Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet területi hatálya Szálka község közigazgatási területén /bel- és külterületen/ lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.

2. § A községben új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, az ingatlanok házszámát megállapítani, utcanév- és házszám-táblát elhelyezni e rendelet szabályai szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) KCR Rendelet: a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről;

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánút;

c) településrész név (helységrész név): a helység központi belterülete (átfedések nélkül, pontosan körülhatárolt) részeinek (községrész, városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő - lakott vagy lakatlan - egyéb belterületnek, valamint külterületnek a neve;

(2) Egyebekben a fogalmakon a KCR Rendelet értelmező rendelkezésében rögzítetteket kell érteni.

II. Fejezet

A közterületek elnevezésének szabályai

4. § (1) Szálka község közigazgatási területén minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(2) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll. A közterületnevek utótagjait a KCR Rendelet 1. melléklet B oszlopa tartalmazza.

5. § (1) Az új közterület nevét a közterületként való ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő egy éven belül kell megállapítani.

(2) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, és emiatt a megfelelő tájékozódás nem biztosított, az elkülönült közterületrész(ek)nek más nevet kell adni.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz - külön eljárás nélkül - a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

6. § (1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) A név választása alkalom a község történelmi, néprajzi, építészeti, művészeti és természeti értékeinek bemutatására, megőrzésére.

(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a Szálkához kötődő elnevezéseket.

(4) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell.

(5) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

7. § A közterületnév lehet:

a) személynév;

b) földrajzi név;

c) szimbolikus név.

8. § (1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(2) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a magyar tudomány, művészet, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek Szálka község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, illetve tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez.

(3) Közterületet elnevezni kivételesen indokolt esetben olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében, illetőleg Magyarország vagy Szálka vonatkozásában kiemelkedő jelentőségű volt.

(4) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(5) Kizárólag a családi nevet csak akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személye így is, vagy így ismert.

(6) A (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

(7) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

3. Közterületnév megváltoztatása, megszűnése

9. § (1) Közterületnevet kivételesen indokolt esetben lehet megváltoztatni.

(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. § A közterület megszűnhet településrendezés/beépítés/vagy valamely más rendeltetésű területhez történő csatolás következtében. A közterület teljes egészében való megszűnésével a közterület neve is megszűnik.

4. A közterület-elnevezéssel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok

11. § A közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az erre vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

12. § (1) Közterület elnevezését, vagy meglévő közterületnév megváltoztatását kezdeményezheti, illetőleg arra javaslatot tehet:

a) a képviselő-testület tagja,

b) Szálkán működő civilszervezet,

c) Szálkán lakóhellyel rendelkező személy,

d) a közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében,

e) a község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) A benyújtott javaslatról

a) ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget e minőségében érinti, akkor a kezdeményezésről - amennyiben van - az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat,

b) a közterület elnevezéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak

véleményét ki kell kérni.

(3) A Képviselő-testület döntéséről a Jegyző értesíti az érintett ingatlanok tulajdonosait, valamint az adott közterületen lakcímmel rendelkező személyeket. A Jegyző gondoskodik továbbá a változás közterületi névjegyzékbe történő felvételéről.

5. Településrész nevének megállapítása

13. § A nagyobb, összefüggő bel- vagy külterületi településrészt a közterület elnevezési szabályok értelemszerű alkalmazásával kell elnevezni.

III. Fejezet

A házszám megállapításának szabályai, a házszámváltozás

14. § (1) Az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A házszámozást a KCR Rendelet címképzésre vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kell elvégezni.

(2) A házszámot a közterület, vagy magánút nevéhez, ha ez nem lehetséges, külterületi településnévhez kapcsolódóan kell megállapítani. Egy adott közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(3) A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és az ABC nagybetűit felhasználó kombináció lehet.

(4) A házszámokat, azok változásait a KCR Rendelet alapján a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

15. § (1) A számozás után megosztott ingatlan eredeti (alátörés nélküli) házszáma az újonnan kialakított telkek számának megfelelően A, B, C, D stb. alátörést kap.

(2) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. Az új házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(3) Ha az ingatlan több közterülettel is érintkezik (kettő vagy több utcára nyíló telek) és a telek megosztható kettő vagy több önálló beépítésre alkalmas méretű ingatlanra, akkor minden utcára meg kell állapítani a házszámot. Kiadni csak azt a számot lehet, mely közterület felől az ingatlan fő megközelítési iránya van, a többi számot csak fenntartani kell, a későbbi telekkialakítás lehetősége érdekében.

(4) Ha az ingatlan közterületről nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a házszámozás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is.

16. § (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására indokolt esetben, a KCR Rendeletben foglalt szabályoknak történő megfelelés, és olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amelyek az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

(3) Az ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon, a lehető legkisebb változtatás elvének figyelembevételével kell átszámozni.

17. § A házszámozással kapcsolatos eljárásban - az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. előírásait kell alkalmazni.

IV. Fejezet

Közterületi névjegyzék

18. § (1) A község közterületneveiről és településrész neveiről a Jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezetni és abban a változásokat folyamatosan átvezetni. A közterületi névjegyzék közhitelű nyilvántartás.

(2) A közterületi névjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) a közterületnév elő- és utótagja,

b) a közterület jellege,

c) a településrész neve,

d) az elnevezésről/névváltozásról rendelkező határozat száma,

e) az elnevezés/névváltozás hatályba lépésének időpontja,

f) megszűnt közterület esetén a megszűnt közterület neve, a megszűnés ténye, oka, időpontja,

g) annak megjelölése, hogy a közterületnévvel ellátott ingatlan közterület, magánút, vagy a KCR Rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti ingatlan.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

20. § * 

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. május 25.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére