Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: testület), a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szálkai Kirendeltségére és az önkormányzat intézményeire.

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi módosított bevételi előirányzatának főösszegét az 1. mellékletet képező kimutatás szerint 86.842 e Ft-ban, teljesítését 133.817 e Ft-ban állapítja meg.

3. § Szálka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatának főösszegét az 1. mellékletet képező kimutatás szerint 86.842 e Ft-ban, teljesítését 85.562 e Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és a hitelállomány alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014. évi működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait tartalmazó összevont mérlegét az 1/a. melléklet tartalmazza

(3) A testület az önkormányzat függő, átfutó kiegyenlítő tételekkel, valamint a kötelezettség vállalással korrigált szabad pénzmaradványát 35.069 e Ft-ban állapítja meg.

5. § A testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 3. mellékletét képező mérlegben szereplő adatok alapján 760.816 e Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. április 30.

Dr. Göttlinger István s. k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző

1. melléklet a 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

BEVÉTELEK

Tételes kimutatás ezer Ft-ban
Eredeti Módosított Teljesítés %
Önkormányzatok működésének általános támogatása 13.923 13.923 13.923
Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása 3.817 3.817
Települési Önkorm. szoc. gyermekjól. felad. támogatása 632 1.295 1.295
Települési önkorm. közművelődési felad. támogatása 720 720 720
Működési célú központosított támogatás 48 48
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 236 236
Önkormányzatok működési támogatása: 15.275 20.039 20.039
Egyéb működési célú támogatások 245 245
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 10.000 10.000
Egyéb támogatás összesen: 10.245 10.245
Vagyoni típusú adók - építményadó, telekadó 1.750 1.750 1.850
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó 12.000 13.110 16.500
Gépjárműadók 4.000 4.000 3.432
Egyéb közhatalmi bevételek 250 250 90
Közhatalmi bevételek összesen: 18.000 19.110 21.872
Szolgáltatások ellenértéke 180 180 122
Kiszámlázott áfa 16
Kamatbevétel 200 290 471
Egyéb működési bevétel 227 179
Működési bevételek összesen: 380 470 875
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz 5.978 5.978
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz 1.000 1.000
Előző évi pénzmaradvány 30.000 30.000 29.673
Betétlekötések visszavezetése 50.000
Államháztartáson belüli megelőlegezés 1.113
Egyéb finanszírozási bevételek összesen: 36.978 36.978 80.786
Bevételek összesen: 70.633 86.842 133.817

KIADÁSOK

ezer Ft-ban
Működési kiadások Eredeti Módosított Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények 2.026 2.896 2.894
Béren kívüli juttatások 180 183 183
Egyéb költségtérítés 61 61
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2.267 3.140 3.077
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. 380 1.278 1.278
Egyéb külső személyi juttatások 1.528 633 342
Külső személyi juttatások: 1.908 1.911 1.565
Személyi juttatások összesen: 4.175 5.051 4.642
Járulékok összesen: 1.129 1.129 1.061
Szakmai anyagok 1.190 400 343
Üzemeltetési anyagok beszerzése 320 935 454
Készletbeszerzés 1.510 1.335 797
Informatikai szolgáltatás 200 281 204
Egyéb kommunikációs szolgáltatás 463 708 622
Kommunikációs szolgáltatási kiadások 663 989 826
Közüzemi díjak 6.115 5.740 3.991
Vásárolt élelmezés 267 267
Bérleti- és lízing díj 20 263 242
Karbantartás, kisjavítás 580 580 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2.200 2.065 37
Egyéb szolgáltatás 4.195 3.320 2.167
Szolgáltatási kiadások 13.110 12.235 7.104
Kiküldetés 30 30
Reklám és propaganda kiadások 50 50 23
Kiküldetés, reklám- és pro.kiadások.: 80 80 23
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 3.351 3.262 1.959
Fizetendő általános forgalmi adó 7 7
Egyéb dologi kiadások 82 82
Különféle egyéb befiz.és egyéb dologi kiad. 3.351 3.351 2.048
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 18.714 17.990 10.798
Családi támogatások 111 92
Betegséggel és fogyatékossággal kapcs. ellátások 70 70
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatos ellát. 100 124 124
Lakhatással kapcsolatos ellátások 30 222 188
Intézményi ellátottak pénzbeli juttaásai 160 160
Egyéb ellátások 560 445 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 920 1.132 780
Elvonások, befizetések 2 2
Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 5.395 5.393 2.903
Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 385 385 283
Tartalékok 6.915 7.687
Egyéb működési célú kiadások: 12.695 13.467 3.188
Működési kiadások összesen: 37.633 38.769 20.469
Felhalmozási kiadások
Ingatlan beszerzés, létesítés 2.362 2.362
Egyéb eszköz beszerzés 15 15
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa 638 623 4
Beruházások összesen: 3.000 3.000 19
Ingatlanok felújítása 23.622 31.496 7.875
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6.379 8.504 2.126
Felújítások összesen: 30.000 40.000 10.001
Felhalmozási kiadások összesen: 33.000 43.000 10.020
Finanszírozási kiadások
Intézmény finanszírozás 5.073 5.073
Betétlekötések 60.000
Finanszírozás összesen: 5.073 65.073
Kiadások mindösszesen: 70.633 86.842 95.562

1/a. melléklet a 3/2015. (IV. 30) önkormányzati rendelethez

2014. évi működési és fejlesztési bevételek és kiadások összevont mérlege

ezer Ft-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Működési bevételek Működési célú kiadások
Működési célú bevétlek 23.760 Személyi juttatások 4.642
Költségvetési támogatás 20.384 Járulékok 1.061
Előző évi pénzmaradvány 29.673 Dologi kiadások 10.798
Finanszírozási bevételek -betét lekötés 50.000 Ellátottak személyi juttatásai 780
Egyéb működési kiadások 3.188
Finanszírozási kiadások 65.073
Működési bevételek összesen: 123.817 Működési kiadások összesen: 85.542
Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatás 10.000 Felújítási kiadások 10.001
Beruházási kiadások 19
Felhalmozási bevétele összesen: 10.000 Felhalmozási kiadások összesen: 10.020
Bevételek mindösszesen: 133.817 Kiadások mindösszesen: 95.562

2. melléklet a 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány alakulása 2014. december 31-én

Alaptevékenység költségvetési bevétele: 53.031 e Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadása: 30.489 e Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: 22.542 e Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevétele: 80.786 e Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadása: 65.073 e Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: 15.713 e Ft
Alaptevékenység maradványa. 38.255 e Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.186 e Ft
Alaptevékenység szabad maradványa: 35.069 e Ft
Pénzforgalmi záró egyenleg 2014. december 31-én: 48.107 e Ft
- melyből lekötött betét: 10.000 e Ft

Hitelállomány alakulása 2014. december 31-én

Szálka Község Önkormányzatának 2014. december 31-én hitelállománya nincs.

3. melléklet a 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

ESZKÖZÖK
Ingatlanos és kapcsolódó vagyonértékű jogok 715.991 701.303
Gépek berendezések felszerelések 4.304 3.397
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 720.295 704.715
Vásárolt készletek 362
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 362
Pénztárak 7 37
Forintszámlák 30.120 48.066
Pénzeszközök 30.127 48.103
Költségvetési évben esedékes követelések 6.487 6.515
Adott előlegek - bér és egyéb elszámolások 2.201 716
Követelések összesen: 8.688 7.231
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 405
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 759.110 760.816
FORRÁSOK
Nemzeti vagyon induláskori értéke 726.336 726.336
Nemzeti vagyon változásai -17.548
Egyén eszközök induláskori értéke 30.064 30.064
Mérleg szerinti eredmény 15.010
Saját tőke: 756.400 753.862
Költségvetési évben esedékes köztelezettségek 55 3.186
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1.113
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2.655 2.655
Kötelezettségek összesen: 2.710 6.954
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 759.110 760.816

TÁJÉKOZTATÓ
Szálkai Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban
Eredeti Módosított Teljesítés
Egyéb működési támogatás 123 123
Ellátási díjak 144 230
Kiszámlázott ÁFA 38
Költségvetési bevételek összesen: 182 353
Irányítószervi támogatás 5.073 5.073
Bevételek összesen: 5.255 5.255

KIADÁSOK

Eredeti Módosított Teljesítés
Törvény szerinti illetmények 3.193 2.720
Béren kívüli juttatások 95 95
Közlekedési költségtérítés 24 24
Személyi juttatások összesen: 3.312 2.839
Munkaadókat terhelő járulékok 935 835
Üzemeltetési anyagok 80 73
Egyéb kommunikációs szolgáltatás 32 32
Közüzemi díjak 130 127
Vásárolt élelmezés 456 356
Egyéb szolgáltatás 62 61
működési célú előzetes áfa 239 161
Dologi kiadások összesen: 1008 819
Kiadások összeen: 5.255 4493
Pénzmaradvány alakulása 2014. december 31.
Alaptevékenység költségvetési bevétele: 352 e Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadása: 4.494 e Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: - 4.142 eFt
Alaptevékenység finanszírozási bevétele: 5.073 e Ft
Alaptevékenység maradványa 931 e Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 931 e Ft
Alaptevékenység szabad maradványa: -