Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000.(VI. 07.) önkormányzati rendelete

a község jelképeinek alapításáról és használatuk rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének f) pontjában, 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. * 

Az önkormányzat jelképei

1. § Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló és identitását tűkröző díszítő szimbólumok: a címer, a zászló és a pecsét.

Szálka község címere

2. § *  (1) A község címerének leírása:

- Zöld ágakkal övezett csúcsíves címerpajzs.

- A címerpajzs alapszine kék (vörös 10, zöld 110, kék 210 Rgb. skála).

- Ó arany kontúr kiséri a pajzsot.

- A címer motívumainak szine ó arany (vörös 235, zöld 200, kék 0 Rgb skála).

(2) Szimbolika:

- A címerben a településre jellemző földrajzi adottságok, dombok helyezkednek el.

- Ezeken áll az egyetemes keresztény kultúrát jelképező a faluképet meghatározó stilizált templom.

- A címer alsó felében a község határában megtalálható vadon élő állatok közül a szarvasok és halak a halászat és vadászat lehetőségét jelzik. (egymással szembe forduló szarvasok illetve egymás fölött elhelyezkedő halak rajza.)

- Az égitestek (Nap és Hold) az állandóságot az örök körforgást jelentik. A kék szín a jövőt a békét egyben a szálkai tó vizét is jelképezi

- A pajzsot ölelő zöld ágak - ágak között piros bogyó - a falut körülvevő erdőséget szimbolizálja. (Ruszkusz ág - őshonos növény)

- Fekete kontúrral ó arany nyomtatott nagybetűkkel a zöld ágak alatt a község neve „SZÁLKA” olvasható.

(3) A címer kontúrrajzát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) * 

Címerhasználat köre

3. § (1) A címert mint díszítő és utaló jelképet használni lehet

- a község zászlaján, és annak változatain,

- az önkormányzat körpecsétjén,

- a községháza épületén, tanácskozótermében, vezetőinek irodahelyiségeiben,

- a község intézményeinek épületén,

- képviselő-testület ülésén, az önkormányzat által szervezett protokoláris és ünnepi és sportrendezvényeken, kulturális programokon és kiállításon,

- az önkormányzat által kiadott, a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,

- az önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapon, emlékplaketten, jelvényeken, az önkormányzat által alapított kitüntetéseken,

- a polgármester és jegyző által használt levélpapíron és borítékon.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a címer csak előzetes engedéllyel használható.

A címerhasználat engedélyezése

4. § (1) A címer használatát a polgármester engedélyezi.

(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat

- egy esetre,

- meghatározott időpontig történő felhasználásra,

- meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány előállítására,

- visszavonásig történő felhasználásra és alkalmazásra.

5. § *  (1) Az engedély kiadásáért díj állapítható meg.

(2) A díj megállapítása történhet egy összegben, vagy évi átalány formájában.

(3) A díj mértékét az engedélyben - figyelemmel az objektivitás és arányosság követelményére - a felhasználás céljának és idejének ismeretében, részletes indokolással kell meghatározni.

(4) A díj mértéke 1000-100.000 forintig terjedhet.

6. § *  (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

- A kérelmező nevét, címét,

- A címer felhasználásnak célját, módját, mennyiségét,

- A címer használatának időtartamát.

(2) A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:

- A határozat törvényben meghatározott kötelező tartalmi elemein túl a felhasználás célját, módját, mennyiségét, határidejét.

- A díjfizetés mellőzéséről, vagy a fizetendő díj előírásáról szóló döntést és indokolását.

(3) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.

(4) A címer használatát, alkalmazását vagy előállítását meg kell tiltani, vagy a kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a felhasználó az engedélytől bármilyen formában eltér, ha a használat, a forgalomba hozatal módja, vagy körülményei a községet, annak lakóinak érzületét, jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

Szálka község zászlaja

8. § *  (1) A község zászlajának leírása:

- a zászló téglalap alakú 2:1 méretarányú fehér textillap, alsó és felső 1/6-a kék (vörös 10, zöld 110, kék 210 Rgb. skála), amely a településen élő német nemzetiséget is jelképezi

- a középső 4/6-od részben középen helyezkedik el a címer

- a zászló mérete 180 cm x 90 cm, melyben a címer magassága 60 cm

(2) A zászlótervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A mindenkori zászlómérethez viszonyítva a címer megfelelő nagyításban ábrázolható.

9. § Az önkormányzat zászlaja a Községháza tanácstermében kerül elhelyezésre.

A zászlóhasználat köre és engedélyezése

10. § (1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:

- hivatalos ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

- a község életében jelentős eseményeken, ünnepségek és más rendezvények alkalmával, más hivatalos zászlókkal együtt,

- A képviselő-testület ülései alkalmával önállóan, az ülés helyszinén,

- a nemzeti, megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra

eresztve.

(2) A zászló más célú használatát és előállítását a polgármester engedélyezheti e rendelet címerre vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával.

Szálka község pecsétje

11. § (1) Szálka község pecsétjének leírása:

- kör alakú pecsétlap, szélén peremmel,

- a pecsétmező középvonalában Szálka község címerének kontúrrajza,

- a címert kétoldalról és alulról nagybetűs körirat övezi „Szálka község pecsétje”,

a felirat előtt és után egy-egy díszpont.

(2) *  A pecsét kontúrrajzát a 3.számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat körpecsétje pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző.

(2) Mérete a pecsétnyomó esetében 75 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű.

A pecsét használat köre

13. § (1) Az önkormányzat pecsétje használható:

- az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban, protokoláris célból,

- szerződések, megállapodások hitelesítésekor,

- önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések kiadmányozásakor,

- önkormányzat által kibocsátott kitüntető címek adományozásának alkalmával, oklevelek hitelesítésére.

Jogosulatlan használat

14. § * 

Hatályba léptető rendelkezés

15. § A rendelet 2000. július 01. lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék * 

16. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.

Dr. Sarkadi Sándor s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 3/2000.(VI. 07.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2000.(VI. 07.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2000.(VI. 07.) önkormányzati rendelethez