Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A 28/1975. sz. rend-el védetté nyilvánított Szálka, Sötétvölgyi erdő helyi jelentőségű védett természeti terület védettségét a Testület e rendelettel fenntartja.

2. § A Szálka, Sötétvölgyi erdő helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 324 ha 7619 m2, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai: Szálka, külterület 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031/1, valamint 031/2 hrsz.

3. § A Szálka, külterület 031/1 hrsz-ú ingatlan kivételével a 2. § szerinti ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

4. § A védettség indoka és célja a területen található növény- és állatfajok, illetve élőhelyük megóvása, a területen fészkelő madarak zavartalan életfeltételeinek biztosítása.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.

Pálfi János s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2007. december 20.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző