Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az e rendeletben alapított helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásával tiszteletét és megbecsülését kívánja kifejezni mindazon személyek, közösségek, vállalkozások iránt, akik a Község társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális és sportéletében maradandót alkottak, illetőleg akik a Község közéletében, gazdasági életében folytatott tevékenységükkel hozzájárultak a Község fejlődéséhez, ismertségének növeléséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. E célok érdekében a Testület a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-a (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A Testület a Község fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, gyarapításában kifejtett, a társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális és sporttevékenység területén nyújtott kimagasló teljesítmény, szakmai munka, életmű elismerésére a következő kitüntetéseket, elismerő címeket alapítja:

a) „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető cím,

b) „Szálka Községért” emlékplakett.

2. § (1) Egy személy, közösség, vagy vállalkozás több kitüntetésben, elismerő címben is részesíthető. Ugyanazon kitüntetés, elismerő cím ismételten ugyanannak nem adományozható. Egy naptári éven belül egy személy, közösség, vagy vállalkozás legfeljebb egyfajta kitüntetésben, elismerő címben részesülhet.

(2) A jelen rendeletben megállapított helyi kitüntetések és elismerő címek posztumusz is adományozhatók.

(3) A (2) bekezdés szerinti posztumusz kitüntetés, elismerő cím esetén annak átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

3. § (1) Kitüntetések és elismerő címek adományozását a javaslattételi jogkörrel rendelkezők e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány felhasználásával kezdeményezhetik. A javaslattétel lehetőségéről az érintetteket a helyben szokásos módon minden év március 10-ig tájékoztatni kell.

(2) A helyi kitüntetések, elismerő címek adományozására vonatkozó - a rendelet 1. számú melléklete szerinti - írásbeli javaslatokat Szálka Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) minden év április 30. napjáig lehet benyújtani.

(3) Magánszemélyt érintő adományozásra vonatkozó minden javaslathoz mellékelni kell a javasolt személy e rendelet 2. számú melléklete szerinti hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez. Posztumusz kitüntetés esetén az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait a kitüntetés, elismerő cím átvételére jogosult hozzátartozó gyakorolhatja.

(4) A kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Testület elé.

(5) A kitüntetések és elismerő címek adományozásáról a Testület át nem ruházható hatáskörben, minősített többséggel dönt.

4. § (1) A helyi kitüntetéseket és elismerő címeket ünnepélyes keretek között - az évente megrendezésre kerülő Falunapok során - a polgármester adja át.

(2) A kitüntetésekkel és elismerő címekkel adományozásra kerülő plakett, kitűző leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló oklevél, tanúsítvány szövegét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(4) A kitüntetésekkel és elismerő címekkel összefüggő kiadások fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

5. § (1) Az egyes kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(2) Jelen rendelet szerinti kitüntetetések és elismerő cím adományozásáról díszes kivitelű „Szálka Község kitüntetettjei” feliratú könyvet kell vezetni. Az e könyvbe történő bejegyzésről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) A kitüntetéseket, elismerő címeket a Testület a javaslattételi jogkörrel rendelkezők kezdeményezésére visszavonhatja, ha a kitüntetésben, elismerő címben részesített személy, közösség, vállalkozás arra érdemtelenné vált. Érdemtelen a kitüntetésre, elismerő cím viselésére különösen

a) az a magánszemély, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek vagy aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,

b) az a vállalkozás, illetve közösség, amely a jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés hatálya alatt áll, vagy amellyel szemben az adományozástól számított egy éven belül bíróság jogerős ítéletében ilyen intézkedést alkalmaz, illetőleg amelynek valamely tagját az adományozástól számított egy éven belül tevékenységével összefüggésben gazdasági vagy egyéb bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítél.

(3) A megvonásról minősített többséggel hozott, részletes indokolást tartalmazó határozatot kell hozni, amelyet az érintettel közölni kell.

(4) A kitüntetés és elismerő cím viselésére érdemtelenné vált személytől az oklevelet, a tanúsítványt, a plakettet és a kitűzőt vissza kell vonni.

(5) A kitüntetések és elismerő címek visszavonásáról a Testület határozata alapján a polgármester gondoskodik.

(6) A kitüntetések és elismerő címek adományozását, illetve megvonását az erre alkalmas módon a Község polgárainak tudomására kell hozni.

Fogalom-meghatározás

7. § E rendelet alkalmazása szempontjából

a) egyéni vállalkozás: az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2. §-ában meghatározott vállalkozás,

b) vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, továbbá az erdőbirtokossági társulat.

„Szálka Község Díszpolgára” kitüntető cím

8. § (1) „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a természetes személynek, aki Szálka Község és lakossága érdekében a társadalmi, szociális, kulturális, művészeti, oktatási, tudományos, gazdasági és a sportélet bármely ágazatában, továbbá a Község hagyományainak megőrzésében, ápolásában kiemelkedően hasznos, jelentős munkát, tevékenységet végzett és ennek révén a Község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el, öregbítette a Község jó hírét, emelte tekintélyét.

(2) * 

(3) A „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozását a Testületnek, a Községben működő kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének, bármely tolna megyei társadalmi, gazdasági és érdekképviseleti szervezetnek, a Község lakossága bármely önszerveződő közösségének és a Község lakosságának a kezdeményezésére lehet előterjeszteni.

(4) A Község lakosságának (3) bekezdés szerinti kezdeményezését az Önkormányzatnál nyilvántartott választásra jogosultak legalább 1%-ának aláírásával kell megerősíteni.

Az aláírások gyűjtésére a Polgármesteri Hivatal által kiadott, lepecsételt és az ügyintéző aláírásával hitelesített, az 5. számú mellékletben szereplő ív szolgál, amelyre a kitüntetésre javasolt személy személyi adatait és lakcímét az ügyintéző vezeti rá.

Az aláírásgyűjtő ív csak azt követően bocsátható ki, hogy a kitüntetésre javasolt személy a természetes személyazonosító adatainak és lakcímadatának az íven történő feltüntetéséhez a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatban hozzájárult. Posztumusz kitüntetés esetén az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait a kitüntető cím átvételére jogosult hozzátartozó gyakorolhatja.

Az aláírásgyűjtő ívet az adományozásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül meg kell semmisíteni, amelyről jegyzőkönyv készül.

9. § (1) *  A „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető címben részesítettnek a polgármester díszpolgári oklevelet, az adományozásról szóló igazolványt, emlékplakettet és kitűzőt ad át.

(2) *  A „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető címhez pénzjutalom jár, amelynek nettó összege 100.000.-Ft.

(3) Posztumusz kitüntetés esetén a kitüntetést átvevő hozzátartozónak csak a díszpolgári oklevél adható át.

(4) Nem magyar anyanyelvű polgárnak történő adományozás esetén a díszpolgári oklevelet a kitüntetett anyanyelvére lefordítva, külön lenyomatban is ki kell adni.

(5) A „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető címben részesített jogosult a cím viselésére és tanácskozási joggal részt venni a Testület ülésein. A Testület külön határozata alapján részt vehet az Önkormányzatot képviselő delegációban.

„Szálka Községért” emlékplakett

10. § (1) „Szálka Községért” emlékplakett adományozható azoknak a természetes személyeknek, közösségeiknek, valamint vállalkozásoknak, akik/amelyek Szálka Községért kiemelkedő jelentőségű munkát, tevékenységet végeztek, illetőleg hozzájárultak a Község országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez.

(2) „Szálka Községért” emlékplakettből ugyanazon naptári évben legfeljebb három adományozható.

(3) A „Szálka Községért” emlékplakett adományozását a Testület, a Községben működő kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete, bármely tolna megyei társadalmi, gazdasági és érdekképviseleti szervezet, a Község bármely lakosa, valamint a Község lakosságának bármely önszerveződő közössége kezdeményezheti.

11. § (1) A „Szálka Községért” emlékplakett kitüntetettje részére a polgármester emlékplakettet, tanúsítványt és kitűzőt ad át.

(2) A „Szálka Községért” kitüntető címhez pénzjutalom jár, amelynek bruttó összege 50.000.-Ft.

(3) Posztumusz kitüntetés esetén a kitüntetést átvevő hozzátartozónak csak a tanúsítvány adható át.

Záró rendelkezések

12. § E rendelet 2007. február 15. napján lép hatályba.

Pálfi János s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2007. február 13.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

1. számú melléklet a 4/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Űrlap
„Szálka Község Díszpolgára” kitüntető cím/„Szálka Községért” emlékplakett* adományozásához

1. A javasolt személy/közösség/vállalkozás neve: ...........................................................

.............................................................................................................................................

Címe: ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Foglalkozása/működési köre: ............................................................................................

.............................................................................................................................................

2. A javaslattevő személy/közösség neve: .........................................................................

Címe: ...................................................................................................................................

Telefonja: ............................................................................................................................

3. A javaslat rövid indoklása: .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. A javasolt személy/közösség/vállalkozás részletes életrajza/életpályája: (csatolandó)

5. A javasolt személy/közösség/vállalkozás munkájának tényeken, adatokon alapuló méltatása: (csatolandó)

Kelt: ............................, ................ év ............................................ hó ........... nap

.....................................................................
a javaslattevő aláírása
(cégszerű aláírás,
amennyiben a kezdeményező jogi személy)

P. H.

* A megfelelő aláhúzandó.

2. számú melléklet a 4/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott ......................................... (szül.: .........................................., 19..............., szül. név: ......................................., an.: ............................................) ........................, ............................u. ........... sz. alatti lakos kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcímadatom, valamint a kitüntetési javaslatban szereplő személyes adataimnak a kitüntetettek nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve a nyilvánosság kitüntetésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.

E nyilatkozat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló ....../2007. (..........) szálkai ör. 3. §-ának (3) bekezdésén alapul.

Kelt: ............................, ................ év ............................................ hó ........... nap

...............................................................
a kitüntetésre javasolt aláírása

3. számú melléklet a 4/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

1. „Szálka Község Díszpolgára” emlékplakett és kitűző leírása

A „Szálka Község díszpolgára” emlékplakett Farkas Pál szobrászművész alkotása, amely 80 mm átmérőjű és bronzból készül. Közepén a Község címere, a címer körül felül a „Szálka Község díszpolgára” felirat, alul a kitűntetett neve és az adományozás évszáma szerepel.

A „Szálka Község díszpolgára” kitűző 22 mm átmérőjű, amelyen középen a Község címere, a címer körül felül a „Szálka Község Díszpolgára” felirat, alul az adományozás évszáma szerepel.

2. „Szálka Községért” emlékplakett és kitűző leírása

A „Szálka Községért” emlékplakett Farkas Pál szobrászművész alkotása, amely 80 mm átmérőjű és bronzból készül. Közepén a Község címere, a címer körül felül a „Szálka Községért” felirat, alul a kitüntetett neve és az adományozás évszáma szerepel.

A „Szálka Községért” kitűző 22 mm átmérőjű, amelyen középen a Község címere, a címer körül felül a „Szálka Községért” felirat, alul az adományozás évszáma szerepel.

4. számú melléklet a 4/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

1. „Szálka Község Díszpolgára” oklevél és igazolvány

A díszpolgári oklevél szövege a következő:

„Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számba véve mindazon személyeket, akik Szálka Község felvirágoztatásáért, társadalmi, gazdasági, tudományos, szociális, oktatási, művészeti, kulturális és sportéleti fejlődéséért kiemelkedőt alkottak, a Község iránt érzett szeretetüknek és jóindulatuknak cselekvő tanúbizonyságát tették, választotta eme személyek közül a legkiválóbbat ............-t, akit érdemesnek találván e cím viselésére a mai napon - a Képviselő-testület ....../........ (... ..) kt. határozata alapján - Szálka Község díszpolgárává választott. Ennek emlékezetére a Képviselő-testület nagyrabecsülése és szeretete jeléül kiadja a Község pecsétjével megerősített jelen oklevelet.

Kelt: Szálka (dátum).”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.

Az oklevelet a polgármester az oklevél jobb oldalán írja alá. Az aláírásnál nyomtatott formában a polgármester nevét, tisztségét is meg kell jeleníteni.

Az igazolvány az oklevél kicsinyített másolata.

Mindkét okmányt a Község pecsétjével kell ellátni.

2. „Szálka Községért” tanúsítvány

A tanúsítvány szövege a következő:

„Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Község fejlődéséért végzett kimagasló munkája elismeréseként nagyrabecsülése jeléül ............................................. részére „Szálka Községért” emlékplakettet adományoz.

Kelt: Szálka (dátum).”

A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.

Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a Község színes címere. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző nevét, tisztségét is meg kell jeleníteni.

5. számú melléklet a 4/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Aláírásgyűjtő ív a „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozásához

Alulírott a ....................... évben a „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető címre ................................ (szül.: .........................., ............ év ............................. hó ....... nap, szül.: név: ............................................................, an.: .........................................................................) ............................, ................................ u. ......... sz. alatti lakost javasolom.

Név Lakcím Aláírás

A kiadás dátuma:

Szálka, ....................... év ................................................... hó ........ nap

P. H.

....................................
ügyintéző

A benyújtás dátuma:

Szálka, ....................... év ................................................... hó ........ nap

P. H.

....................................
ügyintéző

6. számú melléklet a 4/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott .................................... (szül.: ......................................, 19..................., szül. név: ........................................., an.: .........................................) ........................, ............................u. ................... sz. alatti lakos kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataimnak és lakcímadatomnak a „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető címre vonatkozó aláírásgyűjtő íven történő feltüntetéséhez.

Egyben tudomásul veszem, hogy az aláírásgyűjtő ív az adományozásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül megsemmisítésre kerül.

E nyilatkozat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló ....../2007. (..........) szálkai ör. 8. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Kelt: ............................, ................ év ............................................ hó ........... nap

...............................................................
a kitüntetésre javasolt aláírása