Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

a helyi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról * 

Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (3) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szálka Község közigazgatási területén élő

a) bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező - több lakcímmel rendelkező esetén a településen életvitelszerűen lakó - magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed:

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 6. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Szálka Község közigazgatási területét tartózkodási helyeként megjelölte;

b) Az Szt. a 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is;

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen a településen lakónak kell tekinteni azt, aki Szálka Község település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, hogy a településen bejelentett lakcíme otthonául szolgál.

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését az ügyfél a lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, valamint több lakcímmel rendelkező ügyfél esetén az általa tett nyilatkozattal igazolja.

2. Eljárási rendelkezések

2. § (1) A Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szálkai Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni szóban vagy írásban. Az eljárás hivatalból is megindítható.

(2) E rendeletben szabályozott ellátások igényléséhez a kérelmek e rendelet 1., 2., és 3. mellékletében e célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatók be.

3. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó - e rendeletben meghatározott - igazolásokat becsatolni.

(2) A tényállás tisztázása érdekében - szükség esetén -, így különösen a közös háztartás tényének fennállása megállapításához helyszíni szemle tartható.

4. § A 2. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell:

a) a kérelmező személyi adatait (név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, eltartottak adatai, családi jogállásuk),

b) a kérelmező (család) jövedelmét, figyelembe vehető kiadásait.

5. § A jogosultság megállapításakor az Szt. 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

6. § Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a Képviselő-testület a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben fizettetheti meg.

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások

3. Az ellátások formái

7. § (1) A Képviselő-testület szociális rászorultságtól függően a jogosult részére

a) települési támogatást

aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakhatási támogatás),

ab) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (a továbbiakban: ápolási támogatás),

ac) egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében rendszeres gyógyszertámogatást (a továbbiakban: települési gyógyszertámogatás),

b) rendkívüli települési támogatást

(a továbbiakban együtt: települési ellátások) biztosít.

(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a 6. §-ban foglalt kivétellel Szálka Község Polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át.

4. Települési támogatás

8. § (1) Átruházott hatáskörben a polgármester a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási támogatást nyújt.

(2) *  Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme

a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,

és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A lakhatási támogatás havi összege 3.000 Ft.

(5) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakhatási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani.

(6) A lakhatási támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás megállapításához csatolni kell

a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, a kérelemnyomtatványban szereplő vagyonnyilatkozatát,

b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerződést,

c) a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó iratot vagy másolatát.

(7) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (közüzemi díjak egy részének, illetve egészének kérelmező helyett történő fizetése) illetve pénzbeli ellátásként havi rendszerességgel kell nyújtani.

9. § (1) Átruházott hatáskörben a polgármester a települési támogatás keretén belül a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére e rendeletben meghatározott feltételek esetén ápolási támogatást nyújt. Az ápolási támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Ápolási támogatásra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, Szálka Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott lakó személy otthoni ápolását, gondozását végzi amennyiben

a) *  az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és

b) az ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni.

(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

(4) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási támogatásra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási támogatás.

(5) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt két hónapot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve ha

aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,

ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,

ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

b) Az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak,

c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.

(6) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolát végző személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

e) az (5) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(7) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását az elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(8) Az ápolás nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, orvosi vizsgálatokra, kezelésekre nem kíséri el, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről nem gondoskodik.

(9) A polgármester átruházott hatáskörében eljárva az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat megállapítja, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. Ha a felülvizsgálat eredményeként a jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(10) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos jelzés, illetve az ápolási támogatás felülvizsgálata során az ápolás megfelelőségét a helyszínen ellenőrizni kell.

(11) Az ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben az ápolási díjra meghatározott alapösszeg 80%-a.

(12) Az ápolási támogatás havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a (11) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási támogatást kell megállapítani.

Települési gyógyszertámogatás

10. § (1) Átruházott hatáskörben a polgármester a települési támogatás keretén belül egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek, akinek

a) *  magának, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, vagy egyedülálló nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550%-át, és

b) a háziorvosa által kiállított és a gyógyszertár által beárazott igazolása szerint a krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó vényköteles gyógyszerköltségének - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - havi átlaga (havi rendszeres gyógyszerköltség) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, és

c) közgyógyellátásra való jogosultsága nem került megállapításra.

(2) A támogatás havi összege, amennyiben az egy főre jutó jövedelem

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ánál kevesebb

aa) egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 8.000 Ft,

ab) családban élő kérelmező esetén legfeljebb 7.000 Ft,

b) *  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-ánál kevesebb

c) *  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550%-ánál kevesebb, egyedülálló nyugdíjas kérelmező esetén legfeljebb 6.000 Ft.

(3) A támogatás összege nem haladhatja meg az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség összegét, az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény szabályait alkalmazva.

(4) Az egy családban élő személyek részére gyógyszertámogatás címén megállapított ellátás együttes összege nem haladhatja meg havonta a 14.000 Ft-ot.

(5) A támogatás 6 hónapra kerül megállapítására, a jogosultság leteltét követően ismételten igényelhető.

(6) A támogatás a jogosult részére pénzbeli ellátásként havonta, készpénz formájában a Hivatal házipénztárában kerül kifizetésre minden hónap 5. napjáig.

(7) A jogosult akadályoztatása esetén a támogatás összegét teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja veheti át. Cselekvőképtelen személy esetén a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló törvényes képviselője jogosult a támogatás átvételére.

5. Rendkívüli települési támogatás

11. § (1) Átruházott hatáskörben a polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) Rendkívüli települési támogatás igényelhető:

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére (a továbbiakban: létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás),

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszertámogatás), így különösen:

ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy

bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy

c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

(3) Rendkívüli települési támogatásra - a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az a személy jogosult, aki az (1) bekezdés szerinti rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg

a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,

b) gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át,

c) egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(4) A polgármester a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket az ügy összes körülményére tekintettel bírálja el.

(5) A rendkívüli települési támogatás összegét ezer forintra kerekítve kell megállapítani, a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás elvére tekintettel, figyelembevéve az igényelt támogatás összegét és a támogatás indokául szolgáló rendkívüli élethelyzetet.

(6) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

12. § (1) Rendkívüli gyógyszertámogatásra benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti igény megállapításának a 10. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.

(2) Rendkívüli gyógyszertámogatás iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.

(3) A rendkívüli gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg a gyógyszer árának 50%-át.

(4) A rendkívüli gyógyszertámogatás éves összege egy család esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-át.

(5) Rendkívüli gyógyszertámogatásra megállapított rendkívüli települési támogatás elsősorban természetben gyógyszerutalvány formájában adható.

13. § (1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen védelembe vett gyermek számára.

(2) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatást elsősorban természetben kell nyújtani.

14. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege 35.000 Ft.

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

15. § (1) A szociálisan rászorult kérelmező részére kivételes méltánylást érdemlő körülmények, így különösen: elemi kár, betegség, baleset, rablás, eltulajdonítás fennállása esetén - az egyéb feltételek hiányában - a polgármester az általános szabályoktól eltérően is állapíthat meg rendkívüli települési támogatást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező köteles a támogatásról a Hivatal részére bizonylatokkal alátámasztott módon elszámolni. Amennyiben a kérelmező e kötelezettségének a határozatban megállapított időpontig nem tesz eleget, vele szemben a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

16. § (1) Ha kérelmező, illetve hatáskör gyakorlója a támogatás rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosítottnak, pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást nyújthat.

(2) Természetbeni ellátás lehet különösen:

a) vásárlási utalvány juttatása,

b) tartós élelmiszer vásárlása,

c) tüzelőanyag juttatása, közüzemi számlák kifizetése,

d) tankönyvvásárlás, tandíj,

e) gyógyszerutalvány.

(3) Ha a rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a támogatás közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.

17. § (1) A megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítása készpénzben (postai vagy házipénztári kifizetéssel) vagy természetbeni ellátás formájában (élelmiszer utalvány, gyógyszerutalvány) történhet.

(2) Az utalványrendszerrel kapcsolatos megállapodást a polgármester köti meg a beváltást biztosító kereskedelmi egységekkel és gyógyszertárral.

(3) A kitöltött utalvány átvételét a támogatásban részesülők aláírásukkal igazolják. Az utalványokról a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást kell vezetni.

(4) Az utalvány a rendeltetésétől eltérően nem használható fel, értéke sem egészében, sem részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át. Az utalvány az azon feltüntetett számú személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes.

18. § (1) A települési támogatások megállapításának szabályszerűségét Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) évente két alkalommal ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés a pénzbeli és a természetbeni települési támogatások megállapítására irányuló eljárásokra terjed ki, a kérelem beérkezésétől az ügydöntő határozat meghozataláig.

(3) Az ellenőrzésről a jegyző feljegyzést készít, amelyben az ellenőrzés tárgyát képező ellátási formákat, az ügyintéző nevét, a feltárt hiányosságokat, valamint azok kijavítására rendelkezésre álló határidőt, illetve a kijavításért felelős nevét rögzíti.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzésről készült feljegyzést a jegyző a képviselő-testület részére az ellenőrzést követő 5 napon belül megküldi.

(5) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok kijavítására 15 nap áll rendelkezésre.

6. *  Karácsonyi támogatás

18/A. § *  (1) Az önkormányzat kérelemre a tárgyévben a legfeljebb 14. életévét betöltött és a 62. életévét tárgyévben vagy azt megelőzően betöltött személynek pénzbeli karácsonyi támogatást nyújthat.

(2) A karácsonyi támogatás iránti eljárásban a képviselő-testület jár el.

(3) Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki

a) Szálkán bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és

b) betölti

ba) tárgyévben legfeljebb a 14. életévét, vagy

bb) tárgyévben vagy azt megelőzően a 62. életévét, és akinek

c) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

ca) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át,

cb) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(4) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal a képviselő-testület e tárgyban hozott határozatában foglaltak szerint nyújtható.

(5) A karácsonyi támogatás átadásának rendjéről a polgármester a helyben szokásos módon hirdetményt jelentet meg.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § * 

Pálfi János s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2021. augusztus 12.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

1. melléklet a 6/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

Iktatóbélyegző helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Szálkai Kirendeltsége
7121 Szálka, Petőfi u. 2.
Tel:74/509-520
Érkezett:
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Csütörtök: 8,00 - 16,30 óráig, Péntek: 8,00 - 14,00 óráig

KÉRELEM
Települési lakhatási támogatás megállapítására

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ................................................................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születés helye, ideje: .........................................................................................................................................................
Lakóhely: ..............irányítószám .................................................... település .................................................utca/út/tér
.............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási hely: ...............irányítószám ...................................... település ................................................utca/út/tér
.............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
Családi állapota: Házas: |_| Élettárs: |_|
Hajadon: |_| Nőtlen: |_|
Elvált: |_| Különélő: |_|
Özvegy: |_|
Állampolgársága: ___________________________________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): .....................................................................................................

Kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
- EU kék kártyával rendelkező vagy
- bevándorolt/letelepedett, vagy
- menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név
(születési név)
Születési helye, ideje
(év,hó,nap)
Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.
2.
3.
4.
5.

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A. B. C.
A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: ..............m2
A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................

IV. Nyilatkozatok

1. A támogatást az alábbi lakásfenntartási kiadáshoz kérem:
.........................................................................................
2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum:....................................

...........................................................................
kérelmező aláírása
..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ..........................................................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .............................................................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .........................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................................................................
II. A háztartás tagjainak vagyona:
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .............................................. Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték: ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték: ............................................ Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
........................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
1. A közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolása
(pl: munkabér, táppénz, GYED, GYES, GYET).
2. Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelmének igazolása (NAV igazolás, könyvelő jövedelemigazolása)
3. Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymásolata
4. Rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülőknél a kérelem benyújtását megelőző havi postai csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.
5. Munkanélküli ellátásban részesülők esetében a munkanélküli ellátás összegéről szóló utolsó havi csekkszelvény, bankszámlakivonat vagy az ellátás összegszerű megállapításáról szóló határozat másolata
6. Munkanélküli ellátásban nem részesülők esetében nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemről és az álláskeresési kiskönyv másolata, egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása
7. Ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetleges igazolás az árvaellátásról.
8. Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
9. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
10. Igazolás vagy nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, nyilatkozat két tanú aláírásával, vagy bírósági végzés).
11. Saját tulajdonú lakás esetében Adás-vételi szerződés, tulajdoni lap másolata vagy közös képviselő által kiállított igazolás a lakás nagyságáról.
12. Önkormányzati lakásbérlők esetében a lakásbérleti szerződés másolata
13. Albérlőknél az albérleti szerződés fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet időtartamát, az albérlet szobaszámát, valamint m2-ben meghatározott nagyságát, két tanúval vagy közjegyzővel hitelesítve.
14. Annak a közüzemi számlának csatolása, amelyhez a támogatás utalását kéri
15. Külföldi esetén:
a) a tartózkodási engedély másolatát;
b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,
így különösen
ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,
bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról,
c) rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra

2. melléklet a 6/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

Iktatóbélyegző helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Szálkai Kirendeltsége
7121 Szálka, Petőfi u. 2.
Tel: 74/509-520
Érkezett:
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Csütörtök: 8,00 - 16,30 óráig, Péntek: 8,00 - 14,00 óráig

KÉRELEM
Települési ápolási támogatás megállapítására

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Adóazonosító jele:

Állampolgársága:

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat:

Telefonszám (nem kötelező megadni):

Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):

- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

- EU kék kártyával rendelkező, vagy

- bevándorolt/letelepedett, vagy

- menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:

a) A települési ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

|_| 18. életévét betöltött tartósan beteg

b) Kijelentem, hogy

- keresőtevékenységet:

|_| nem folytatok

|_| napi 4 órában folytatok

|_| otthonomban folytatok

- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

- rendszeres pénzellátásban

|_| részesülök és annak havi összege: .....................

|_| nem részesülök

- az ápolási tevékenységet:

|_| a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen

|_| az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén

végzem.

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

c) Az ápolt személy:

|_| közoktatási intézmény tanulója,

|_| nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

|_| felsőoktatási intézmény hallgatója.

d) A települési ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy:

- van: ...............................................

- nincs.

II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve:

A törvényes képviselő lakcíme:

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

|_| Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a települési ápolási támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ..................................................................................

................................................................................ ................................................................................
az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha:

- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

- szakiskola, középiskola rendszerű képzésnek tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,

- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja a települési ápolási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a települési ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak,

- családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

- az ápolt családjában más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy van, aki az ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni,

- az ápolt személy két hónapot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha

aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,

ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,

ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,

- az ápolt személy nem Szálka Község közigazgatási területén rendelkezik lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve életvitelszerűen nem ott lakik.

Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás” a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
a települési ápolási támogatás megállapításához/felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Igazolom, hogy

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

|_| Tartósan beteg

Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:

|_| 3 hónapnál hosszabb, vagy

|_| 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: ............................................................

.............................................................
háziorvos aláírása munkahelyének címe

P. H.

Igazolás a települési ápolási támogatás megállapításához

Igazolom, hogy (név)

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

„A” köznevelési intézmény tanulója,

„B” nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

„C” felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója.

Az intézmény megnevezése:

Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot:

meghaladja nem haladja meg.

A „B” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „C” pont szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát:

meghaladja nem haladja meg.

Az „A”-„C” pontban foglalt intézmény igénybevétele, illetve az intézmény látogatása az ápolást végző személy rendszeres közreműködését:

szükségessé teszi nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................

P. H.

...............................................................
intézményvezető

3. melléklet a 6/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

Iktatóbélyegző helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Szálkai Kirendeltsége
7121 Szálka, Petőfi u. 2.
Tel:74/509-520
Érkezett:
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Csütörtök: 8,00 - 16,30 óráig, Péntek: 8,00 - 14,00 óráig

KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatáshoz

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!
A rendkívüli települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó, egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére
c) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
kérem.
I. Az igénylő adatai:
1. Kérelmező neve:_______________________születési neve:_______________________
Születési helye:_______________ideje:_________év________________hó___________nap
Anyja leánykori neve:________________________________________________________
TAJ-száma: |_| |_| |_| -|_| |_| |_| -|_| |_| |_|
Adószám: |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
2. Lakóhely:_________________________helység __________________utca_______szám
_______emelet_____ajtó
Tartózkodási hely:____________________ helység __________________utca_______szám
_______emelet_____ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________ helység _________________utca _______szám
______emelet _____ajtó
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)
3. Állampolgársága: magyar
Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ______________/20______
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4. Családi állapota:
|_| egyedülálló (hajadon,nőtlen)
|_| házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
|_| házastársától külön élő
|_| elvált
|_| özvegy
5. A kérelem benyújtásának időpontjában a rendkívüli települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
Név Születési hely,
idő
Anyja neve TAJ-szám Rokoni fok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége:
Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek)
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
II. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III. Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai Kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme Összesen:
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj stb.)
4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj sb.)
7. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
8. Föld és bérbeadásból származó jövedelem
9. Egyéb (pl.: ösztöndíj)
10.Összes jövedelem
Összjövedelmet csökkentő kiadás:
Fizetett tartásdíj
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) _______________Ft/hó.
IV. Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Szálka, 20.......év...........................hó.......nap
_____________________________ __________________________
Kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Szálka, 20.......év...........................hó.......nap
__________________________
kérelmező aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem: Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevételt, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék
5. Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Mellékletek:
A kérelem ügyintézőnél történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
Csatolandó mellékletek:
- A jövedelem igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Gyámhivatalának határozata
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) a gyógyszerek eseti vagy havi költségeiről szóló igazolás
n) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat
- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását
- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot,
- minden olyan okiratot (pl: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

4. melléklet a 6/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Szálkai Kirendeltsége
7121 Szálka, Petőfi u. 2.
Tel: 74/509-520
Ügyfélfogadási idő: Hétfő-csütörtök: 8.00 - 16.30 óráig Péntek: 8.00 - 14.00 óráig

KÉRELEM
Települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapításához

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!

I. Az igénylő adatai:

1. Kérelmező neve: ___________________ születési neve: ______________________

Születési helye: ________________________ ideje: _____ év ___________ hó ___ nap

Anyja leánykori neve: __________________________

TAJ-száma: |_||_||_| |_||_||_| |_||_||_|

Adószám: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

2. Lakóhely: ______________________ helység _____________ utca ____ szám

____ emelet ____ ajtó

Tartózkodási hely: __________________ helység ________________ utca ____ szám

____ emelet ____ ajtó

Értesítési és utalási cím: ______________ helység ______________ utca ______ szám

____ emelet ____ ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

3. Állampolgársága: magyar

Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ______________/20______

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Családi állapota:

|_| Egyedülálló

|_| Házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

|_| házastársától külön élő

|_| elvált

|_| özvegy

5. A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név Születési hely,
idő
Anyja neve TAJ-szám Rokoni fok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége:

Közeli hozzátartozó:

a) közeli hozzátartozó:

aa) a házastárs, az élettárs,

ab) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

ac) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

ad) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a ab) vagy ac) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

III. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai Kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartás-
ban élő házas-
társ élettárs) jövedelme
A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme Összesen:
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, EGYT,ápolási díj stb.)
4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj stb.)
7. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
8. Föld és más bérbeadásból származó jövedelem
9. Egyéb (pl.: ösztöndíj)
10. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) _______________ Ft/hó.

Közgyógyellátási igazolvánnyal, valamint rendkívüli települési gyógyszertámogatással

rendelkezem / nem rendelkezem. (megfelelő rész aláhúzandó)

IV. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szálka, 20........ év ................................ hó ....... nap

_____________________________ __________________________
Kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása

Kijelentem, hogy a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Szálka, 20......... év .............................. hó ....... nap

__________________________
kérelmező aláírása

Alulírott ................................................................(kérelmező neve) elismerem, hogy a mai napon a .......................... Ft összegű, gyógyszerutalványokat átvettem.

Szálka, 20..... év ............................hó ......nap

___________________________
kérelmező aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.

Jövedelem: Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevételt, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az ápolási díj, időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, munkaügyi ellátások, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Mellékletek:

A kérelem ügyintézőnél történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

Csatolandó mellékletek:

Az 1. sz. melléklet szerinti „orvosi igazolás a gyógyszerigényről” kitöltve a háziorvos, valamint a gyógyszertár által igazolva.

- A jövedelem igazolására:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,

c) álláskeresési támogatás esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Gyámhivatalának határozata

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat

l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat

- 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását

1. melléklet
a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítása kérelemhez

ORVOSI IGAZOLÁS A GYÓGYSZERIGÉNYRŐL

Beteg neve: ................................................................................................................................

Szül.hely, idő: ..............................................................................................................................

TAJ: ..............................................................

Lakó/tartózkodási hely: .................................................................................................................

A beteg rendszeresen szedett, krónikus betegségéhez közvetlenül kapcsolódó havi gyógyszerigényéről (gyógyszer neve, kiszerelése, adagolása, támogatás jogcíme) szóló háziorvosi igazolás.

Kelt: .................................................

P. H.

.....................................................
aláírás