Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szálka Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) Szálka Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 275.040.207,- Ft bevételi főösszeggel,

b) 60.048.869,- Ft kiadási főösszeggel,

c) 214.991.338,-Ft öbblettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 15.267.305,- Ft-ban, ebből:

a) felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 0 Ft-ban,

b) működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 15.267.305,- Ft-ban,

hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti összevont bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 4.sz. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az 1.sz. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének Önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 6.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat normatív hozzájárulásait, támogatásait feladatonkénti részletezettséggel a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 11.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 13.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

5. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.sz. melléklet tartalmazza.

(3) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 20.sz. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat középtávú tervét a 17.sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti adósságának állományát lejárat szerinti bontásban a 12.sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10.sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 21.sz. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által a helyi adóknál biztosított kedvezményeket 2020. évre a 14.sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 8.sz. melléklet és a 9.sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást a 15.sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 18.sz. és 19.sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 22.sz. melléklet tartalmazza.

4. A 2020. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési maradványát a 21.sz. melléklet szerint Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 214.991.338,- Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 214.872.779,- Ft-ban a 21.sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az intézmény költségvetési maradványát 118.559,- Ft-ban a 21.sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2020. december 31-én 873.831.170,- forint, melyet a Képviselő-testület a 18. sz. és 19. sz. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. és 22. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7.sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. május 27. napján lép hatályba.

Pálfi János s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2021. május 26.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére