Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szálka község közigazgatási területén található valamennyi közterületre.

2. A közterületek ünnepi fellobogózásának rendje

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó és az 1. mellékletben meghatározott közterületeket a nemzeti ünnepeken fel kell lobogózni.

(2) A fellobogózás akként történik, hogy Magyarország zászlaja vagy lobogója és Szálka Község zászlaja kerül kitűzésre.

3. § (1) Közterületi létesítményekre, a köz- és díszkivilágító berendezésekre zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a berendezés üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon. Karbantartásukról, állagmegóvásukról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon 18.00 óráig, a zászlók leszedését az ünnepnap elteltét követő első munkanapon 18.00 óráig kell elvégezni.

(3) Új zászlótartók elhelyezése esetén a szerkezet felszerelésének helyéről, módjáról és időpontjáról - amennyiben az épületet vagy közvilágítási berendezést érint - egyeztetni szükséges az ingatlan vagy berendezés kezelőjével, tulajdonosával.

4. § Szálka Község Polgármestere a nemzeti ünnepeken kívül társadalmi rendezvények, nemzeti jellegű más megemlékezések, valamint katonai tiszteletadás alkalmával is elrendelheti a község - általa meghatározott - közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: 2016. november 3.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 12/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez

A nemzeti ünnepeken a község közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni:

A Petőfi utca elején, valamint a Kossuth utca végén lobogók, illetve zászlók kerülnek kitűzésre.