Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az állatok tartásáról szóló 4/2006.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 4/2006. (III.28.) számú rendeletet (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben, továbbá a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével valamint az állatok tartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra- az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Az R. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az állatok tartására szolgáló, az építési engedély köteles építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények létesítése, kialakítása a 2. számú mellékletben szereplő védőtávolságok, a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával történhet.”

3. § Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Őrző-védő szolgálatot ellátó magánszemélyek, szervezetek ebtartásához előzetes engedély szükséges. Az engedélyt a polgármester adja ki.”

Záró rendelkezések

4. § (1) Az R. a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) Az R. 2. § f), g), h), j), k) pontja,

b) Az R. 14. § (6) bekezdése

c) Az R. 22. § (6), (7), (8), (9), (10) bekezdése,

d) Az R. 23. § (5), (8) bekezdése.

Pálfi János s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2009. november 2.

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző