Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Szálka Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és a Szálkai Óvodára terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden az (1) bekezdés szerinti szervezet által nyújtott támogatásban részesülőre.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § *  A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 65.782 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét 65.782 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § *  (1) *  Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 49.562 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 4.927 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 1.502 ezer forint,

c) dologi kiadások: 19.144 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatások: 1.222 ezer forint,

e) támogatások: 7.081 ezer forint,

f) finanszírozási kiadások 15.460 ezer forint,

g) tartalékok: 226 ezer forint.

(2) *  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 16.112 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata: 2.206 ezer forint,

b) a felújítás előirányzata: 2.963 ezer forint,

c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 10.943 ezer forint.

(3) *  Az önkormányzat kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadása: 64.377 ezer forint

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1.297 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6-7. számú mellékletek tartalmazzák.

5. § Az Önkormányzat költségvetését feladatonként - kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban - a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat működési célú tartalékának összege 226 ezer forint, mely a polgármesteri keret finanszírozására használható fel.

(2) *  A felhalmozási célú tartalék összege 10.943 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4-5. számú mellékletek tartalmazzák.

8. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat intézményének pénzellátási tervét a Képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat középtávú tervét a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.

Szálkai Óvoda

11. § (1) A Szálkai Óvoda előirányzatait a Képviselő-testület a 3.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 14.253 ezer forint, melyből

a) személyi jellegű kiadások: 8.284 ezer forint;

b) munkaadókat terhelő járulékok: 2.226 ezer forint;

c) dologi kiadások: 3.743 ezer forint.

(2) A Szálkai Óvoda bevételei:

a) állami támogatás: 11.935 ezer forint

b) Szálka Község Önkormányzatának támogatása: 2.210 ezer forint

c) Intézményi bevétel 108 ezer forint.

A költségvetési létszámkeret

12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:

a) önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 2 fő

1 fő karbantartó; 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott takarító;

b) a Szálkai Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 3 fő, melyből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka.

(2) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak számára - ide nem értve a közfoglalkoztatottakat - 671.000 forint keretösszegű cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.

Az előirányzatok módosításának szabályai

13. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivételekkel:

a) év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében;

b) az Önkormányzat költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati és intézményi költségvetések közötti átcsoportosítás tekintetében.

(2) A költségvetési szerv kiadási előirányzatán belül - a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézménye az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézménye saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról - az első negyedév kivételével - negyedévet követő 60 napon belül, az utolsó negyedévről az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) A Képviselő-testület az 1.000.000 forintot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az Önkormányzat költségvetési szervének vezetőjét a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

(3) A költségvetési szerv a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat-módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(6) Az intézmény forrásai növelése és szakmai feladatellátása javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat

a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az Önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy

b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy

c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy

d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy

e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy

f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.

15. § (1) Alapítványt és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.

(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.

(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52-60. §-aiban foglaltak alapján kell elvégezni.

(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(7) Az intézmény hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, pénzeszközeiből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhat.

(8) Az intézmény bankszámláját az Országos Takarékpénztár Zrt.-nél kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként lekötheti. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egy időben tájékoztatni kell.

(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

(10) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmény részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.

16. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerint az Önkormányzat 2016. évre működési hiányt nem tervez.

17. § (1) Az Önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 30 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2016. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2015. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.

19. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(3) Az Önkormányzat a saját, valamint intézményének belső ellenőrzéséről Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik.

Záró és egyéb rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pálfi János s. k. Dr. Varga Katalin s. k.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 18.

Dr. Varga Katalin s. k.
jegyző

1-17. számú melléklet a Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletéhez *