Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet személyi hatálya Szálka Község közigazgatási területén élő, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Szálkán tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

2. § Térítésmentesen, szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az az 1. § hatálya alá tartozó személy,

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet (1. melléklet) az e rendeletben meghatározottak szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szálkai Kirendeltségén Szálka, Petőfi u. 2. szám alatt (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) benyújtotta,

b) *  akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

c) aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.

2/A. § *  Kivételes méltánylást érdemlő esetben, így különösen akkor, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 10%-kal haladja meg a 2. § b) pontjában meghatározott jövedelemhatárt, a polgármester a jogosultsági feltételként meghatározott értékhatártól eltekinthet.

3. § (1) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmek elbírálását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

(2) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az, aki

a) *  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

b) *  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

4. § (1) Háztartásonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifajuttatás.

(2) A háztartásonként juttatható szociális célú tűzifa mennyiségét - az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyisége és a beérkezett kérelmek ismeretében - úgy kell meghatározni, hogy az háztartásonként az 5 m3-t nem haladhatja meg.

(3) *  A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalba legkésőbb tárgyév november 20-ig lehet benyújtani.

(4) *  Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5/A. § *  E rendeletnek a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2020. (XII. 4.) önkormányzati rendelettel megállapított 2/A. §-át a folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző távollétében:
Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetés napja: 2013. november 4.

Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester aljegyző

1. melléklet a 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Szálkai Kirendeltsége
7121 Szálka, Petőfi u. 2.

KÉRELEM
Szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!

Kérelmező neve: ___________________________________________

születési neve: _____________________________________________

Születési helye: _______________ideje: _________év___________hó ______nap

Anyja leánykori neve: _____________________________________________

Állandó lakcíme: _________________________________________________

Tényleges tartózkodási helye: _____________________ (ahova a tűzifa juttatást igényli)

Lakáshasználat jogcíme: ______________________________________

Kérelmező havi nettó átlagjövedelme: ______________ Ft,

Kérelmező a következő juttatásokra jogosult-e? (kérjük aláhúzni!) aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, települési támogatás, rendkívüli települési támogatás

Kérelmező családja halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel-e?

igen nem

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatai: (név, sz. hely, sz.idő, an.)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

A kérelmező vagy a háztartásban élők valamelyike rendelkezik-e vagyonnal? igen nem

A kérelmezővel közös háztartásában élők adatai.

Név (születési név) Születési hely, idő: év, hó, nap Havi nettó jövedelem összege:
1.
2.
3.
4.

(Jövedelem: munkabér, alkalmi munkából szerzett jövedelem, öregségi, rokkantsági nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, rendszeres, átmeneti szociális járadék, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális segély, ápolási díj, munkaügyi szervek által folyósított ellátások, vállalkozói, őstermelői tevékenységből származó, lakáshasznosításból származó jövedelem, ösztöndíj, táppénz, özvegyi nyugdíj stb.)

(Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;)

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

A háztartás tagjainak (kérelem benyújtását megelőző hónap) nettó jövedelméről szóló igazolások.

Szálka, 20....év...........................hó.......nap

_____________________
kérelmező aláírása