Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Szálka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Az önkormányzati rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és a Szálkai Óvodára terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden az (1) bekezdés szerinti szervezet által nyújtott támogatásban részesülőre.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. § *  A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 316.841 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét 316.841 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait – kötelező, önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban – az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak jogcím szerinti alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

4. § (1) *  Az Önkormányzat összevont működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá, ebből

a) személyi jellegű kiadások: 29.880 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.012 ezer forint,

c) dologi kiadások: 31.353 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatások: 3.022 ezer forint,

e) finanszírozási kiadások: 1.512 ezer forint,

f) tartalékok: 180.169 ezer forint,

g) működési célú támogatások: 1.112 ezer forint,

h) elvonások és befizetések: 1.142 ezer forint.

(2) *  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 65.639 ezer forint, amelyből a felújítási és felhalmozási kiadásokból

a) a beruházások előirányzata: 11.429 ezer forint,

b) a felújítás előirányzata: 54.210 ezer forint,

(3) *  Az Önkormányzat kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadása: 73.902 ezer forint

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 242.939 ezer forint.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 8. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A működési célú tartalék összege 4.000 ezer forint, amelynek összege a Polgármesteri Keretet képezi. A Polgármesteri Keretből a polgármester támogatást nyújthat, így különösen:

a) Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (IV. 7.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott támogatásokra,

b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek támogatására,

c) rendezvények költségeinek átvállalásához,

d) a költségvetés tervezésekor előre nem látható feladatok finanszírozására.

(2) A felhalmozási célú tartalék összege 16.809 ezer forint, mely a fejlesztési célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására, valamint az előre nem tervezhető feladatok finanszírozására használható fel.

(3) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok előkészítését, benyújtását, lebonyolítását és elszámolását a polgármester hatáskörébe utalja. Az elnyert pályázatok előlege kizárólag ezen pályázatokkal kapcsolatos költségekre használhatók fel. A felhasznált összegek felett a polgármester rendelkezik, aki jogosult a pályázati forrás felhasználásának jóváhagyására, az összegek átcsoportosítására, illetve a felhasznált összeg elszámolására. A polgármester a pályázat benyújtását követő rendes testületi ülésen a benyújtott pályázatról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

7. § Az Önkormányzat nevében tervezett beruházások, illetve felújítások kiadásait a 10–11. számú mellékletek tartalmazzák.

8. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 14. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 15. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat középtávú tervét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.

4. Szálkai Óvoda

10. § (1) A Képviselő-testület a Szálkai Óvoda összevont működési, felhalmozási kiadási előirányzatait az 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Szálkai Óvoda előirányzatait a Képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 19.180 ezer forint, melyből

a) személyi jellegű kiadások 12.823 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok 1.657 ezer forint;

c) dologi kiadások 4.700 ezer forint.

(3) A Szálkai Óvoda bevételeit összesen 16.228 ezer forintban hagyja jóvá, melyből

a) állami támogatás 15.928 ezer forint,

b) működési bevétel 300 ezer forint,

c) Szálka Község Önkormányzatának többlettámogatása 2.789 ezer forint,

d) előző évi maradvány 163 ezer forint.

5. Létszám- és bérgazdálkodás

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből

a) önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő, melyből 2 fő karbantartó, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott tisztasági alkalmazott, 1 fő közművelődési szakember,

b) a Szálkai Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő, melyből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka.

12. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete alapján 2022. január 1-jétől 59.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege a mindenkori hatályos illetményalap ötszöröse.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1.000 Ft/hó/fő összeget a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összege 15 Ft/km.

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatalban az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40%-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20%-a.

6. Az előirányzatok módosításának szabályai

13. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

(2) A költségvetési szerv kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között – az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézménye az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézménye saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról – az első negyedév kivételével – negyedévet követő 60 napon belül, az utolsó negyedévről az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(6) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az Önkormányzat költségvetési szervének vezetőjét a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nettó 2.000 ezer forint értékhatárt el nem érő szerződések megkötésére.

(4) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(5) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat- módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(6) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(7) Az intézmény forrásai növelése és szakmai feladatellátása javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

15. § (1) Az intézmény a Képviselő-testület jóváhagyásával hozhat létre alapítványt, illetve tehet közérdekű kötelezettségvállalást. Gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak a Képviselő-testület előzetes döntése alapján szerezhet.

(2) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.

(3) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

(4) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52–60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.

(5) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(6) Az intézmény hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, pénzeszközeiből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhat.

(7) Az intézmény a bankszámláját az OTP Bank Nyrt.-nél köteles vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeit tárgyévi lejáratú betétként lekötheti. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.

(8) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

(9) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utólagos finanszírozású pályázatok esetében az intézmény részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.

16. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése szerint az Önkormányzat 2022. évre működési hiányt nem tervez.

17. § (1) Az Önkormányzat az év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 30 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2022. évi állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2022. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető állami támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.

19. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatások, így különösen megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(3) Az Önkormányzat a saját, valamint intézményének belső ellenőrzéséről Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik.

9. Záró és egyéb rendelkezések

21. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Pálfi János s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. március 3.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

1. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez * 

11. melléklet a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelethez *