Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI. 6.) rendelete

a közterületek használatáról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Szálka Község közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület:

a) közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván,

b) egyéb ingatlanoknak - az erről szóló külön szerződésben - a közhasználat céljára átadott része.

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Közhasználat céljára átadott rész: Minden olyan terület, amelyet a lakosság, vagy annak egy meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy használhat.

b) Járműtárolás: közúton, vagy más közterületen járművel a folyamatos le és felrakáshoz, az okmánykezeléshez, illetőleg indulás előtt, vagy érkezés után a szálláshelyek (lakás kivételével) környékén a járművezető pihenő ideje alatti tartózkodáshoz szükséges idő feletti egyhelyben maradás.

c) Folyamatos járműtárolás: autóbuszoknak, tehergépkocsiknak, kamionoknak, vontatványoknak, nehézgépjárműveknek, mezőgazdasági gépeknek, vontatóknak a közterületen történő, - a megszakításoktól függetlenül - visszatérő jellegű parkírozása, pl. a lakóépületek környékén parkoló fuvarozók gépjárművei, autóbuszok, stb.

d) Alkalmi vásár: néhány napos (maximum 30 nap), általában rendezvénnyel összekötött, szervezett árusítás.

e) Üzlet (pavilon): a közterületen álló, illetve a közterületről le nem választott részen elhelyezkedő építési vagy használatba-vételi engedéllyel rendelkező kereskedelmi, szolgáltató profilú épület (felépítmény).

f) Parkolóhely: a közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő útburkolati jellel, jelzőtáblával, vagy mindkettővel kijelölt, járművek várakozására kialakított terület,

g) Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek,

h) Parkolóhely-üzemeltető: Szálka Község Önkormányzata vagy az általa megbízott személy illetve szervezet,

i) Parkolóhely-tulajdonos: Szálka Község Önkormányzata.

A közterület-használati engedély

3. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) üzlet (pavilon), árusító és egyéb fülke elhelyezésére, amely pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, zöldség, virág, koszorú, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgál,

b) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezésére,

c) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhely céljára,

d) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,

e) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés, reklámhordozó felület és köztárgyak (pad, tájékoztató táblák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére,

f) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, TOTO-LOTTÓ láda elhelyezésére,

g) építési munkával kapcsolatos ideiglenes felvonulási épület, lakókocsi, állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

h) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,

i) * 

j) vendéglátóipari előkert céljára,

k) kiállítás, alkalmi vásár, sport-, szórakoztató és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos és cirkuszi tevékenység céljára,

l) közhasználatra még át nem adott közterületek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására,

m) a közterületi parkolókban, utak mellett, egyéb közterületen - a kezelő külön engedélyével rendelkező - gépjárművek (autóbusz, tehergépkocsi, kamion, különleges gépjármű, stb.) folyamatos jármű-tárolására,

n) lakókocsi és utánfutó tárolására,

o) kerékpártároló, illetve kerékpártartó elhelyezésére,

p) üzemen kívül helyezett és üzemképtelen járművek tárolására. Az engedély időtartama max. 15 napra szólhat, mely nem hosszabbítható meg.

q) közút, járda burkolatának megbontásához,

r) közüzemi üzemzavar elhárításához, ha az igénybevétel előreláthatóan a 72 órát meghaladja.

(3) Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,

d) tüzelő, egyéb anyag vagy tárgy pl. bútorok, lakás felszerelési cikkek, konténerek, stb. közterületen történő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama nem haladja meg a 48 órát és a közlekedést nem akadályozza,

e) a műszaki meghibásodás, baleset, karambol miatt üzemképtelenné vált gépjármű közterületen történő tárolásához a gépjármű meghibásodásától számított 48 óra időtartamra ha az a közlekedést nem akadályozza.

(4) Nem adható közterület-használati engedély:

a) a szórakoztató intézmény (cirkusz, körhinta, céllövölde, stb.) részére lakóterületeken és a kapcsolódó zöldterületeken,

b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,

c) községképi követelményeknek nem megfelelő építmények, berendezések létesítésére, illetve elhelyezésére,

d) üzlethelyiség körüli területen göngyölegek tárolására,

e) idegenforgalmi szempontból jelentős területekre - kivéve a község által támogatott rendezvényekre -,

f) szeszesital forgalmazására. A tilalom hatálya nem terjed ki a vendéglátó ipari előkertekre, különféle rendezvényekre (így különösen: vásár, fesztivál, majális) kitelepült egységekben és azok előtt történő fogyasztásra, valamint működési engedéllyel rendelkező vendéglátó ipari egység idény jellegű kitelepüléseire,

g) sátorgarázs létesítésére, illetve elhelyezésére,

h) dohányipari termék és szeszesital reklámozására,

i) annak a kérelmezőnek, akinek korábbi közterület-használatból díjfizetési hátraléka van, a hátralék megfizetéséig.

j) óriásplakát reklámhordozó elhelyezésére,

k) a község közúthálózatán autós és motoros gyorsulási verseny megrendezésére,

l) tűz- és robbanásveszélyes, a lakosság biztonságát, nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,

m) a természeti vagy az épített környezetet súlyosan vagy helyrehozhatatlanul károsító tevékenység végzésére.

(5) * 

Az engedélyező hatóság

4. § A közterület-használati engedélyt a polgármester adja ki.

A szakhatóságok és más személyek közreműködése

5. § (1) A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes első fokú útügyi hatóság, a tűzoltóság felvonulási és felállítási útvonalain illetve területein a hivatásos önkormányzati tűzoltóság hozzájárulása szükséges, ha a közutat teljes szélességében le kell zárni, illetve a rendezvény várhatóan nagyszámú nézőt vonz.

(2) * 

(3) A műemlékké nyilvánított épületek környezetében építéssel járó tevékenységnél a közterület-használati engedély megadásához az Országos Műemléki Felügyelőség hozzájárulása szükséges.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben előírt szakhatósági hozzájárulásokat az engedélyező hatóság szerzi be.

(5) A közterület használati engedély megadásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges, ha:

a) a terület az 1. § (2) bekezdésének b) pontja alapján minősül közterületnek,

b) a közterület nem a Szálkai Önkormányzat tulajdona,

c) a közterület-használat állandó jellegű építmény elhelyezésére vagy használatára irányul.

A közterület filmforgatási célú használata * 

5/A. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az 5/A. - 5/B. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(3) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat, valamint az intézményei által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.

(4) Közterületek filmforgatás célú használatának díjait a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(6) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet, a díjkedvezmény mértékéről a 13. § (2) bekezdésének szempontjait figyelembe véve a polgármester rendelkezhet.

5/B. § (1) A filmforgatás célú közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező számára a közterület-használatot biztosítani kell.

(2) A filmforgatás célú közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,

c) 22 óra után forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,

d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(3) A filmforgatás célú közterület-használat során stáb parkolásra díszburkolattal ellátott közterület nem használható.

(4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(5) Amennyiben a filmforgatás célú közterület-használat az Mktv. szerinti hatósági szerződésben foglaltaktól eltér, vagy annak hiányában jogellenesen történik, úgy az érintett terület vonatkozásában a közterület-használó a 3. mellékletben meghatározott díjtételek figyelembe vételével kiszámított díj háromszoros összegének megfizetésére köteles.

(6) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(7) A filmforgatás célú közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. Az Mktv., valamint a végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) *  A képviselő-testület a település közigazgatási területén nem határoz meg turisztikailag kiemelt közterületeket.

Az engedély iránti kérelem

6. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie.

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos ideiglenes felvonulási épület, lakókocsi, állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének vagy székhelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozási engedély, működési engedély) ismertetését (megnevezését és számát),

(5) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a vállalkozói, illetőleg az őstermelői igazolvány másolatát, társas vállalkozások esetén közölni kell a cégbejegyzés számát, statisztikai számjelét, adószámát.

(6) Az engedély iránti kérelmet jelen rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon a közterület-használat tervezett igénybevételi időpontja előtt legalább 8 nappal kell benyújtani az engedélyező hatóság részére.

(7) A közterület-használati engedélyt akkor is kérni kell, ha a tevékenység egyébként díjfizetési mentességet élvez.

(8) A közterület használatával összefüggésben a keletkező hulladékot a tevékenység befejezésével a közterületről naponta el kell szállítani.

(9) Közterületen az anyagok és szerkezetek tárolása csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

7. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét és állandó lakó helyének vagy székhelyének címét,

b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg hogy állandó jellegű,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,

e) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját,

g) a közterület-használat jellegének és céljának megfelelő egyéb szükséges rendelkezéseket, így elsősorban a baleset-, egészség- és környezetvédelmi előírások megtartásának kötelezettségét, valamint a községképi követelmények érvényesítését,

h) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

i) az előírt határidőre történő díjfizetés elmaradása esetén a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét,

j) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét.

k) a kiadott engedély át nem ruházhatóságát.

