Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

az állatok tartásáról szóló 4/2006. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állatok tartásáról szóló 4/2006. (III. 28.) rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § A R. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az állattartás szabályozása szempontjából a község az alábbi állattartási övezetekre tagozódik:

I. Állattartási övezet: Az Ősközség területén belül, a Petőfi illetve Táncsics utcában a nyílt vízelvezető árokkal határos ingatlanok.

Ebben az övezetben - az ingatlan alapterületétől függetlenül - tilos a nagy haszonállatok karámos tartása! Nagy haszonállatból legfeljebb 2 db - de kizárólag istállóban tartható-, továbbá legfeljebb 5 db közép, legfeljebb 100 db kishaszonállat, legfeljebb 30 db prémes állat, legfeljebb 5 db vadon élő állat, legfeljebb 30 méhcsalád, valamint jelen rendeletben meghatározott korlátozásokkal eb és macska tartható.

II. Állattartási övezet: Ősközség (Kossuth u., Petőfi u., Táncsics u., Napfény u. és Erdőalja u.)

Ebben az övezetben legfeljebb 5 db nagy-, legfeljebb 10 db közép, legfeljebb 200 db kishaszonállat, legfeljebb 30 db prémes állat, legfeljebb 5 db vadon élő állat, legfeljebb 30 méhcsalád, valamint jelen rendeletben meghatározott korlátozásokkal eb és macska tartható.

III. Állattartási övezet: Istenvölgy

Ebben az övezetben legfeljebb 200 db kishaszonállat, legfeljebb 30 db méhcsalád, valamint jelen rendeletben meghatározott korlátozásokkal eb és macska tartható, nagy- és közép haszonállat, vadon élő állat, továbbá prémes állat nem tartható.

IV. Állattartási övezet: belterület- (Szilfás völgy, Széplak völgy) beépítetlen területek

Ebben az övezetben állatok számbeli korlátozás nélkül tarthatók.

Záró rendelkezések

2. § (1) E rendelet 2008. december 1-én lép hatályba.

(2) A R. 33. § (2) bekezdésében a „2006. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2009. február 28-ig” szövegrész lép.

(3) A R. 33. § (3) bekezdése hatályát veszti.

Pálfi János s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2008. november 13.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző