Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szálka Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére, szervére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szálka Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 93 194 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 81 388 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 11 806 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 39 186 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 0 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 39 186 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását, finanszírozását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg című melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat középtávú tervét a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósságának állományát lejárat szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat által a helyi adóknál biztosított kedvezményeket 2015. évre a 11. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat mérlegét a 16. és 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

4. A 2015. évi maradvány felhasználása

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetési maradványát a 19. melléklet szerint 11 232 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 11 232 ezer Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 11 232 ezer Ft-ban a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 19. melléklet szerint 575 ezer forintban fogadja el.

(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

10. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2015. december 31-én 752 760 ezer forint, melyet a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagy jóvá.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

11. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 4. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. május 26.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1-20. melléklet a Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez