Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. július 1.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1-14. melléklet a 3/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez *