Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési évre kell alkalmazni.

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. április 3.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

Melléklet számú mellékletek a Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendeletéhez *