Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Helyi népszavazást a település legalább 120 választópolgára kezdeményezhet.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. április 28.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző