Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 21. §-ának (2) bekezdésében, valamint 26. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Szálka község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést alkalmazókra (a továbbiakban: kibocsátó) tejed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.

2. § (1) A kibocsátó köteles a törvény 12. §-ában meghatározott talajterhelési díjat fizetni.

(2) A kibocsátó a törvény 13. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetekben mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

(3) A kibocsátó a törvény 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.

Díjkedvezmény

3. § (1) Az önkormányzat 50% mértékű díjkedvezményben részesíti azt a rászorultnak minősülő lakossági kibocsátót, akinek egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg

a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(2) Az (1) bekezdés szempontjából az a lakossági kibocsátó minősül rászorultnak, aki súlyos fogyatékos, állandósult állapotú tartósan beteg, rendszeres szociális segélyben részesül, vagy háztartásában 3 vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

4. § (1) A kibocsátó - a törvény 20. § (1) bekezdése alapján a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.

(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) a következő adatszolgáltatásra köteles,

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény, valamint a mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével, továbbá az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

b) a tárgyhót követő hónap 5 napjáig a kibocsátók köréről.

(3) A talajterhelési díj fizetésére köteles kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

(4) Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a Törvény 25. §-ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2004. július 1-én lép hatályba.

(2) A kibocsátó első ízben 2004. évi fizetési kötelezettségéről 2004. augusztus 31. napjáig tesz bevallást.

(3) A közszolgáltató 2004. július 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, korrigálva a mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

Pálfi János s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző