Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet területi hatálya Szálka község közigazgatási területén /bel- és külterületen/ lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.

2. § A községben új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, az ingatlanok házszámát megállapítani, utcanév- és házszám-táblát elhelyezni e rendelet szabályai szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) KCR Rendelet: a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről;

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánút;

c) településrész név (helységrész név): a helység központi belterülete (átfedések nélkül, pontosan körülhatárolt) részeinek (községrész, városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő - lakott vagy lakatlan - egyéb belterületnek, valamint külterületnek a neve;

(2) Egyebekben a fogalmakon a KCR Rendelet értelmező rendelkezésében rögzítetteket kell érteni.

II. Fejezet

A közterületek elnevezésének szabályai

4. § (1) Szálka község közigazgatási területén minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(2) *  A közterületnév a közterületnek a közterület jelleget is tartalmazó neve. A közterületjelleg a KCR Rendelet 1. melléklete szerinti jelleg.

5. § (1) Az új közterület nevét a közterületként való ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő egy éven belül kell megállapítani.

(2) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, és emiatt a megfelelő tájékozódás nem biztosított, az elkülönült közterületrész(ek)nek más nevet kell adni.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz - külön eljárás nélkül - a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

6. § (1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) A név választása alkalom a község történelmi, néprajzi, építészeti, művészeti és természeti értékeinek bemutatására, megőrzésére.

(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a Szálkához kötődő elnevezéseket.

(4) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell.

(5) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

7. § A közterületnév lehet:

a) személynév;

b) földrajzi név;

c) szimbolikus név.

8. § (1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(2) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a magyar tudomány, művészet, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek Szálka község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, illetve tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez.

(3) Közterületet elnevezni kivételesen indokolt esetben olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében, illetőleg Magyarország vagy Szálka vonatkozásában kiemelkedő jelentőségű volt.

(4) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(5) Kizárólag a családi nevet csak akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személye így is, vagy így ismert.

(6) A (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

(7) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

3. Közterületnév megváltoztatása, megszűnése

9. § (1) Közterületnevet kivételesen indokolt esetben lehet megváltoztatni.

(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. § A közterület megszűnhet településrendezés/beépítés/vagy valamely más rendeltetésű területhez történő csatolás következtében. A közterület teljes egészében való megszűnésével a közterület neve is megszűnik.

4. A közterület-elnevezéssel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok

11. § A közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az erre vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

12. § (1) Közterület elnevezését, vagy meglévő közterületnév megváltoztatását kezdeményezheti, illetőleg arra javaslatot tehet:

a) a képviselő-testület tagja,

b) Szálkán működő civilszervezet,

c) Szálkán lakóhellyel rendelkező személy,

d) a közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében,

e) a község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) A benyújtott javaslatról

a) ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget e minőségében érinti, akkor a kezdeményezésről - amennyiben van - az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat,

b) a közterület elnevezéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak

véleményét ki kell kérni.

(3) A Képviselő-testület döntéséről a Jegyző értesíti az érintett ingatlanok tulajdonosait, valamint az adott közterületen lakcímmel rendelkező személyeket. A Jegyző gondoskodik továbbá a változás közterületi névjegyzékbe történő felvételéről.

5. Településrész nevének megállapítása

13. § A nagyobb, összefüggő bel- vagy külterületi településrészt a közterület elnevezési szabályok értelemszerű alkalmazásával kell elnevezni.

III. Fejezet

A házszám megállapításának szabályai, a házszámváltozás

14. § (1) *  Az ingatlanokat címmel kell ellátni, a KCR Rendelet címképzésre vonatkozó előírásainak figyelembe vételével.

(2) A házszámot a közterület, vagy magánút nevéhez, ha ez nem lehetséges, külterületi településnévhez kapcsolódóan kell megállapítani. Egy adott közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(3) *  A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és szóközzel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosítóval, A-Z-ig ábécé-sorrendben ellátott, és ahhoz az „ép.” toldalékkal kapcsolt kombináció lehet. Amennyiben az épületjelölést igénylő épületek, pincék, önálló rendeltetési egységek száma meghaladja az egytagú, nem ékezetes betűk számát, úgy azok felhasználását követően két betűtagból álló A-Z-ig ábécé-sorrendben felhasznált megjelölés alkalmazandó.

(4) A házszámokat, azok változásait a KCR Rendelet alapján a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

15. § (1) A számozás után megosztott ingatlan eredeti (alátörés nélküli) házszáma az újonnan kialakított telkek számának megfelelően A, B, C, D stb. alátörést kap.

(2) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. Az új házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(3) Ha az ingatlan több közterülettel is érintkezik (kettő vagy több utcára nyíló telek) és a telek megosztható kettő vagy több önálló beépítésre alkalmas méretű ingatlanra, akkor minden utcára meg kell állapítani a házszámot. Kiadni csak azt a számot lehet, mely közterület felől az ingatlan fő megközelítési iránya van, a többi számot csak fenntartani kell, a későbbi telekkialakítás lehetősége érdekében.

(4) Ha az ingatlan közterületről nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a házszámozás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is.

16. § (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására indokolt esetben, a KCR Rendeletben foglalt szabályoknak történő megfelelés, és olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amelyek az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

(3) Az ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon, a lehető legkisebb változtatás elvének figyelembevételével kell átszámozni.

17. § *  A házszámozással kapcsolatos eljárásban - az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.

III/A Fejezet * 

Közterületi név - és házszámtábla

17/A. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtáblán fel kell tüntetni a közterületnevet rövidítés nélkül, valamint a táblával jelzett tömb első és utolsó házszámát és a házszámnövekedés irányát. A közterületi névtáblán feltüntetett neveknek meg kell egyezniük a közterületnév-jegyzékben szereplő írásmóddal.

(3) A közterületi névtáblákat az 1. mellékletben meghatározott minta szerinti egységes formában az önkormányzat készítteti el, és gondoskodik azok kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, szükség esetén kicseréléséről.

17/B. § (1) A közterületi névtáblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is ki kell függeszteni. A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten jól látható helyen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat köteles tűrni. A tábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját a kihelyezés előtt 15 nappal korábban értesíteni kell.

(2) A tér, park, sétány, külterületi lakott terület, az általánostól eltérő beépítettségű utca névtáblájának felirata a 17/A. § (2)-(3) bekezdésétől, elhelyezése az (1) bekezdésben előírtaktól eltérhet.

(3) A közterületi névtáblán és annak szélétől egy méteren belül reklám célját szolgáló tábla, vagy egyéb felirat elhelyezése nem engedélyezhető.

17/C. § (1) Az önkormányzatnak gondoskodnia kell a megszűnt közterület névtáblájának eltávolításáról.

(2) Közterületnév-változás esetén a közterületnév-táblát a tájékozódás zavartalansága érdekében a módosítástól számított egy évig az eredeti helyén kell hagyni, és piros színű átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni. A régi közterületi névtáblát egy év elteltével a felhelyezőnek kell eltávolítani.

17/D. § (1) A házszámtáblák - igény szerinti - egységes elkészítéséről és kihelyezéséről új földrészlet (épület, beépítetlen telek) esetében - a tulajdonos költségére - az önkormányzat a 2. melléklet szerinti megrendelő alapján köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa a házszámtáblát a házfalra (kerítésre), a közterületről jól látható helyen köteles kihelyezni és folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

(3) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.

(4) Megváltozott házszámok táblái esetében a 17/C. § (2) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni.

IV. Fejezet

Közterületi névjegyzék

18. § (1) *  A község közterületneveiről és településrész neveiről a Jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezetni és abban a változásokat folyamatosan átvezetni. A közterületi névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás.

(2) A közterületi névjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) a közterületnév elő- és utótagja,

b) a közterület jellege,

c) a településrész neve,

d) az elnevezésről/névváltozásról rendelkező határozat száma,

e) az elnevezés/névváltozás hatályba lépésének időpontja,

f) megszűnt közterület esetén a megszűnt közterület neve, a megszűnés ténye, oka, időpontja,

g) annak megjelölése, hogy a közterületnévvel ellátott ingatlan közterület, magánút, vagy a KCR Rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti ingatlan.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

20. § * 

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. május 25.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez * 

(A melléklet szövegét a(z) A közterületi névtábla mintája.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez * 

(A melléklet szövegét a(z) Megrendelő.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)