Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke, valamint Sopronkőhida - Tómalom - Kistómalom dűlő - Sand dűlő Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város Sopronkőhida - Tómalom - Kistómalom dűlő és Sand dűlő néven nevezett területeire, valamint a 84. sz. országos főút, a Pozsonyi út, az M85 jelű tervezett gyorsforgalmi út és a Pihenőkereszt és környéke lakóterület keleti határa által körbezárt területre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá - a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével - műtárgyat és más építményt, építményrészt, épületegyüttest tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) az általános érvényű hatósági előírásoknak (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), ágazati szabványok stb.), Sopron településképi rendeletének és ezen rendeletben előírtaknak megfelelően szabad.

(3) Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az övezeti előírások a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, új építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető. A változás bekövetkeztéig a jelenlegi művelési ág tartandó, illetve az egyéb, vonatkozó törvények és rendeletek figyelembevétele mellett akkor változtatható, ha a változás a tervezett felhasználást nem akadályozza, nem lehetetleníti el.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Kötelező szabályozási vonal: a terv távlatában megvalósítandó kötelező közterület-szabályozást jelzi.

b) Javasolt telekhatár: az érintett tulajdonosok szándékától függő, nem kötelezően megvalósítandó, illetve a telekalakítás során pontosítandó az övezeti előírások betartása mellett.

c) Telekmélység: a telek közterület vagy magánút felőli határvonalára merőleges vetületi mérete. (Ezek közül a legnagyobbnak kell teljesítenie az övezeti előírások minimális telekmélységre vonatkozó paraméterét.)

d) Telekszélesség: a telek oldalvonalára (oldalhatár) merőleges vetületi mérete az építési hely elő- és hátsókerti határvonalai között. (Ezek közül a legnagyobbnak kell teljesítenie az övezeti előírások minimális telekszélességre vonatkozó paraméterét.)

e) Javasolt megszüntetés: az érintett tulajdonosok szándékától függő, nem kötelezően megvalósítandó, a továbbtervezés során pontosítandó és azt követően kötelezővé váló szabályozási javaslat.

f) Övezeti határ: a szabályozási terven jelölttől az övezeti előírások paramétereinek betartása mellett 5,0-5,0 m mértékig elmozdíthatók. Amennyiben egy telket egy övezeti határvonal elvág, úgy a beépítés feltétele az övezeti határ 5,0-5,0 méteres sávjában történő telekalakítás végrehajtása.

g) Szolgálati lakás: a fő funkciót hordozó épületben a létesítmény tulajdonosa/üzemeltetője, vagy személyzete számára szolgáló lakás.

h) Egybefüggő, pihenő- és játszókertként használható zöldfelület: a teleknek az a növényzettel fedett része, amelynek bármelyik oldala legalább 5,0 m, ahol játszószerek, (homokozó, hinta, mászóka stb.) és pihenőszerek (pad stb.) a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon elhelyezhetők, megközelítése és használata az összes lakás használója számára biztosított.

i) Helyi lakosság ellátását szolgáló rendeltetés: A lakosság napi, általános ellátásához szükséges, a lakosság helyi igényeit kiszolgáló, nem zavaró hatású, kereskedelmi, szolgáltató, szociális, oktatási, vendéglátó rendeltetetés - a közúti járműjavítást, benzinkutat és autómosót kivéve. A szolgáltatás nyújtásával egészségre káros, veszélyes sugárzás, anyag nem keletkezhet, bűzös vagy veszélyes anyag a környezetbe nem kerülhet, a tevékenységből származó zaj és rezgés nem haladhatja meg az erre vonatkozó felsőbbrendű jogszabályokban meghatározott határértékeket.

j) Toronyszerű építmény: az építési helyen belül elhelyezett olyan technológiai célú építmény, amelynek épületmagassága az övezetben előírt maximális épületmagasságot meghaladja.

k) Hézagosan zártsorú összeépítés értelmezése: A hézagosan zártsorú beépítés az oldalhatáron álló és a zártsorú beépítési mód között átmenetet képező - általában az utca vonallal párhuzamos gerincvonallal kialakított épületekből álló - sajátos beépítési mód. Hézagosan zártsorú beépítés esetén két, legalább kétszintes épület között, legalább 3,0 m szélességű legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú, sík tetőszerkezettel fedett építményrész építhető.

l) Hátsókert méretének meghatározása:

la) ha th. 40,0 m, akkor hk. legalább a megengedett legnagyobb épületmagasság, de legalább 6,0 m,

lb) ha 40,0 m<th. 60,0 m, akkor hk. legalább 12,0 m,

lc) ha 60,0 m<th. 100,0 m, akkor hk. legalább 18,0 m,

ld) ha th. 100,0 m, akkor az építési hely legfeljebb 50,0 m mély, de az építési hely nagysága nem lehet kisebb, mint a telek megengedett legnagyobb beépítettségének megfelelő terület.

m) Jelmagyarázat:

ma) th. = telekhossz, szabálytalan telekforma esetén a hátsókert mindig az átlagos telekhosszhoz számítandó.

mb) hk. = hátsókert.

II. Fejezet

A terület-felhasználás rendszere és a terület-felhasználás általános követelményei

3. Szabályozási elemek, övezeti besorolások, a telekalakítás szabályai

3. § Sopron Megyei Jogú Város jelen Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: Rendelet) az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 1. melléklet - TH-21-02-13 munkaszámú SZ-A jelű Belterület Szabályozási terv 2. melléklet - TH-21-02-13 munkaszámú SZ-T jelű Belterület Szabályozási terv 3. melléklet - TH-21-02-13 munkaszámú SZ-J jelű Jelentős mértékben átépítésre kerülő területek 4. melléklet - TH-21-02-13 munkaszámú SZ-0 jelű Átnézeti Szabályozási terv 5. melléklet - Építési övezeti tagolások, telekalakítási és beépítési előírások 6. melléklet - Vízműkutak, vízvezetékek védőtávolságai 7. melléklet - Út-mintakeresztszelvények

4. § (1) Jelen rendelet mellékletét képező szabályozási terven (a továbbiakban: terv) kötelező előírásként kell figyelembe venni:

1. a kötelező szabályozási vonalat és a szabályozási szélességet,

2. az építési helyet,

3. az előírt elő- oldal- és hátsókertek méretét, az övezeti besorolást és az övezeti jellemzőket,

4. az övezeti határokat,

5. a védőterületeket,

6. a kötelező megszüntetéseket,

7. beépített és beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területek határát,

8. a belterületi határvonalat,

9. építési vonalat,

10. területegységre, építési övezetre, övezetre vonatkozó előírásokat,

11. védelmi kategóriákat és védelmi határokat,

12. beültetési kötelezettséget és határát,

13. ligetesen növényesítendő kertfelületeket,

14. kötelező védőfásításokat,

15. zajvédelmi-műszaki létesítmények helyeit.

(2) Jelen rendelet mellékletét képező szabályozási terven az irányadó szabályozási elemek a következők:

a) irányadó szabályozási vonal,

b) javasolt telekhatár,

c) beépítési javaslatok, kapuáthajtó, árkádsor terven jelölt megoldásai,

d) távlatban kialakítandó kiszolgáló-, magánutak, illetve gyalogutak javasolt vonalvezetése.

5. § A szabályozási terv a tervezési területet az 1., 2. és 5. mellékletben szabályozott övezetekre bontja.

6. § A csillaggal jelölt szabályozási elemek az övezetre jellemző egyedi értékeket határoznak meg.

7. § A szabályozási tervlapokon kötelező erejű szabályozási elemek módosítása a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítását vonja maga után.

8. § Telekhatár(ok) kialakítása, illetve megváltoztatása esetén az építési hely és határvonala a tényleges határ(ok)tól mért kötelező elő-, oldal- és hátsókertek betartásával értelemszerűen alakítandó.

9. § Az építési helyen kívül meglévő (a szabályozási terven kitöltés nélkül jelölt) épületek megtarthatók, de bontás esetén új építés csak a jelen előírás szerint lehatárolt építési területen létesíthető.

10. § A védelmi kategóriák és védelmi határok változása, illetve megszűnés esetén a védelem alá eső területek nagysága a változással megegyezően változik, illetve védettségük megszűnik a vonatkozó jogszabályok, illetve az illetékes szakhatóságok előírásai alapján.

11. § (1) Az övezeti jelekben előforduló „K” betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt paraméterektől a kialakult állapot szerinti adatok eltérnek:

a) a kialakult állapot tartható, telekméret, beépítettség, zöldfelület, épületmagasság, előkert vonatkozásában újjáépítés esetén is,

b) oldal- és hátsókert vonatkozásában, ha a kialakult állapot szerint az épületek közti távolság az OTÉK-ban meghatározott értéknél kisebb, ez az érték csak átépítés esetén tartható. Új építésnél a távolságokat az előírás szerint biztosítani kell a hatályos tűztávolságok betartása mellett.

(2) Az övezeti jelekben előforduló „szabályozási terv szerint” megnevezés a vonatkozó melléklet szerint kialakítandó telekállapotot, beépítési módot, építési helyet jelent.

12. § Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget ír elő, ott a vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt többszintes növényállomány telepítendő, ha a terv övezetenkénti előírása másképpen nem rendelkezik.

13. § Ahol a szabályozási terv ligetes növényesítést javasol, ott a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, gyep, cserje és lombkoronaszinten is részben zárt növényállomány telepíthető, kivéve a villanyvezetékek védőtávolságában, ott gyep és cserje szinten részben zárt növényállomány telepíthető.

14. § A 3. melléklet szerinti SZ-J jelű tervlapon jelölt, jelentős mértékben átépítésre kerülő területek esetében a telkek építési telekké vagy építési telkekké történő alakítása az érintett telekcsoport legalább (tervezett) telektömbönként történő újraosztásával kell megvalósítani.

4. Az egyes telkek beépítésének és az épületek elhelyezésének szabályai

15. § Bontásból eredő új építéseknél a kötelező erejű utcai építési vonal a lebontott épület utcai homlokvonalával azonos, ha az 1. és 2. melléklet másképp nem rendelkezik.

16. § (1) Ahol az építési határvonal és építési hely csak előkert és hátsókert határt jelöl, ott az oldalkert a beépítési mód függvényében, jelen szabályzat övezeti előírásaiban foglaltak szerint biztosítandó.

(2) Előkert csak a kialakult állapot és az övezeti előírás szerint engedélyezhető.

17. § A jelen rendelet által érintett területen az elő-, az oldal- és a hátsókertre vonatkozóan általában az OTÉK szerint kell eljárni, az attól eltérő előírásokat a vonatkozó övezeti előírások tartalmazzák, valamint a szabályozási terv (építési hely) tünteti fel.

18. § Ha a telek oldalhatárai melletti, szomszédos telkek beépítési módja azonos, akkor a tervezett épületet is aszerint kell elhelyezni, kivéve, ha a telek mindkét oldalhatárán épület áll. Ebben az esetben ikres vagy zártsorú beépítés is engedélyezhető, mérlegelve a rendezett utcakép és a városépítészeti minőség érdekét.

5. Telekalakítás

19. § Az egyes övezetekre előírt legkisebb telekméretet el nem érő telkek esetében a telekméret növekedést eredményező bármely telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha az így megnövekedett nagyságú új telek mérete továbbra is az övezeti határérték alatt marad.

20. § Az övezetre előírt legkisebb telekmérettől eltérni legfeljebb 10%-kal abban az esetben lehet, ha a telekméret út területének biztosítása miatt csökken a megengedett méret alá.

21. § (1) Ahol a terv a tömbbelsők vagy egyéb területek feltárásának lehetőségét magánút létesítésével tartalmazza, a magánutat egy optimális nyomvonallal ábrázolja. Amennyiben az a telektulajdonosok szándékával nem egyezik, a nyomvonal értelemszerűen módosítható, de a magánutat legalább 12,0 m-es szélességgel kell kialakítani, kivéve a (3) pontban foglaltakat.

(2) Magánutat akkor lehet kialakítani, ha:

a) a magánút közforgalom elől el nem zárt magánútként kerül kialakításra,

b) a magánút közterületre, közútra csatlakozik,

c) a biztonságos közlekedés feltételei fennállnak és a közművek elhelyezése biztosítható.

(3) A magánút szélessége abban az esetben, ha a magánútról feltárt telkek száma max. 4 telek, minimum 6,0 m széles lehet.

22. § Ahol az övezeti előírásban a kialakítható telek legkisebb homlokvonala meghatározott, az minden esetben utcai homlokvonalra vonatkozik, kivéve:

a) zsákutca végén elhelyezkedő telek, amelynek legalább 4,0 m közterületi kapcsolattal kell rendelkeznie.

b) szabálytalan alakú telkek esetében, amelyeknek legalább 12,0 m közterületi kapcsolattal kell rendelkezniük.

23. § Új nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

24. § Ahol a szabályozási terv javasolt telekhatár vonallal telekmegosztást jelöl, ott a telekmegosztások iránya meg kell, hogy egyezzen a javasolt telekhatár vonal irányával, attól eltérni még telekalakítás során sem lehet.

6. Kerítés, támfal, pince létesítésére vonatkozó előírások

25. § Kerítés és támfal létesítésére vonatkozó általános előírásokat az OTÉK tartalmazza, az attól eltérő előírásokat a vonatkozó övezeti előírások, valamint a hatályos településképi rendelet tartalmazzák.

26. § A tervezési terület beépítésre szánt területein föld alatti építmény létesíthető (pince, mélypince, mélygarázs), melynek nagysága az övezetre előírt beépítést legfeljebb 15%-kal haladhatja meg, amennyiben az érintett övezeti előírás másképp nem rendelkezik.

27. § Saroktelek esetében homlokvonali kerítés legalább 50%-ban áttört, a kereszteződés beláthatóságát - közlekedés-biztonsági okokból - lehetővé tevő módon készülhet.

7. Gépjármű elhelyezés

28. § (1) Valamennyi lakó és üdülő önálló rendeltetési egység után 1 db gépjármű elhelyezését saját telken belül kell biztosítani.

(2) Egy telken a kettőnél több lakó rendeltetés feletti lakó rendeltetési egységek után - a műemléki jelentőségű terület kivételével - a lakó rendeltetésszám 50%-ának megfelelő számú - felfele történő kerekítésével - gépjárműveket gépjárműtárolóban, a fennmaradó gépjárműveket telken belül, felszínen kell elhelyezni, ha az építési övezeti előírás másként nem rendelkezik.

(3) Zársorú beépítés esetén amennyiben a telek műszaki adottságai miatt a gépjárművek elhelyezésére az épület saját telkén teljes egészében nincs lehetőség, és utcaképi szempontok miatt indokolt, a lakó rendeltetési egységek után számítandó parkolóhelyek közül maximum 2 db parkolóhelyet - a gépjármű várakozó helyek (parkolók) kialakításáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint - közterület megváltással, közterületen lehet biztosítani.

(4) A gépjárműbeállók megközelítését szolgáló közlekedési út, valamint a gépjármű elhelyezésére szolgáló terület nem számítható bele a zöldfelületbe. A gépjárművek épületen kívüli elhelyezésére szolgáló terület minimális nagysága 1 gépjármű esetén 25,0 m2, amibe a közlekedési út és a gyalogos közlekedésre alkalmas terület nem számítható be.

(5) A (4) bekezdésben szabályozott gépjárműbeállók megközelítését szolgáló közlekedési út minimális szélessége 2,50 m, a gyalogos közlekedési alkalmas terület minimális szélessége 90 cm, egy telken kettőnél több lakó rendeltetési egység fölött 1,50 m.

(6) Kizárólag lakó rendeltetési egységet magában foglaló épület esetén egynél több gépjármű elhelyezése az előkertben nem lehetséges.

(7) Egy telken 4-nél több gépjármű felszíni elhelyezése esetén a beállók használatához a személygépkocsi megfordulási lehetőséget biztosítani kell, melyet útburkolati jellel, táblával is jelölni szükséges.

8. A zöldfelületek kialakítási módjának közös szabályai

29. § A lakóterületi, üdülő és vegyes területfelhasználási lakótömbök telkein a településrendezési eszköz által előírt minimális zöldfelület 50%-át egybefüggően kell kialakítani.

30. § A bármelyik irányban 1,5 m-t meg nem haladóan kialakított zöldfelület területének a településrendezési eszköz által előírt zöldfelületbe történő beszámítása nem megengedett.

31. § A zöldfelület számítása során a gyephézagos parkoló-felületek nem vehetők figyelembe.

32. § A telek gépjárművel történő közterületi, magánutas megközelítésére szolgáló burkolt felületek a telekhatár és az előkerti határvonal között mért összesített szélessége maximum 5,5 méter lehet.

9. A közművekre vonatkozó rendelkezések, közművesítés, közműlétesítmények

33. § A közművezetékek és létesítmények helyét és védőtávolság igényét a vonatkozó jogszabályok és előírások figyelembevételével kell biztosítani.

34. § A meglevő és a tervezett közműhálózatok és műtárgyaik: a vízellátás, a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, a villamosenergia-ellátás, a vezetékes gázellátás, a távközlés, a kábel TV és azok biztonsági övezete számára a helyigényt közterületen, ettől eltérő esetben szolgalmi jog bejegyzéssel kell biztosítani. Ahol az adottságok miatt a villamosenergia-ellátás biztonsági övezetét nagyobb terjedelme miatt teljes egészében nem lehet közterületen biztosítani, ott legalább a szabadvezeték szélső vezetékszálának kell még közterületre esnie. Erősáramú szabadvezeték (20 kV felett) nyomvonalánál a szolgalmi jog alkalmazását kerülni kell.

35. § Jelen rendelet hatálya alá tartozó terület külterületi részein a közművesítettségnek OTÉK-ban meghatározott mértékűnek kell lennie, továbbá új légkábel nem létesíthető.

36. § A szennyvizek szikkasztása a területen nem megengedett.

37. § A tervezett új vízvezetékekre csak földfeletti tűzcsap szerelhető.

10. Természetvédelem, Nemzeti Ökológiai Hálózatokra vonatkozó előírások

38. § Védett természeti területen:

a) a művelési ág megváltoztatása csak az adott területre érvényes természetvédelmi előírások szerint lehetséges,

b) távközlési magasépítmény nem építhető,

c) kommunális hulladék lerakó, szennyvízürítő és dögkút nem üzemeltethető, nem létesíthető, a meglévő illegális és legális lerakókat szükséges megszüntetni és rekultivációjukat lehetőleg a természetszerű állapot visszaállításával szükséges megoldani.

39. § Védett természeti terület védőövezetében:

a) csak olyan tevékenység folytatható, ami a védett természeti területeket, mint háttérterületeket, a védőövezet természeti értékeket és a hagyományosan kialakult tájhasználatot nem veszélyezteti,

b) kommunális hulladéklerakó nem létesíthető és nem üzemeltethető.

11. Örökségvédelem

40. § Régészeti lelőhelyek által érintett területeken a földmunkával járó tevékenységek megkezdése előtt megelőző régészeti feltárás elvégzése szükséges.

41. § Régészeti értékek előkerülése esetén a külön jogszabály szerint kell eljárni.

42. § Az országosan védett építmény és annak műemléki környezete esetében a kulturális örökség védelméről szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

III. Fejezet

Építési övezeti előírások - beépítésre szánt területek

12. Beépítésre szánt területek

43. § Jelen rendelet hatálya alá tartozó területek beépítésre szánt részei a beépítés jellemzői alapján az alábbi övezetekre tagolódnak:

1. lakóterület: L

a) kisvárosias lakóterület: Lk

b) kertvárosi lakóterület: Lke

2. vegyes terület: V településközpont vegyes terület: Vt

3. gazdasági terület: G kereskedelmi, szolgáltató terület: Gksz

4. üdülőterület: Ü

a) üdülőházas: Üü

b) hétvégiházas: Üh

5. különleges terület: K

a) elsősorban oktatási-, kutatási-, egyházi célú létesítmények építményei helyezhetők el: K-1 B, Okt, Kut

b) elsősorban gyógyászati célú-, gyógyszálló-, szálló-, gyógyüdülő, valamint vendéglátó rendeltetésű építmények helyezhetők el: K-2 B, Gy, Sz, V

c) ligetesen növényesített, összefüggő nagy kertes szabadidő központ, illetve sportterület helyezhető el: K-3 B, Sp

d) gyermekotthon, intézményi terület: K-4 Gyo

e) temető területe: K-5 temető

f) büntetésvégrehajtási intézményi terület: K-6 BV

g) strandterület: K-7 S

h) strandfejlesztés területe: K-8 SF

44. § (1) Az övezeti előírásokat az általános előírásokkal együttesen kell alkalmazni.

(2) Az övezeti jelben a betűjel a terület-felhasználásra utal, a szám pedig az azonos terület-felhasználáson belül eltérő karakterű, illetve használatú al-övezetek számát mutatja.

