Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok égetéséről * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szálka Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozik.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, kaszálék, szőlő és gyümölcsfa nyesedéke, cserje- és díszcserje ága és levele, egyéb növényi maradványok.

b) hasznosítás: az avar és kerti hulladék komposztálása, mulcsozása.

c) hulladék: háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel, vagy vegyszerrel kezelt anyag, olajos fűrészpor, ruha, stb..

d) tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.

3. Az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályok

3. § (1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.

(2) Amennyiben a hasznosítás nem oldható meg, akkor az avar és kerti hulladék gyűjtése és szállítása az alábbi feltételekkel történhet meg:

a) fűkaszálék és lomb zsákolva;

b) faág, cserjenyesedék csak darabolva és összekötve (hossza maximum 1,5 m, vastagsága maximum 5 cm);

c) az avar és kerti hulladék közé egyéb hulladék nem kerülhet;

d) a zsákot úgy kell megtölteni, hogy kézi emeléssel mozgatható legyen;

e) a kerti hulladékot a gyűjtés napján reggel 6 óráig a hulladékgyűjtő tároló edény mellé, vagy annak helyére, közterületen jól látható helyen kell elhelyezni.

(3) A kerti hulladék kötegelését és zsákolását, valamint kihelyezését az ingatlan tulajdonosa köteles elvégezni.

(4) A (2) bekezdésben rögzítetteknek megfelelően kihelyezett kerti hulladék elszállításáról a hulladékszállítási közszolgáltatást végző gazdasági társaság gondoskodik.

(5) A községnek azon területein, ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele nem kötelező, a kerti hulladék kezeléséről annak tulajdonosa köteles gondoskodni.

(6) Az összegyűjtött hulladékot úgy kell tárolni, hogy az esetleges tűz esetén a környezetére veszélyt ne jelentsen.

(7) Az avar és kerti hulladék elszállítására a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az évente egy alkalommal szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.

4. § Belterületen az avar és kerti hulladék égetése június 1. és szeptember 1. napja között tilos, szeptember 2. és május 31. napja között a keddi és szombati napokon egész nap megengedett.

5. § (1) Külterületen az avar és kerti hulladék égetése az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, valamint e rendeletben szabályozott módon megengedett.

(2) Avart és kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. Az égetés következményeként élő fa, cserje nem károsodhat.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. pvc, veszélyes hulladék, stb.).

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, illetőleg erős szél esetén.

(8) Önkormányzati tulajdonú területen az avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a polgármester engedélyével.

(9) A polgármester az avar és kerti hulladék égetésére átmeneti időre tilalmat rendelhet el.

6. § (1) A szabadban egyéb (pl. szabadidős, turisztikai) célból tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(2) A szabadban a tüzet és tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén (pl.: erős szél), vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) A tüzelés, tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (pl.: ásó, lapát, vödör víz, stb.)

(4) A tüzelés (égetés) befejezése után a tüzelést (égetést) végző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat (pl. az égetés helyét vízzel lelocsolni, földdel betakarni).

7. § Az erdei vágástéri hulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílt téri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

8. § Hatóság által elrendelt általános tűzrakási tilalom esetében e rendeletnek a 6-7. §-ában foglalt előírásait nem lehet alkalmazni.

9. § E rendelet előírásainak betartását a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat tagjai kötelesek ellenőrizni és az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.

4. Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pálfi János s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. április 30.

Dr. Göttlinger István s. k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző