Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2014. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § Államháztartáson kívüli forrás: jelen rendelet alkalmazásában a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük átvett pénzeszköz.

3. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

3. § (1) Szálka Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatainak terhére, az ott meghatározott feltételekkel támogatást nyújthat.

(2) A támogatásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szálkai Kirendeltsége (továbbiakban: kirendeltség) végzi.

(3) A kirendeltség az önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelmeket a képviselő-testület soron következő rendes ülésére döntésre előkészíti.

(4) Támogatásban részesülhet:

a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében támogatást, előirányzatot állapított meg,

b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

(5) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

(6) A támogatás mértékéről a képviselő-testület - a költségvetési előirányzat mértékéig - határozattal dönt. A döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét és célját.

(7) Az önkormányzat a támogatottal írásban támogatási szerződést köt, melyet a polgármester ír alá.

(8) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a támogatás nyújtásáról szóló döntést,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás felhasználásának célját,

e) a támogatás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

k) a támogatás felhasználásának határidejét.

(9) A támogatás összegének átvevő részére történő kifizetésére a megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

4. Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

4. § (1) Államháztartáson kívüli forrás - az alapítványi forrás kivételével - önkormányzat részére történő átvételéről a polgármester dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent.

(2) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent:

a) 1.000 ezer forint többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig - az alapítványi forrás kivételével - a polgármester,

b) 1.000 ezer forint többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatár felett és alapítványi forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodást a polgármester írja alá.

(4) Megállapodás aláírásáról - a soron következő képviselő-testületi ülésen - a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:
Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. április 7.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző