Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Szálka Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és a Szálkai Óvodára terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden az (1) bekezdés szerinti szervezet által nyújtott támogatásban részesülőre.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. § *  A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 94.937 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét 94.937 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) *  Az Önkormányzat összevont működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: (I. A. melléklet):

Működési kiadások előirányzata összesen: 68.402 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 16.845 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.145 ezer forint,

c) dologi kiadások: 25.022 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatások: 2.693 ezer forint,

e) finanszírozási kiadások: 1.218 ezer forint,

f) egyéb működési célú kiadások: 19.479 ezer forint.

(2) *  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 26.035 ezer forint (I. A. melléklet).

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata: 26.035 ezer forint,

b) a felújítás előirányzata: 0 ezer forint,

c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 0 ezer forint.

(3) *  Az Önkormányzat kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadása: 84.591 ezer forint

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1.948 ezer forint.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az I.A. mellékletek tartalmazzák.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Polgármesteri Keret terhére a polgármester támogatást nyújthat az 500 ezer Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetésekre, így különösen:

a) Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (IV. 7.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott támogatásokra,

b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek támogatására,

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

(2) *  A felhalmozási célú tartalék összege 16.058 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.

7. § Az Önkormányzat nevében tervezett beruházások, illetve felújítások kiadásait a 7.-8. mellékletek tartalmazzák.

8. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat középtávú tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként - kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 14. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.

10. § A Képviselő-testület önként vállalt feladatként biztosítja - igény szerint - a családi események társadalmi megünneplésében való közreműködést a Polgármesteri Hivatal kijelölt hivatali helyiségében (házasságkötő terem, díszterem). A családi események társadalmi megünneplésében való közreműködést, mint szolgáltatást az Önkormányzat térítésmentesen nyújtja.

Szálkai Óvoda

11. § (1) A Képviselő-testület a Szálkai Óvoda összevont működési, fenntartási kiadási előirányzatait az I.B. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) *  A Szálkai Óvoda előirányzatait a Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 17.133 ezer forint, melyből

a) személyi jellegű kiadások: 10.164 ezer forint;

b) munkaadókat terhelő járulékok: 1.902 ezer forint;

c) dologi kiadások: 4.928 ezer forint;

d) beruházások: 139 ezer forint;

(3) *  A Szálkai Óvoda bevételei:

a) állami támogatás: 16.390 ezer forint;

b) Szálka Község Önkormányzatának többlettámogatása: 215 ezer forint;

c) előző évi maradvány 528 ezer forint

Létszám- és bérgazdálkodás

12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:

a) önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 3 fő, melyből

2 fő karbantartó; 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott takarító;

b) a Szálkai Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 3 fő, melyből

2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az Óvoda foglalkoztatottjai számára - ide nem értve a közfoglalkoztatottakat - 8.000 forint/fő/hónap összegű cafetéria-juttatást biztosít.

(3) A Képviselő-testület a bankszámla vezetésének költségtérítését minden foglalkoztatottnak bruttó 1 000 forint/fő/hónap összegben biztosítja.

(4) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak számára a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegét 15 forintban határozza meg kilométerenként.

13. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől 46.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 200.000 Ft/fő. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1.000 Ft/hó/fő összeget a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összege 15 Ft/km.

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatalban az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40%-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20%-a.

Az előirányzatok módosításának szabályai

14. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivétellel:

év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások, átvett pénzeszközök tekintetében.

(2) A költségvetési szerv kiadási előirányzatán belül - a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézménye az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézménye saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról - az első negyedév kivételével - negyedévet követő 60 napon belül, az utolsó negyedévről az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) A Képviselő-testület az 1.000.000 forintot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az Önkormányzat költségvetési szervének vezetőjét a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

(3) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat- módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(6) Az intézmény forrásai növelése és szakmai feladatellátása javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat

a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy

b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy

c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy

d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy

e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy

f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.

16. § (1) Az intézmény a Képviselő-testület jóváhagyásával hozhat létre alapítványt, illetve tehet közérdekű kötelezettségvállalást. Gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak a Képviselő-testület előzetes döntése alapján szerezhet.

(2) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.

(3) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

(4) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.

(5) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(6) Az intézmény hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, pénzeszközeiből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhat.

(7) Az intézmény a bankszámláját az OTP Bank Nyrt.-nél köteles vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeit tárgyévi lejáratú betétként lekötheti. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.

(8) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

(9) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmény részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.

17. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerint az Önkormányzat 2019. évre működési hiányt nem tervez.

18. § (1) Az Önkormányzat az év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 30 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2019. évi állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2018. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető állami támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.

20. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(3) Az Önkormányzat a saját, valamint intézményének belső ellenőrzéséről Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik.

Záró és egyéb rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

23. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019. február 28.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1-14. melléklet a 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez *