Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete

a temetőről és a temetkezésről * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: kormányrendelet) - az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szálka Község közigazgatási területén fekvő, a Római Katolikus Egyház tulajdonát képező, Szálka Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott köztemetőre, az ott folyó temetkezési, temetőfenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetve a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre.

(2) Szálka Község területén egy köztemető működik.

(3) A Római Katolikus Egyház kizárólagos tulajdonában álló, a Szálka, belterület 42 hrsz-ú, „temető” megnevezésű, 1 ha 5710 m2 területű ingatlan fenntartásáról az önkormányzat a tulajdonossal kötött megállapodás alapján gondoskodik.

(4) A köztemető fenntartója Szálka Község Önkormányzata. A meglévő köztemető bővítése, lezárása, megszüntetése és új köztemető létesítése az önkormányzat feladata.

(5) *  A köztemető üzemeltetése a tulajdonos kötelezettsége.

(6) Az Önkormányzat a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:

a) utakat létesít a parcellák megközelítésére, parkosítást, fásítást végez,

b) a köztemetőben ravatalozót, vízvételi lehetőséget és hulladéktárolót működtet.

(7) *  A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a testület az éves költségvetés keretében gondoskodik.

(8) *  A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1) kezdésére figyelemmel - a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi.

(9) A temetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét.

(10) A temetőbejáratot, fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.

(11) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést.

Temetkezési szabályok

2. § (1) A községben halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő köztemetőben lehet. A temetkezés történhet koporsóban, vagy a hamvak urnafülkébe (kolumbáriumba) történő elhelyezésével. A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára a kormányrendeletben foglalt feltételek mellett ki kell adni.

(2) *  A köztemetőben vallási közösség által végzett vallásos szertartás szerint, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

(3) A temetkezési tevékenységet az üzemeltető, illetve a szolgáltatást végző a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze.

(4) A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartások lebonyolítására és temetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. A fenntartó köteles gondoskodni a ravatalozó megfelelő állapotban tartásáról, s a szertartásokhoz szükséges eszközökről, felszerelésekről. * 

(5) A temetkezés során az üzemeltető, illetve a kegyeleti szolgáltatást végző köteles az etnikai, vagy vallási jellegű temetkezési szokásokat figyelembe venni, amennyiben azok más jogszabályokkal nem ellentétesek.

Temetési helyek

3. § (1) A köztemetőt sorokra, a sorokat pedig temetési helyekre kell felosztani. A temetési helyeket a sorokban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(2) Külön sort kell kijelölni a sírboltok, a gyermek-, a kettős, valamint az urnasírhelyek részére. A gyermeksírhelyekbe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak temetése történhet.

(3) A betelt sorokat az utolsó temetés napjával le kell zárni. Ezt követően a lezárt sorokba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel történhet.

(4) *  A temető, temetőrész, vagy lejárt temetkezési hely kiürítésekor a sírjellel, síremlékkel annak létesítője, halála után örököse jogosult rendelkezni. Ha a síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik, a síremléket a temető üzemeltetője - temető tulajdonosával egyeztetve - a megjelölt időpontot követő egy év elteltével értékesítheti. Az ebből származó bevétel kizárólag a temető fenntartására fordítható.

(5) Amennyiben a sírok használati ideje lejárt, az üzemeltető hirdetményben köteles a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt hat hónappal erre felhívni. Ha a sírok használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, az üzemeltető a használati idő lejárta után a sírhelyet újra értékesítheti.

A használati idő lejártáról a hirdetményt a köztemető bejáratánál, valamint az üzemeltető ügyfélszolgálatánál elhelyezett hirdetőtáblán kell kifüggeszteni.

(6) Amennyiben az urnafülke használati ideje lejárt, az üzemeltető az (5) bekezdés szerint kifüggesztett hirdetményben ugyancsak köteles a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt erre felhívni. Ha az urnafülke használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, az üzemeltető a használati idő lejárta után azt kiürítheti és az urnákat az erre a célra kialakított sírboltba helyezheti.

(7) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.

(8) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.

(9) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő formájú, vagy felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(10) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a köztemető üzemeltetője a temetkezési hely felett rendelkezi jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni.

(11) *  Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az önkormányzat szünteti meg.

(12) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

4. § (1) A sírhelyek méretei:

a) egyes felnőtt sírhely: 210 × 90 cm,

b) kettős sírhely: 210 × 180 cm,

c) gyermek sírhely: 170 × 90 cm.

Felnőtt sírhelyekbe felnőtt sírhely megváltása esetén 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunyt is temethető. Ez esetben a sírhely méretének a felnőtt sírhely méretével azonosnak kell lennie.

(2) Normál mérettől eltérő koporsóméret esetén a sírhely méreteit az eltérésnek megfelelően módosítani kell, úgy, hogy annak minden oldala legalább 10 cm-rel nagyobb legyen, mint a koporsó.

(3) A sírgödör mélysége a kormányrendelet 11. §-ának (3) bekezdése szerint 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(4) A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lenni. A működő temetők esetében a korábban kialakított körülményeket adottnak kell tekinteni.

(5) A sírboltok méretei:

kétszemélyes sírbolt: 100 x 220 cm mélysége: 200 cm
négyszemélyes és hatszemélyes sírbolt: 200 x 220 cm mélysége: 200 cm
előregyártott négy és hatszemélyes sírbolt: 154 x 241 cm mélysége: 200 cm

(6) A kolumbáriumban az urnák elhelyezése minimálisan 30 x 30 x 30 cm-es belméretű és szilárd lappal légmentesen lezárt urnafülkébe történhet.

(7) Urna földbetemetése esetén a sírhely legalább 60 x60 cm, mélysége legalább egy méter.

(8) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

(9) *  A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkében elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad, valamint az urna urnatartóban a sír felületére helyezhető. A sírhelybe alapméretenként további négy, hamvakat tartalmazó urna helyezhető el. A temetési helyen rögzítve, urnatartó dobozban további kettő, hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére van lehetőség.

5. § (1) A temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult, vagy annak örököse által újból megváltható.

A megváltott sírhelyről a rendelkezésre jogosult, vagy annak örököse lemondhat.

(2) A térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Sírhelyet, kettős sírhelyet és sírboltot az állampolgárok életükben is megválthatnak.

(4) A temetési helyet az üzemeltető jelöli ki a megváltás térítési díjának befizetése után.

(5) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési jog felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult, vagy annak örököse, illetve általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(5a) *  Rátemetés esetén biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát, és a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozóan az 1. melléklet szerinti mindenkor érvényes sírhelyhasználati díj arányos részét kell megfizetni.

(6) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt - a holttest-maradványokat, (hamvakat) a kiürítéskor a köztemetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az áthelyezéskor érvényben lévő díjtételeket alapul véve a következő megváltásig számolt díj időarányos része.

(7) A temetési helyek használatának joga - a sírbolt kivételével - magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.

(8) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, úgy a megváltási díj időarányos részét - a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével - vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak az üzemeltetőnél tett nyilatkozattal lehet lemondani.

Díszsírhelyek

6. § (1) Díszsírhely a köztemetőben kijelölt olyan sírhely, melyet a testület örök temetkezési hely céljára jelöl ki az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül.

(2) A díszsírhely 220 cm-re mélyített egyes sírhely, amelyre a későbbi rátemetést a házastárs részére biztosítani kell.

(3) A díszsírhely személyre szóló adományozásáról - a testület által átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.

A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a köztemető üzemeltetőjét írásban értesíteni kell.

(4) Az adományozott díszsírhelyek örök jellegűek, a köztemető fenntartásáig megmaradnak. A köztemető átrendezése, vagy megszüntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről a testület dönt.

(5) Az adományozott díszsírok síremlékeinek felállításáról a testület dönt és a hozzátartozókkal együtt gondoskodik azok fenntartásáról.

(6) A köztemetőben elhelyezett katonasírok gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

7. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt esetén 60 év,

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,

d) urnasírbolt esetén 20 év.

(2) A temetési hely újbóli megváltása esetén a rendelkezési jog időtartama újra kezdődik, illetve meghosszabbodik az újbóli megváltás idején érvényes időtartammal.

A köztemető rendje

8. § (1) A köztemető nyitvatartási idejét az üzemeltető állapítja meg, melyet a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.

(2) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) A köztemető területén tilos gépjárművel közlekedni, kivéve:

a) a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárművet,

b) a temetkezési tevékenységben részt vevő gépjárművet,

c) a köztemető üzemeltetéséhez szükséges gépjárművet,

d) a köztemetőben egyéb vállalkozói tevékenység folytatásához használt gépjárművet, az üzemeltető engedélyével.

(4) A köztemető és épületeinek, valamint tartozékainak - beleértve a sírokat, síremlékeket, parkokat és a növényzetet is - rongálása, beszennyezése tilos.

(5) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. A szemetet az önkormányzat *  által kijelölt tárolóhelyre kell szállítani.

(6) A köztemető területén talajt és gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket máshova elvinni tilos. A sírhely körül padot, betonlépcsőt elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével lehet. A köztemető területéről földet kivinni tilos.

(7) Az urnafal körül sírhalmot emelni, növényzetet telepíteni, sírjelet elhelyezni tilos.

(8) A köztemetőbe állatot bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos.

(9) Tíz éven aluli gyermek a köztemető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(10) A köztemetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedést annak kell megtenni, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.

(11) *  A köztemetőbe gépjárművel a (3) bekezdésben meghatározott személyek díjmentesen hajthatnak be.

9. § (1) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.

(2) A síremlék karbantartásáért, balesetveszélytől mentes állapotának megőrzéséért az építtető felelős.

(3) A köztemetőben csak a temetési helyek, síremlékek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak (virágok, koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el.

(4) A fenntartó a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti.

(5) A rossz helyre ültetett növényekben, valamint a sírokon kinőtt gyomnövények kaszálása során bekövetkezett károkért a fenntartó nem tartozik felelősséggel.

(6) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.

(7) A sírokra tilos ültetni:

a) kúszónövényt (iszalagfélék, folyondárfélék, vadszőlőfélék),

b) lombhullató fa- és cserjefélét,

c) törpeméretű örökzöldek kivételével lomb- és tűlevelű örökzöldeket.

(8) A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.

(9) A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet.

9/A. § * 

Temetkezési szolgáltatások és a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek

10. § (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást az arra jogosult vállalkozó, illetve gazdasági társaság végezhet.

(2) A temetői létesítmények igénybevétele ingyenes, arra vonatkozóan temető-fenntartási hozzájárulást nem kell fizetni..

(3) A temetőben síremlékbontási, -állítási, sírboltépítési, -bontási, továbbá -javítási, -felújítási munkálatokat a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy társas vállalkozás végezhet. A munkavégzést a munka megkezdése előtt legalább 2 nappal írásban be kell jelenteni az üzemeltetőnek.

(4) A köztemetőben a (3) bekezdésben felsorolt munkát végző megbízott ingyenesen igénybe veheti a fenntartó *  által biztosított szolgáltatásokat.

(5) A síremlékkészítők és más a köztemetőben munkát végző vállalkozók a munkavégzés körülményeiről, időpontjáról, kötelesek az üzemeltetővel egyeztetni és az üzemeltetőnek a köztemető rendjével kapcsolatos - e rendeletben, valamint a kormányrendelet 23. §-ában foglaltakon alapuló - utasításait betartani.

(6) Engedélyköteles tevékenységnél az engedélyt is be kell mutatni az üzemeltető részére.

(7) Építési, illetőleg bontási munkát csak az üzemeltető helyszíni szemléje után lehet megkezdeni.

(8) A köztemetőben munkát végző vállalkozók a munkálatok befejezését követően a törmeléket, hulladékot kötelesek elszállítani vagy elszállíttatni és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

Síremlékek, sírboltok

11. § (1) *  A sírbolt helyét az üzemeltető jelöli ki. A sírboltra történő síremlék-építési munkák végzésének várható időpontját, továbbá a síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az üzemeltetőnek az építés, illetve elhelyezés előtt be kell mutatni.

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

(5) *  Síremléket szilárd talajra kell építeni. A járda a sírhely széleitől legfeljebb harminc centimétert foglalhat el.

(6) *  A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől számítva legfeljebb harminc centiméter lehet.

(7) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának.

(8) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt, stb.) elkészültük után a köztemető üzemeltetőjének be kell mutatni.

(9) A köztemető területéről síremléket, fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(10) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a temetési helyen levő síremléket a temettetőnek a járda szintjéig le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.

(11) A temetés miatt lebontott síremlékek biztonságos visszaállításának megtörténtét az üzemeltető ellenőrzi.

Kötelező nyilvántartások

12. § (1) Az üzemeltető a köztemetőről nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal. Gondoskodni kell arról, hogy e könyvekbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy betekinthessen.

(2) A köztemetőről készített térképet az üzemeltető a nyilvántartó könyvvel összhangban, folyamatosan köteles vezetni. Az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek az üzemeltető a temető nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni.

Szabálysértési rendelkezések

13. § * 

Záró rendelkezések

14. § A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék * 

15. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.

Pálfi János s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2007. december 20.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

1. melléklet az 17/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez * 

A temetési helyek megváltási díja

I. Sírhelyek:
1. Gyermeksírhely megváltása 4.000 Ft
2. Egyes felnőtt sírhely megváltása 5.000 Ft
3. Kettős sírhely megváltása 10.000 Ft
II. Sírboltok:
1. 2 személyes sírbolt megváltása 10.000 Ft
2. 4 személyes sírbolt megváltása 15.000 Ft
3. 6 személyes sírbolt megváltása 20.000 Ft
III. Hamvasztásos temetési helyek:
1. urnafülke megváltása 5.000 Ft
2. urnasírhely 5.000 Ft
3. urnasírbolt 5.000 Ft

  Vissza az oldal tetejére