Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: * 

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Szálka Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában működő közösségi színterekre,

b) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szálkai Kirendeltségére, (továbbiakban: polgármesteri hivatal)

c) továbbá azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, melyekkel az önkormányzat törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési feladatok ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekre,

d) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre.

2. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és kiemelt céljai

2. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:

a) *  Az önkormányzat által fenntartott közösségi színterek és a könyvtár elkötelezett az Alaptörvényben rögzített alapelvek mellett, azokat tiszteletben tartja.

b) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatokat, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények vagy civil szervezetek, illetve magánszemélyek látnak el.

c) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek szervezetek, természetes személyek, valamint kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetek közreműködését.

d) Az önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.

(2) A közművelődési feladatok ellátásának kiemelt céljai:

a) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.

b) A község hagyományainak ápolása, helyi értékek védelmének erősítése.

c) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése.

d) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.

e) A különböző életkori csoportok kulturális tevékenységének segítése.

f) A nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, hagyományainak ápolása.

g) Az élet minőségének, az ünnepek örömének gazdagítása.

h) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele.

3. Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok ellátásának szervezeti keretei

2/A. § *  Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásként biztosítja a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását.

3. § (1) *  Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott Szálkai Közösségi Tér, Német Nemzetiségi Tájház Közösségi Tér (a továbbiakban együtt: Közösségi Színterek), valamint a Könyvtári Információs és Közösségi Hely (a továbbiakban: könyvtári szolgáltató hely) működési keretei között látja el.

(2) *  A Közösségi Színterek használatának szabályait e rendelet 1-2. függeléke tartalmazza.

(3) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Tolna Megyei Könyvtárral kötött külön megállapodás alapján történik.

4. § *  A Szálkai Közösségi Tér működési keretei között ellátandó feladatok:

a) A település hagyományainak, természeti és művészeti értékeinek bemutatása, lokálpatriotizmus erősítése.

b) *  A magyar kultúra értékeinek közvetítése. A művészetek befogadásának segítése.

c) A szabadidős szokások formálása, a már meglévő kulturális hagyományok ápolása, szórakozási alkalmak biztosítása.

d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése.

e) Ellátja az IKSZT címbirtokossághoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így különösen:

ea) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;

eb) helyszín biztosítása civil szervezetek számára;

ec) egészségfejlesztési programok megvalósítása;

ed) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése;

ee) közművelődési programok szervezése;

ef) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;

eg) olvasósarok működtetése;

eh) közösségi internet hozzáférés biztosítása;

ei) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez.

4/A. § *  A Német Nemzetiségi Tájház Közösségi Tér működési keretei között ellátja a nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítését.

5. § A könyvtári szolgáltató hely működtetésében az önkormányzat által ellátandó feladatok:

a) Az önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából eredő teendőket.

b) Rendszeres nyitva tartással, könyvtáros alkalmazásával, a lakosság részére térítésmentesen működteti a könyvtári szolgáltató helyet.

c) Gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról, takarításáról, az állomány és a berendezések biztosításáról

d) Költségvetésében gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely helyiségének működési feltételeiről.

e) Az elektronikus információ szolgáltatások igénybe vételéhez szélessávú internet szolgáltatást biztosít.

5/A. § *  Az önkormányzat a 2/A. §-ban rögzített alapszolgáltatás biztosítására, a 4. §-ban meghatározott közművelődési, valamint a Közösségi Színterek működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására közművelődési referenst foglalkoztat.

5/B. § *  (1) Az önkormányzat a közművelődési rendeletét legalább öt évente felülvizsgálja, amennyiben szükséges, a polgármester javaslata alapján módosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat elvégzése során az önkormányzat kikéri a nemzetiségi önkormányzat, illetve amennyiben a településen működik, a Közművelődési Kerekasztal véleményét.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

6. § Az önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos feladatait éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás és egyéb támogatás, valamint a különböző alapítványoktól, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető pályázati összeg.

5. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek

7. § (1) Az önkormányzat épít a községben működő civil, egyházi, és gazdálkodó szervezetek, egyesületek, alapítványok segítségére és együttműködésére a közművelődési feladatainak eredményes végrehajtásában.

(2) A Képviselő-testület közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos tervezési, szervezési, számviteli, pénzügyi feladatokat a polgármesteri hivatal útján látja el.

(3) *  A közművelődés helyi, lakossági képviseletének érdekében legfeljebb három évre Közművelődési Kerekasztal hozható létre.

(4) *  A Közművelődési Kerekasztal működésére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző távollétében:
Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. július 15.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző

1. függelék a 10/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez * 

KÖZÖSSÉGI HÁZ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendeletével szabályozza a község közművelődési közösségi színtereként funkcionáló Közösségi Ház használatát.

1. Általános rendelkezések

1. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

Ennek megfelelően a Szálka Község Közösségi Házának szolgáltatásait, programjait nemre, felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, a házirendet betartja.

1. A közösségi színtér neve: Közösségi Ház
2. Székhelye: 7121 Szálka, Kossuth u. 90.
3. Fenntartója: Szálka Község Önkormányzata
4. Működési területe Szálka község közigazgatási terület
5. Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
6. Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás
7. Működtetője: Szálka Község Önkormányzata

2. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása

2. § (1) A Közösségi Házban végzett közművelődési tevékenység a helyi társadalom kulturális szükségletei, önművelő, önképző, amatőr művészeti ambícióinak, társas kapcsolatigényének, közéleti, közösségi, szórakozási lehetőségeinek biztosítását, szakmai szolgálatát jelenti.

(2) A Közösségi Ház mindenki számára a nyitvatartási időben rendelkezésre áll, tereit, állandó szolgáltatásait a házirend (1. sz. melléklet) betartása mellett mindenki igénybe veheti. A Közösségi Házban egyidejűleg 165 főnél több személy nem tartózkodhat a rendezvények ideje alatt. A nagyteremben maximum 130 fő tartózkodhat egyidejűleg.

(3) A helyiségek igénybevétele iránti kérelmet legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell benyújtani.

(4) A Közösségi Ház az állandó programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek.

(5) A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Nagypéntek, Húsvét vasárnap és hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.) nem vehetők igénybe. Ettől eltérni egyedi döntés alapján lehet.

(6) Zártkörű rendezvények alkalmával a programot szervezők felelőst neveznek meg, aki teljes anyagi-, büntetőjogi felelősséggel tartozik a Közösségi Ház berendezési tárgyaiért, a használt helyiségek állagáért, egyben kötelesek betartani a Közösségi Ház házirendjét.

3. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata

3. § (1) A Közösségi Ház helyiségei - figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdésére - ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

(2) Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások, a Közösségi Ház ingyenes használatára jogosult civil szerveződések, szervezetek:

a) fenntartó önkormányzatnak és a helyi nemzetiségi önkormányzatnak a szervezésében megvalósuló rendezvények,

b) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok - vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében - előzetes egyeztetés alapján (a szabad helyiség-kapacitás terhére) jogosultak a Közösségi Ház helyiségeinek díjmentes használatára,

c) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései,

d) mindazon tevékenységek, amelyeket az önkormányzat, mint IKSZT címbirtokos ellátni köteles.

(3) Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások esetén irányadó eljárás:

a) A termek bérbeadás útján történő hasznosítása csak a szabad teremkapacitás terhére történhet. A bérlet idejét, helyét bérleti szerződésben kell rögzíteni.

b) A bérlő a bérlet idejére alapszolgáltatásokra (villany, fűtés, berendezés) és mosdóhasználatra jogosult. A bérlő a szerződés megkötésével anyagi felelősséget vállal az esetleges károkért.

c) Bérleti szerződést csak - személyazonosságának igazolása után - nagykorú személy, illetve az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet képviselője köthet a polgármesterrel.

(4) Bérleti díj köteles:

a) a létesítménynek kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató céljára történő igénybevétele,

b) lakodalom, egyéb családi esemény céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények tartása,

c) minden olyan - nem IKSZT keretében szervezett - tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetését közvetlenül terheli.

4. A szabad helyiség-kapacitás bérbeadásának általános elvei

4. § A Közösségi Ház helyiségei elsősorban közművelődési, kulturális célokat szolgálnak, szabad kapacitások elsődlegesen e célra adhatók bérbe. A helyiségek más célra történő átmeneti igénybevételének engedélyezésére a polgármester jogosult.

5. § A helyiségek szabad terem-kapacitása: az IKSZT címbirtokosság ellátásához szükséges feladatok ellátásához szükséges teremkapacitáson felül hasznosítható.

6. § A Közösségi Ház termei alkalmi árusításra csak a polgármester erre vonatkozó engedélyével adható ki.

7. § Az éves programterv tervezetének tárgyalásakor a polgármester javaslatot tesz a bérleti díj következő évben érvényesíteni kívánt mértékére is - melyről a Képviselő-testület dönt.

8. § A község lakossága a Közösségi Ház termeit előre egyeztetve, a képviselő-testület által jóváhagyott programtervhez igazodva, a meghirdetett kulturális programokhoz alkalmazkodva, s a Házirend betartása mellett használhatja. A közösségi színtér helyiségei nyitvatartási időben az érdeklődők rendelkezésére állnak, de előzetes helyiség-foglalási igénnyel a polgármesteri hivatalhoz kell fordulni.

9. § A helyiségek bérbeadási rendjének tervezésekor a következő sorrendet kell követni:

a) önkormányzati rendezvények (pl.: falugyűlés, közmeghallgatás, nemzetiségi est, továbbá esküvők céljára lefoglalt időpontok),

b) a Közösségi Ház állandó rendezvényei (pl. IKSZT címbirtokosi okiratban foglalt kötelezettségei),

c) civil szervezetek összejövetelei (az e Szabályzat korábbi részében rögzített feltételekkel, illetve a polgármester írásos engedélyével),

d) Családi és egyéb magán rendezvények.

5. A bérleti szerződésre vonatkozó szabályok

10. § A Közösségi Ház helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések előkészítése jelen szabályzat 3. mellékletében található szerződésminta alapján a polgármester hivatal feladata.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a szabályzat 2021. május 14. napján lép hatályba.

12. § Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 1. függeléke, melyet a Képviselő-testület 75/2016. (XI. 2.) határozatával fogadott el hatályát veszti.

Záradék:

A Közösségi Ház használati szabályzatát Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2021. (V. 13.) számú határozatával fogadta el.

Pálfi János s. k.
polgármester

2. függelék a 10/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez * 

NÉMET NEMZETISÉGI HÁZ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendeletével szabályozza a község közművelődési közösségi színtereként funkcionáló Német Nemzetiségi Ház használatát.

1. Általános rendelkezések

1. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

Ennek megfelelően a Szálka Község Német Nemzetiségi Házának szolgáltatásait, programjait nemre, felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, a házirendet betartja.

1. A közösségi színtér neve: Német Nemzetiségi Ház
2. Székhelye: 7121 Szálka, Táncsics utca 52.
3. Fenntartója: Szálka Község Önkormányzata
4. Működési területe Szálka község közigazgatási terület
5. Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
6. Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás
7. Működtetője: Szálka Község Önkormányzata

2. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása

2. § (1) A Német Nemzetiségi Házban végzett közművelődési tevékenység a helyi társadalom kulturális szükségletei, önművelő, önképző, amatőr művészeti ambícióinak, társas kapcsolatigényének, közéleti, közösségi, szórakozási lehetőségeinek biztosítását, szakmai szolgálatát jelenti.

(2) A Német Nemzetiségi Ház mindenki számára a nyitvatartási időben rendelkezésre áll, tereit, állandó szolgáltatásait a házirend (1. sz. melléklet) betartása mellett mindenki igénybe veheti. A Német Nemzetiségi Házban egyidejűleg 165 főnél több személy nem tartózkodhat a rendezvények ideje alatt. A nagyteremben maximum 130 fő tartózkodhat egyidejűleg.

(3) A helyiségek igénybevétele iránti kérelmet legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell benyújtani.

(4) A Német Közösségi Ház az állandó programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek.

(5) A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Nagypéntek, Húsvét vasárnap és hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.) nem vehetők igénybe. Ettől eltérni egyedi döntés alapján lehet.

