Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés tartalma

2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként határozza meg, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

(3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a kormányzati funkciók megnevezésével szerepelnek.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 93.334 E Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 63.760 E Ft-ban

- ebből előző évi pénzmaradvány 10.181 E Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 29.574 E Ft-ban

- ebből előző évi pénzmaradvány 28.074 E Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 93.334 E Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 39.284 E Ft-ban

1. személyi jellegű kiadások 5.352 E Ft

2. munkaadókat terhelő járulékok 1.454 E Ft

3. dologi jellegű kiadások 22.346 E Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.208 E Ft

5. átadott pénzeszköz, támogatások 6.032 E Ft

6. tartalék 2.892 E Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 39.859 E Ft-ban

1. beruházások előirányzata 6.210 E Ft

2. felújítások előirányzata: 13.370 E Ft

3. tartalék 20.279 E Ft

bc) finanszírozási kiadások 14.191 E Ft-ban

1. Szálkai Óvoda finanszírozása 13.078 E Ft

2. Államh.belüli megelőlegezés visszafiz. 1.113 E Ft

állapítja meg. * 

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását az 1. melléklet szerint, a költségvetési kiadásokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá

4. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

5. § A képviselő-testület a 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. § Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott - karbantartó: 1 fő, főfoglalkozású kisegítő(6 óra): 1 fő), 1 fő közbiztonsági referensi teendők e1látására megbízási szerződéssel (havi munkaórák száma 20, illetve feladat függvényében) , 1 fő könyvtáros (heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel és 1 fő IKSZT feladatok ellátása (heti munkaórák száma:20) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000 E Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő - aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére.

(3) Az 3.000 E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

12. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános szabályok

13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

14. § (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő.

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok - az Áht. 31. §-ában foglaltak kivételével - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell.

6. Előirányzatok megváltoztatása

15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

16. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület 1.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000 E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés.

18. § A helyi önkormányzat költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

8. Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje

20. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt.

(2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani.

9. Létszám és bérgazdálkodás

21. § A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120 E Ft/fő összegben állapítja meg.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. február 27.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző

1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban
Lakosságszám 2014. január 1.: 630 fő
I. Állami támogatás
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege 10.067
2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.000
3. Kiegészítés I.1 jogcímekhez 3.516
4. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció 1
1-4. Helyi önkormányzat általános támogatása összesen: 17.584
5. Pedagógusok bértámogatása 7.402
6. Segítők bértámogatás Óvodában 1.800
8. Óvoda működésének támogatása 1.026
5-7. Köznevelési feladatok támogatása összesen: 10.228
9. Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz 1.799
10. Gyermekétkeztetés támogatása 1.114
11. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.200
12.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 178
I. Állami támogatása összesen: 32.104
13. Működési támogatások bevétele elk. áll. pénzalapoktól 356
14. Működési támogatások EU-s programokra 134
II. Saját bevételek
1. Átengedett központi adók 3.500
- gépjárműadó 40%-a
2. Helyi adók 16.910
- Építményadó 630
- Telekadó 1.200
- Iparűzési adó 15.000
- pótlék, bírság bevétel 80
3. Működési bevételek 510
a) Igazgatási tevékenység bevétele 60
b) IKSZT bevétele 450
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 65
5. Előző évi pénzmaradvány 10.181
II. Saját bevételek összesen: 31.166
Működési bevételek összesen: 63.760
III. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.500
- Ősi term. eszk. bemutása kiállítóhely kialakítására Német Nemz. Önk.-tól
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 28.074
III. Felhalmozási bevételek összesen: 29.574
Bevételek mindösszesen: 93.334
BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE
I. Állami támogatás 32.104 e Ft
II. Támogatás Áh.-on belülről 490 e Ft
III. Saját bevételek 31.166 e Ft
IV. Felhalmozási bevételek 29.574 e Ft
Bevételek összesen: 93.334 e Ft

2. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

KIADÁSOK
(Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat)

ezer Ft-ban
I. Községgazdálkodás működési kiadásai
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége 14.710
Személyi juttatások 700
Járulékok 108
Dologi kiadások 6.230
Tartalék 2.892
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4.780
2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 994
Dologi kiadások 994
3. Zöldterület kezelés 3.175
Személyi juttatás 1.485
Járulékok 450
Dologi kiadások 1.240
4. Közvilágítási feladatok 2.800
Dologi kiadások 2.800
5. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. 7.919
Személyi juttatások 1.294
Járulékok 425
Dologi kiadások 6.200
6. Máshová nem sorolható járó beteg ellátás 80
Személyi juttatások 5
Járulékok 3
Dologi kiadások 72
7. Közfoglalkoztatás 610
Személyi juttatások 481
Járulékok 129
8. Szociális ellátások 1.208
a) Rendszeres szociális segély 100
b) Lakásfenntartási támogatás normatív 300
Támogatások, egyéb juttatások
c) Temetési segély 100
d) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 240
e) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 268
f) Köztemetés 200
8. Könyvtári szolgáltatások 546
Személyi juttatások 360
Járulékok 86
Dologi kiadások 100
9. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 3.700
Személyi juttatások 1.027
Járulékok 253
Dologi kiadások 2.420
10. Köztemető fenntartás 112
Dologi kiadások 112
11. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 1.855
12. Óvodai nevelés 910
Dologi kiadások 910
13. Bursa Ösztöndíj 200
14. Családsegítés 300
I. Működési kiadások összesen: 39.284
II. Finanszírozási kiadások
1. Intézmény finanszírozás
Óvoda működésének finanszírozása 13.078
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.113
III. Finanszírozási kiadás összesen: 14.191
III. Felhalmozási kiadások
1. Járda felújítás 13.370
2. Ősi termelőeszközök bemutatására épület kialakítás 4.000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.244
4. Könyvtári számítógép beszerzése 310
5. Hivatal számítógép beszerzése 656
6. Tartalék 20.279
II. Felhalmozási kiadások összesen: 39.859
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE
I. Működési kiadások: 39.284 e Ft
II. Finanszírozási kiadások: 14.191 e Ft
III. Felhalmozási kiadások: 39.859 e Ft
Kiadások összesen: 93.334 e Ft

3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

Előző évi pénzmaradvány
Költségvetési hiány belső finanszírozása

Előző évi pénzmaradvány
Önkormányzat működési pénzmaradványa 10.181 e Ft
Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa 28.074 e Ft
Előző évi pénzmaradvány összesen: 38.255 e Ft
Pénzmaradvány tervezett felhasználása
Felhalmozási tartalék 34.145 e Ft
Járda felújításra 4.110 e Ft
Felhasználás összesen: 38.255 e Ft

4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

2015. évi költségvetés összevont mérlege

ezer Ft-ban
Bevételek Kiadások
Működési bevételek 53.579 Működési kiadások 36.392
Előző évi műk. pénzmaradvány 10.181 Működési tartalék 2.892
Finanszírozási kiadás 14.191
Működés összesen: 63.760 53.475
Felhalmozási bevétel 1.500 Felhalmozási kiadás 19.580
Előző évi felhalm. pénzm. 28.074 Felhalmozási tartalék 20.279
Felhalmozás összesen: 29.574 39.859
Bevételek mindösszesen: 93.334 Kiadások mindösszesen: 93.334

5. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg

Ezer Ft-ban
Működési bevételek 2015. 2016. 2017.
Önkormányzat Költségvetési tám. 32104 32780 33764
Intézményi működési bevételek 20410 21537 22183
Támogatásértékű működési bevétel 1065 1100 1100
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 10181 10000 10000
Működési célú bevételek összesen: 63760 65417 67047
Működési kiadások 2015. 2016. 2017.
Személyi juttatások 5352 4903 5050
Munkaadókat terhelő járulékok 1454 1251 1289
Dologi kiadások és egyéb kiadások 22346 19487 20072
Támogatásértékű működési kiadások 6032 5230 5388
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1208 1333 1373
Tartalék 2892 10000 10000
Működési célú kiadások összesen: 39284 42204 43173
Finanszírozási kiadás 14191 13470 13874
Felhalmozási bevételek 2015. 2016. 2017.
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz 1500
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 28074 50000 50000
Felhalmozási célú bevételek összesen: 29574 50000 50000
Felhalmozási célú kiadások 2015. 2016. 2017.
Felhalmozási kiadások 6210
Felújítási kiadások 13370 30000 30000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz
Tartalék 20279 28643 28900
Felhalmozási célú kiadások összesen: 39859 58643 58900
2015. 2016. 2017.
Önkormányzat bevételei összesen: 93334 114317 115947
Önkormányzat kiadásai összesen: 93334 114317 115947

6. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által adott támogatások

Ezer Ft-ban
I. Szálka Község Önkormányzata
Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek 4800
- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. megállapodás alapján 4.600
- Helyi Német Nemzetiségi Önkorm. Együttműködési megállapodás alapján 200
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek 280
- Szálkai Sportegyesület működési támogatása 50
- Sárköz Dunavölgye Egyesület 80
- Egyéb 150
Támogatások összesen: 5.080

7. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban
Bevétel-kiadás/hó 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 összesen
Állami támogatás. 4898 2448 2448 2448 2448 2448 2726 2448 2448 2448 2448 2448 32104
Intézm.műk. bev. 750 750 3700 2700 2700 1400 600 600 2200 2700 1700 610 20410
Tám.ért.műk.bev. 134 72 126 226 107 200 200 1065
Előző évi pénzmar 10181 10181
Működési bev. Ö. 15829 3198 6148 5148 5282 3920 3452 3274 4755 5348 4348 3058 63760
Felhalm. Saját bev.
Felh.célú pe.átv. 1500 1500
Előző évi pézmar. 28074 28074
Felhalm bev. Össz. 28074 1500 29574
Bevételek összesen 43903 3198 6148 5148 5282 3920 4952 3274 4755 5348 4348 3058 93334
Személyi jutttatás 380 480 480 380 437 466 668 426 410 396 396 433 5352
Járulékok 92 92 92 92 107 232 233 112 110 105 106 81 1454
Dologi kiadások 1580 1580 1580 1576 2803 1575 1575 1575 1575 2075 2076 2776 22346
Tám.ért.Műk.kiad. 300 300 300 300 300 2000 280 260 260 260 260 1212 6032
Ellát pénzb.jut 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 18 1208
Tartalék 2892 2892
Műk. kiad. összes. 5344 2552 2562 2458 3757 4383 2866 2483 2465 2946 2948 4520 39284
Felhalmozási kiad. 6210 6210
Felújítási kiadások 13370 13370
Pénzeszk.átad.felh.
Tartalék 20279 20279
Felhalm.kiad.össz.: 20279 13370 6210 39859
Finanszírozási kiad. 2201 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1100 14191
Kiadások össz 27824 3641 3651 3547 18216 5472 10165 3572 3554 4035 4037 5620 93334
Bev.-kiad. külöbs. 16079 -443 2497 1601 -12934 -1552 -5213 -298 1201 1313 311 -2562 0

Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).