Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata illetékességi területén történő házasságkötés során az e rendeletben meghatározott többletszolgáltatást igénybe vevőkre, valamint ezen házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt házasságkötés során jogszabályban rögzített eljárása és szövege.

b) hivatali munkaidő: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában (Ügyrend és munkarend) meghatározott munkarend.

c) hivatali helyiség:

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szálkai Kirendeltsége Szálka, Petőfi u. 2

d) többletszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségen kívüli, és/vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés során jogszabályban rögzített eljárása és szövege.

3. Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályai

3. § Házasságkötés anyakönyvi eseményt lebonyolítani hivatali helyiségen belül - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül pénteken 14.00 és 18.00 óra, szombaton 10.00 és 19.00 óra között lehet.

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai

4. § (1) Házasságkötés anyakönyvi eseményt - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali helyiségen kívül lebonyolítani pénteken 14.00-18.00 óra között, szombaton 10.00-19.00 óra között lehet.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.

5. Díjfizetés

5. § (1) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén az alapszolgáltatás díjmentes.

(2) Az önkormányzat hétköznap munkaidőben ingyenesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához a hivatali helyiséget.

(3) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére díjat kell fizetni. A fizetendő díj mértékét a rendelet 1. melléklete állapítja meg.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti díjat az anyakönyvi eseményt megelőző 15. napig meg kell fizetni Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11746005-15733562-00000000 számú számlájára és a befizetés tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell.

(5) A házasságkötés elmaradása esetén a befizetett díjat kérelmező részére az anyakönyvvezető írásos jelzése alapján a Polgármesteri Hivatal visszautalja.

(6) Rendkívüli körülmények esetén, így különösen akkor, ha a házasulandó felelek valamelyikének mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne az anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés, a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjmentes.

6. Az anyakönyvvezető díjazása

6. § *  (1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő közreműködés esetén, - ha a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte - anyakönyvi eseményenként az önkormányzat részére megfizetett díjból

a) hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 10.000 Ft,

b) hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény esetén:

ba) belterületen bruttó 10.000 Ft,

bb) külterületen bruttó 20.000 Ft díjazás illeti meg.

(2) *  Az anyakönyvi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt évente egy alkalommal 80.000 Ft ruházati támogatás illeti meg, mely juttatásával, nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos részletszabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

Pálfi János s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2011. szeptember 29.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

1. melléklet a 10/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részére fizetendő díjak

1. Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén fizetendő díj: 20.000 Ft + ÁFA
2. Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén fizetendő díj: 30.000 Ft + ÁFA