Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés tartalma

2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

(3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a szakfeladatok megnevezésével szerepelnek.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

3. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 93.283,- E Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 42.765,- E Ft-ban

- ebből előző évi pénzmaradvány 8.670,- E Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 50.518,- E Ft-ban

- ebből előző évi pénzmaradvány 8.800,- E Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 93.283,- E Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 42.765,- E Ft-ban

1. személyi jellegű kiadások 3.011,- E Ft

2. munkaadókat terhelő járulékok 681,- E Ft

3. dologi jellegű kiadások 20.467,- E Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.757,- E Ft

5. átadott pénzeszközök, támogatások 5.930,- E Ft

6. tartalék 10.919,- E Ft

bb) felhalmozási költségvetés kiadásait 50.518,- E Ft-ban

1. beruházási előirányzata -----

2. felújítások előirányzata 37.423,- E Ft

3. tartalék 13.095,- E Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá

4. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

5. § A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. § Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott - karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kisegítő(4 óra): 1 fő) és 1 fő könyvtáros (heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000,- E Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő - aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére.

(3) Az 3.000,- E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

13. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános szabályok

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

15. § (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő.

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok - az Áht. 31. §-ában foglaltak kivételével - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell.

6. Előirányzatok megváltoztatása

16. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

17. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület 1.000,- E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

18. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000,- E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés,

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

20. § (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

8. Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje

21. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt.

(2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani.

9. Létszám és bérgazdálkodás

22. § A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120,- E Ft/fő összegben állapítja meg.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Pálfi János s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. február 14.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
jegyző

1. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

BEVÉTELEK
(csoport/forrás)

BEVÉTELEK
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban
I/1. Állami támogatás
1./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 hóra 6.843
a.) 2013. január 1-től április 30-ig 6.505.155,- Ft/év
b.) 2013. május 1-től 8 havi támogatás 338.067,- Ft/év
2./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege 7.951
3./ Beszámítás összege - 1.609
1.608.892 (iparűzési adóerő képesség számított összeg levonása)
4./ Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok 3.000
5./ Egyes szociális feladatok támogatása 500
500.296,- Ft
6./ Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 694
694.415,- Ft
7./ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 716
1.140,- Ft/fő x 628 fő = 715.920,- Ft
8./ Szerkezetátalakítási tartalék 1.207
1.206.669,- Ft
9./ Egyéb működési célú központi támogatás 11
10./ Szociális tűzifa támogatás 213
213.360,- Ft
Állami támogatás összesen: 19.526
I/2. Saját bevételek
1./ Átengedett központi adók 4.000
- gépjárműadó 40%-a
(2012. évi teljesítés 11.237 e Ft)
2./ Helyi adók 6.040
- Építményadó 740
- Telekadó 1.100
- Iparűzési adó 4.200
3./ Működési bevételek 1.287
- Igazgatási tevékenység bevétele 1.287
4./ Átvett pénzeszköz 2.960
- IKSZT eszközbeszerzésre átvett pénzeszköz 2.960
5./ Egyes szociális feladatokra átvett pénzeszköz 282
- gyermekvédelmi támogatás 77
- közfoglalkoztatásra támogatás 205
6./ Előző évi pénzmaradvány 8.670
Saját bevételek összesen: 23.239
I. Működési bevételek összesen: 42.765
II. Felhalmozási bevételek
1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 41.718
- IKSZT fejlesztési támogatás
3./ Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel 8.800
II. Felhalmozási bevételek összesen: 50.518
I-II. Bevételek összesen: 93.283

2. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

KIADÁSOK
(Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat)

ezer Ft-ban
I. Községgazdálkodás működési kiadásai
1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 356
Dologi kiadások 356
2./ Zöldterület kezelés 305
Dologi kiadások 305
3./ Közvilágítási feladatok 2.900
Dologi kiadások 2.900
4./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. 27.737
Személyi juttatások 2.323
Járulékok 514
Dologi kiadások 8.051
- intézmény üzemeletetési kiadások 935
- szakmai tevékenység kiadásai 4.556
- áfa és egyéb kiadások 2.030
- Költségvetési befizetések 530
Tartalék 10.919
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5.930
5./ Óvodai nevelés 2.070
Személyi juttatás 18
Járulék 6
Dologi kiadások 2.046
- üzemeltetési kiadások 77
- szakmai tevékenység kiadásai 1.565
- adók, díjak 400
- Befizetési kötelezettség 4
6./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás 167
Személyi juttatások 11
Járulékok 4
Dologi kiadások 152
- szakmai szolgáltatások 120
- adók, díjak 30
- Befizetési kötelezettség 2
7./ Rendszeres szociális segély 412
Támogatások, egyéb juttatások 412
8./ Időskorúak járadéka 37
Támogatások, egyéb juttatások 37
9./ Lakásfenntartási támogatás normatív 227
Támogatások, egyéb juttatások 227
10./ Ápolási díj alanyi jogon 31
11./ Átmeneti segély 293
12./ Temetési segély 100
13. / Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 77
14./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 80
15./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 280
16./ Közgyógyellátás 60
17./ Köztemetés 160
18./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása 358
Személyi juttatás 271
Járulék 87
18./ Könyvtári szolgáltatások 542
Személyi juttatások 360
Járulékok 98
Dologi kiadások 84
- üzemeltetési kiadások 66
- adók, díjak 18
21./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 6.573
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások 6.573
- intézmény üzemeltetési kiadások 2.740
- szolgáltatási kiadások 2.533
- adók, díjak 1.500
I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 42.765
II. Felhalmozási kiadások
1./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek felújítása 37.173
- Kultúrház felújítás 28.850
- előzetes áfa 8.225
- egyéb kiadások 108
2./ Községgazdálkodási feladatok 250
- eszköz beszerzés 250
3./ Tartalék 13.095
II. Felhalmozási kiadások összesen: 50.518
I - II. kiadások mindösszesen: 93.283

3. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

Működési bevételek
1./ Állami támogatás 19.526,- e Ft
2./ Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül) 14.569,- e Ft
3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány 8.670,- e Ft
Működési bevételek összesen: 42.765,- e Ft
Működési kiadások
1./ Alapfeladatok kiadásai 31.846,- e Ft
2./ Működési tartalék 10.919,- e Ft
Működési kiadások összesen: 42.765,- e Ft

4. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási bevételek
1./ Átvett pénzeszközök 41.718,- e Ft
2./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány 8.800,- e Ft
Bevételek összesen: 50.518,- e Ft
Felhalmozási kiadások
1./ Felújítások kiadásai 37.173,- e Ft
2./ Kisgép felújítás 250,- eFt
2./ Felhalmozási tartalék 13.095,- e Ft
Kiadások összesen: 50.518,- e Ft

5. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

Összesített bevételek és kiadások

Bevételek
Működési bevételek 42.765,- e Ft
Felhalmozási bevételek 50.518,- e Ft
Bevételek mindösszesen: 93.283,- e Ft
Kiadások
Működési kiadások 42.765,- e Ft
Felhalmozási kiadások 50.518,- e Ft
Kiadások mindösszesen: 93.283,- e Ft

6. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

Előző évi pénzmaradvány
Költségvetési hiány belső finanszírozása

Előző évi pénzmaradvány
Önkormányzat működési pénzmaradványa 8.670,- e Ft
Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa 8.800,- e Ft
Előző évi pénzmaradvány összesen: 17.470,- e Ft
Pénzmaradvány tervezett felhasználása
Működési tartalék 8.670,- e Ft
Felhalmozási tartalék (összes tartalék: 12.025) 8.800,- e Ft
Felhasználás összesen: 17.470,- e Ft

7. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

2013. évi költségvetés összevont mérlege

ezer Ft-ban
Bevételek Kiadások
Működési bevételek 34.095 Működési kiadások 31.846
Előző évi műk. pénzmaradvány 8.670 Működési tartalék 10.919
Felhalmozási bevétel 41.718 Felhalmozási kiadás 37.423
Előző évi felhalm. pénzm. 8.800 Felhalmozási tartalék 13.095
bevételek mindösszesen: 93.283 kiadások mindösszesen: 93.283

8. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg

Ezer Ft-ban
Működési bevételek 2013.
2014.
2015.
Intézményi működési bevételek 1287 708 715
Önkorm. Sajátos működési bevétele 10040 5956 6075
Önkorm. Költségvetési tám. 19526 17602 17950
Támogatásértékű működési bevétel 3242 2000 2000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 8670 6000 6000
Működési célú bevételek összesen: 42765 32266 32740
Működési kiadások 2013.
2014.
2015.
Személyi juttatások 3011 2645 2698
Munkaadókat terhelő járulékok 681 618 630
Dologi kiadások és egyéb kiadások 20467 16528 16807
Támogatásértékű működési kiadások 5930 5490 5600
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1757 985 1005
Tartalék 10919 6000 6000
Működési célú kiadások összesen: 42765 32266 32740
Felhalmozási bevételek 2013. 2014.
2015.
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz 41718 12000 15000
Értékesített tárgyi eszk áfája
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 8800 10000 10000
Felhalmozási célú bevételek összesen: 50518 22000 25000
Felhalmozási célú kiadások 2013.
2014.
2015.
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások 37423 12000 15000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz
Tartalék 13095 10000 10000
Felhalmozási célú kiadások összesen: 48886 22000 25000
2013.
2014.
2015.
Önkormányzat bevételei összesen: 93283 54266 57740
Önkormányzat kiadásai összesen: 93283 54266 57740

9. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

Önkormányzat által adott támogatások

Ezer Ft-ban
I. Szálka Község Önkormányzata
Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek 5.601
- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. 4.733
megállapodás alapján
- Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. 271
szerződés szerint
- Polgárvédelem 15
Megállapodás alapján
- Helyi Német Nemzetiségi Önkorm. 200
Együttműködési megállapodás alapján
- Működési célú pe. átadás (Aqua Projekt) 382
Működési célú pénzeszk. átadás nonprofit szervezeteknek 329
- Szálkai Sportegyesület működési támogatása 50
- LEADER támogatás 79
- Egyéb 200
Támogatások összesen: 5.930

10. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
BEVÉTELEK
1./ MVH IKSZT támogatása 44.678
- Művelődési ház felújítása és eszközbeszerzés támogatása
Bevételek összesen: 44.678
KIADÁSOK
1./ Művelődési ház felújítás a és eszköz beszerzés 37.106
- Művelődési ház felújítása 26.800
- Tárgyi eszköz beszerzés 2.040
- Egyéb kiadások 108
- áfa 8.158
2. Müvelődési ház működéshez eszköz beszerzés 2.657
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 2.092
- áfa 565
Kiadások összesen: 39.763

11. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelthez * 

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban
Bevétel-kiadás/hó 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 összesen
Intézm.műk. bev. 57 57 58 58 57 58 57 57 58 257 256 257 1287
Sajátos mük 1460 860 600 4460 2000 660 10040
Költségv.állami tám. 1566 1488 1493 1494 1852 2075 1438 1438 1438 1748 1748 1748 19526
Tám.ért.műk.bev. 3242 3242
Előző évi pénzmar. 8670 8670
Működési bev. Ö. 10293 1545 1551 3012 2769 5375 2095 1495 1496 6465 4004 2665 42765
Felhalm. Saját bev.
Felh.célú pe.átv. 22000 18086 1632 41718
Előző évi pézmar. 8800 8800
Felhalm bev. Össz. 8800 22000 18086 1632 50518
Bevételek összesen 19093 23545 1551 3012 2769 23461 2095 1495 1496 8097 4004 2665 93283
Személyi jutttatás 220 220 220 220 255 256 271 282 320 297 230 220 3011
Járulékok 50 50 51 51 52 52 70 70 70 65 50 50 681
Dologi kiadások 1570 1570 1570 1570 1570 1627 2507 2207 1568 1568 1570 1570 20467
Tám.ért.Műk.kiad. 1418 1346 1346 474 1346 5930
Ellát pénzb.jut 209 131 136 136 143 181 130 130 130 130 169 132 1757
Tartalék 10919 10919
Műk. kiad. összes. 2049 1971 3395 1977 2020 3462 2978 2689 3434 2534 2019 14237 42765
Felhalmozási kiad.
Felújítási kiadások 36626 797 37423
Pénzeszk.átad.felh.
Tartalék 13095 13095
Felhalm.kiad.össz.: 36626 797 13095 50518
Kiadások össz 2049 1971 40022 2774 2020 3462 2978 2689 3434 2534 2019 27332 93283
Bev.- kiad. külöbs. 17044 21574 -38470 238 749 19999 -883 -1194 -1938 5563 1985 -24667 0