(2) Az engedély nem ruházható át. Nem minősül az engedély átruházásának, ha működési engedéllyel, vagy vállalkozási engedéllyel rendelkező személy alkalmazottat, segítő családtagot, vagy tanulót foglalkoztat és ők végzik a közterületen az árusítást, illetve egyéb tevékenységet.

(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(4) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület használati engedélyben szükség szerint elő kell írni:

a) a közterület felől a községképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését,

b) hogy - ha a járdát teljes szélességében el kell foglalni és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át - az engedélyes szükség esetén köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt indokolt esetben nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjába álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni.

(5) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen, vagy körzetben kézből, vagy járműről történhet-e.

(6) A közterület használati engedélyben fel kell hívni az engedélyest a járda, az útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, stb. kímélésére, megóvására, továbbá az igénybe vett terület és környezetének tisztántartására, valamint a keletkezett hulladék, szemét elszállítására. Figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterületet tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani és a köztisztaság feltételeit biztosítani, ahányszor az szükséges.

(7) Ha az engedélyes a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes veszélyére és költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását és a köztisztaság biztosítását.

(8) Az engedély tartalmazza a közterület-használat megszüntetésére és az engedély visszavonására vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a kezelői hozzájárulás feltételeit.

(9) A meghatározott időre szóló közterület-használati engedély a jogosult kérelmére meghosszabbítható.

(10) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

a) az engedélyessel, illetve kérelmezővel,

b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,

c) a közterületi díj beszedésével megbízott szervvel,

d) a közút, vagy közterület kezelőjével.

8. § (1) Közúton, vagy más közterületen személygépkocsi kivételével jármű nem tárolható, kivéve a kezelő különleges hozzájárulásával maximum 5 t össztömegű gépjármű.

(2) Az engedélyező hatóság a közút, vagy más közterület kezelőjével közösen határozza meg azokat a helyeket, amelyeken a járműtárolás korlátozott számban, de engedélyezhető.

(3) Közúton, vagy más közterületen üzemképtelen, meghibásodott vagy roncs járművet engedély nélkül tárolni tilos. A tilalom hatálya nem terjed ki a műszaki meghibásodás, baleset, karambol miatt üzemképtelenné vált gépjárműre a meghibásodástól számított 48 óra időtartamra.

Az engedély érvénye

9. § (1) Az engedély:

a) a meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

c) visszavonásig

érvényes.

10. § (1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik: a) az engedélyben meghatározott idő elteltével, b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével, c) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással, d) az engedélyben vagy a közterület használatára, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti visszavonással.

(2) Megszűnik az engedély érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti.

(3) Megszűnik az engedély érvénye a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével.

(4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 5 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.

(5) A rendelet 3. §-a (4) bekezdésének f) pontjában meghatározott idény jellegű kitelepüléssel történő közterület-használatra csak egy szezonra adható közterület-használati engedély.

A közterület-használati díj

11. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.

(3) A közterület-használati díj Szálka Község Önkormányzatának egységes pénzalapját illeti meg.

(4) A közterület-használati díj kezelése, ellenőrzése, befizetése tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről, valamint az önkormányzatok pénzügyi szabályozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A közterület-használati díj megállapítása az engedélyező hatóság hatásköre. A közterület-használati díj kezelésével, nyilvántartásával, befizetésének ellenőrzésével, behajtásával kapcsolatos előkészítő, végrehajtási munkákat a Polgármesteri Hivatal látja el.

(6) A létesítmények által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső, vízszintes vetületét kell számításba venni, hirdetőtábla, hirdetőberendezés, reklámhordozó felület, transzparens esetén annak felületét is.

(7) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 és fm egésznek számít.

(8) A közterület-használati díjat az engedélyező határozatban foglaltak szerint és határideig kell megfizetni.

(9) A nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közforgalom számára megnyitott területek használati díja a terület tulajdonosát illeti meg, de használatához engedély kiadása szükséges.

(10) Amennyiben a közterület-használati engedélyt kérelmező soron kívül igényli (5 napon belül), akkor a 2. számú mellékletben megállapított díjak kétszeresét kell számítási alapnak venni.

(11) A már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

12. § A közterület-használati díjszabást a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

13. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni

a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére,

b) a közműveknek (elektromos-, gáz-, távfűtő, víz és csatornázási), valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeik elhelyezésére,

c) a postai alapszolgáltatás berendezéseinek elhelyezéséért, valamint távközlési szervezetek nyilvános távbeszélő-állomásai elhelyezéséért, továbbá a helyi tömegközlekedés üzemeltetéséhez szükséges területek használatáért.

d) országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére,

e) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak, és köztárgyak elhelyezésére, valamint

f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területekre,

g) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésére,

h) tömegközlekedési indító és fedett várakozóhelyek által elfoglalt területekre,

i) társadalmi és vallási ünnepek területe után,

j) közüzemi üzemzavar elhárítása esetén,

k) az önkormányzat és intézményei által elhelyezett tájékoztató, útbaigazító táblák elhelyezése esetén.

l) országos és helyi választások alkalmával a választási kampány ideje alatt elhelyezett hirdetések, reklámok, valamint közérdekű hirdetmények után és a kampányok helyszíneire.

m) *  a közforgalomnak átadott magánterületekre jogszabályoknak megfelelően elhelyezett hirdető-berendezések után, amennyiben a kihelyező a magánterület tulajdonosa és a kihelyezett reklám a tulajdonos tevékenységét hirdeti.

(2) *  A közterület-használati díj kivételes méltánylást érdemlő esetekben - így különösen a helyi érdekek érvényesítése érdekében - kérelemre mérsékelhető, vagy megállapítása mellőzhető. A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) Nem terjed ki a közterület-használati díj fizetése alóli mentesség a közforgalmú közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátóipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre.

(4) A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható felmentés, ha a kérelmező a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja.

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

14. § (1) A közterület-használat közérdekből, így különösen helyi gazdaságpolitikai, községképi, községfejlesztési érdekek érvényesítése érdekében bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére - kérelemre - másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség lejárta után felszólításra nem tesz eleget.

(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

Parkolás

15. § Az egyes létesítményekhez szükséges parkolóhelyek számát, valamint az új létesítmények építésével egyidejűleg kialakítandó parkolóhelyek mennyiségét, minőségét a mindenkori vonatkozó építési jogszabályok előírásait alkalmazva kell meghatározni.

16. § Parkolóhely kijelölésére Szálka Község Képviselő-testülete jogosult.

17. § A parkolóhelyek üzemeltetése a parkolóhely-tulajdonos, vagy az általa megbízott szerv (vállalkozó) feladatát képezi.

18. § A parkolóhely-üzemeltető köteles a parkolóhely járműközlekedésre alkalmas állapotáról és tisztántartásáról, korlátozott látási viszonyok között - ha világítás egyébként nem biztosított - a kellő megvilágításáról gondoskodni.

19. § Szálka Község Önkormányzatának közigazgatási területén a parkolás ingyenes.

20. § Közterületen parkolni - jelen rendeletben meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag a kijelölt parkolóhelyeken lehet.

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

21. § (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.

(2) *  Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, az engedély nélküli, vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj háromszorosának megfizetésére kell kötelezni.

(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól.

22. § * 

Vegyes rendelkezések

23. § *  A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) kell megfelelően alkalmazni.

24. § (1) Ez a rendelet 2005. október 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezései nem érintik:

a) a vásári és piaci helyhasználat szabályait,

b) a köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletnek a közterületi részre vonatkozó külön rendelkezések hatályát.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés időpontjától kezdődően kell alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 7/2005. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2013. (VIII. 5.) önkormányzati rendelettel megállapított 5/A. és 5/B §-ait, valamint 3. mellékletét 2013. július 15-e után indult eljárásokban kell alkalmazni.

Jogharmonizációs záradék

25. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.

Pálfi János s. k. Dr. Ferincz János s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2005. június 06.

Dr. Ferincz János s. k.
aljegyző

1. melléklet a 7/2005. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez * 

Szálka Község Önkormányzata
7121 Szálka, Petőfi S. u. 2.

KÉRELEM
Szálka Község Önkormányzatának tulajdonában levő közterület használatához

1. A kérelmező adatai

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében
Kérelmező neve: .....................................................................................................................................................
Képviselő neve: ......................................................................................................................................................
Székhelye: ..............................................................................................................................................................
Telefon: ..................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ..................................................................................................................................................
Statisztikai számjele: ...............................................................................................................................................
Adóigazgatási azonosító száma: ..............................................................................................................................
Egyéni vállalkozók esetében
Kérelmező neve: .....................................................................................................................................................
Lakcíme: ................................................................................................................................................................
Telefon: ..................................................................................................................................................................
Vállalkozói igazolvány száma: ..................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ...............................................................................................................................................
Adóigazgatási azonosító száma: ...............................................................................................................................
Magánszemélyek esetében
Kérelmező neve: .....................................................................................................................................................
Lakcíme: .................................................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...............................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................
Adóazonosító jele: ....................................................