45. § A beépítési mód sorában a „K” betűjel után zárójelben levő betűjelek az övezetben kialakult beépítési módokat mutatják, a betűjelek sorrendje többségi előfordulást is tükröz. A „/” jelekkel elválasztott betűjelek a beépítési módra vonatkozó, szabályozási tervben rögzített lehetőséget mutatják, a betűjelek sorrendje elsőbbséget is jelent, tehát a beépítési mód kizárásos alapon kerülhet meghatározásra a részletes övezeti előírás szerint.

46. § A beépítettség (%) sorában a „K” betűjel kialakult állapotra utal. Amennyiben a „K” betűjel után zárójelben két szám következik, ott az a kialakult teleknagyság függvényében meghatározott legkisebb és legnagyobb beépíthetőséget mutatja. A „/” jel utáni első szám az övezet újonnan kialakítható telkeinek maximális beépíthetőségét mutatja. Ahol második szám van, az saroktelek eltérő beépíthetőségére, vagy más övezeti sajátosságra utal, melyet a szabályzat övezetenként részletez.

47. § Az épületmagasság (m) sorában a „K” betűjel és ahol előfordul, a zárójelben levő szám kialakult állapotra utal. A „/” jel utáni első szám az övezetben létesíthető maximális épületmagasságot mutatja. Ahol második szám is van, az általában a kialakítható épület/építmény legnagyobb vagy legkisebb homlokzatmagasságát jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez.

48. § A teleknagyság (m2) sorában a „K” betűjel kialakult állapotra utal. A „/” jel utáni szám az övezetben kialakítható teleknagyság legkisebb méretét mutatja.

13. Lakóterületek

49. § A lakóterületek övezeti tagolását és részletes előírásait a rendelet 1., 2. és 5. melléklete tartalmazza.

14. Kisvárosias lakóterület

50. § A kisvárosias lakóterületen

a) új lakó/iroda rendeltetési egységet is magában foglaló épület építése,

b) lakó/iroda funkciót eredményező rendeltetésmód változás,

c) bővítéssel, vagy átalakítással új lakó/iroda rendeltetési egység létesítése

esetén a módosításokat követően kialakuló lakó/iroda rendeltetési egységenként - beleértve a telken már meglévőket - legalább 150 m2 telekterület biztosítandó.

51. § A kisvárosias lakóterületen

a) legalább 3 új lakó/iroda rendeltetési egységet is magában foglaló épület építése,

b) legalább 3 lakó/iroda rendeltetési egység létrejöttét eredményező rendeltetésmód változás,

c) bővítéssel, vagy átalakítással legalább 3 új lakó/iroda rendeltetési egység létesítése

esetén a módosításokat követően a telken kialakuló összes lakó/iroda rendeltetési egység után 25,0 m2 nagyságú, egybefüggő, pihenő- és játszókertként használható zöldfelületet kell kialakítani.

15. Kertvárosias lakóterület

52. § (1) A kertvárosias lakóterületen telkenként egy, legfeljebb két rendeltetési egységet tartalmazó épület építhető. Az építési övezetre előírt minimálisan kialakítandó telekterület kétszeresét elérő, vagy azt meghaladó területű telken, két, egyenként legfeljebb két rendeltetési egységet tartalmazó épület építhető.

(2) A kertvárosias lakóterületen szálláshely funkció nem létesíthető.

(3) A kertvárosias lakóterületen a hátsókert előírt legkisebb méretén belül, saroktelek esetén az építési helyen belül telkenként 1 db maximum bruttó 8,0 m2 alapterületű, előtető nélküli, maximum 2,5 méter gerincmagasságú kerti szerszámtároló épület helyezhető el.

(4) A kertvárosias lakóterületen lakó rendeltetési egységet magában foglaló épülethez kapcsolódóan, ahhoz illeszkedve, vagy önállóan, fedett, minden oldalról nyitott, 1 db maximum 20,0 m2 vízszintes vetületű tetőfelülettel kialakított gépjárműbeálló helyezhető el.

16. Vegyes területek

53. § A vegyes területek övezeti tagolását és részletes előírásait a rendelet 1., 2. és 5. melléklete tartalmazza.

54. § Településközponti vegyes területen:

a) Az intézmények üzemelése, funkcióváltása, illetve használati módjának megváltoztatása csak a lakosság ellátását szolgáló más használati módra engedélyezhető és csak olyan lehet, amely a környező lakások használatát nem zavarja.

b) Épületek bővítése, átalakítása, magastetős ráépítése és a tetőtér beépítése az előírások keretei között engedélyezhető.

c) Épületek bővítése, átalakítása, magastetős ráépítése vagy a tetőtér beépítése az előírások keretei között engedélyezhető.

55. § (1) A településközponti vegyes területen

a) új lakó/iroda rendeltetési egységet is magában foglaló épület építése,

b) lakó/iroda funkciót eredményező rendeltetésmód változás,

c) bővítéssel, vagy átalakítással új lakó/iroda rendeltetési egység létesítése

esetén a módosításokat követően kialakuló lakó rendeltetési egységenként - beleértve a telken már meglévőket - legalább 250 m2 telekterület biztosítandó.

(2) A településközponti vegyes területen, azokon a telkeken, ahol legalább 3 új lakó/iroda rendeltetési egység létesül, rendeltetésváltozással, átalakítással vagy bővítéssel legalább 3 lakó/iroda rendeltetési egység jön létre, a módosításokat követően kialakuló lakó/iroda rendeltetési egységenként - beleértve a telken már meglévőket - 25,0 m2 nagyságú, egybefüggő, pihenő- és játszókertként használható zöldfelületet kell kialakítani.

(3) A településközponti vegyes területen, azokban az övezetekben, ahol lakó rendeltetési egység kialakítása is megengedett, ott a létesítendő épület összes bruttó alapterülete 25%-ának megfelelő hasznos alapterületű, az övezeti előírásokban megengedett önálló, nem lakó rendeltetési egység elhelyezése az épület földszintjén biztosítandó.

17. Gazdasági területek

56. § A gazdasági területek övezeti tagolását és részletes előírásait a rendelet 1., 2. és 5. melléklete tartalmazza.

57. § Gazdasági területen utcai oldalon, közvetlenül az előkertre néző épületekben a gazdasági létesítmény fő funkcióját kiegészítő irodák, szociális helyiségek, esetleg bemutató terem, tárgyaló, díszterem, üzlet stb. helyezendők el.

18. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek

58. § A területen belül a lakó rendeltetési egységek száma telkenként max. 1 lehet. A lakó funkciójú épületrészek szintterülete max. 75 m2 lehet és a telken elhelyezett létesítmények szintterületének 20%-át nem haladhatja meg.

19. Üdülő területek

59. § Az üdülő területek övezeti tagolását és részletes előírásait a rendelet 1., 2. és 5. melléklete tartalmazza.

20. Különleges területek

60. § A különleges területek övezeti tagolását és részletes előírásait a rendelet 1., 2. és 5. melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

Övezeti előírások - beépítésre nem szánt területek

21. Beépítésre nem szánt területek

61. § Jelen rendelet hatálya alá tartozó területek beépítésre nem szánt részei sajátosságaik alapján az alábbi övezetekre tagolódnak:

1. közlekedési- és közműelhelyezési terület: Köu

a) gyorsforgalmi út: Köu-1

b) városi forgalmi út - főút: Köu-2

c) városi gyűjtőút: Köu-3

d) fontosabb kiszolgáló utak: Köu-4

e) rövid kiszolgáló-, zsák-, vegyes forgalmú utak, terek: Köu-5

f) gyalogosforgalmú út: Köu-6

g) parkoló: Köu-P

h) közművek számára fenntartott terület: Köm

2. zöldterület: Z

a) zöldterület 0%-os beépítettséggel: Z-1

b) ligetes zöldterület legfeljebb 2%-os beépítettséggel: Z-2

c) közpark: Z-3

3. erdőterület: E védelmi rendeltetésű erdő: E-v

4. mezőgazdasági terület: M

a) kertes mezőgazdasági területek: Mk

b) általános mezőgazdasági területek: Má-1, Má-2

c) egyedi szabályozású mezőgazdasági övezet (kőhidai-tómalmi övezetek): Má-3

5. egyéb terület:

a) vízgazdálkodással kapcsolatos egyéb terület: V

b) természetközeli terület: Tk

62. § A beépítésre nem szánt különleges területek részletes övezeti tagolását a rendelet 1., 2. és 5. melléklete tartalmazza.

22. Közlekedési és közműterületek

63. § Az övezetek részletes felosztását a rendelet 1., 2. és 5. melléklete tartalmazza.

64. § Az országos közlekedési ellátást biztosító közterületek - közlekedési övezet - és az egyes építési övezetekben a közlekedés céljára szolgáló közutak területét, azok szabályozási szélességeit a szabályozási terv tünteti fel.

65. § A közutak számára a tervlapokon jelölt építési területeket biztosítani kell. Az 1., 2. és 5. mellékleten rögzítettekhez képest a közlekedési területek helye és mérete pontosítható. A pontosítás során az eltérés ±5,0 m lehet.

66. § Külterületi mezőgazdasági feltáró utak legalább 8,0 m szabályozási szélességgel alakítandók ki.

23. Zöldterületek

67. § A Z-1 jelű övezetben építmények nem helyezhetők el.

68. § (1) A Z-2 jelű övezetben az OTÉK szerinti építmények létesíthetők, elhelyezhetők továbbá köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, szobor, diszkút, pihenő pad, fix árusító pavilon, kilátó, illemhely építményei.

(2) Az övezetben legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhető(k) el épület(ek).

69. § (1) Z-3 jelű övezetben elhelyezhető sétaút, pihenőhely, kerékpárút, a területfenntartásához szükséges épület, valamint horgászhely.

(2) Az övezetben legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhető(k) el épület(ek).

70. § A zöldterületen kialakítható beépítésekre, valamint az elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések:

a) Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 8,0 m elő-, oldal-, és hátsó távolságok megtartásával, szabadon állóan lehet.

b) A létesítendő építmény épületmagassága legfeljebb 3,5 m lehet, kivéve toronyszerű építmény esetén.

c) A toronyszerű építmény alapterülete nem haladhatja meg az övezetre előírt maximális beépítettség értékének 10%-át és a 15,0 m-es épületmagasságot.

d) Építmény elhelyezése miatt fa kivágása nem engedélyezhető.

71. § (1) A zöldterületeken többszintes növényállományt kell kialakítani, illetve fenntartani.

(2) A zöldterületek szakszerű kialakításáról és folyamatos karbantartásáról önkormányzat ill. a mindenkori tulajdonos vagy megbízott, bérlő stb. gondoskodik.

24. Erdőterületek

72. § A terv területén levő Ev jellel jelölt erdőterületek védelmi rendeltetésű erdőterületek, melyekben épület nem helyezhető el.

25. Mezőgazdasági területek

73. § (1) Az általános mezőgazdasági területek (Má jelű) az árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági területek.

(2) Az általános mezőgazdasági területeken lakóépület nem építhető, lakás nem alakítható ki.

74. § A mezőgazdasági területek övezeti tagolását és részletes előírásait a rendelet 1., 2. és 5. melléklete tartalmazza.

26. Vízgazdálkodási területek

75. § A vízgazdálkodással kapcsolatos egyéb terület általános előírásait az OTÉK tartalmazza.

76. § Az egyéb V jelű területen a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály előírásait kell betartani.

27. Természetközeli területek

77. § Természetközeli terület övezetbe (Tk jellel jelölt terület) a mocsarak, nádasok, az ex lege védett lápok területei tartoznak.

78. § Az övezetben épület nem helyezhető el.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

79-83. § * 

84. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletéhez

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletéhez

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletéhez

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletéhez

ÉPÍTÉSI ÖVEZETI TAGOLÁSOK, TELEKALAKÍTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

I. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lakóterület - Kisvárosias lakóterület
Lk-1 K(Sz,Z,O)/Z/Hz/Sz K(95)/40
K/12,5/3,5 K/450/650

Az építési övezet sűrű beépítésű, a 12,5 m-t meg nem haladó épületmagasságú, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület elhelyezésére szolgál.

1. Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, valamint igazgatási épület, termelő kertészeti építmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe K tartható vagy 450/650● m2
legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 22,0/28,0● m
● Saroktelek mérete legalább 650 m2 legyen.
Saroktelken legalább az egyik telekhossz 28,0 m a másik 22,0 m legyen.
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb
beépítettsége
(%)
Legkisebb
zöldfelület
(%)
Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló ill. zártsorú beépítés tartható, új beépítés zártsorú-, hézagosan zártsorú lehet, kivételesen szabadon álló beépítés is engedélyezhető● K(95)/40%●● K(0)/30●●
A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a második érték telkes beépítés esetén érvényes.
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma előkert oldalkert hátsókert függvényében
- K/6,0/0,0m 13,0/10,0●● m K /6,5 m K/13,0 m Zártsorú
Hézagosan zártsorú
Szabadon álló
●● Zártsorú összeépítést megszakító távolság értéke, továbbá épületszárnyak közötti távolság legalább 13,0 m legyen. Ettől eltérni a tényleges épületmagasságnak megfelelően az OTÉK alapján lehet, de legalább 10,0 m biztosítandó.
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
K tartható, ill. max. 12,5 m●
min. 3,5 m●
7. Egyedi előírások
a) Gépkocsi tároló alagsorban és/vagy önálló földszintes épületként, földszinten egyaránt létesíthető, illetve a meglévő többszintes társasházakhoz zártsorúan, hézagosan zártsorúan csatlakozva.
b) Új garázsépítmény garázsonként nem létesülhet.
c) Az övezetben előírt beültetési kötelezettség, ill. telepítendő fasorok esetén jelen rendelet 12. §-ban előírtak tartandók.
Lk-2 K(Z,O,Ikr)Z/Hz K/60-40
K/7,5 K/400

Az építési övezet sűrű, oldalhatáron álló beépítésű lakóterületből zártsorúvá „városiasodó” lakóövezet, mely a 7,5 m épületmagasságot meg nem haladó lakóépület elhelyezésére szolgál.

1. Elhelyezhető funkció: lakóépület (< 400 m2 teleknagyság esetén legfeljebb 4 lakásos lakóépület létesíthető), a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, igazgatási épület.
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei Telekalakítás a kialakult utcai homlokvonalak védelme mellett engedélyezhető.
A kialakítható telek legkisebb területe K tartandó/400 m2
legkisebb utcai homlokvonala K tartandó ill. 16,0 m
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége
(%)
Legkisebb zöldfelület
(%)
Kialakult oldalhatáron álló, zártsorúan ill. ikresen csatlakozó K tartható●● ill. K●●
beépítés tartható, új beépítés zártsorú ill. hézagosan zártsorú <400 m2-60%, de max. 200 m2 20
lehet. ● 400-800 m2-50%, de max. 320 m2 30
>800 m2-40%, de max. 450 m2 40
● Hézagosan zártsorú beépítés magyarázatát jelen rendelet tartalmazza.
●● - A beépítettség telekméret függvényében engedélyezhető.
- Ahol a kialakult beépítettség a táblázatban meghatározott adatot meghaladja, ott a lebontott, kialakult beépítés visszaállítható.
- Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen.
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma előkert● oldalkert● hátsókert● függvényében
< 400 m2 teleknagyság esetén egy épület,
> 400 m2 teleknagyság
esetén több épület lehet,
K/0,0 m K●● ill. 4,0 m
K●● ll. 8,0/4,0 m
K tartható ill.
8,0/0,0●●● m
Zártsorú
Hézagosan zártsorú
Ikresen csatlakozó
Oldalhatáron álló
● Főutak (Köu-1, Köu-2) mentén minden esetben a hátsókert mérete tartandó.
●● - Zártsorú-, hézagosan zártsorú összeépítés esetén az épületszárnyak között legalább 4,0 m tartandó.
●●● - ≤ 25 m-es telekmélység esetén 0,0 m engedélyezhető,
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
max. 7,5 m
●● Utcai vagy két szabad homlokzattal rendelkező épületszárny esetén 12,0 m, udvari vagy egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny esetén 9,0 m tartandó.
7.

Az Lk-3, Lk-4 és az Lk-5 jelű kisvárosias lakóterületek kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Lk-3 SZ 25
11,5 2000
Lk-4 SZ 30
7,5 1500
Lk-5 Z 40
9,0 SZT
Az építési telek Lk-3 Lk-4 Lk-5
beépítés módja szabadonálló zártsorú
területe legkisebb m2 2000 1500 szabályozási
szélessége legkisebb m 20 terv szerint
mélysége legkisebb m 40
beépítés mértéke legnagyobb % 25 30 40
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 30 60
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 1,0 1,3
zöldfelületi mértéke legkisebb % 55 50 40
Az épület
épületmagassága legkisebb m 4,5 6,0 7,5
legnagyobb m 11,5 7,5 9,0
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
a Lk-3, Lk-4 jelű telektömb az övezeti paraméterek betartása mellett megosztható, a Lk-5 telektömb tovább nem osztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.
előkert: kialakult, vagy min. 5,0 m 0,0 m
az elhelyezhető épületek száma: nem korlátozott
a gépkocsi elhelyezésre egyedi előírás: - - Lk-5 övezetben térszín alatt
egyéb előírás: a Lk-3 övezetben a telektömb kert jelű területrészén kertművelés folytatható, de építmény nem létesíthető a szabályozási terven jelölt gyalogút felett
legalább 3,0 m magasság, 6,0 m szélesség
szabadon hagyásával az épületszárnyakat össze kell építeni
Közművesítettség: teljes közműellátás
Lakóterület - Kertvárosi lakóterület
Lke-1 K(O/Z/Ikr)/O/Z K/30
K/6,0 K/600

Az övezet sűrű beépítésű kertvárosi lakóterület, a 6,0 m épületmagasságot meg nem haladó lakóépület elhelyezésére szolgál.

1. Elhelyezhető funkció továbbá: a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe K tartható ill. 600 m2
legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 16,0 m
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége
(%)
Legkisebb zöldfelület
(%)
Kialakult oldalhatáron álló, zártsorú, ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételesen zártsorú beépítés is engedélyezhető● K●● tartható ill. 30 50
● - Kivételesen zártsorú beépítés ott engedélyezhető:
a) ahol az 5. táblázat szerinti oldalkertek nem biztosítottak és nem is biztosíthatók,
b) ≤ 14,0 m kialakult telekszélesség esetén,
c) ahol a környezetben elindult zártsorú beépítések folytathatók jelen rendelet szerint.
●● - Ahol a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, ott új építés a kialakult állapot nagyságáig engedélyezhető.
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebb Beépítési mód
előkert oldalkert hátsókert függvényében
K tartható ill.
5,0/0,0 m
K ill.
6,0/3,0 m
K ill.
3,0 m
K tartható ill. 6,0 m Oldalhatáron álló
Zártsorúan
Ikresen csatlakozó
- Zártsorúan csatlakozó beépítés esetén az udvari épületszárnyak közötti távolság és a zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 3,0 m legyen.
- Bármely olyan beépítés esetén, amikor az oldalkertek egymással szomszédosak (váltakozó oldalhatáron álló, zártsorúan ill. ikresen csatlakozó beépítésnél, saroktelken, stb.) az oldalkert nagysága legalább 3,0 m legyen.
- Ahol a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges épületmagasságból az OTÉK szerint meghatározott távolság, ikresen csatlakozó beépítés esetén kisebb mint a tényleges épületmagasságból az OTÉK szerint meghatározott távolság fele, ott zártsorú beépítés engedélyezhető.
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
K tartható ill. 6,0 m
Lke-2 K(Sz)/Sz K/30
K/6,0 K/900

Az övezet laza beépítésű kertvárosi lakóterület, amely a 6,0 m épületmagasságot meg nem haladó lakóépület elhelyezésére szolgál.

1. Elhelyezhető funkció továbbá: a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe K tartható ill. 900 m2
legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 18,0 m●
● Kivéve:
- zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,
- szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 18,0 m legyen.
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége
(%)
Legkisebb zöldfelület
(%)
Kialakult szabadon álló beépítés tartható, új beépítés is szabadon álló legyen, kivételesen zártsorúan csatlakozó beépítés is engedélyezhető● K tartható ill. 30 50
● Saroktelek oldalhatáraival egybe eső telekhatárok mentén, zártsorú csatlakozás is engedélyezhető
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebb Beépítési mód
előkert● oldalkert● hátsókert● függvényében
K ill. 5,0 m K ill. 3,0 m K ill. 8,0 m Szabadon álló
● - Főút (Köu-2) mentén minden esetben a hátsókert mérete tartandó.
- Az elő-, oldal- és hátsókertek méretétől az elektromos légvezetékek védőtávolsága szerint, ahhoz igazodva el kell térni, de a hátsókert legalább 6,0 m legyen.
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
6,0 m
Lke-3 Sz/O 25
5,0 K/1000

Az övezet kialakult összefüggő nagykertes mezőgazdasági területből átalakuló kertvárosi lakóterület, amely az 5,0 m-t meg nem haladó épületmagasságú lakóépület elhelyezésére szolgál.

1. Elhelyezhető funkció továbbá: a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe K tartható● vagy 1000 m2
legkisebb utcai homlokvonala K tartandó vagy 18,0/20 m ●●
● A kialakult telek akkor építhető be, ha:
- a teleknagyság 600 m2,
- a telek (átlagos)szélessége 14,0 m.
●● - Saroktelek kisebbik homlokvonala legalább 20,0 m legyen;
- kivéve:
- zsákutca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,
- szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 18,0 m legyen.
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége
(%)
Legkisebb zöldfelület
(%)
Szabadon álló legyen, kivételesen oldalhatáron álló● beépítés is engedélyezhető 25 55
● - Oldalhatáron álló beépítés 14,0 m (átlag) telekszélesség esetén engedélyezhető akkor, ha ezzel a szomszédos telkek beépíthetőségét nem akadályozza, és az OTÉK szerinti telepítési távolságok biztosíthatók.
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebb Beépítési mód
előkert● oldalkert● hátsókert● függvényében
6,0 m 3,0 m
6,0/3,0 m●●
6,0-18,0m●● Szabadon álló
Oldalhatáron álló
● - Az elő-, oldal- és hátsókertek méretétől az elektromos légvezetékek védőtávolsága miatt, ahhoz igazodva el kell térni, de legalább a táblázat adatai tartandók.
- Közút védőtávolságába eső telek esetén az elő-, oldal- és hátsókert a védőtávolsághoz igazítandó, de legalább a táblázat adatai tartandók.
●● Bármely olyan beépítés esetén, amikor az oldalkertek egymással szomszédosak (szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló, beépítés esetén, saroktelken, teleknyúlvány mellett) az oldalkert nagysága legalább 3,0 m legyen.
●●● Hátsókert meghatározása telekméret függvényében, jelen rendelet szerint lehet.
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
5,0 m
Lke-4 SZ 30
4,5 800
Lke-5 SZ 30
7,5 800

Az Lke-4 és Lke-5 jelű kertvárosias lakóterületek kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Az építési telek Lke-4 Lke-5
beépítési módja szabadonálló
területe legkisebb m2 800
szélessége legkisebb m 20
beépítési mértéke legnagyobb % 30
a térszint alatti beépítés legnagyobb % 35
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,5 0,6
zöldfelületi mértéke legkisebb % 60
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0 4,5
legnagyobb m 4,5 7,5
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: lakóépület, helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sport rendeltetésű épület
előkert: min. 5,0 m oldal- és hátsókert OTÉK szerint
Közművesítettség: teljes közműellátás
Lke-6 O 30
4,5 700
Lke-6* O 30
4,5 600
Lke-7 O 30
7,5 700

Az Lke-6 és a Lke-7 jelű kertvárosias lakóterületek kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Az építési telek Lke-6 Lke-7
beépítés módja oldalhatáron álló
területe legkisebb m2 700 (600*)
szélessége legkisebb m 18 20
beépítés mértéke legnagyobb % 30
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 35
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,5 0,6
zöldfelületi mértéke legkisebb % 60
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0 4,5
legnagyobb m 4,5 7,5
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: lakóépület, helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sport rendeltetésű épület
előkert: min. 5,0 m
Közművesítettség: teljes közműellátás
Lke-8 SZ 15
4,5 900

A Lke-8 jelű kertvárosias lakóterületek kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Az építési telek
beépítési módja szabadon álló
területe legkisebb m2 900
szélessége legkisebb m kialakult, illetve 20
mélysége legkisebb m 30
beépítési mértéke legnagyobb % 15
a térszint alatti beépítés legnagyobb % 35
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,5
zöldfelületi mértéke legkisebb % 75
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0
legnagyobb m 4,5
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: lakóépület, helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sport rendeltetésű épület
előkert: min. 5,0 m
Közművesítettség: teljes közműellátás
Lke-9 SZ 30
6,0 1200

Az Lke-9 jelű kertvárosias lakóterületek kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Az építési telek Lke-9
beépítés módja szabadonálló
területe legkisebb m2 1200
szélessége legkisebb m 30
mélysége legkisebb m 30
beépítés mértéke legnagyobb % 30
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 35
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,6
zöldfelületi mértéke legkisebb % 50
Az épület
épületmagassága legkisebb m 4,5
legnagyobb m 6,0
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: lakóépület, helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sport rendeltetésű épület
előkert: min. 5,0 m
Közművesítettség: teljes közműellátás
Lke-10 SZ 15
4,5 800

A Lke-10 jelű kertvárosias lakóterületek kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai (a Fertőrákosi út nyugati oldalán, a Tómalom sori úttól délre) az alábbiak:

Az építési telek
beépítési módja szabadonálló
területe legkisebb m2 800
szélessége legkisebb m 18
mélysége legkisebb m 35
beépítési mértéke legnagyobb % 15
a térszint alatti beépítés legnagyobb % 35
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,5
zöldfelületi mértéke legkisebb % 75
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0
legnagyobb m 4,5
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: lakóépület, helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sport rendeltetésű épület
előkert: min. 5,0 m
Közművesítettség: teljes közműellátás

A Lke-10 jelű építési övezetben a minimálisan kialakítandó zöldfelületi fedettség legalább 20%-án közepes lombkoronájú fát és 40%-ban cserjeszintet biztosító, tájhonos és jellemzően gyümölcsfákból álló fás növényzetet kell telepíteni.

Lke-11 SZ 30
6,0 1000

Az Lke-11 kertvárosias lakóterületek kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai (Tómalom-sortól északra) az alábbiak:

Az építési telek Lke-11
beépítés módja szabadonálló
területe legkisebb m2 1000
szélessége legkisebb m 20
mélysége legkisebb m 30
beépítés mértéke legnagyobb % 30
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 30
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,6
zöldfelületi mértéke legkisebb % 50
Az épület
épületmagassága legkisebb m 4,5
legnagyobb m 6,0
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: lakóépület, helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sport rendeltetésű épület
előkert: min. 5,0 m
Közművesítettség: teljes közműellátás
Vegyes terület - Településközpont vegyes terület

Az építési övezet lakó, illetve települési szintű, lakó rendeltetést nem zavaró vegyes rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

Vt -1 Z 65
9,5 2000
1. Elhelyezhető funkciók: lakó, igazgatási, iroda, szálláshely-szolgáltató funkció (kizárólag panzió, szálloda), a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi szórakoztató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató és sport rendeltetésű épület.
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2
legkisebb utcai homlokvonala 25,0 m
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége
(%)
Legkisebb
zöldfelület
(%)
zártsorúan csatlakozó legyen, 65 15
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma előkert● oldalkert● hátsókert● függvényében
8,0/12,0/0,0 m 5,0 m 8,0 m Zártsorúan csatlakozó
● Az elő-, oldal- és hátsókertek méretétől az elektromos légvezetékek védőtávolsága miatt, ahhoz igazodva el kell térni a terv szerint, de legalább a táblázat adatai tartandók.
- A 8518. számú Sopron-Balf összekötő út mentén a legalább 12,0 m-es előkertben magán-szerviz út létesítendő.
- A terven kötelező építési vonalakkal jelölt utcavonalak mentén 0,0 m lehet.
Zártsorú beépítést megszakító oldalkert és udvari épületszárnyak közti távolság is 5,0 m legyen.
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
Max. 9,5 m
Vt-2 Z 75
7,5 K/2000
1. Elhelyezhető funkciók: igazgatási, iroda, kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási
● az övezet 84. számú főközlekedési úttal közvetlenül határos, tehát annak védőtávolságába eső területein, lakóépület és a hatályos országos rendelkezés szerint - védendő épület, helyiség - kategóriába tartozó létesítmények nem helyezhetők el.
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe K tartható ill. 2000 m2
legkisebb utcai homlokvonala 25,0 m
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége
(%)
Legkisebb
zöldfelület
(%)
zártsorúan csatlakozó legyen, 75 10
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma előkert● oldalkert● hátsókert● függvényében
0,0/5,0 m 5,0 m 8,0 m Zártsorúan csatlakozó
● - Az övezet 84. számú főközlekedési úttal közvetlenül határos területein, > 16,0 m telekmélység (főút tengelyére merőleges telekméret) esetén, legalább a Napos utca mentén 5,0 m-es előkert tartandó, egyéb esetekben 0,0 m lehet;
- Zártsorú beépítést megszakító oldalkert és udvari épületszárnyak közti távolság is 5,0 m legyen.
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
Max.7,5 m●
● Az övezet 84. számú főközlekedési úttal közvetlenül határos területein, az épületmagasság legfeljebb 4,5 m legyen;
Vt-3 SZ 25
7,5 K
Vt-4 SZ 40
10,5 2000
Vt-5 SZ 40
7,5 500
Vt-6 SZ 45
9,0 3000

A Vt-3, Vt-4, Vt-5, Vt-6 jelű, a helyi települési szintű létesítmények elhelyezésére szolgáló településközpont vegyes területek kőhidai-tómalmi építési övezete előírásai az alábbiak:

Az építési telek Vt-3 Vt-4 Vt-5 Vt-6
beépítés módja kialakult, vagy
szabadonálló, vagy
szabályozási terv szerint
területe legkisebb m2 kialakult szabályozási terv szerint, vagy 2000 500 3000
szélessége legkisebb m kialakult 30 20 40
beépítés mértéke legnagyobb % 25 40 45
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 35 50 60
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,6 1,5 1,0 1,7
zöldfelületi mértéke legkisebb % 60 40
Az épület
épületmagassága legkisebb m kialakult, vagy 3,5
legnagyobb m kialakult,
vagy 7,5
10,5 7,5 9,0
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
- az egyes telkek az előírások keretei között átalakíthatók, összevonhatók, megoszthatók
- új telekalakítás elvi engedély alapján
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: Vt-3 Vt-4 Vt-5 Vt-6
oktatási lakó,
kereskedelmi,
szolgáltatási,
vendéglátási,
szálláshely-szolgáltató (kizárólag panzió, szálloda)
igazgatási,
egészségügyi,
szociális,
egyéb közösségi,
kereskedelmi,
szolgáltatási,
vendéglátási,
szálláshely-szolgáltató (kizárólag panzió, szálloda)
Vt-6 építési övezetben elsősorban igazgatási, egészségügyi, szociális, egyéb közösségi funkció dominancia, másodsorban kereskedelmi, szolgáltatási,
vendéglátási, szálláshely-szolgáltató funkció (kizárólag panzió, szálloda)
előkert: kialakulthoz alkalmazkodóan, vagy min. 5,0 m
a gépkocsi elhelyezés: telken belül, fásított parkolóban, min. 3 kocsiállásonként egy nagy lombkoronájú fával, vagy
pinceszinten, melynek beépítése a földszinti beépítést 20%-kal haladhatja meg
Közművesítettség: teljes közműellátás
Vt-7 SZ 40
7,5 2000

A Vt-7 jelű terület kőhidai-tómalmi építési övezet előírásai az alábbiak:

Az építési telek
beépítési módja kialakult, illetve szabadonálló
területe legkisebb m2 1000
szélessége legkisebb m kialakult
beépítési mértéke legnagyobb % 40
a szint alatti beépítés legnagyobb m 50
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,6
zöldfelületi mértéke legkisebb % 55
Az épület
épületmagassága legkisebb m kialakult, illetve 4,5
legnagyobb m kialakult, illetve 7,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
az övezeti előírások keretei között megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató (kizárólag panzió, szálloda)
előkert: kialakult, illetve min. 5,0 m
az elhelyezhető épületek száma:
a gépkocsi elhelyezés: telken belül, fásított parkolóban, min. 6 kocsiállásonként egy közepes lombkoronájú fával, vagy pinceszinten, melynek beépítése a földszinti beépítést 25%-kal haladhatja meg
Közművesítettség: teljes közműellátás
Gazdasági terület - Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület

Az építési övezet kizárólag nem jelentős zavaró hatású, kereskedelmi, szolgáltató, létesítmények, irodaépületek, raktárak elhelyezésére szolgál.

Gksz-1 K(O)/Z K/60
9,5 K/1000
1. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
2. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe K tartható, illetve 1000 m2
legkisebb utcai homlokvonala K tartható, illetve 25,0 m
3. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége (%) Legkisebb zöldfelület (%)
Kialakult oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés zártsorúan csatlakozó lehet, illetve ahol a szabályozási terv építési helyet jelöl azon belül épület bárhol elhelyezhető K●/60% 20(20)
● Ahol a kialakult beépítettség a táblázat adatát meghaladja, ott új építés esetén a kialakult beépítettség visszaállítható.
4. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
9 Megengedett legkisebb Beépítési mód függvényében
előkert oldalkert hátsókert
- K/8,0/0,0●m 5,0 m●●
K●●●/10,0 m
8,0/0,0●●●m Zártsorúan csatlakozó
Oldalhatáron álló
● A kialakult állapot szerint, valamint a szabályozási terven jelölt építési hely szerint 0,0 m is lehet.
●● Zártsorú beépítést megszakító oldalkert és udvari épületszárnyak közti távolság is 5,0 m legyen.
●●● - Ahol a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 10,0 m, ott a tényleges épületmagasságból az OTÉK szerint meghatározott távolság tartandó.
- Ahol a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges épületmagasságból az OTÉK szerint meghatározott távolság, ott zártsorú beépítés engedélyezhető.
5. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
9,5 m
Gksz-2 K/SZ K/60
K/12,5 K/3000
1. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
2. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe K ill. 3000 m2
legkisebb utcai homlokvonala K ill. 40,0 m
3. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége (%) Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadon álló lehet K/60 20
4. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető épületek Megengedett legkisebb Beépítési mód
száma előkert● oldalkert● hátsókert● függvényében
- K tartható ill. 12,0/8,0/0,0●● m K tartható ill. 7,0 m 12,0 m Szabadon álló
● Az elő-, oldal- és hátsókertek méretétől az elektromos légvezetékek védőtávolsága miatt, ahhoz igazodva el kell térni a terv szerint, de legalább a táblázat adatai tartandók.
●● - Saroktelek esetén az előkert az egyik utca mentén 8,0 m lehet, az utcaképbe illeszkedő oldalon.
- A terven kötelező építési vonalakkal jelölt utcavonalak mentén 0,0 m lehet.
- A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.
5 Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
12,5 m
Gksz-3 SZ 40
12,5 K/5000
1. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás.
2. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe K tartható ill. 5000 m2
legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 50,0 m●
● Kivéve:
- Zsák utca végén legalább 5,0 m-es közterületi kapcsolat legyen.
- Szabálytalan telekforma esetén az átlagos telekszélesség 50 m legyen.
3. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége (%) Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadon álló lehet 40% 25%
4. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető
épületek száma
Megengedett legkisebb Beépítési mód
függvényében
előkert● oldalkert● hátsókert●
- 16,0/8,0 m●● 8,0 m 16,0 m Szabadon álló
● Az elő-, oldal- és hátsókertek méretétől az elektromos légvezetékek védőtávolsága miatt, ahhoz igazodva el kell térni a terv szerint, de legalább a táblázat adatai tartandók.
●● - Saroktelek esetén az egyik utca mentén az előkert legalább 8,0 m-es lehet.
- A legalább 16,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.
5. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
12,5 m
Gksz-4 SZ 35
7,5 2000
Gksz-5 SZ 35
4,5 1000

A Gksz-4 és a Gksz-5 jelű kereskedelmi, szolgáltató területek kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Az építési telek Gksz-4 Gksz-5
beépítési módja szabadonálló
területe legkisebb m2 2000 1000
szélessége legkisebb m 30 20
beépítési mértéke legnagyobb % 35
a szint alatti beépítés legnagyobb m 45
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,6 0,5
zöldfelületi mértéke legkisebb % 35
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,5 3,5
legnagyobb m 7,5 4,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
az övezeti előírások keretei között megosztható, összevonható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
előkert: min. 10,0 m min. 5,0 m
Közművesítettség: teljes közműellátás
Üdülőházas terület

Az építési övezet kizárólag üdülő rendeletetésű épület, kemping, üdülőtábor, valamint ezeket kiszolgáló, de önállóan nem elhelyezhető vendéglátó, iroda, kereskedelmi, szocális épület elhelyezésére szolgál. Szolgálati lakás nem alakítható ki.

Üü -1 SZ, O 18
4,5 350
Üü -2 SZ, O 20
7,5 700
Üü -3 O, Z 25
7,5 (K) 400

Az Üü-1, az Üü-2 és az Üü-3 jelű üdülőházas terület kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai (a Nagy-Tómalom keleti oldalán) az alábbiak:

Az építési telek Üü -1 Üü-2 Üü-3
beépítés módja kialakult szabadonálló, oldalhatáron álló oldalhatáron álló, zártsorú
területe legkisebb m2 350 700 400
szélessége legkisebb m Kialakult
beépítés mértéke legnagyobb % 18 20 25
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 18 20 25
szintterületi mutatója legkisebb m2/telek m2 0,5 0,6 0,6
zöldfelületi mértéke legkisebb % 65 70 65
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0 (4,0)* 4,5 (5,5)* 4,5 (5,5)*
legnagyobb m 4,5 (5,5)* 7,5 (8,5)* 7,5 (kialakult) (8,5)*
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
az övezeti paraméterek betartása mellett megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: üdülő
előkert: kialakult, illetve a szabályozási terv szerint
az elhelyezhető épületek száma: 1 db üdülőépület - -
a gépkocsi elhelyezés: gépjárműtároló az épülettel egy tömegben, vagy támfalgarázsban az adottságok miatt a Tómalom sor végfordulójában kijelölt közterületi parkolóban
Közművesítettség: teljes közműellátás
* A lejtős, - nem síkra tervezett - terepen alkalmazható érték.
Üü-4 SZ 15
7,5 700

Az Üü-4 jelű üdülőházas terület kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai (a Nagy-Tómalom nyugati oldalán) az alábbiak:

Az építési telek Üü-4
beépítés módja szabadonálló
területe legkisebb m2 700
szélessége legkisebb m 16
beépítés mértéke legnagyobb % 15
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 15
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,6
zöldfelületi mértéke legkisebb % 75
Az épület
épületmagassága legkisebb m 4,5
legnagyobb m 7,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
a telektömb az övezeti paraméterek betartása mellett megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: üdülő
előkert: kialakult, vagy min. 5,0 m
Az elhelyezhető épületek száma: 1db üdülőépület
Közművesítettség: teljes közműellátás
Üü-5 SZ, Cs 20
7,5 4000

Az Üü-5 jelű üdülőházas terület kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai (a Nagy-Tómalom-tó fogadóterének északi oldalán) az alábbiak:

Az építési telek Üü-5
beépítés módja szabadonálló, vagy/és csoportházas
területe legkisebb m2 4000
szélessége legkisebb m 60
beépítés mértéke legnagyobb % 20
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 20
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,7
zöldfelületi mértéke legkisebb % 70
Az épület
épületmagassága legkisebb m 4,0
legnagyobb m 7,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
a telektömb az övezeti paraméterek betartása mellett megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: üdülő, kepmping, üdülőtábor, vendéglátó, szociális, iroda, kereskedelmi
előkert: min. 5,0 m
Az elhelyezhető épületek száma: telkenként max. 2 db épület
Közművesítettség: teljes közműellátás
Üü-6 SZ, O 15
4,5 2000

Az Üü-6 jelű (kemping) üdülőházas terület kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai (vállalati üdülők északi részén) az alábbiak:

Az építési telek Üü-6
beépítés módja szabadonálló, vagy/és oldalhatáron álló
területe legkisebb m2 2000
szélessége legkisebb m 30
mélysége legkisebb m 50
beépítés mértéke legnagyobb % 15
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 15
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,3
zöldfelületi mértéke legkisebb % 75
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,5
legnagyobb m 4,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
a telektömb az övezeti paraméterek betartása mellett megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: kemping, vendéglátó, szociális, iroda
előkert: min. 5,0 m
Az elhelyezhető épületek száma: max. 3 db épület
Közművesítettség: teljes közműellátás
Hétvégiházas terület

Az építési övezet kizárólag üdülő rendeletetésű épület, kivételes esetben lakóépület elhelyezésére szolgál.

Üh-1 SZ 10
3,5 (K) 360 (700)

Az Üh-1 jelű hétvégiházas terület - jelen építési övezeti előírások keretei között lakóépület elhelyezését is megengedő - kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Az építési telek Üh-1
beépítés módja szabadonálló
területe:
- hétvégiházas beépítés esetén,
legkisebb m2
(K)360
- lakóépület esetén 700
szélessége legkisebb m kialakult
beépítés mértéke legnagyobb % 10
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 10
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,3
zöldfelületi mértéke legkisebb % 75
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0
legnagyobb m 3,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
Nem megoszthatók
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: üdülő
Előkert, hátsókert: előkert 5,0 m, hátsókert 6,0 m
az elhelyezhető épületek száma: 1db üdülőépület, vagy 700 m2 min. telekterület esetén 1 db lakóépület helyezhető el
a gépkocsi elhelyezés: telken belül
az építhető üdülő, lakásszám: 1 db üdülő, vagy 1 db lakás
Közművesítettség: teljes közműellátás
Különleges terület
K-1 SZ 25
B, Okt, Kut 9,5 5000
1. Elhelyezhető funkció: Az övezet a tervezési terület bányatelkét érinti. A bányaművelés megszűnését követő rekultiváció után, az övezet a természeti környezetéhez és a város kulturális örökségeihez igazodó, speciális, ligetesen növényesített összefüggő nagy kertes területté alakítható, ahol oktatási-konferencia-, egyházi célú létesítmények, valamint azok ellátását célzó szálláshely szolgáltató (kizárólag panzió, szálloda), egészségügyi ellátó, vendéglátó rendeltetésű, fitness-wellness, sport illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, a személyzet számára szolgáló lakások (gondnoki lakások).
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2
legkisebb utcai homlokvonala 50,0 m
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége (%) Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadon álló lehet 25% 50%
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető épületek száma Megengedett legkisebb Beépítési mód függvényében
előkert oldalkert hátsókert
- 18,0 m● 18,0 m● 18,0 m● szabadon álló
● - Az elő-, oldal- és hátsókertek méretétől az elektromos légvezetékek védőtávolsága miatt, ahhoz igazodva el kell térni a terv szerint, de legalább a táblázat adatai tartandók.
- Az elő-oldal- és hátsókertekre beültetési kötelezettség vonatkozik (lásd! jelen rendelet 12. §-ban előírtak).
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
9,5 m
● Kivéve toronyszerű építmény esetén, a megengedett legnagyobb építménymagasságtól pozitív irányban akkor lehet eltérni, ha a város történeti múltját, híres személyiségét, bármilyen egyházi, kulturális nevezetességét őrző, jelen image-át hirdető, idegenforgalmi vonzerőt jelentő céllal torony, toronyszerű építmény létesítésének igénye merül fel.
7. Egyedi előírások:
a) Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt ligetesen fásítandó kertterületeket állandóan növényzettel fedett, ligetes zöldterületként kell kialakítani, őshonos növényállománnyal.
b) Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt kertterületeken a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmények helyezhetők el 2,0%-os beépítettséggel.
c) Az övezetben csak füves sportpálya létesíthető.
d) Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva.
e) Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek.
f) Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.
K-2 SZ 25+10
B, Gy, Sz, V 12,5/15 8000
1. Elhelyezhető funkció: Az övezet a tervezési terület bányatelkét érinti. A bányaművelés megszűnését követő rekultiváció után, az övezet ligetesen növényesített összefüggő nagy kertes területté alakítható, ahol oktatási-konferencia célú létesítmények, gyógyszálló-szálló-, gyógyüdülő, szálláshely szolgáltató (kizárólag panzió, szálloda), egészségügyi ellátó, valamint vendéglátó rendeltetésű, fitness-wellnes, sport illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, a személyzet számára szolgáló lakások (gondnoki lakások)
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe 8000 m2
legkisebb utcai homlokvonala -
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége (%) Legkisebb zöldfelület
(%)
szabadon álló 25+10%● 45/20%●●
● Az övezetben a + jellel jelölt érték vízfelületekre vonatkozik.
●● Az övezetben burkolt felületek mindösszesen a telek 20%-át nem haladhatják meg.
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető épületek száma Megengedett legkisebb Beépítési mód
előkert oldalkert hátsókert függvényében
- 24,0 m● 24,0 m● 24,0 m● szabadonálló
● -Az (elő-, oldal-, hátsó-) kert legalább 24,0 m legyen, melyek közül legalább egyik fásított parkoló számára kialakítandó, a további kertekre pedig beültetési kötelezettség vonatkozik (a beültetési kötelezettségre vonatkozó előírást ld. jelen rendelet 12. §-ban előírtak).
- Az elő-, oldal- és hátsókertek méretétől el kell térni:
- az elektromos légvezetékek védőtávolsága miatt, ahhoz igazodva az 1. melléklet szerint, de legalább a táblázat adatai tartandók,
- Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, legfeljebb 200 m2 nagyságú épület(ek) vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmény(ek) létesíthető(k) porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, garázs stb. számára.
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
12,5/15,0 m●
● A létesítendő épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 15,0 m-t, kivéve toronyszerű építmény esetén, amikor a megengedett legnagyobb építménymagasságtól pozitív irányban akkor lehet eltérni, ha a város történeti múltját, híres személyiségét, bármilyen egyházi, kulturális nevezetességét őrző, jelen image-át hirdető, idegenforgalmi vonzerőt jelentő céllal torony, toronyszerű építmény létesítésének igénye merül fel.
7. Egyedi előírások:
a) Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt ligetesen fásítandó kertterületeket állandóan növényzettel fedett, ligetes zöldterületként kell kialakítani, őshonos növényállománnyal.
b) Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt kertterületeken a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmények helyezhetők el 2,0%-os beépítettséggel.
c) Az övezetben csak füves sportpálya létesíthető.
d) Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva.
e) Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek.
f) Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.
g) A tó-partokat kis lejt-szögű rézsűvel kell kialakítani, látszó betonozott partszakasz nem létesíthető.
K-3B, Sp

1. A K-3B, Sp jelű övezet a 02/62 hrsz.-ú felhagyott agyagbánya és a 4973/42 hrsz.-ú felhagyott homokbánya területét foglalja magába.

2. Az övezet területeinek rekultivációja után, az övezet ligetesen növényesített, összefüggő nagy kertes szabadidő központtá, illetve sportterületté alakítható, ahol épületek legfeljebb 5%-os beépítettséggel hozhatók létre.

3. Az övezetre vonatkozó egyéb előírások:

a) övezetben elhelyezhetők továbbá köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, szobor, diszkút, pihenő pad, távbeszélő fülke, fix árusító pavilon, illemhely, építményei létesíthetők.

b) A kialakítható beépítésekre, valamint az elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések:

ba) Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 12,0 m elő-, oldal-, és hátsó távolságok megtartásával, szabadon állóan lehet.

bb) A létesítendő építmény épületmagassága legfeljebb 5,0 m lehet, kivéve toronyszerű építmény esetén amikor a megengedett legnagyobb építménymagasságtól pozitív irányban akkor lehet eltérni, ha a város történeti múltját, híres személyiségét, bármilyen egyházi, kulturális nevezetességét őrző, jelen image-át hirdető, idegenforgalmi vonzerőt jelentő céllal torony, toronyszerű építmény létesítésének igénye merül fel.

bc) Az építmény közműellátása: teljes közműellátás.

K-4 Gyo SZ 40
15 15000

A K-4 Gyo jelű gyermekotthon intézményi terület építési övezetének előírásai az alábbiak:

1. Elhelyezhető funkció: gyermekotthon és intézményi célú létesítmények, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, a személyzet számára szolgáló lakások (gondnoki lakások)
2. A közművesítettség mértéke: teljes közműellátás
3. A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek legkisebb területe 15000 m2
legkisebb utcai homlokvonala -
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége (%) Legkisebb zöldfelület (%)
szabadon álló 40% 40%
5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető épületek száma Megengedett legkisebb Beépítési mód
előkert oldalkert hátsókert függvényében
- 15,0 m 24,0 m 24,0 m szabadonálló
6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épületmagasság
15,0 m
7. Egyedi előírások:
a) Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt ligetesen fásítandó kertterületeket állandóan növényzettel fedett, ligetes zöldterületként kell kialakítani, őshonos növényállománnyal.
b) Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt kertterületeken a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmények helyezhetők el 2,0%-os beépítettséggel.
c) Az övezetben csak füves sportpálya létesíthető.
d) Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva.
e) Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek.
f) Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.
g) A tó-partokat kis lejt-szögű rézsűvel kell kialakítani, látszó betonozott partszakasz nem létesíthető.
K-5 temető SZ 5
7,5 K

A K-5 temető jelű övezet a tervezési területen elhelyezkedő temető. A terület funkcióját szolgáló épület, építmény helyezhető el.

Az építési telek
beépítési módja szabadonálló
területe legkisebb m2 kialakult
szélessége legkisebb m kialakult
beépítési mértéke legnagyobb % 5
a térszint alatti beépítés legnagyobb % -
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,05
zöldfelületi mértéke legkisebb % 40
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0
legnagyobb m 7,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
nem megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
előkert: nincs előírás
a gépkocsi elhelyezés: telken belül
az építhető lakásszám: lakás nem létesíthető
Közművesítettség: teljes közműellátás
K-6 BV SZ, Z 40
12,5 15000

A K-6 BV jelű büntetésvégrehajtási intézményi terület kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Az építési telek
beépítési módja szabadonálló, zártsorú
területe legkisebb m2 kialakult, illetve 15000
szélessége legkisebb m kialakult, illetve 80
beépítési mértéke legnagyobb % kialakult, illetve 40
a térszint alatti beépítés legnagyobb % kialakult, illetve 50
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 1,5
zöldfelületi mértéke legkisebb % kialakult, illetve 40
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0
legnagyobb m kialakult, illetve 12,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
a funkciók szerint két ingatlanra megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: büntetés-végrehajtási, ipari termelés
előkert: kialakult, illetve min. 5,0 m
az építhető lakásszám: csak szolgálati lakás funkcionálisan indokolt darabszámban
Közművesítettség: teljes közműellátás
K-7 S SZ 10
7,5 K

A K-7 S jelű különleges intézményi strandterület kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Az építési telek
beépítési módja szabadonálló, zártsorú
területe legkisebb m2 kialakult
szélessége legkisebb m kialakult
beépítési mértéke legnagyobb % kialakult, illetve 10
a térszint alatti beépítés legnagyobb % 10
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,4
zöldfelületi mértéke legkisebb % 80
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0
legnagyobb m kialakult, illetve 7,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
a strand területébe benyúló „vállalati” üdülők telekmegosztásán túl tovább nem osztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: strand, rekreáció, ezeket kiszolgáló egészségügyi, vendéglátó, iroda, szociális
előkert: kialakult, illetve min. 5,0 m
az elhelyezhető épületek száma: a funkció szerint indokoltan
a gépkocsi elhelyezés: A Tómalom sor végfordulóban közterületen kijelölt parkolóban
az építhető lakásszám: 1 db. maximum br. 50 m2 alapterületű szolgálati lakás
Közművesítettség: teljes közműellátás
K-8 SF SZ 10
6,0 6000

A K-8 SF jelű (strandfejlesztés) különleges intézményi strandterület kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai az alábbiak:

Az építési telek
beépítés módja szabadonálló
területe legkisebb m2 6000
szélessége legkisebb m -
mélysége legkisebb m -
beépítés mértéke legnagyobb % 10
a térszín alatti beépítés legnagyobb % 10
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,2
zöldfelületi mértéke legkisebb % 80
Az épület
épületmagassága legkisebb m 4,5
legnagyobb m 6,0
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
a telektömb az övezeti paraméterek betartása mellett megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: strand, rekreáció, ezeket kiszolgáló egészségügyi, vendéglátó, iroda, szociális
előkert: kialakult, illetve min. 5,0 m
az elhelyezhető épületek száma: funkció szerint indokoltan
a gépkocsi elhelyezés: buszforduló mellett kijelölt közterületi parkolóban
Közművesítettség: teljes közműellátás
Kz-1 SZ 3
4,5 5000
Kz-2 SZ 5
7,5 5000
Kz-3 SZ 5
10,5 30000

1. A Kz-1 jelű sportterület céljára hasznosítandó területen elhelyezhető létesítmények:

a) testedzést szolgáló építmény,

b) a terület fenntartásához szükséges épület,

c) öltöző helyiség.

