Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 28.) rendelet módosításáról

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési évre kell alkalmazni.

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. február 24.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1-17. melléklet a Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez