Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés tartalma

2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

(3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a kormányzati funkciók megnevezésével szerepelnek.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

3. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 86.842 E Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 69.672- E Ft-ban

- ebből előző évi pénzmaradvány 13.830 E Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 17.170 E Ft-ban

- ebből előző évi pénzmaradvány 17.170 E Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 86.842 E Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 42.672 E Ft-ban

1. személyi jellegű kiadások 5.051 E Ft

2. munkaadókat terhelő járulékok 1.129 E Ft

3. dologi jellegű kiadások 17.990 E Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.132 E Ft

5. átadott pénzeszköz, támogatások 5.780 E Ft

6. finanszírozási kiadások 5.073 E Ft

7. tartalék 6.517 E Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 44.170 E Ft-ban

1. beruházások előirányzata 3.000 E Ft

2. felújítások előirányzata: 40.000 E Ft

3. tartalék 1.170 E Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá

4. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

5. § A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. § Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott - karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kisegítő (4 óra): 1 fő), 1 fő könyvtáros (heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel és 1 fő IKSZT feladatok ellátása (heti munkaórák száma: 30) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000 E Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő - aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére.

(3) A 3.000 E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

12. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános szabályok

13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

14. § (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő.

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok - az Áht. 31. §-ában foglaltak kivételével - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell.

6. Előirányzatok megváltoztatása

15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

16. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület 1.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000 E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés,

18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ávr. 36. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

19. § (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

8. Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje

20. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt.

(2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani.

9. Létszám és bérgazdálkodás

21. § A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120 E Ft/fő összegben állapítja meg.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző távollétében:
Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetés napja: 2015. április 30.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző

1. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

BEVÉTELEK
(csoport/forrás)

BEVÉTELEK
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban
I/1. Állami támogatás
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege 9.711
a) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 6.313
b) közvilágítási feladatok 1.615
c) közutak fenntartása 1.783
2. Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok 3.885
a) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.000
b) beszámítás -115
3. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 327
a) szociális feladatok támogatása 654
b) beszámítás -327
4. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 1.295
5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 720
6. Központosított előirányzatok 284
7. Intézmény átvétel finanszírozása 09-12. hó 3.817
8. Adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok tám. 10.000
9. Egyéb működési célú támogatás 245
Állami támogatás összesen: 30.284
I/2. Saját bevételek
1. Átengedett központi adók 4.000
- gépjárműadó 40%-a
2. Helyi adók 13.900
- Építményadó 750
- Telekadó 1.000
- Iparűzési adó 13.110
- Pótlék, bírság 150
3. Működési bevételek 1.680
a) Igazgatási tevékenység bevétele 1.352
b) IKSZT működési bevétele 150
c) Óvoda működési bevétele 178
4. Átvett pénzeszköz 5.978
- Szekszárd MJ Város Önkormányz. kirendeltség, önkormányzat és Óvoda működésére átvett pénzeszköz lakosság szám arányában 5.978
5. Előző évi pénzmaradvány 13.830
Saját bevételek összesen: 39.388
I. Működési bevételek összesen: 69.672
II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.000
- Nemzetiségi Önkormányzattól átvett pénzeszköz kiállítóhely építéséhez
2. Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel 16.170
II. Felhalmozási bevételek összesen: 17.170
I-II. Bevételek összesen: 86.842

2. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

KIADÁSOK
(Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat)