2. A Kz-2 jelű, halastavak kialakítását lehetővé tevő, Tómalmi-patak völgyi zöldterületen elhelyezhető létesítmények:

a) halastó,

b) sétaút,

c) pihenőhely,

d) vendéglátó épület,

e) szálláshely szolgáltató épület (kizárólag panzió, szálloda),

f) horgászhely,

g) csónaktároló,

h) a terület fenntartásához szükséges épület.

3. A Kz-3 jelű, az erdőgazdálkodású tangazdaság és az azzal kapcsolatos kutatás-fejlesztési területen elhelyezhető létesítmények:

a) a kutatás-fejlesztés létesítményei,

b) az erdőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos létesítmények,

c) pihenést, testedzést szolgáló építmény (sétaút, kerékpárút, tornapálya, gyermekjátszótér, pihenőhely stb.),

d) vendéglátó épület,

e) szálláshely-szolgáltató épület (kizárólag panzió, szálloda),

f) kereskedelmi épület.

Az építési telek Kz-1 Kz-2 Kz-3
beépítési módja kialakult, illetve szabadonálló
területe legkisebb m2 5000 5000 30000
szélessége legkisebb m kialakult 50 60
beépítési mértéke legnagyobb % 3 5 5
a térszint alatti beépítés legnagyobb % 5 7 7
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,05 0,2 0,15
zöldfelületi mértéke legkisebb % 80 80 (vízfelülettel együtt) 80
Az épület
épületmagassága legkisebb m kialakult, illetve 3,0
legnagyobb m 4,5 10,5 7,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
az egyes telkek az előírások keretei között átalakíthatók, összevonhatók, megoszthatók
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
előkert: kialakult, illetve min. 5,0 m
az elhelyezhető épületek száma: -
gépkocsi elhelyezés: telken belül
az építhető lakásszám: 1 db maximum br. 50,0 m2 alapterületű szolgálati lakás
A kerítés -
Közművesítettség: teljes közműellátás

II. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési terület

1. A közlekedési és közmű területbe a település területén áthaladó országos közutak, az önkormányzati fő- és gyűjtő utak, egyéb utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák, ezek csomópontjai, valamint a közművek, hírközlés, vízelvezető rendszer, termálkút és építményeinek, valamint, köztárgyak és a közterület fenntartásához szükséges gazdasági építmények elhelyezésére kijelölt területek tartoznak.

2. A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál.

3. A közlekedési területen emberi tartózkodásra szolgáló épület nem helyezhető el.

4. A település területén az utak tervezési osztályba sorolását, szabályozási szélességét a rendelet 1. melléklete és 2. melléklete, valamint az út mintakeresztszelvények tartalmazzák.

5. Meglévő utcák rekonstrukciója esetén a tervezett útkeresztmetszetek szerinti zöldfelületek az út kezelője által kötelezően kialakítandók.

6. A közutakra rácsatlakozást kialakítani csak az út kezelőjének hozzájárulásával lehet.

7. Az útkereszteződésekben a rálátási háromszöget a biztonságos közlekedés érdekében szabadon kell hagyni, ezen belül semmiféle létesítmény, és a kilátást akadályozó növényzet nem helyezhető el.

8. A területen belül a gyalogos közlekedési terület a közterületi gyalogos zónák, és gyalogutak területe. A gyalogos közlekedési terület útkeresztmetszete, burkolatai és az ott elhelyezésre kerülő építmények a gyalogos közlekedés elsőbbségének figyelembevételével alakítandók ki. A gyalogos közlekedési területre gépjárművel csak célforgalmi jelleggel lehet behajtani.

9. Közlekedési és közműterületek besorolása sajátos használat szerint:

a) gyorsforgalmi út, autópálya Köu-1
b) városi forgalmi út, főút Köu-2
c) városi gyűjtőút Köu-3
d) fontosabb kiszolgáló utak Köu-4
e) rövid kiszolgáló -, zsák -, vegyes használatú út, tér Köu-5
f) gyalogosforgalmú út Köu-6
g) parkoló Köu-P
h) közműterület Köm
Köu-P

1. Az övezet a közlekedési területen belül parkolók kialakítására lehatárolt terület.

2. A területen belül legfeljebb 5% beépíthetőséggel a parkolók üzemeltetéséhez szükséges egy darab közlekedési kiszolgáló épület építhető.

3. Az épületek épületmagassága minimum 3,0 m, maximum 4,0 m lehet. Az épületen belül maximum 1 terepszint feletti szint létesíthető.

4. Az övezetben a parkolók fásításánál kialakítandó fasorokat legalább lombkorona szinten zárt, őshonos növényállománnyal kell kialakítani.

5. A parkolók beálló felületei kiselemes térburkolattal legyenek kialakítva.

Zöldterület
Z-1 SZ 0
3,5 K
Z-2 SZ 2
3,5 K
Z-3 SZ 2
3,5 K

A Z-2 és Z-3 jelű a közpark területek övezeteinek előírásai az alábbiak:

Az építési telek
beépítési módja szabadonálló
területe legkisebb m2 kialakult
szélessége legkisebb m kialakult
beépítési mértéke legnagyobb % 2
a térszint alatti beépítés legnagyobb % -
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,01
zöldfelületi mértéke legkisebb % 85
Az épület
épületmagassága legkisebb m 3,0
legnagyobb m 3,5
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
nem megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
előkert: nincs előírás
a gépkocsi elhelyezés: telken belül
az építhető lakásszám: lakás nem létesíthető
Kerítés kerítés nem építhető
Közművesítettség: teljes közműellátás
Mezőgazdasági terület
Má-1 - szántók területei

1. Az általános mezőgazdasági területek Má-1 jelű övezetein a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás és szolgáltatás építményei:

a 3000 m2-t meghaladó területű telken tárolás célját szolgáló, 1 db maximum br. 30,0 m2 alapterületű és 3,0 méter magasságú gazdasági épület, valamint 1 db terepszint alatti építmény legfeljebb 3%-os beépítettséggel építhető.

2. Az általános mezőgazdasági területek Má-1 jelű övezetein az OTÉK szerint birtoktest nem alakítható ki.

3. A 10000 m2-et el nem érő telek megosztása nem lehetséges, a 10000 m2-et meghaladó telek megosztással kialakítható legkisebb telekmérete 3000 m2 lehet.

4. A kialakítható beépítésekre, valamint az elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések:

építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 10,0 m elő-, 8,0 m oldal-, és 15,0 m hátsó távolságok megtartásával, szabadon állóan lehet.

5. Közművesítés: emberi tartózkodásra alkalmas épületek esetén: részleges közművesítettség.

Má-2 - gyepfelületek

Az általános mezőgazdasági területek Má-2 jelű övezetein építmény nem létesíthető, telekalakítás nem megengedett.

Má-3 SZ 3
3,0 3000

A Má-3 jelű egyedi szabályozású mezőgazdasági övezet kőhidai-tómalmi övezetének előírásai az alábbiak:

A gazdasági telek
beépítési módja szabadonálló
területe legkisebb m2 3000
szélessége legkisebb m kialakult (30)
beépítési mértéke legnagyobb % 3
- a térszint alatti beépítés legnagyobb % -
szintterületi mutatója legnagyobb m2/telek m2 0,01
zöldfelületi mértéke legkisebb % 90 (vízfelülettel együtt)
Az épület
épületmagassága legkisebb m 2,5
legnagyobb m 3,0
A telekalakításra vonatkozó egyéb előírások:
Nem megosztható
A beépítésre vonatkozó egyéb előírások:
rendeltetés: mezőgazdasági gazdálkodás
előkert: az út tengelyétől 12,0 m
az elhelyezhető épületek száma: 1 db maximum br. 30,0 m2 alapterületű gazdasági épület
a gépkocsi elhelyezés: telken belül
az építhető lakásszám: lakás nem építhető
Kerítés az övezetben nem létesíthető
Közművesítettség: emberi tartózkodásra alkalmas épületek esetén részleges közműellátás
Mk - szőlők, kiskertek

1. Az Mk jelű övezeteken elsősorban a szőlő és gyümölcstermesztés, valamint az ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el.

2. Az Mk övezetben építményt elhelyezni teleknagyság függvényében a következők szerint lehet:

a) A 3000 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad, csak 1 db földpince létesíthető legfeljebb 3%-os beépítettséggel.

b) A 3000 m2-t meghaladó területű telken legfeljebb 3%-os beépítettséggel a növénytermeléssel és feldolgozással kapcsolatos 1 db épület, vagy 1 db földpince helyezhető el. Az épület maximum br. 30,0 m2 alapterületű és 3,0 méter magasságú lehet.

3. Az Mk övezetben kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2 lehet, az OTÉK szerinti birtokközpont nem hozható létre.

4. A kialakítható beépítésekre, valamint az elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések:

Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 8,0 m elő-, 4,0 m oldal-, és 8,0 m hátsó távolságok megtartásával, szabadonállóan lehet.

5. Közművesítés: emberi tartózkodásra alkalmas épületek esetén: részleges közművesítettség.

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletéhez

Út-mintakeresztszelvények

1. Kistómalom út

2. Tervezett 16,0 m-es kiszolgáló út

3. Tervezett 14,0 m-es kiszolgáló út egyoldali beépítésnél

4. Kiszolgáló út (meglévő tómalmi üdülőkhöz)

5. Tervezett 12,0 m-es fő gyalogút

6. Belterületi gyűjtőút Köu-3

7. Tervezett vegyesforgalmú út, kiszolgáló út Köu-5


  Vissza az oldal tetejére