2. A közterület-használatra vonatkozó adatok

A közterület-használat időtartama: ............... év ........................ hó ...... naptól

............... év .................... hó ....... napig

A közterület-használat célja: .................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat, megnevezése, száma:

.....................................................................................................................................................

A használni kívánt közterület nagysága: .............. m2

A közterület helyrajzi száma, címe és helyének pontos leírása: .......................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

A közterület-használat módjának pontos meghatározása: ..............................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell másolatban csatolnia:

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat:

a) Egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt.

b) Gazdasági társaság, Gt. hatálya alá tartozó a cégnyilvántartásba felvett egyéb szervezet, jogalany esetén: a jogerős cégbírósági bejegyző végzést, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

c) Társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló jogerős okiratot. Magánszemély esetén: okirat becsatolása nem szükséges.

2. Az igényelt közterületre vonatkozó, helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak, a vázlaton be kell rajzolni az igényelt területet úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése megállapítható legyen.

3. A közterületen elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla esetén annak műszaki leírását és terveit.

4. Mutatványos tevékenység céljára történő közterület-használati kérelem esetén a mutatványos berendezésre érvényes biztonságtechnikai tanúsítvány fénymásolatát.

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:

a) a kérelem benyújtása a kérelmezőt nem jogosítja fel a közterület használatára.

b) Szálka Község Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló 7/2005. (VI. 6.) rendelet alapján a közterület használatáért a jogosultnak a rendeletben meghatározott közterület-használati díjat kell fizetnie,

c) a közterület-használati díjat a jogosult a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni.

Alulírott kijelentem, hogy közterület-használati díjhátralékom nincs, továbbá jelen kérelemben foglalt nyilatkozataimat büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg.

Dátum: .....................................................

...................................................
kérelmező aláírása

Amennyiben a kérelmező a kérelemben megjelölt közterületet nem kívánja felhasználni, azt személyesen vagy írásban be kell jelentenie Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szálkai Kirendeltségénél a kért időpontot megelőzően az engedély egyidejű visszaadásával.”

2. melléklet a 7/2005. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez * 

A közterület-használat módja Fizetés módja Díjtétel (Ft)
üzlet (pavilon) árusító egyéb fülke elhelyezése amely pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, zöldség, virág koszorú, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgál Ft/m2/hó 300
reklámhordozó, reklámhordozó-tartó berendezés Ft/m2/hó 400
építési munkával kapcsolatos ideiglenes felvonulási épület, lakókocsi, állvány és építőanyag elhelyezése Ft/m2/hó 400
törmelék elhelyezése Ft/m2/nap 300
alkalmi és mozgóárusítás Ft/m2/nap 250
vendéglátóipari előkert céljára Ft/m2/hó 500
kiállítás Ft/m2/nap 200
alkalmi vásár Ft/m2/nap 250
kulturális, sport- és szórakoztató tevékenység Ft/m2/nap 200
mutatványos, cirkuszi tevékenység Ft/m2/nap 250
lakókocsi, utánfutó tárolása Ft/m2/hó 500
üzemen kívül helyezett és üzemképtelen járművek tárolása Ft/m2/nap 200
közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezése, Ft/m2/év 700
javító-szolgáltató tevékenység Ft/m2/nap 250
a közterületi parkolókban, utak mellett, egyéb közterületen - a kezelő külön engedélyével rendelkező - gépjárművek (autóbusz, tehergépkocsi, kamion, különleges gépjármű stb.) folyamatos jármű-tárolása Ft/m2/hó 150

3. melléklet a 7/2005. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez * 

Közterületek filmforgatás célú használatának díjai a használat célja szerint

A B C D E F
1 Közterület-besorolás forgatási terület technikai terület stábparkolás terület kiürítési terület közlekedés elől elzárt terület
Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
2 a község nem turisztikailag kiemelt területei 208 156 104 104 10
töredéknap esetén 104 töredéknap esetén 78 töredéknap esetén 52 töredéknap esetén 52 töredéknap esetén 5

A melléklet alkalmazásában:

a) közlekedés elől elzárt terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.

b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.

c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a forgatási, technikai, illetve a stábparkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.

d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.

e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.