Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2007. (II. 13.) szálkai ör. módosításáról

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-a (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2007. (II. 13.) rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § A R. 9. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető címben részesítettnek a polgármester díszpolgári oklevelet, az adományozásról szóló igazolványt, emlékplakettet és kitűzőt ad át.

(2) A „Szálka Község Díszpolgára” kitüntető címhez pénzjutalom jár, amelynek nettó összege 100.000.-Ft.

2. § A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 8. §-ának (2) bekezdése.

Pálfi János s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2008. június 11.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

1. számú melléklet a 4/2008. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

1. „Szálka Község Díszpolgára” emlékplakett és kitűző leírása

A „Szálka Község díszpolgára” emlékplakett Farkas Pál szobrászművész alkotása, amely 80 mm átmérőjű és bronzból készül. Közepén a Község címere, a címer körül felül a „Szálka Község díszpolgára” felirat, alul a kitűntetett neve és az adományozás évszáma szerepel.

A „Szálka Község díszpolgára” kitűző 22 mm átmérőjű, amelyen középen a Község címere, a címer körül felül a „Szálka Község Díszpolgára” felirat, alul az adományozás évszáma szerepel.

2. „Szálka Községért” emlékplakett és kitűző leírása

A „Szálka Községért” emlékplakett Farkas Pál szobrászművész alkotása, amely 80 mm átmérőjű és bronzból készül. Közepén a Község címere, a címer körül felül a „Szálka Községért” felirat, alul a kitüntetett neve és az adományozás évszáma szerepel.

A „Szálka Községért” kitűző 22 mm átmérőjű, amelyen középen a Község címere, a címer körül felül a „Szálka Községért” felirat, alul az adományozás évszáma szerepel.