Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról * 

Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A falugondnoki szolgáltatás célja közlekedési nehézségekből eredő hátrányok csökkentése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa, az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését segítse.

(2) A rendelet hatálya Szálka Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyekre és a falugondokra terjed ki.

2. A falugondnoki szolgáltatás keretében a közvetlen, személyes szolgáltatás alapfeladatai

2. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés,

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés,

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,

e) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

3. § Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat igény szerint biztosítja az étel házhozszállítását a szociális étkeztetésben részesülők számára.

4. § A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat igény szerint - a házi gondozóval előre egyeztetett módon - ellátja:

a) a házi gondozó ellátotthoz való szállítását,

b) a házi gondozó munkájába tartozó - nem szakmai jellegű - alább felsorolt feladatokat:

ba) gyógyszer kiváltás,

bb) orvos lakásra hívása.

5. § A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnoki szolgálat:

a) tájékoztatást nyújt a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, illetve a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások köréről,

b) a lakosság észrevételeit, tapasztalatait továbbítja az intézkedésre jogosult szervekhez.

6. § (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a falugondnoki szolgálat feladata:

a) a betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása, mely az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti,

b) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szállításra az érintett akkor jogosult, ha tömegközlekedési eszköz igénybevételére nem képes, illetve nem jogosult a mentővel vagy betegszállítóval történő szállításra.

7. § (1) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhozszállításával történik.

(2) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött vényeket heti egy alkalommal kiváltja, majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.

(3) A falugondnok a megvásárolt gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök költségeit bizonylattal igazolja a szolgáltatás igénybe vevő felé.

(4) A falugondnoki szolgálat a gyógyszerkiváltási és gyógyászati segédeszköz beszerzési szolgáltatást annak az igénylőnek biztosítja, aki kora vagy egészségügyi állapota miatt nem képes a gyógyszereit, gyógyászati segédeszközeit önállóan beszerezni.

8. § (1) A falugondnoki szolgálat igény szerint ellátja az általános iskolás gyermekek nevelési-oktatási intézménybe, valamint az intézményből a településre történő szállítását.

(2) A falugondnoki szolgáltatás ellátja továbbá a települési, önkormányzati fenntartású óvoda nevelésében álló gyermekek óvodai rendezvényre, kirándulásra szállítását.

3. A falugondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatai

9. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai:

a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.

10. § (1) A falugondnok köteles az önkormányzati rendezvények - közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek - szervezésében, lebonyolításában részt venni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a polgármester irányításának megfelelően kell ellátni.

(3) Önkormányzati rendezvénynek minősül különösen:

a) közmeghallgatás,

b) falunap

c) óvodai ünnepélyek, rendezvények.

11. § A falugondnoki szolgálat feladata a lakossági igények továbbítása az önkormányzat felé, valamint segítséget nyújtani a hivatalos ügyek intézésében, ennek keretében

a) tájékoztatást ad az önkormányzati dolgozók, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek elérhetőségéről,

b) közreműködik az adott ügyhöz, eljáráshoz szükséges iratok beszerzésében, szükség esetén segítséget nyújthat a dokumentumok kitöltésében,

c) az érintettek által kitöltött iratokat továbbítja az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal felé.

12. § A falugondnoki szolgálat kapcsolatot tart a település lakosainak ellátását végző szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények dolgozóival, ennek keretében közreműködik az alapszolgáltatásokhoz való hozzájutásban.

4. A falugondnoki szolgáltatás önkormányzati működést segítő, közvetett szolgáltatásai

13. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetett szolgáltatások közé tartozik az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, illetve a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

14. § (1) A falugondnoki szolgálat a lakosság részére tájékoztatást nyújt különösen:

a) az Önkormányzat által szervezett programokról,

b) a képviselő-testület ülésének időpontjáról,

c) a lakosságot érintő egyéb információkról.

(2) A falugondnok a tájékoztatási feladatai ellátása során gondoskodik a lakosság részére készült tájékoztatók háztartásokba való eljuttatásáról.

15. § (1) A falugondnok a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos alapvető teendők ellátása során a következő feladatokat látja el:

a) gondoskodik falugondnoki jármű megfelelő műszaki állapotáról, belső és külső tisztántartásáról,

b) kezdeményezi a szükséges javítási feladatokat, elvégzi a szervíz közreműködését nem igénylő kisebb karbantartási feladatokat,

c) figyelemmel kíséri a közúti forgalomban való részvételhez szükséges dokumentációk érvényességét,

d) vezeti a falugondnoki szolgálat működtetésére vonatkozó kötelező dokumentációt (tevékenységnaplót),

e) közreműködik a tevékenységével összefüggő ellenőrzésben.

5. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételének módja

16. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél vagy törvényes képviselője kérelmére indul.

(2) A kérelmet közvetlenül a falugondnoknak vagy az önkormányzatnak kell benyújtani elsősorban írásban, kivételes esetben szóban.

(3) A falugondnok a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján vezetett tevékenységnaplóban dokumentálja tevékenységét.

(4) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

6. A falugondnoki szolgáltatás ellátásának módja, betöltésének feltételei

17. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgáltatáshoz rendelkezésre álló gépjármű segítségével látja el. A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjában, e rendeletben, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembevételével kell ellátnia.

(2) A falugondnok a feladatokat a munkaköri leírásában meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

(3) Falugondnok az a nagykorú magyar állampolgár lehet, aki általános iskolai tanulmányait befejezte, falugondnoki képzésén rész vett, vagy a jogviszony létrejöttétől számított egy éven belül a képesítést megszerzi, valamint rendelkezik „B” kategóriás járművezetői engedéllyel.

(4) A falugondoki munkakör betöltésére az önkormányzat pályázatot hirdethet.

7. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

Pálfi János s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. február 14.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző