 1 565 048 240 782 524 120

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 216 180 585 1 216 180 585 1 216 180 585
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 348 065 380 1 348 065 380 1 352 191 430
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 647 488 420 1 797 148 433 1 834 436 683
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 195 135 190 195 670 190 195 670 190
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 283 547 104 293 983 104
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 407 930 407 930
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 4 406 869 575 4 841 019 622 4 892 869 922
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 10 800 000 10 800 000 10 800 000
11. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
12. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 415 000
13. B160 04 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000
14. B160 05 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 144 210 1 012 645
15. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 9 421 000 9 421 000
16. B160 09 2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. 0 8 884 000 8 884 000
17. B160 08 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat 0 4 855 500 4 855 500
18. B160 15 2 EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron 0 7 500 000 7 500 000
19. B160 16 1 Gyerekkonyha megszűnés 0 0 15 525 856
20. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 385 615 000 416 419 710 432 814 001
21. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 4 792 484 575 5 257 439 332 5 325 683 923
22. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
23. B210 02 1 Hűségpark emlékhely kialakítása 0 250 000 000 250 000 000
24. B210 03 1 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -” Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása” 0 50 000 000 50 000 000
25. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 0 300 000 000 300 000 000
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
27. B250 01 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 786 156 469 786 156 469 786 156 469
28. B250 03 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 22 722 787
29. B250 04 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 2 680 000 2 680 000 2 680 000
30. B250 05 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 3 284 285 3 284 285 3 284 285
31. B250 09 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 467 000 000 722 997 601 666 997 601
32. B250 11 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 7 000 000 7 000 000 7 000 000
33. B250 13 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 275 000 000 275 000 000 275 000 000
34. B250 17 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 129 000 000 1 129 000 000
35. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 1 563 843 541 2 948 841 142 2 892 841 142
36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 563 843 541 3 248 841 142 3 192 841 142
37. B340 00 Vagyoni típusú adók
38. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 270 000 000
39. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 370 000 000 370 000 000
40. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 640 000 000 1 640 000 000
41. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 640 000 000 1 640 000 000
42. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
43. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó 2 700 000 000 2 800 000 000 3 500 000 000
44. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 700 000 000 2 800 000 000 3 500 000 000
45. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
46. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 000 75 000 000 75 000 000
47. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 75 000 000 75 000 000 75 000 000
48. B35 Termékek és szolgáltatások adói 2 775 000 000 2 875 000 000 3 575 000 000
49. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
50. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 100 000 100 000 100 000
51. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 500 000
52. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 20 000 000
53. B360 04 1 Talajterhelési díj 2 000 000 2 000 000 2 000 000
54. B360 05 1 Közterület foglalási díj 20 000 000 20 000 000 20 000 000
55. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 44 600 000 44 600 000 44 600 000
56. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 459 600 000 4 559 600 000 5 259 600 000
57. Szolgáltatások ellenértéke
58. B402 01 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 200 000
59. B402 02 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
60. B402 03 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
61. B402 04 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
62. B402 05 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
63. B402 06 2 Parkolók bérleti díja 300 000 000 300 000 000 300 000 000
64. B402 07 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
65. B402 09 2 Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel 100 000 100 000 100 000
66. B402 10 1 Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. 0 0 1 671 233
67. B402 11 1 Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. 0 0 3 187 600
68. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 786 750 000 786 750 000 791 608 833
69. Továbbszámlázott szolgáltatás
70. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
71. B403 02 1 Gyermekétkeztetés - Óvoda 0 0 123 368 535
72. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 1 000 000 124 368 535
73. B404 Tulajdonosi bevételek
74. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 210 000 000 210 000 000 210 000 000
75. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 102 000 000 102 000 000 102 000 000
76. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 400 000 400 000
77. Tulajdonosi bevételek összesen: 312 400 000 312 400 000 312 400 000
78. B405 01 1 Diétás étkezés 500 000 500 000 500 000
79. B405 02 1 Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák 0 0 44 894 625
80. B405 03 1 Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum 0 0 16 827 188
81. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 233 594 837 233 594 837 284 881 116
82. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 373 367 058 373 367 058 449 880 453
83. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 21 200 016 21 200 016
84. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 15 000 000 15 000 000 15 000 000
85. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
86. B4 Működési bevételek összesen: 1 743 611 895 1 744 811 911 2 062 560 766
87. Immateriális javak értékesítése
88. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 063 2 516 063 2 516 063
89. Immateriális javak értékesítése összesen: 2 516 063 2 516 063 2 516 063
90. Ingatlanok értékesítése
91. B520 01 2 Épületek értékesítése 50 000 000 50 000 000 50 000 000
92. B520 02 2 Helyiségek értékesítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
93. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 160 000 000 160 000 000 160 000 000
94. B520 04 2 Telek értékesítés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
95. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 216 500 000 216 500 000 216 500 000
96. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 219 016 063 219 016 063 219 016 063
97. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
98. B650 02 2 Fürdő támogatás visszafizetés 0 40 000 000 40 000 000
99. B650 03 2 Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kt. támogatás visszafizetés 0 99 594 241 99 594 241
100. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 139 594 241 139 594 241
101. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
102. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
103. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
104. B750 05 2 SH Zrt. támogatás visszautalás 27 556 718 27 556 718 27 556 718
105. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 38 556 718 38 556 718 38 556 718
106. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 38 556 718 38 556 718 38 556 718
107. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 12 817 112 792 15 207 859 407 16 237 852 853
108. B8 00 Finanszírozási bevétel
109. B812 01 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 5 112 896 734 6 106 696 734 7 906 696 734
110. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybevétele 4 426 585 755 4 541 450 243 4 541 450 243
111. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 160 792 193 160 792 193 160 792 193
112. Finanszírozási bevétel összesen: 9 700 274 682 10 808 939 170 12 608 939 170
113. Bevételek mindösszesen: 22 517 387 474 26 016 798 577 28 846 792 023

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-banSor-
számMegnevezés
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 5 503 324 176 5 734 382 410 6 212 148 796
2. 2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 193 308 032 194 058 032 194 058 032
3. 2022. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 550 919 672 1 678 778 998 2 305 031 676
4. 2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 342 420 000 1 372 420 000 1 503 638 846
5. 2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 000 000 150 000 000
6. 2022. évi Önkormányzati fejlesztések 1 196 774 851 1 526 102 948 1 674 960 536
7. 2022. évi Önkormányzati felújítások 2 451 421 500 2 031 424 620 2 512 424 620
8. 2022.évi Terület és településfejlesztési program 2 819 320 837 4 204 318 438 4 148 637 441
9. 2022. évi Modern Városok Program 1 829 055 224 1 829 055 224 1 829 055 224
10. 2022. évi Önkormányzati általános támogatások 3 980 131 245 4 430 472 675 4 563 735 340
11. 2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások 86 475 000 86 475 000 86 475 000
12. 2022. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 188 448 059 188 448 059 188 448 059
13. 2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 185 792 193 1 179 592 193 2 979 592 193
14. 2022. évi Önkormányzati tartalékok 1 584 114 454 1 411 269 980 498 586 260
15. - ebből általános tartalék 90 000 000 19 618 466 10 600 420
16. Kiadások mindösszesen: 23 061 505 243 26 016 798 577 28 846 792 023

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 6 000 000 6 000 000 6 000 000
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 147 472 560 147 472 560 148 222 560
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 155 272 560 155 272 560 156 022 560
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 10 000 000 10 000 000 10 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 167 272 560 167 272 560 168 022 560
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 930 000 930 000 930 000
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 23 166 472 23 166 472 23 166 472
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 279 000 279 000 279 000
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 24 375 472 24 375 472 24 375 472
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 1 350 000 1 350 000 1 350 000
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 350 000 1 350 000 1 350 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 155 000 155 000 155 000
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 155 000 155 000 155 000
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 155 000 155 000 155 000
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 155 000 155 000 155 000
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 26 035 472 26 035 472 26 035 472
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 193 308 032 193 308 032 194 058 032
2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 183 144 032 183 144 032 183 894 032
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 10 164 000 10 164 000 10 164 000
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 193 308 032 193 308 032 194 058 032

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 47 000 000 47 000 000 47 000 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 323 100 000 353 100 000 353 100 000
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 43 750 000 43 750 000 43 750 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 116 000 000 133 000 000 133 000 000
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 15 000 000 15 000 000
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség 4 837 335 4 837 335 4 837 335
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 4 250 000 4 250 000 4 250 000
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
11. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 1 000 000 2 000 000
12. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 20 000 000
14. 1 0 01 13 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
15. 1 0 01 14 K300 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 1 000 000 1 000 000 1 000 000
16. 1 0 01 15 K300 2 Közösségi tájékoztatás, városmarketing 3 000 000 3 000 000 3 000 000
17. 1 0 01 16 K300 2 Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére 0 32 600 000 43 036 000
18. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 577 437 335 662 037 335 673 473 335
19. Gazdasági ügyek
20. 1 0 04 01 K300 1 Közösségi közlekedés egyedi megrendelések 1 000 000 1 000 000 1 000 000
21. 1 0 04 02 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak 2 000 000 2 000 000 2 000 000
22. 1 0 04 03 K300 2 Út és közműtervek készítése 2 000 000 2 000 000 2 000 000
23. 1 0 04 04 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 208 000 000 208 000 000 208 000 000
24. 1 0 04 05 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 58 000 000 58 000 000 58 000 000
25. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 15 240 000 15 240 000 15 240 000
26. 1 0 04 08 K300 1 Parkolóház üzembe helyezés és üzemeltetés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
27. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 287 240 000 287 240 000 287 240 000
28. Környezetvédelem
29. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 63 500 000 63 500 000 63 500 000
30. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
31. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
32. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 6 000 000 6 000 000 6 000 000
33. 1 0 05 05 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 415 000
34. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 89 915 000 89 915 000 89 915 000
35. Lakásépítés és kommunális létesítmények
36. 1 0 06 01 K300 1 Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése 3 500 000 3 500 000 3 500 000
37. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 1 062 500 1 062 500 1 062 500
38. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
39. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal 35 000 000 35 000 000 35 000 000
40. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 6 500 000 6 500 000 6 500 000
41. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
42. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 10 000 000 10 000 000 10 000 000
43. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 500 000
44. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000 5 000 000
45. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000 5 000 000
46. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000 5 000 000
47. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000 5 000 000
48. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 34 290 000 50 292 000 50 292 000
49. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 4 000 000 4 000 000 4 000 000
50. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 29 000 000 29 000 000 29 000 000
51. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
52. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 400 000
53. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
54. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek 10 000 000 10 000 000 10 000 000
55. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 2 500 000
56. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 5 000 000 8 634 059
57. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok 5 000 000 5 000 000 5 000 000
58. 1 0 06 23 K300 1 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 5 000 000
59. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő áfa 233 594 837 233 594 837 484 881 116
60. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
61. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
62. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
63. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
64. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 500 000 1 500 000 1 500 000
65. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 10 000 000 10 783 887 10 783 887
66. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
67. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 2 000 000
68. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000 3 700 000
69. 1 0 06 34 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
70. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 457 047 337 489 833 224 744 753 562
71. Egészségügy
72. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 4 000 000 5 958 528 5 958 528
73. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 16 000 000 16 000 000 16 000 000
74. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 0 0
75. 1 0 07 Egészségügy összesen: 21 000 000 21 958 528 21 958 528
76. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
77. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 500 000 2 500 000
78. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
79. 1 0 08 03 K300 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 70 280 000 70 280 000 70 280 000
80. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 0 0
81. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
82. 1 0 08 07 K300 2 EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron 0 7 500 000 7 500 000
83. 1 0 08 08 K300 2 Sportkoncepció elkészítése 0 1 850 000 1 850 000
84. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 76 280 000 85 130 000 85 130 000
85. Oktatás
86. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 5 000 000 5 664 911 5 664 911
87. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
88. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 500 000 500 000 500 000
89. 1 0 09 Oktatás összesen: 7 500 000 8 164 911 8 164 911
90. Szociális védelem
91. 1 0 10 01 K300 1 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 5 000 000 5 000 000 5 000 000
92. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
93. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 000 000 25 000 000 25 000 000
94. 1 0 10 04 K300 1 Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. 0 0 315 233 615
95. 1 0 10 05 K300 1 Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum 0 0 44 662 725
96. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 34 500 000 34 500 000 394 396 340
97. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 550 919 672 1 678 778 998 2 305 031 676
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
98. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 505 169 672 1 632 528 998 2 258 781 676
99. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 500 000 2 500 000
100. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 43 750 000 43 750 000 43 750 000
101. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 550 919 672 1 678 778 998 2 305 031 676
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
102. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 257 379 837 1 309 379 837 1 924 196 515
103. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 293 539 835 369 399 161 380 835 161
104. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
105. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 550 919 672 1 678 778 998 2 305 031 676

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 76 500 000 76 500 000 76 500 000
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 130 000 000 130 000 000 130 000 000
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 206 500 000 206 500 000 206 500 000
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 311 000 000 311 000 000 311 000 000
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 311 000 000 311 000 000 311 000 000
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 294 000 000 294 000 000 294 000 000
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 31 800 000 31 800 000 31 800 000
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 325 800 000 325 800 000 325 800 000
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 843 300 000 843 300 000 843 300 000
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 20 000 000 20 000 000 20 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 20 000 000 20 000 000 20 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
20. 2 2 04 01 K700 2 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 60 000 000 60 000 000 157 000 000
21. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
22. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 71 000 000 71 000 000 168 000 000
23. Környezetvédelem
24. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 23 500 000 23 500 000 23 500 000
25. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
26. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 24 500 000 24 500 000 24 500 000
27. Lakásépítés és kommunális létesítmények
28. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 620 000 1 620 000 1 620 000
29. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 262 000 000 262 000 000 262 000 000
30. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
31. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 110 000 000 140 000 000 174 218 846
32. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 383 620 000 413 620 000 447 838 846
33. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 843 300 000 843 300 000 843 300 000
34. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 499 120 000 529 120 000 660 338 846
35. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 342 420 000 1 372 420 000 1 503 638 846
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
36. 2 K300 Dologi kiadás 1 152 420 000 1 182 420 000 1 216 638 846
37. 2 K700 Felújítás (áfával) 190 000 000 190 000 000 287 000 000
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 342 420 000 1 372 420 000 1 503 638 846
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
39. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 1 008 620 000 1 008 620 000 1 008 620 000
40. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 333 800 000 363 800 000 495 018 846
41. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
42. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 342 420 000 1 372 420 000 1 503 638 846

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
A B C D
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 140 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 10 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 150 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 150 000 000
2022. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 150 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 150 000 000

12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-banSor-
számRovat számaKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Általános közszolgáltatás
2. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 4 000 000 4 000 000 4 000 000
3. 3 2 01 02 K600 2 SPORT CLUB Futball Kft. - üzletrész vásárlás 0 750 000 750 000
4. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 4 000 000 4 750 000 4 750 000
5. Gazdasági ügyek
6. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 30 000 000 30 000 000 30 000 000
7. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 24 164 916 24 164 916 24 164 916
8. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
9. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 11 141 976 11 141 976 11 141 976
10. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 4 000 000 4 000 000 4 000 000
11. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 14 260 850 14 260 850 14 260 850
12. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
13. 3 2 04 08 K600 2 Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése 31 580 515 31 580 515 31 580 515
14. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
15. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 20 322 550 20 322 550 118 322 550
16. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén 156 294 018 156 294 018 156 294 018
17. 3 2 04 13 K840 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 134 125 134 125 134 125
18. 3 2 04 15 K300 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 11 105 115 11 105 115 11 105 115
19. 3 2 04 15 K600 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 25 000 000 25 000 000 25 000 000
20. 3 2 04 16 K600 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 36 204 550 36 204 550 36 204 550
21. 3 2 04 17 K600 2 Úttörő utcai út -és csapadékcsatorna építés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
22. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 389 208 615 389 208 615 487 208 615
23. Környezetvédelem
24. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 76 471 384 76 471 384 101 647 975
25. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 76 471 384 76 471 384 101 647 975
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 3 2 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 33 000 000 33 000 000 33 000 000
28. 3 2 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
29. 3 2 06 03 K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 0 6 311 050 6 311 050
30. 3 2 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 24 362 840 18 051 790 18 051 790
31. 3 2 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 10 873 745 10 873 745 10 873 745
32. 3 2 06 05 K300 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 0 26 123 333
33. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 31 143 383 32 778 033 6 654 700
34. 3 2 06 06 K600 2 Beruházások előkészítése 5 000 000 5 000 000 4 680 997
35. 3 2 06 07 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
36. 3 2 06 08 K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
37. 3 2 06 09 K600 1 Városháza udvari lift építés és tervezés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
38. 3 2 06 10 K300 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 0 25 379 353 25 379 353
39. 3 2 06 10 K600 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 284 263 698 247 247 459 247 247 459
40. 3 2 06 10 K700 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 0 31 890 480 31 890 480
41. 3 2 06 11 K300 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 0 8 776 335 8 776 335
42. 3 2 06 11 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 17 877 297 9 100 962 9 100 962
43. 3 2 06 13 K600 1 Hűségpark emlékhely kialakítása 0 250 000 000 250 000 000
44. 3 2 06 14 K600 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész 0 0 26 000 000
45. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 422 520 963 694 409 207 720 090 204
46. Egészségügy
47. 3 2 07 01 K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései 1 000 000 1 000 000 1 000 000
48. 3 2 07 Egészségügy összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
49. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
50. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 5 000 000 19 415 062 19 415 062
51. 3 2 08 02 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 13 477 155 33 528 000 33 528 000
52. 3 2 08 03 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 81 596 734 81 596 734 81 596 734
53. 3 2 08 04 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, eügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 190 500 000
54. 3 2 08 06 K600 2 Városi fürdők fejlesztése 13 000 000 35 223 946 35 223 946
55. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 303 573 889 360 263 742 360 263 742
56. 3 Fejlesztések összesen: 1 196 774 851 1 526 102 948 1 674 960 536
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovat számaKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
57. 3 K300 Dologi kiadás 11 105 115 51 571 853 77 695 186
58. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 1 185 535 611 1 442 506 490 1 565 240 745
59. 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 134 125 134 125 134 125
60. 3 K700 Felújítás (áfával) 0 31 890 480 31 890 480
61. 3 Fejlesztések összesen: 1 196 774 851 1 526 102 948 1 674 960 536
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovat számaKiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
62. 3 1 Kötelező feladatok összesen: 320 626 538 590 880 132 616 880 132
63. 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 876 148 313 935 222 816 1 058 080 404
64. 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
65. 3 Fejlesztések összesen: 1 196 774 851 1 526 102 948 1 674 960 536

13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 03.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Gazdasági ügyek
2. 4 2 04 01 K700 2 Buszvárók felújítása 4 000 000 4 000 000 4 000 000
3. 4 2 04 02 K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 299 499 796 249 499 796 345 499 796
4. 4 2 04 03 K700 2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása 48 872 029 48 872 029 48 872 029
5. 4 2 04 04 K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén 189 849 213 189 849 213 189 849 213
6. 4 2 04 05 K700 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása 50 000 000 50 000 000 50 000 000
7. 4 2 04 07 K700 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén 359 714 472 359 714 472 453 714 472
8. 4 2 04 08 K700 1 Hídvizsgálat, felújítás, javítás 50 878 385 50 878 385 148 878 385
9. 4 2 04 09 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje 5 000 000 5 000 000 5 000 000
10. 4 2 04 10 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz 5 000 000 5 000 000 5 000 000
11. 4 2 04 12 K700 2 Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon 28 948 945 28 948 945 28 948 945
12. 4 2 04 13 K700 2 Rák patak alagúttervezés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
13. 4 2 04 14 K700 2 Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén 141 000 000 141 000 000 241 000 000
14. 4 2 04 15 K700 1 Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása 0 100 000 000 100 000 000
15. 4 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 192 762 840 1 242 762 840 1 630 762 840
16. Környezetvédelem
17. 4 2 05 01 K300 1 Víziközmű elszámolások 0 7 332 833 7 332 833
18. 4 2 05 01 K600 1 Víziközmű elszámolások 0 50 889 252 50 889 252
19. 4 2 05 01 K700 1 Víziközmű elszámolások 499 796 912 442 774 843 485 895 684
20. 4 2 05 03 K700 1 VÁRA-ÉMI 2020 víziközművek energiahat. pályázat 43 120 841 43 120 841 0
21. 4 2 05 Környezetvédelem összesen: 1 087 035 522 544 117 769 544 117 769
22. Lakásépítés és kommunális létesítmények
23. 4 2 06 01 K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) 1 127 000 1 127 000 1 127 000
24. 4 2 06 02 K700 2 Szökőkutak felújítása 6 360 024 6 360 024 6 360 024
25. 4 2 06 03 K700 2 Deák tér felújítás 5 000 000 5 000 000 5 000 000
26. 4 2 06 04 K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások 37 941 000 37 941 000 37 941 000
27. 4 2 06 05 K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
28. 4 2 06 06 K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás 3 000 000 3 000 000 3 000 000
29. 4 2 06 07 K700 2 Önkormányzati épületek felújítása 15 033 906 48 726 165 141 726 165
30. 4 2 06 08 K700 2 Paprét tornacsarnok felújítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
31. 4 2 06 09 K700 2 Városháza felújítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
32. 4 2 06 11 K700 2 Paprét zsinagóga felújítási terve 30 000 000 30 000 000 30 000 000
33. 4 2 06 12 K700 2 Új utcai ispotály felújítása 20 000 000 22 109 763 22 109 763
34. 4 2 06 13 K700 2 Sportfelügyelet Ferenczy J. utca homlokzat és tető felújítás 8 000 000 8 000 000 8 000 000
35. 4 2 06 14 K700 2 Orvosi rendelők felújítása 9 000 000 12 118 851 12 118 851
36. 4 2 06 15 K700 2 GYIK terasz, lépcső felújítás 0 30 000 000 30 000 000
37. 4 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 140 461 930 209 382 803 302 382 803
38. Oktatás
39. 4 2 09 01 K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás 3 000 000 3 000 000 3 000 000
40. 4 2 09 02 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás 12 000 000 3 000 000 3 000 000
41. 4 2 09 04 K700