ezer Ft-ban
I. Községgazdálkodás működési kiadásai
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 356
Dologi kiadások 356
2. Zöldterület kezelés 380
Dologi kiadások 380
3. Közvilágítási feladatok 2.900
Dologi kiadások 2.900
4. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. 25.609
Személyi juttatások 2.482
Járulékok 647
Dologi kiadások 10.183
- intézmény üzemeletetési kiadások 880
- szakmai tevékenység kiadásai 4.660
- áfa és egyéb kiadások 4.216
- Költségvetési befizetések 427
Tartalék 6.517
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5.780
5. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 1.916
Személyi juttatás 20
Járulék 6
Dologi kiadások 1.890
- üzemeltetési kiadások 100
- szakmai tevékenység kiadásai 1.426
- adók, díjak 360
- Befizetési kötelezettség 4
6. Háziorvosi alapellátás 90
Személyi juttatások 5
Járulékok 2
Dologi kiadások 83
- szakmai szolgáltatások 67
- adók, díjak 15
- Befizetési kötelezettség 1
7. Munkanélküli aktív korúak ellátása 124
Foglalkoztatást helyettesítő támogatások 124
8. Lakásfenntartási támogatás normatív 222
Támogatások, egyéb juttatások 222
9. Egyéb szociális segély 100
- átmeneti pénzbeli ellátások 50
- átmeneti természetbeni ellátások 50
10. Temetési segély 100
11. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 111
12. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 245
13. Közgyógyellátás 70
14. Köztemetés 160
15. Egyéb közfoglalkoztatása 322
Személyi juttatás 244
Járulék 78
16. Könyvtári szolgáltatások 547
Személyi juttatások 360
Járulékok 87
Dologi kiadások 100
- üzemeltetési kiadások 80
- adók, díjak 20
17. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 4.343
Személyi juttatások 1.168
Járulékok 315
Dologi kiadások 2.860
- intézmény üzemeltetési kiadások 360
- szolgáltatási kiadások 2.000
- adók, díjak 500
I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 37.599
II. Intézményi finanszírozás
1. Óvoda finanszírozása 5.073
II. Intézményi finanszírozás összesen: 5.073
II. Felhalmozási kiadások
1. Járda felújítás 40.000
- Járdák felújítása: Petőfi u. 20-95.
Táncsics u. 1-56.
Kossuth u. 1-21.
2. Ősi termelő eszközök bemutatása 3.000
3. Tartalék 1.170
II. Felhalmozási kiadások összesen: 44.170
I - II. kiadások mindösszesen: 86.842

3. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

Működési bevételek
1. Állami támogatás 30.284 e Ft
2. Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül) 39.388 e Ft
- ebből intézményi bevétel 178
3. Előző évi felhasználható pénzmaradvány 13.830 e Ft
Működési bevételek összesen: 69.672 e Ft
Működési kiadások
1. Alapfeladatok kiadásai 31.082 e Ft
2. Intézményi finanszírozás 5.073 e Ft
2. Működési tartalék 6.517 e Ft
Működési kiadások összesen: 42.672 e Ft

4. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási bevételek
1. Átvett pénzeszközök 1.000 e Ft
2. Előző évi felhasználható pénzmaradvány 16.170 e Ft
Bevételek összesen: 17.170 e Ft
Felhalmozási kiadások
1. Felújítások kiadásai 40.000 e Ft
2. Beruházási kiadás 3.000 e Ft
3. Felhalmozási tartalék 1.170 e Ft
Kiadások összesen: 44.170 e Ft

5. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Összesített bevételek és kiadások

Bevételek
Működési bevételek 69.672 e Ft
Felhalmozási bevételek 17.170 e Ft
Bevételek mindösszesen: 86.842 e Ft
Kiadások
Működési kiadások 42.672 e Ft
Felhalmozási kiadások 44.170 e Ft
Kiadások mindösszesen: 86.842 e Ft

6. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előző évi pénzmaradvány
Költségvetési hiány belső finanszírozása

Előző évi pénzmaradvány
Önkormányzat működési pénzmaradványa 13.830 e Ft
Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa 16.170 e Ft
Előző évi pénzmaradvány összesen: 30.000 e Ft
Pénzmaradvány tervezett felhasználása
Működési tartalék 5.745 e Ft
Felhalmozási tartalék 1.170 e Ft
Járda felújítás (összesen: 30.000) 23.085 e Ft
Felhasználás összesen: 30.000 e Ft

7. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

2014. évi költségvetés összevont mérlege

ezer Ft-ban
Bevételek Kiadások
Működési bevételek 55.842 Működési kiadások 36.155
Előző évi műk. pénzmaradvány 13.830 Működési tartalék 6.517
Felhalmozási bevétel 1.000 Felhalmozási kiadás 43.000
Előző évi felhalm. pénzm. 16.170 Felhalmozási tartalék 1.170
bevételek mindösszesen: 86.842 kiadások mindösszesen: 86.842

8. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg

Ezer Ft-ban
Működési bevételek 2014. 2015. 2016.
Intézményi működési bevételek 18380 18508 18657
Önkormányzat Költségvetési tám. 30284 15382 15505
Támogatásértékű működési bevétel 5978 6878 6933
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 13830 7600 8000
Működési célú bevételek összesen: 69.672 48.368 49.095
Működési kiadások 2014. 2015. 2016.
Személyi juttatások 5.051 4204 4238
Munkaadókat terhelő járulékok 1129 1085 1093
Dologi kiadások és egyéb kiadások 17990 18897 19048
Támogatásértékű működési kiadások 5780 5768 5806
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1132 926 934
Tartalék 6517 7000 9000
Finanszírozási kiadások 5073
Működési célú kiadások összesen: 42.672 37.880 40.119
Felhalmozási bevételek 2014. 2015. 2016.
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz 1000
Értékesített tárgyi eszk áfája
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 16170 10000 20000
Felhalmozási célú bevételek összesen: 17.170 10.000 20.000
Felhalmozási célú kiadások 2014. 2015. 2016.
Felhalmozási kiadások 3000 10488 22000
Felújítási kiadások 40000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz
Tartalék 1170 10000 6976
Felhalmozási célú kiadások összesen: 44.170 20.488 28.976
2014. 2015. 2016.
Önkormányzat bevételei összesen: 86.842 58.368 69.095
Önkormányzat kiadásai összesen: 86.842 58.368 69.095

8/A. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Szálkai Óvoda költségvetése
(2014. szeptember - december)

BEVÉTELEK
Ezer Ft-ban
I. Támogatás 4.143
1. Irányítószervi támogatás 4.143
- önkormányzati költségvetésből biztosított támogatás (pótelőirányzat szerint)
II. Működési bevétel 178
1. Működési bevétel 178
- ellátottak étkezési térítési díja
Bevételek összesen: 4.321
KIADÁSOK
I. Működési kiadások 4.321
1. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 4.321
- Személyi juttatások 2.998
- Járulékok 809
- Dologi kiadások 514
Kiadások összesen: 4.321

9. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által adott támogatások

Ezer Ft-ban
I. Szálka Község Önkormányzata
Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek 5.500
- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. megállapodás alapján 3.835
- Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. szerződés szerint 310
- Óvoda társulás 1.050
- Helyi Német Kisebbségi Önkorm. Együttműködési megállapodás alapján 200
- Önkormányzati Társulásnak 105
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek 280
- Szálkai Sportegyesület működési támogatása 50
- Sárköz Dunavölgye Egyesület 80
- Egyéb 150
Támogatások összesen: 5.780

10. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban
Bevétel-kiadás/hó 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 összesen
Állami támogatás. 1287 1287 1301 11287 1287 1288 1288 1313 2308 2309 2309 3020 30.284
Intézm.műk. bev. 385 386 1800 3680 2553 405 405 404 2553 3600 1100 2309 19.580
Tám.ért.műk.bev. 6 284 576 576 576 576 576 586 570 570 570 512 5.978
Előző évi pénzmar 13830 13.830
Működési bev. Ö. 15508 1957 3677 15543 4416 2269 2269 2303 5475 6523 4024 5841 69.672
Felhalm. Saját bev.
Felh.célú pe.átv. 1000 1.000
Előző évi pézmar. 16170 16.170
Felhalm bev. Össz. 16170 1000 17.170
Bevételek összesen 31678 1957 3677 15543 4416 2269 2269 3303 5475 6523 4024 5841 86.842
Személyi jutttatás 337 338 350 350 350 350 350 350 350 350 350 1226 5.051
Járulékok 88 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 142 1.129
Dologi kiadások 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1562 1564 1564 1564 1564 788 17.990
Tám.ért.Műk.kiad. 394 394 394 639 494 495 495 495 495 495 495 495 5.780
Ellát pénzb.jut 96 96 96 96 97 99 98 132 77 77 77 91 1.132
Finanszírozási kiad. 1035 1036 1036 1966 5.073
Tartalék 5745 14 758 6.517
Műk. kiad. összes. 8224 2481 2508 2739 2595 2598 2595 2631 3655 3656 3657 5466 42.672
Felhalmozási kiad. 3000 3.000
Felújítási kiadások 15000 15000 10000 40.000
Pénzeszk.átad.felh.
Tartalék 1170 1.170
Felhalm.kiad.össz.: 1170 15000 3000 15000 44.170
Kiadások össz 9394 2481 2508 2739 2595 2598 17595 5631 18655 3656 13657 5466 86.842
Bev.- kiad. külöbs. 22284 -524 1169 12804 1821 -329 -15326 -2328 -13180 2867 - 9633 375 0

Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).

11. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Szálkai Óvoda költségvetése
(2014. szeptember - december)

BEVÉTELEK
Ezer Ft-ban
I. Támogatás 5.073
1. Irányítószervi támogatás 5.073
- önkormányzati költségvetésből biztosított támogatás (pótelőirányzat szerint)
II. Működési bevétel 182
1. Működési bevételek 182
- térítési díjak bevétele
Bevételek összesen: 5.255
KIADÁSOK
I. Működési kiadások 5.255
1. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 5.255
- Személyi juttatások 3.312
- Járulékok 935
- Dologi kiadások 1.008
Kiadások összesen: 5.255

  Vissza az oldal tetejére