Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) Szálka Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 391.790.772,- Ft bevételi főösszeggel,

b) 155.622.084,- Ft kiadási főösszeggel,

c) 236.168.688,-Ft többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 214.991.338,- Ft-ban, ebből:

a) felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának

igénybevételét 208.801.855,- Ft-ban,

b) működési célú előző évek költségvetési maradványának

igénybevételét 6.189.483,- Ft-ban,

hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti összevont bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 4. számú melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését a 5 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének Önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat normatív hozzájárulásait, támogatásait feladatonkénti részletezettséggel a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

5. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat középtávú tervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti adósságának állományát lejárat szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által a helyi adóknál biztosított kedvezményeket 2021. évre a 14. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 8. számú melléklet és a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 18. számú és 19. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 22. számú melléklet tartalmazza.

4. A 2021. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési maradványát a 21. számú melléklet szerint Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 236.005.376,- Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 236.005.376,- Ft-ban a 21. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az intézmény költségvetési maradványát 163.312,- Ft-ban a 21. számú. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2021. december 31-én 944.619.063,- forint, melyet a Képviselő-testület a 18. számú és 19. számú melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. számú és 22. számú melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.

Pálfi János s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. május 25.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

1-24. melléklet a 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez