Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § *  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

1/A. § * 

2. § *  Az adó mértéke az iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5%-a.

3. § *  Mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39. §, vagy a 39/A. §, vagy a 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió Ft-ot.

4. § E rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző távollétében:
Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2013. május 30.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző

1. melléklet a 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelethez *