Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról * 

Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdés és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szálka község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító Szálkai Óvodában (továbbiakban: óvoda) óvodai nevelésben részesülő gyermekekre és az óvoda alkalmazottaira.

2. § *  Szálka Község Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) kötött szolgáltatási szerződéssel biztosítja a településen az óvodai, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak ellátását.

3. § (1) Az óvodában az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg.

(2) A fenntartó az óvodában az óvodai nevelési napokon egész napos ellátást igénybevevők részére ebédet és két további étkezést biztosít.

(3) Nem vonatkoznak a (2) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(4) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége, vagy

b) az óvodából egyéb ok miatti távolmaradása esetén.

(5) Az étkezést lemondani az óvodavezetőnél írásban vagy telefonon lehet, a lemondással érintett napot megelőző nap 9 óráig.

4. § (1) Az intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített normatív kedvezményeken túl a fenntartó további kedvezményt nem állapít meg.

(3) A fenntartó az intézményi térítési díjakat – a szolgáltatási önköltség változása miatt – évente két alkalommal módosíthatja.

(4) Az intézményi térítési díjat havonta előre, tárgyhónap 15-ig, a hónap óvodai nevelési napjainak száma szerint kell megfizetni. Az esetleges túlfizetés, illetve hátralék elszámolása a következő havi befizetésnél történik.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző távollétében:
Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. szeptember 22.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző

1. melléklet a 8/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez * 

Az óvodai étkeztetés nyersanyagnormái és intézményi térítési díjai

Ellátások Nyersanyagnorma Intézményi térítési díj
Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) 480, Ft/nap 610 Ft/nap
Diétás óvodai ellátás (napi 3x étkezés) 480, Ft/nap 610 Ft/nap
Óvodai ebéd 288, Ft/nap 366 Ft/nap
Óvodai tízórai 120, Ft/nap 152 Ft/nap
Óvodai uzsonna 72, Ft/nap 92 Ft/nap