(6) Zártkörű rendezvények alkalmával a programot szervezők felelőst neveznek meg, aki teljes anyagi-, büntetőjogi felelősséggel tartozik a Közösségi Ház berendezési tárgyaiért, a használt helyiségek állagáért, egyben kötelesek betartani a Közösségi Ház házirendjét.

3. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata

3. § (1) A Német Nemzetiségi Ház helyiségei - figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdésére - ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

(2) Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások, a Német Nemzetiségi Ház ingyenes használatára jogosult civil szerveződések, szervezetek:

a) fenntartó önkormányzatnak és a helyi nemzetiségi önkormányzatnak a szervezésében megvalósuló rendezvények,

b) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok - vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében - előzetes egyeztetés alapján (a szabad helyiség-kapacitás terhére) jogosultak a Közösségi Ház helyiségeinek díjmentes használatára,

c) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései,

d) mindazon tevékenységek, amelyeket az önkormányzat, mint IKSZT címbirtokos ellátni köteles.

(3) Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások esetén irányadó eljárás:

a) A termek bérbeadás útján történő hasznosítása csak a szabad teremkapacitás terhére történhet. A bérlet idejét, helyét bérleti szerződésben kell rögzíteni.

b) A bérlő a bérlet idejére alapszolgáltatásokra (villany, fűtés, berendezés) és mosdóhasználatra jogosult. A bérlő a szerződés megkötésével anyagi felelősséget vállal az esetleges károkért.

c) Bérleti szerződést csak - személyazonosságának igazolása után - nagykorú személy, illetve az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet képviselője köthet a polgármesterrel.

(4) Bérleti díj köteles:

a) a létesítménynek kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató céljára történő igénybevétele,

b) családi esemény céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények tartása,

c) minden olyan - nem IKSZT keretében szervezett - tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetését közvetlenül terheli.

4. A szabad helyiség-kapacitás bérbeadásának általános elvei

4. § A Német Nemzetiségi Ház helyiségei elsősorban közművelődési, kulturális célokat szolgálnak, szabad kapacitások elsődlegesen e célra adhatók bérbe. A helyiségek más célra történő átmeneti igénybevételének engedélyezésére a polgármester jogosult.

5. § A helyiségek szabad terem-kapacitása: az IKSZT címbirtokosság ellátásához szükséges feladatok ellátásához szükséges teremkapacitáson felül hasznosítható.

6. § A Német Közösségi Ház termei alkalmi árusításra csak a polgármester erre vonatkozó engedélyével adható ki.

7. § Az éves programterv tervezetének tárgyalásakor a polgármester javaslatot tesz a bérleti díj következő évben érvényesíteni kívánt mértékére is - melyről a Képviselő-testület dönt.

8. § A község lakossága a Német Közösségi Ház termeit előre egyeztetve, a képviselő-testület által jóváhagyott programtervhez igazodva, a meghirdetett kulturális programokhoz alkalmazkodva, s a Házirend betartása mellett használhatja. A közösségi színtér helyiségei nyitvatartási időben az érdeklődők rendelkezésére állnak, de előzetes helyiség-foglalási igénnyel a polgármesteri hivatalhoz kell fordulni.

9. § A helyiségek bérbeadási rendjének tervezésekor a következő sorrendet kell követni:

a) nemzetiségi önkormányzati rendezvények (pl.: közmeghallgatás, nemzetiségi est),

b) civil szervezetek összejövetelei (az e Szabályzat korábbi részében rögzített feltételekkel, illetve a polgármester írásos engedélyével),

c) Családi és egyéb magán rendezvények.

5. A bérleti szerződésre vonatkozó szabályok

10. § A Német Közösségi Ház helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések előkészítése jelen szabályzat 3. mellékletében található szerződésminta alapján a polgármester hivatal feladata.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a szabályzat 2021. május 14. napján lép hatályba.

Záradék:

A Német Nemzetiségi Ház használati szabályzatát Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2021. (V. 13.) számú határozatával fogadta el.

Pálfi János s. k.
polgármester

1. melléklet a 10/2013. (VII. 15.) önkormányzat rendelet 2. függelékéhez

HÁZIREND

1. A Német Nemzetiségi Házat minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség vállalásával történhet.

2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

3. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.

4. A Német Nemzetiségi Ház programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.

5. A Német Nemzetiségi Ház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért a fenntartó felelősséget nem vállal.

7. A Német Nemzetiségi Ház munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

8. Az épületben szemetelni, dohányozni tilos! Dohányozni az épületen kívül, az arra kijelölt helyen szabad.

9. A Német Nemzetiségi Ház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.

10. A számítógépeket minden használatba vevő köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni. Ezekért az eszközökért a használatba vevő anyagi felelősséggel tartozik.

11. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.

12. Az épület területén hirdetések, közlemények csak engedéllyel rakhatók ki.

13. 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.

14. A Német Nemzetiségi Ház dolgozói a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatják az intézmény területéről.

15. A Német Nemzetiségi Ház látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a Német Nemzetiségi Házban dolgozókat, a polgármestert, a polgármesteri hivatal dolgozóit (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Német Közösségi Ház épületét, eszközeit, berendezéseit.

16. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

Szálka, 2021. .......................

Pálfi János s. k.
polgármester

2. melléklet a 10/2013. (VII. 15.) önkormányzat rendelet 2. függelékéhez

KÉRELEM
(önkormányzati tulajdonú helyiségek bérléséhez)

A rendező szerv / kérelmező személy neve: ................................................................

Székhelye / lakcíme: ...................................................................................................

Szerv adószáma: .........................................................................................................

Számlaszáma: .............................................................................................................

Elérhetősége: (Telefon/Fax/E-mail) .............................................................................

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: ..............................................................................

....................................................................................................................................

A rendezvény megnevezése: ......................................................................................

Jellege: ......................................................................................................................

Programja: ................................................................................................................

....................................................................................................................................

Igényelt helyszín: .......................................................................................................

Igényelt eszközök (asztal, szék, stb.): ..........................................................................

.....................................................................................................................................

A rendezvényre meghívottak köre, a résztvevők várható létszáma: ..........................

.....................................................................................................................................

A rendezvény időpontja, időtartama: .........................................................................

A terembérleti díj mérséklésére okot adó esetleges körülmények:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Szálka, 20 év hó nap

...........................................................
Kérelmező szerv, személy megnevezése
Aláírás/ cégszerű aláírása

3. melléklet a 10/2013. (VII. 15.) önkormányzat rendelet 2. függelékéhez

Terembérleti szerződés

Amely létrejött egyrészről ........................................................................................... (cím: ..................................................................................., adószám: ........................................., bankszámlaszám: ......................................................, képviseli: ......................................................), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről .................................................................................................................. (cím: .........................................................................., adószám: ......................................, bankszámlaszám: ..........................................., képviseli: .................................................), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között az alábbi feltételekkel:

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a ..................................................................... és a hozzá tartozó helyiségeket az alábbi igénybevételi céllal, szolgáltatási körrel, időszakra, bérleti díj ellenében:

Igénybevétel célja: ..................................................................

Időszak/ időtartam: ...........................nap .......... órától ........................nap ..............óráig

Bérleti díj: ............. Ft/nap/óra, összesen: .............................. Ft.

2. A bérleti díjat Bérlő a Bérbeadó által kibocsátott számla ellenében Bérbeadó számlájára átutalja, vagy készpénzben befizeti a polgármesteri hivatal házipénztárában.

Számlázási név:

Számlázási cím:

Levelezési név:

Levelezési cím:

3. Bérlő kijelenti, hogy bérlemény használati szabályait, házirendjét ismeri, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

4. Bérlő a bérlemény további bérbeadására nem jogosult.

5. Ha Bérbeadó az igényelt időpontban - előre nem látható okok (pl.: áramszünet stb.) miatt - nem tudja a bérleményt biztosítani, akkor Bérlő kárigénnyel nem léphet fel Bérbeadó felé.

6. Ha Bérlő eláll a bérlemény igénybevételétől ezt köteles bérbeadónak haladéktalanul, de legkésőbb a számára fenntartott időpont előtt 8 órával korábban bejelenteni. Ha nem jelenik meg a számára fenntartott időben, és ezt előzetesen nem jelzi, a bérleti díjat 50%-os mértékben akkor is köteles megfizetni.

7. Bérlő gondoskodik a használatba vett helyiség és tartozékai állagának megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi előírások és a házirend betartásáról.

8. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt alkalmas a szerződésszerű használatra.

9. Bérbeadó jogosult meghatározni, hogy a bérleményt hány fő használhatja. Amennyiben a használók száma veszélyezteti a rendeltetésszerű használatot, Bérbeadó létszámkorlátozást rendelhet el.

10. Bérlő kijelenti, hogy felel minden olyan kárért, mely a bérleti időszak alatt a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett. Bérlő kártérítési felelőssége akkor is fennáll, ha közvetlenül a kárt nem személyesen ő okozta, hanem az általa a használatba bevont harmadik személy.

11. Mentesül Bérlő a felelősség alól, ha a kárt okozó harmadik személy az okozott kárt megtérítette.

12. Bérbeadó a bérlemény külső részén, valamint az épület közös használatú részén táblák, feliratok elhelyezéséhez hozzájárulást nem ad.

13. Bérlő amennyiben rendezvényén zenét szolgáltat, a Szerzői Jogvédő Irodánál történő bejelentési kötelezettséget vállalja.

14. Bérlő vállalja, hogy jelen szerződésben előírt kötelezettségeit teljesíti, továbbá, hogy az 1. pont szerint bérbe vett termet, illetve helyiségeket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.

15. A szerződés megszűnésekor Bérlő köteles a bérleményt, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadónak visszaadni.

16. Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező Bérlő által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat.

17. Felek jelen szerződés értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitákat a Szekszárdi Járásbíróság illetékességi körébe utalják.

18. 14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályai, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

19. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bérlőnek a terem és technikai eszközök bérléséhez benyújtott kérelme.

Felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, az arra jogosult képviselők útján írják alá és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Felek képviselői aláírásukkal elismerik, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek.

Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll és 5 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült.

Kelt: ......................................................

........................................................ ......................................................
Bérbeadó Bérlő
Ellenjegyzés Ellenjegyző neve és beosztása Dátum Aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés
Melléklet:
1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

1. melléklet a 10/2013. (VII. 15.) önkormányzat rendelet 1. függelékéhez

HÁZIREND

1. A Közösségi Házat minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség vállalásával történhet.

2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

3. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.

4. A Közösségi Ház programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.

5. A Közösségi Ház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért a fenntartó felelősséget nem vállal.

7. A Közösségi Ház munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

8. Az épületben szemetelni, dohányozni tilos! Dohányozni az épületen kívül, az arra kijelölt helyen szabad.

9. A Közösségi Ház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.

10. A számítógépeket minden használatba vevő köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni. Ezekért az eszközökért a használatba vevő anyagi felelősséggel tartozik.

11. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.

12. Az épület területén hirdetések, közlemények csak engedéllyel rakhatók ki.

13. 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.

14. A Közösségi Ház dolgozói a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatják az intézmény területéről.

15. A Közösségi Ház látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a Közösségi Házban dolgozókat, a polgármestert, a polgármesteri hivatal dolgozóit (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Közösségi Ház épületét, eszközeit, berendezéseit.

16. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

Szálka, 2016. .......................

Pálfi János s. k.
polgármester

2. melléklet a 10/2013. (VII. 15.) önkormányzat rendelet 1. függelékéhez

KÉRELEM
(önkormányzati tulajdonú helyiségek bérléséhez)

A rendező szerv / kérelmező személy neve: ...................................................................

Székhelye / lakcíme: ........................................................................................................

Szerv adószáma: ....................................................................................

Számlaszáma: .........................................................................................

Elérhetősége: (Telefon/Fax/E-mail) .........................................................

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: .....................................................................................

............................................................................................................................................

A rendezvény megnevezése: ............................................................................................

Jellege: ..............................................................................................................................

Programja: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Igényelt helyszín: ...............................................................................................................

Igényelt eszközök (asztal, szék, stb.): .................................................................................

.............................................................................................................................................

A rendezvényre meghívottak köre, a résztvevők várható létszáma: ..............................

.............................................................................................................................................

A rendezvény időpontja, időtartama: ...............................................................................

A terembérleti díj mérséklésére okot adó esetleges körülmények:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Szálka, 20 év hó nap

...........................................................
Kérelmező szerv, személy megnevezése
Aláírás/ cégszerű aláírása

3. melléklet a 10/2013. (VII. 15.) önkormányzat rendelet 1. függelékéhez

Terembérleti szerződés

Amely létrejött egyrészről ................................................................................................... (cím:...................................................................., adószám: ..................................................., bankszámlaszám: .................................................., képviseli: ...................................................), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről ................................................................................................................................. (cím:.................................................................., adószám: ..................................................., bankszámlaszám: ..............................................., képviseli: ..................................................), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között az alábbi feltételekkel:

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a ........................................................................................................... és a hozzá tartozó helyiségeket az alábbi igénybevételi céllal, szolgáltatási körrel, időszakra, bérleti díj ellenében:

Igénybevétel célja: ..................................................................

Időszak/ időtartam: ...........................nap .......... órától ........................nap ..............óráig

Bérleti díj: ............. Ft/nap/óra, összesen: .............................. Ft.

2. A bérleti díjat Bérlő a Bérbeadó által kibocsátott számla ellenében Bérbeadó számlájára átutalja, vagy készpénzben befizeti a polgármesteri hivatal házipénztárában.

Számlázási név:

Számlázási cím:

Levelezési név:

Levelezési cím:

3. Bérlő kijelenti, hogy bérlemény használati szabályait, házirendjét ismeri, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

4. Bérlő a bérlemény további bérbeadására nem jogosult.

5. Ha Bérbeadó az igényelt időpontban - előre nem látható okok (pl.: áramszünet stb.) miatt - nem tudja a bérleményt biztosítani, akkor Bérlő kárigénnyel nem léphet fel Bérbeadó felé.

6. Ha Bérlő eláll a bérlemény igénybevételétől ezt köteles bérbeadónak haladéktalanul, de legkésőbb a számára fenntartott időpont előtt 8 órával korábban bejelenteni. Ha nem jelenik meg a számára fenntartott időben, és ezt előzetesen nem jelzi, a bérleti díjat 50%-os mértékben akkor is köteles megfizetni.

7. Bérlő gondoskodik a használatba vett helyiség és tartozékai állagának megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi előírások és a házirend betartásáról.

8. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt alkalmas a szerződésszerű használatra.

9. Bérbeadó jogosult meghatározni, hogy a bérleményt hány fő használhatja. Amennyiben a használók száma veszélyezteti a rendeltetésszerű használatot, Bérbeadó létszámkorlátozást rendelhet el.

10. Bérlő kijelenti, hogy felel minden olyan kárért, mely a bérleti időszak alatt a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett. Bérlő kártérítési felelőssége akkor is fennáll, ha közvetlenül a kárt nem személyesen ő okozta, hanem az általa a használatba bevont harmadik személy.

11. Mentesül Bérlő a felelősség alól, ha a kárt okozó harmadik személy az okozott kárt megtérítette.

12. Bérbeadó a bérlemény külső részén, valamint az épület közös használatú részén táblák, feliratok elhelyezéséhez hozzájárulást nem ad.

13. Bérlő amennyiben rendezvényén zenét szolgáltat, a Szerzői Jogvédő Irodánál történő bejelentési kötelezettséget vállalja.

14. Bérlő vállalja, hogy jelen szerződésben előírt kötelezettségeit teljesíti, továbbá, hogy az 1. pont szerint bérbe vett termet, illetve helyiségeket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.

15. A szerződés megszűnésekor Bérlő köteles a bérleményt, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadónak visszaadni.

16. Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező Bérlő által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat.

17. Felek jelen szerződés értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitákat a Szekszárdi Járásbíróság illetékességi körébe utalják.

18. 14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályai, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

19. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bérlőnek a terem és technikai eszközök bérléséhez benyújtott kérelme.

Felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, az arra jogosult képviselők útján írják alá és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Felek képviselői aláírásukkal elismerik, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek.

Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll és 5 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült.

Kelt: ......................................................

........................................................ ......................................................
Bérbeadó Bérlő
Ellenjegyzés Ellenjegyző neve és beosztása Dátum Aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Melléklet:

1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat