Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi gyermekvédelmi ellátásokról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Szálka község közigazgatási területén tartózkodó - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

b) Szálka Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, több lakcímmel rendelkező esetén a településen életvitelszerűen lakó gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

d) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre - kivéve a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a tizennegyedik életévét betöltött és tizennyolcadik életévét be nem töltött elismerését kérő kísérő nélküli kiskorúra -, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

2. Értelmező rendelkezés

2. § (1) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen a településen lakónak kell tekinteni azt, aki Szálka Község település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, hogy a településen bejelentett lakcíme otthonául szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését az ügyfél a lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, valamint több lakcímmel rendelkező ügyfél esetén az általa tett nyilatkozattal igazolja.

3. A gyermekek védelmének rendszere

3. § Az Önkormányzat Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás keretében a Humánszolgáltató Központ szolgáltatásában a gyermekek védelmét a következő személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokkal biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) gyermekek átmeneti gondozása.

II. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások

4. Általános szabályok

4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételére irányuló kérelmeket:

a) gyermekjóléti szolgáltatás iránti igényt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének;

b) Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés iránti igényt a Családok Átmeneti Otthona vezetőjének

kell benyújtani.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az (1) bekezdésben meghatározott körben a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője intézkedése alapozza meg.

(3) Ha az intézményvezető a (2) bekezdés alapján nem intézkedik a személyes gondoskodás biztosításáról, a kérelmet haladéktalanul megküldi a polgármesternek.

(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 33. § (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatni kell.

5. Gyermekjóléti szolgáltatás

5. § A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a Gyvt. 39. és 40. §-ában előírt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.

6. Családok Átmeneti Otthona

6. § A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 51. §-ának (3) bekezdése szerinti átmeneti gondozást.

7. Egyéb rendelkezések

7. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait külön rendelet szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet foglaltakat kell alkalmazni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § * 

Pálfi János s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2021. július 1.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző