Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Szálka Község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.

II. Fejezet

2. Az egyeztetésben résztvevők köre

2. § Szálka Község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

a) Szálka község lakossága és a Szálkán ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Szálka község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,

c) Szálka községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

d) Szálka községben működő egyházak.

3. A tájékoztatás módja és eszközei

3. § (1) A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, az 1. mellékletben meghatározott módon és határidővel:

a) teljes körű közzététel esetén:

aa) a Szálkai Hírmondó c. helyi lapban,

ab) a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szálkai Kirendeltségének hirdető tábláján,

ac) Szálka község www.szalka.hu honlapján,

ad) lakossági fórumon.

b) részleges közzététel esetén:

Szálka község www.szalka.hu honlapján,

(2) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.szalka.hu honlapon (továbbiakban: honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció egységes megjelentethetősége érdekében.

4. § A partnerek a honlapról letölthető, illetve Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szálkai Kirendeltségén (a továbbiakban: Szálkai Kirendeltség) átvehető partneri adatlap (2. sz. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) papír alapon a Szálkai Kirendeltség címére (7121 Szálka, Petőfi utca 2.)

b) elektronikus levélben a pmhivatal.szalka@t-online.hu e-mail címre

történő megküldéssel.

4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása

5. § A partnerektől beérkezett véleményeket a tájékoztatást kezdeményező

a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az ügyiratban megőrzi;

b) kiértékeli és döntéskérő indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról. Az el nem fogadott véleményeket indokolással látja el;

c) a döntéskérő indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró - elfogadást vagy elutasítást tartalmazó - polgármesteri határozatot

ca) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján;

cb) feltölti a honlap külön tárhelyére;

cc) elhelyezi az ügyiratban;

d) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről;

e) tájékoztatást küld a partnereknek.

6. § Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a hatálybalépést követő 10 napon belül a honlap külön tárhelyére feltölti.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkezdett eljárásokra, a településfejlesztési koncepcióról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. május 25.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS
KERÜLŐ DOKUMENTUM ELJÁRÁS MÓDJA ELKÉSZÍTÉS MÓDJA KÖZZÉTÉTEL MÓDJA, IDEJE ELJÁRÁS MÓDJA ELKÉSZÍTÉS MÓDJA KÖZZÉTÉTEL MÓDJA, IDEJE
Településfejlesztési koncepció és készítése teljes
21 nap
készítése teljes 24 nap
módosítása módosítása részleges
15 nap
Településrendezési eszköz
teljes készítése teljes
21 nap
teljes készítése teljes
30 nap
módosítása
egyszerűsített készítése teljes
17 nap
módosítása
tárgyalásos készítése teljes
17 nap
módosítása
módosítása állami főépítész módosítás részleges
8 nap
Településképi arculati kézikönyv készítése teljes
21 nap
készítése teljes
21 nap
és településképi rendelet módosítása módosítása

2. melléklet a 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez

Alulírott

Név/Megnevezés:
Képviseletre jogosult személy:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Telefonszám:

a Szálka Község Önkormányzata által készítendő

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

Az eljárás további szakaszaiban |_| részt kívánok venni, |_| nem kívánok részt venni.

Szálka, 201... .............hó ......nap

................................
aláírás

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:

Postacím: 7121 Szálka, Petőfi utca 2.

E-mail cím: pmhivatal.szalka@t-online.hu